Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 585629
Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública i audiència l’avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Des de dia 6 de setembre de 2021 fins dia 24 de setembre de 2021 s'ha substanciat una consulta pública prèvia a través de la pàgina de Participació Ciutadana, sobre la proposta d'elaboració de l'avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada.

2. En data 28 d'octubre de 2021, el conseller de Medi Ambient i Territori va dictar la resolució mitjançant la qual s'inicia el procediment d'elaboració de l'avantprojecte de llei esmentat.

3. Una vegada elaborat l'avantprojecte de llei, i d'acord amb la normativa aplicable, s'ha de sotmetre al tràmit d'audiència de les entitats interessades i al tràmit d'informació pública.

Fonaments de dret

1. L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. L'article 58 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, que estableix que els avantprojectes de llei s'han de sotmetre als tràmits d'audiència, consultes i informació pública.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre a l'audiència de la ciutadania l'avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, i posar-lo a disposició de les persones interessades a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (Gremi de Corredors, 10, polígon Son Rossinyol de Palma) i a la pàgina web de participació ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini d'informació pública en quinze dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Habilitar la possibilitat de presentar al·legacions a l'avantprojecte per mitjans telemàtics, mitjançant l'apartat “Participació en l'elaboració normativa” de la pàgina web de participació ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, dins del termini que s'estableix en l'apartat anterior, d'acord amb l'article 58.1 e) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears. Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o l'entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 22 de novembre de 2021

El conseller de Medi Ambient i Territori

Miquel Mir Gual