Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SINEU

Núm. 586882
Bases que regulen la convocatòria de subvencions a Clubs Esportius del municipi de Sineu per l'any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. OBJECTE

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament de subvencions a les entitats esportives del municipi de Sineu per promoure i facilitar l'accés a l'esport i a la seva pràctica individual i col·lectiva, sempre dins de l'àmbit competencial en matèria esportiva de l'Ajuntament de Sineu, d'acord amb l'ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Sineu (BOIB 150 de 06-10-2007) i de conformitat amb l'establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, on s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria els clubs esportius legalment constituïts i que figurin inscrits en el Registre de la Direcció General d'Esports i en el Registre Municipal d'Associacions i que a més, compleixin els següents requisits:

  • Tenguin esportistes en edat escolar (entre els 6 i els 16 anys, nascut entre l'1/01/2005 i el 31/12/2015) en possessió de la llicència esportiva expedida per la federació esportiva que correspongui o siguin organitzadors de grans esdeveniments esportius dins l'any 2021. S'entenen com a grans esdeveniments esportius aquells en que el club fomenti la participació de, com a mínim, 150 esportistes amb les condicions de seguretat òptimes pel tipus de competició corresponent.
  • Faci un mínim de 120 dies que estan al corrent de la quota de club amb la seva federació corresponent, ja sigui per l'exercici 2021 o per la temporada 2020/21, la qual cosa dependrà de l'inici de les temporades de cada federació.
  • Tingui per finalitat la promoció d'activitats esportives.
  • Els seus esportistes participin en competicions o diades de foment de la pràctica esportiva de manera periòdica.

3. DESPESES SUBVENCIONABLES

Podran ser subvencionades en el marc de la present convocatòria les activitats següents:

  • Tots els esports, activitats, esdeveniments i programes esportius organitzats, desenvolupats i reconeguts per cada federació territorial, altres comitès reconeguts i pel Consell de Mallorca.
  • Les activitats, iniciatives i programes esportius extraordinaris que potenciïn l'esport, sempre que es presenti i es registri el projecte a l'Ajuntament de Sineu.

4. TRAMITACIÓ

4.1. Sol·licituds

L'ajuntament ha de facilitar un model únic de sol·licitud per a aquesta convocatòria.

Per a qualsevol informació o suport en la tramitació i seguiment de les sol·licituds cal adreçar-se a les oficines de l'Ajuntament.

4.2. Presentació

Les sol·licituds han d'anar adreçades al Batle de l'Ajuntament de Sineu i s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Sineu (Ajuntament de Sineu: C/ Sant Francesc, 10 – 07510 Sineu), en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h.

Així mateix es poden presentar en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.3. Termini

El termini per presentar les sol·licituds és fins dia 15 de desembre de 2021. Les sol·licitud presentades fora de termini seran directament rebutjades.

4.4. Comunicació

Les bases que regeixen aquesta convocatòria de subvencions es publicaran en la pàgina web de l'Ajuntament de Sineu.

5. DOCUMENTACIÓ

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

Els clubs esportius legalment constituïts només poden presentar una única sol·licitud de subvenció dins cada convocatòria anual de subvencions de l'Ajuntament de Sineu.

Per demanar subvenció, l'Ajuntament de Sineu ha de facilitar el següent model normalitzat: Imprès SUBVCLUBS2021: sol·licitud de subvenció per a activitat esportiva dirigida a clubs esportius del municipi de Sineu i per a esdeveniments esportius de l'any 2021.

A més, la documentació addicional a presentar serà:

  • Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat.
  • Fotocòpia compulsada dels estatuts inscrits en el registre oficial corresponent degudament legalitzats, en els quals ha de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre de l'entitat.
  • Document signat pel secretari del club on consti la junta directiva actualitzada amb les dades de contacte de cada un dels seus membres.

No és necessari la presentació dels documents exigits, si aquests s'han acreditat en anteriors convocatòries o quan l'entitat es va donar d'alta en el Registre d'Associacions Municipal, tret que, d'ençà de la darrera vegada que el beneficiari en qüestió va presentar la documentació, s'hagi produït qualque modificació. En aquest cas, només s'ha de presentar la documentació que acrediti els canvis.

Si la sol·licitud presentada no reuneix alguna de les dades d'identificació, tant de la subvenció o ajuda econòmica sol·licitada com de la persona sol·licitant, o d'alguns dels requisits previstos en l'article 66 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques , es requerirà l'entitat sol·licitant, d'acord amb el que estableix l'apartat 1 de l'article 68 de l'esmentada llei, perquè en un termini de deu (10) dies hàbils esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició i s'arxivarà sense fer més tràmits.

6. CRITERIS GENERALS DE VALORACIÓ

Només es pot rebre subvenció per les activitats i competicions dutes a terme entre dia 1 de setembre de 2020 i dia 31 d'agost de 2021, ambdós inclosos.

Només es consideren les sol·licituds de subvenció que facin referència a competicions esportives oficials (reconegudes per la federació esportiva territorial corresponent) o bé les organitzades pel Consell de Mallorca dins els programes de foment de l'esport base.

La concessió d'aquestes subvencions s'ha de fer mitjançant règim de concurrència competitiva.

7. DETERMINACIÓ DE LA QUANTIA DE CADA SUBVENCIÓ

Per assignar la quantia econòmica a cada subvenció, s'ha de seguir el següent procediment:

1. S'han de prendre com a referència la partida que pressupostàriament l'Ajuntament de Sineu ha assignat als clubs esportius, amb un total disponible de 15.000 € per a l'exercici 2021 corresponents a l'aplicació pressupostària 341-48000

2. Un cop puntuades totes les sol·licituds, la quantitat concedida a cada club es determinarà mitjançant la següent fórmula:

Quantitat atorgada =              Puntuació del club x 15.000 €           

                                          Suma de la puntuació de tots els clubs

3. A més, les subvencions s'han d'atorgar en funció del següent barem de criteris:

a) Número d'esportistes, ja sigui amb fitxa federativa o amb fitxa del jocs escolars del Consell de Mallorca (puntuació màxima 4 punts). El total de punts es multiplicarà pel coeficient corrector d'esportista sineuer que s'explica més abaix.

 

Puntuació:

ESPORTISTES

Fitxa federativa o fitxa Consell de Mallorca

0,03 punts per esportista

Per acreditar els esportistes que consten a cada club es demanarà un certificat de la federació corresponent.

COEFICIENT CORRECTOR (percentatge d'esportistes sineuers)

Aquest coeficient s'haurà de multiplicar pel total de punts anterior (que no podrà ser major de 4) perquè en resulti la puntuació definitiva d'aquest apartat.

Es considera esportista sineuer aquell que estigui empadronat a Sineu o hi resideixi, o que un dels seus progenitors o tutors legals estigui empadronat a Sineu o hi resideixi

COEFICIENT CORRECTOR

Menys d'un 20% d'esportistes sineuers

0,4 punts

Entre un 20% i un 39,9%

0,6 punts

Entre un 40% i un 59,9%

0,8 punts

Entre un 60% i un 79,9%

1 punt

Entre un 80% i un 100%

1,1 punts

b) Competicions, campus o diades organitzades pel propi club (puntuació màxima 1 punt).

Es poden organitzar amb col·laboració o sense d'una altra entitat o federació - on hi pugin participar altres clubs o esportistes, amb fitxa o sense.

Puntuació:

COMPETICIONS (tornejos), CAMPUS O DIADES

Per diada organitzada o competició d'un dia de durada

0,1 punts

 

Per competició o campus d'una durada entre 2 i 4 dies

0,2 punts

 

Per competició o campus d'una durada entre 4 i 6 dies

0,25 punts

 

Per competició o campus d'una durada de més de 6 dies

0,1 punts per dia de campus

 

c) Activitats esportives/festives/culturals organitzades per l'Ajuntament de Sineu on el club participa (màxim 0,5 punts)

Es consideren aquest tipus d'activitat una carrossa per Sant Antoni o Reis, una comparsa per sa Rua...

Activitats on el club aporta voluntaris sempre i quan l'Ajuntament ha sol·licitat ajuda

Puntuació:

ACTIVITATS FESTIVES/CULTURALS ORGANITZADES PER L'AJUNTAMENT DE SINEU

Per activitat on participa

0,1 punt

Per activitats on aporta voluntaris

0,01 punts per voluntari

d) Activitats formatives, conferències, publicacions... (màxim 0,5 punts).

Organitzades pel club on hi puguin assistir/participar persones no associades al club.

Les activitats que aquí computen no poden haver estat prèviament subvencionades per l'Ajuntament de Sineu.

Puntuació:

ACTIVITATS FORMATIVES, CONFERÈNCIES, PUBLICACIONS

Per cada activitat organitzada

0,1 punt

e) Titulació específica dels tècnics (màxim 1 punt)

Aquesta titulació pot ser específica de l'esport que desenvolupa el club o relacionada amb el món de l'activitat física i l'esport. Només comptarà una titulació per tècnic.

Puntuació:

TITULACIÓ ESPECÍFICA DELS TÈCNICS

Per cada tècnic Iniciador

0,02 punts

Per cada tècnic de Nivell 1

0,04 punts

Per cada tècnic de Nivell 2

0,06 punts

Per cada tècnic de Nivell 3

0,08 punts

Per cada tècnic Llicenciat CAFE

0,1 punts

Per cada tècnic Diplomat MEF

0,08 punts

Per cada Tècnic superior en animació d'AFE

0,06 punts

Per cada Tècnic mitjà en conducció d'activitats fisico- esportives en el medi natural

0,04 punts

 

f) Participació igualitària dins el món de l'esport – masculí/femení. (màxim 0,25 punts)

Es valora el percentatge de d'esportistes masculins i femenins del club.

Participació:

PARTICIPACIÓ IGUALITÀRIA DINS EL MÓN DE L'ESPORT

Més d'un 40 % d'ambdós sexes

0,25 punts

Un d'ambos sexes té un percentatge entre el 31% i el 40%

0,20 punts

Un d'ambos sexes té un percentatge entre el 21% i el 30%

0,15 punts

Un d'ambos sexes té un percentatge entre el 11% i el 20%

0,10 punts

Un d'ambos sexes té un percentatge entre el 5% i el 10%

0,05 punts

g) Valoració per categories dels diferents equips i esportistes (màxim 0,5 punts)

Es puntuarà la categoria més alta on hagi competit cada esportista o cada equip. Si un esportista participa en modalitat individual i en modalitat d'equip només podrà puntuar una vegada.

Puntuació:

VALORACIÓ PER CATEGORIES DELS DIFERENTS EQUIPS

Indiv.

Nacional

Més de 10 esportistes

0,1 punt

De 5 a 10 esportistes

0,05 punts

D'1 a 4 esportistes

0,025 punts

Autonòmica

Més de 10esportistes

0,05 punts

De 5 a 10 esportistes

0,025 punts

D'1 a 4 esportistes

0,015 punts

Categoria regional

0,005 punts per esportista

Equip

Nacional

0,1 punt

Autonòmica

0,06 punts

Categoria regional

0,03 punts

h) Repercussió social, esportiva i mediàtica (màxim 0,5 punts)

Es valoren els equips i els esportistes que accedeixen a fases finals d'alguna de les següents competicions, sempre i quan siguin classificatòries (no competicions open).

Puntuació:

REPERCUSSIÓ SOCIAL ESPORTIVA I MEDIÀTICA

Indiv.

Internacional

Campionats

0,1 punts (per cada campionat)

Subcampionats

0,075

Presència en campionats internacionals

0,06

Nacional

Campionats

0,05

Subcampionats

0,03

Autonòmica

Campionats

0,025

Subcampionats

0,015

Equip

Internacional

Per cada esportista seleccionat a nivell estatal (s. nacional)

 

0,1

Nacional

Per cada esportista seleccionat a nivell autonòmic (s. balear)

 

0,05

i) Vehicle (0,5 punt)

Si l'entitat té al seu nom un vehicle i aquest és necessari per les tasques del propi club es valorarà i se li atorgarà 0,5 punts per vehicle.

j) Organització de grans esdeveniments esportius (màxim 2 punts)

Tal i com s'exposa al punt 3 d'aquestes bases s'entenen com a gran esdeveniment esportius aquell en que el club fomenti la participació de, com a mínim, 100 esportistes amb les condicions de seguretat òptimes pel tipus de competició corresponent: arbitratge, sanitat (ambulàncies)...

Les despeses que s'incloguin dins aquests barems no poden haver estat subvencionades totalment per cap altra entitat, ja sigui el Consell Insular, el Govern de les Illes o aquests mateix Ajuntament. S'hauran d'aportar les factures de cada concepte.

Puntuació:

ORGANITZACIÓ DE GRANS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

Trofeus

Entre 200 i 500 euros de despesa

0,1 punts

Entre 501 i 1000 € de despesa

0,3 punts

Entre 1001 i 1500 € de despesa

0,4 punts

Entre 1501 i 2000 € de despesa

0,5 punts

Més de 2000 € de despesa

0,7 punts

Arbitratge i cronometratge

Entre 200 i 500 euros de despesa

0,1 punts

Entre 501 i 1000 € de despesa

0,3 punts

Entre 1001 i 1500 € de despesa

0,4 punts

Entre 1501 i 2000 € de despesa

0,5 punts

Entre 2001 i 2500 € de despesa

0,6 punts

Entre 2501 i 3000 € de despesa

0,7 punts

Més de 3000 € de despesa

0,9 punts

Sanitat

Menys de 500 € de despesa

0,1 punts

Entre 501 i 750 € de despesa

0,2 punts

Entre 751 i 1000 € de despesa

0,3 punts

Més de 1000 € de despesa

0,4 punts

k) Número de socis del club (màxim 0,5 punts)

Els socis que comptabilitzin hauran d'haver satisfet la quota que el club hagi considerat i hauran d'estar registrats pel propi club a un llibre de socis.

Puntuació:

SOCIS

Socis que figurin a un llistat i registrats per cada club

0,005 punts per soci registrat

 

l) Club de nova creació (0,5 punts)

Si entre dia 1 de setembre de 2020 i dia 31 d'agost de 2021 es crea un nou club esportiu, aquest rebrà 0,5 punts.

8. JUSTIFICACIÓ

Els perceptors de les subvencions hauran de presentar la següent documentació:

- Memòria de les activitats per les quals han aconseguit alguna puntuació.

- Una declaració jurada del beneficiari que acrediti que les factures que es presenten com a justificants s'han aplicat a l'activitat o programa subvencionats.

- Factures originals per un import mínim equivalent a la quantia de la subvenció concedida.

- Les factures que es presentin per a justificar la subvenció, estaran totes relacionades en un full resum.

9. OBLIGACIONS DELS PERCEPTORS

- Acceptar la subvenció concedida mitjançant una instància, subscrita pel president de l'entitat i adreçada al Batle, on es sol·liciti el seu pagament i s'indiquin les dades bancàries a les quals s'ha de fer la transferència.

- Fer constar a tots els materials de difusió i publicitat de la col·laboració de l'Ajuntament de Sineu i el seu logotip.

- Fer tots els materials de difusió i publicitat en català.

Documents adjunts