Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 588586
Proposta de resolució del director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular sobre la concessió i pagament de ajudes per a projectes d’internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears afectades per la COVID-19, convocatòria aprovada mitjançant Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 4 d’octubre de 2021 (BOIB núm. 137, de 07 d’octubre de 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 07 d'octubre de 2021 es va publicar al BOIB núm. 137 l'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 04 d'octubre de 2021 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts per a projectes d'iniciació o consolidació de la internacionalització de les empreses de les Illes Balears afectades per la COVID-19.

2. D'acord amb l'establert a l'apartat 5 de la convocatòria el termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciava el 8 d'octubre, dia següent natural des de la publicació de l'Ordre en el BOIB fins dia 30 d‘octubre de 2021.

3. En virtud del que disposa l'apartat 7.1 de la convocatòria, i de la seva actuació com entitat col·laboradora la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca ha examinat les sol·licituds i ha comprovat que els sol·licitants que consten a l'annex 1:

- Poden ser beneficiaris de la subvenció objecte de convocatòria per la seva naturalesa.

- Han presentat correctament la seva sol·licitud i la documentació del projecte dins el termini previst a la convocatòria.

- Estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

- Compleixen amb els requisits generals i específics establerts en l'Ordre i no es troben en cap dels supòsits d'exclusió contemplats.

- Les despeses presentades dintre del projecte son elegibles d'acord punt 4 de l'Ordre es troben realitzades dins el termini elegible establert en l'article 5.

4. D'acord amb l'apartat 7 de la convocatòria el procediment de concessió d'ajudes s'efectuarà per un procediment que no és de concurs, atès que no és necessària la comparació i la prelació en un únic procediment de totes les sol·licituds entre sí, en virtut de la urgència, derivada de la crisi sanitària causada per la pandèmia de la COVID-19, i del que disposa l'article 17.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. Les sol·licituds de subvenció s'han de resoldre per rigorós ordre d'entrada de dia i hora dels expedients, sobre la base dels requisits establerts en aquesta resolució sempre que hi hagi crèdit suficient.

5. La subvenció proposada es distribueix en les quantitats especificades en l'annex 1, per cada beneficiari, aplicant el 50% als costs considerats com elegibles, amb un màxim de 20.000 euros o 25.000 euros, d'acord amb l'apartat 8 de la convocatòria.

6. D'acord amb l'apartat 12 de la convocatòria amb la presentació de la sol·licitud i la documentació establerta al punt 6 s'entén justificada l'aplicació de l'ajut a la finalitat de la convocatòria, d'acord amb el que estableix l'article 39 del Text Refòs de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

7. D'acord a l'apartat 3 de la convocatòria hi ha un crèdit disponible per import de 100.000 euros a la partida pressupostària 12801 G / 761CCV / 48000/00/31111 per associacions i clústers i de 503.750 euros a la partida pressupostària 12801 G / 761CCV / 47000/00/31111 per empreses i autònoms, al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigent.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

3. Llei 1/2019 de, 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 2019).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 31 de setembre).

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

6. L'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 4 d'octubre de 2021 per la qual s'aproven les ajudes ajudes per a projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears afectades per la COVID-19, (BOIB núm. 137, de 07 d'octubre de 2021)

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió de la subvenció, d'acord amb l'apartat 7 de la resolució de convocatòria, a les empreses , autònoms i clústers que figuren a l'annex 1, per l'import individual indicat.

2. Denegar la concessió de la subvenció a les entitats que figuren a l'annex 2, pels motius que s'hi indiquen.

3. Autoritzar i disposar una despesa global de 113.833,39 euros a favor de les entitats que hi figuren a l'annex 1, amb càrrec a la partida pressupostària 12801 G / 761CCV / 47000/00/31111 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigent, per l'import individual indicat.

4. Ordenar el pagament per una despesa global de 113.833,39 euros a favor de les entitats que hi figuren a l'annex 1, amb càrrec a la partida pressupostària 12801 G / 761CCV / 47000/00/31111 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigent, per l'import individual indicat.

5. Concedir un termini de 10 dies per a que els interessats facin, si s'escau, les al·legacions que considerin oportunes. Transcorregut aquest termini, es procedirà a dictar resolució de concessió o denegació, fixant la quantia individual de la subvenció concedida.

 

Palma, 30 de novembre de 2021

El director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Manuel Porras Romero

  

ANNEX 1 Beneficiaris dels ajuts als projectes d'iniciació o consolidació de la internacionalització de les empreses de les Illes Balears afectades per la COVID-19.

Data i hora de presentació de sol·licitud

Nombre Expedient

Raó social

Pressupost presentat

Inversió elegible

Inversió no elegible

Import subvenció

PROGRAMA II

8/10/2021 - 11:03:30

REGAGE21e00020356424

5-INTER-21

Jaime Mascaró, S.A.

40.648,75 €

34.197,27 €

6.451,48 €

17.098,64 €

8/10/2021 - 13:00:31

REGAGE21e00020383703

7-INTER-21

Travel Compositor, S.L.

40.538,44 €

40.158,57 €

379,87 €

20.000,00 €

14/10/2021 - 15:48:54

REGAGE21e00020774831

11-INTER-21

Boku Lab, S.L.

47.349,55 €

28.241,19 €

19.108,36 €

14.120,60 €

18/10/2021 - 10:33:01

REGAGE21e00020992551

14-INTER-21

Compack, S.L.

29.065,45 €

20.411,05 €

8.654,40 €

10.205,52 €

20/10/2021 - 14:42:36

REGAGE21e00021316594

17-INTER-21

Mir Fornituras, S.L.

13.069,48 €

13.069,48 €

- €

6.534,74 €

25/10/2021 - 16:44:03

REGAGE21e00021726133

21-INTER-21

Licoristas Reunidos Mallorquines, S.L.

8.400,00 €

8.400,00 €

- €

4.200,00 €

25/10/2021 - 16:49:20

REGAGE21e00021726638

22-INTER-21

Sea Spray Nauti, S.L.

22.000,00 €

7.950,00 €

14.050,00 €

3.975,00 €

27/10/2021 - 08:19:21

REGAGE21e00021880242

25-INTER-21

Marcos Moll Anglada, S.A.

15.651,33 €

10.006,33 €

5.645,00 €

5.003,17 €

27/10/2021 - 09:11:05

REGAGE21e00021888726

26-INTER-21

Nauti Chandler, S.L.

24.080,60 €

3.591,58 €

20.489,02 €

1.795,79 €

27/10/2021 - 15:06:33

REGAGE21e00021957420

28-INTER-21

Afra Europa, S.L.

15.683,36 €

15.683,36 €

- €

7.841,68 €

27/10/2021 - 15:35:03

REGAGE21e00021959690

29-INTER-21

Dahlberg, S.A.

4.252,84 €

4.098,86 €

153,98 €

2.049,43 €

28/10/2021 - 12:07:48

REGAGE21e00022047311

32-INTER-21

Azul Yachts Palma, S.L.

38.096,70 €

14.698,39 €

23.398,31 €

7.949,20 €

28/10/2021 - 12:08:22

REGAGE21e00022047537

33-INTER-21

Monge Álvarez, Pedro

3.731,59 €

3.410,00 €

321,59 €

1.705,00 €

29/10/2021 - 16:08:17

REGAGE21e00022226475

39-INTER-21

Destilerías Ibiza, S.L.

13.895,06 €

13.895,06 €

- €

6.947,53 €

29/10/2021 - 17:08:08

REGAGE21e00022230848

42-INTER-21

Fus Balear Disseny, S.L.

8.614,18 €

8.614,18 €

- €

4.307,09 €

30/10/2021 - 00:43:46

REGAGE21e00022252067

44-INTER-21

Cánovas Murillo, Bartomeu Lluís

11.994,00 €

200,00 €

11.794,00 €

100,00 €

 

ANNEX 2

Expedients proposats per denegar la subvenció

 

Data i hora de presentació de sol·licitud

Nombre Expedient

Raó social

Motiu exclusió

Import sol·licitat

8/10/2021 - 00:25:17

REGAGE21e00020311641

1-INTER-21

Viladot Iraola, S.A.

No ha contestat el requeriment d'esmena. No es disposa de la documentació necessària per a ser beneficiari dels ajuts d'acord a l'article 6 de l'Ordre

- €

8/10/2021 - 00:30:12

REGAGE21e00020311694

2-INTER-21

Inversiones Mediterráneas de Llevant, S.L.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

18.000,00 €

8/10/2021 - 00:38:03

REGAGE21e00020311940

3-INTER-21

S'Era Gastronòmica, S.L.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

18.000,00 €

11/10/2021 - 09:54:13

REGAGE21e00020479213

8-INTER-21

Biolínea Internet, S.L.

No ha presentat correctament la documentació sol·licitada als requeriments d'esmena necessària per a ser beneficiari dels ajuts d'acord a l'article 6 de l'Ordre

21.852,58 €

18/10/2021 - 11:44:34

REGAGE21e00021009778

15-INTER-21

Marins Playa, S.A.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

46.523,33 €

20/10/2021 - 18:21:35

REGAGE21e00021336925

18-INTER-21

Servicios Felcor, S.L.

No compleix amb els requisits específics per a ser beneficiari dels ajuts. En concret, no cumpleix amb el criteri de disminució de facturació ni sol·licitud d'ERTO

4.177,08 €

27/10/2021 - 09:55:51

REGAGE21e00021898002

27-INTER-21

Ocibar, S.A.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

41.036,00 €

27/10/2021 - 18:35:02

REGAGE21e00021974998

30-INTER-21

Casa Chiquita, S.L.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

22.608,19 €

28/10/2021 - 10:30:26

REGAGE21e00022024844

31-INTER-21

Torres Walker, Ana Cristina

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

1.665,70 €

29/10/2021 - 13:40:56

REGAGE21e00022204913

37-INTER-21

Ansa per Ansa Menorca, S.L.

No compleix amb els requisits específics per a ser beneficiari dels ajuts. En concret, no cumpleix amb el criteri de disminució de facturació ni sol·licitud d'ERTO

25.487,94 €

29/10/2021 - 16:57:42

REGAGE21e00022230046

40-INTER-21

Gusto Mundial Baleárides, S.L.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

68.853,20 €

29/10/2021 - 17:06:09

REGAGE21e00022230694

41-INTER-21

Centros Turísticos Culturales, S.L.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

11.848,76 €

29/10/2021 - 17:23:39

REGAGE21e00022231976

43-INTER-21

Gaubans, S.L.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

3.681,98 €