Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 588699
Nomenament dels membres i atribucions de la Junta de Govern

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa pública la següent Resolució de Batlia número 648/2021, de 26 de novembre,

“Atès el procediment de canvi en la Batlia que hi ha hagut a l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar el qual va concloure en la meva presa de possessió del càrrec en sessió plenària extraordinària de data 20 de novembre de 2021.

Ateses les delegacions fins ara existents disposades mitjançant resolucions de Batlia 2019/902 de data 20 de juny de 2019 i 2019/1365 de data 22 de novembre de 2019. 

En virtut del que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local així com els articles 43 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC: 

Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern els regidors següents: 

Sra. Antònia Bauzà Lliteras, primera tinent de batle (GISCa).

Sra. Dolors Sánchez Márquez, segona tinent de batle (Més per Sant Llorenç).

Sr. Onofre Garcia Prohens, tercer tinent de batle (El PI).

Sr. Mateu Puigròs Sureda, quart tinent de batle (GISCa). 

Segon. La Junta de Govern tindrà les atribucions ja conferides mitjançant les resolucions de Batlia 2019/903 de data 19 de juny de 2019 (BOIB núm. 85 de data 27 de juny de 2019) i 2020/352 de data 6 d´abril de 2020 (BOIB núm. 54 de data 9 d´abril de 2020), les quals es detallen a continuació: 

“1. L'assistència permanent al batle en l'exercici de les seves funcions.

 2. Les que li delegui el Ple de la corporació. 

3. Les que li delega expressament aquesta Batlia en la present resolució:

a) La concessió de llicències d'obres, de títols habilitants en matèria d´activitats, d'ocupació de vies públiques i les relacionades amb serveis de transport.

b) L'autorització, la disposició i l'ordenació de despeses ordinàries, no urgents, i de subvencions.

c) Exercir com a òrgan de contractació en les contractacions així com en les concessions i autoritzacions per a l´explotació de béns siguin competència de la Batlia.

d) L'adquisició, alienació i arrendament de béns i drets subjectes a legislació patrimonial.

e) Els expedients d'expropiació de béns que siguin competència de la Batlia.

f) L´aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple per la normativa vigent, aprovació d´instruments de gestió urbanística, aprovació de projectes d´urbanització i resolució d´expedients de disciplina urbanística.

g) Aprovació de les ofertes d´ocupació pública d´acord amb el pressupost i la plantilla de personal aprovats pel Ple i aprovació de convocatòries i bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

h) Aprovació de convenis a celebrar amb altres entitats públiques o amb entitats privades.” 

4. Les atribucions que li atorguin les lleis. 

Puntualment es poden sotmetre a l'aprovació de la Junta de Govern assumptes no relacionats amb l'apartat 3 i, per raons d'urgència, el batle pot resoldre sobre assumptes delegats i donar-ne compte a la primera sessió que es celebri. 

Tercer. Indicar expressament que la present resolució tindrà efectes a partir de l´endemà de la data de la seva emissió, sens perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al Portal de Transparència de la web municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que aquest celebri amb posterioritat." 

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament els recursos següents:  

a) El recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. 

b) Directament, el recurs contenciós administratiu davant els jutjats de lo contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. 

Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podeu interposar recurs contenciós administratiu fins que es resolgui aquell expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci, que es produirà pel transcurs d'un mes des de l'endemà  de la data de presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat. 

Tot això, sense perjudici de la interposició d'altres recursos o accions que considereu procedents.

 

Sant Llorenç des Cardassar, 30 de novembre de 2021

El batle Jaume Umbert Pep