Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 583974
Convocatòria de subvencions a entitats i clubs esportius del municipi d’Andratx en concepte d’ajuda per despeses i material COVID

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de novembre de 2021, la convocatòria per ajudes i subvencions, es fa pública la següent convocatòria:

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS DEL MUNICIPI D'ANDRATX EN CONCEPTE D'AJUDA PER DESPESES I MATERIAL COVID

1. Objecte i finalitat de la convocatòria

El objecte d'aquesta convocatòria és regular ajudes i subvencions públiques que concedeix l'Ajuntament d'Andratx a entitats i clubs del municipi d'Andratx, com ajuda per les despeses de distint material derivat per les mesures sanitàries derivades del covid, durant la temporada 2020-21. Concretament, es pretén pal·liar les despeses extres sofrits per les entitats i clubs esportius que s'han vist afectats per les diferents mesures sanitàries obligatòries per poder fer la seva activitat habitual entre els mesos de setembre de 2020 fins novembre de 2021 (ambdós inclosos).

2. Crèdit pressupostari

Durant l'exercici pressupostari 2021, es destina la quantitat de 10.000,00 euros a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 341. .48919. 

3. Bases reguladores

Per tots els casos no previstos en aquesta convocatòria serà aplicable:

⦁ Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOIB 276, de 18 de novembre, 2003).

⦁ Real Decreto 887/2006, pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la Llei general de subvencions (BOIB 176 de 25 de juliol de 2006)

⦁ Ordenança general de subvencions d'Andratx 2017 (BOIB nº47 de 20 de abril de 2017).

⦁ Resta de normativa que resulti d'aplicació.

⦁ Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4. Beneficiaris

Els beneficiaris de aquestes subvencions són les entitats i clubs esportius que compleixin els següents requisits:

⦁ Clubs i entitats esportives que estiguin degudament constituïts, actualitzats i registrats en el registre municipal d'entitats.

⦁ Complir amb els requisits establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei general de subvencions. Destacant trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, davant la SS o l'Administració pública de la Comunitat Autònoma, l'AEAT i l'Ajuntament d'Andratx. A tal objecte, una vegada finalitzat el període de la presentació de les sol·licituds, el Tresorer de l'Ajuntament expedirà d'ofici certificació acreditativa de si els peticionaris estan al corrent de les seves obligacions fiscals amb aquest Ajuntament i de si són o no deutors del mateix per qualsevol altre concepte no tributari.

5. Despeses subvencionables

Es consideraran despeses subvencionables

1. La compra o lloguer de material, relacionat amb les mesures sanitàries covid.

2. La compra o lloguer de material de senyalització o dispositiu electrònic per control d'accessos, senyalització, toma de temperatura etc.

3. Personal de seguretat o control de accessos pel control de les activitats.

4. Test o anàlisi clínic, hidroalcohol, mascaretes i altres materials sanitaris

En cap cas, el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor del mercat.

6. Naturalesa de la subvenció

La concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència no competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació, i s'ha de resoldre segons aquests criteris.

Aquestes ajudes, són compatibles amb altres ajudes destinades a la mateixa actuació, però, en qualsevol cas, conjuntament amb les altres ajudes, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l'actuació. L'import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides per a  la mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no poden passar del cost de l'activitat.

7. Procediment de concessió

Les subvencions concedides conforme a aquesta convocatòria, ho seran mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, de manera que seran subvencionades totes les sol·licituds que compleixin els requisits que s'estableixen, i, per tant, no és necessària la comparació entre les sol·licituds; d'acord amb l'assenyalat a l'article 18 de l'Ordenança reguladora de subvencions d'Andratx. 

Les sol·licituds es podran resoldre individualment, encara que no hagi finalitzat el termini de presentació de les mateixes, a mesura que aquestes entrin en el registre de l'Ajuntament d'Andratx. Si s'esgota el crèdit destinat a la convocatòria abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes, mitjançant resolució que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8. Import de la subvenció

L'import de la subvenció tindrà el caràcter d'import cert, serà una quantitat fixa màxima tenint en compte els següents punts:

- Per número total de llicències federatives i escolars:

 

⦁  Fins 30 llicències (300.-€)             

⦁  De 31 fins  80 llicències (600.-€)        

⦁  De 81 fins  150 llicències (1000.-€)

⦁  Més de 151  llicències (2000.-€)

9. Presentació i contingut de les sol·licituds de subvenció:

1. Les sol·licituds es presentaran en el termini de 7 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació del Boib o fins que s'esgoti el crèdit de la convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar, d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de les següents formes: 

⦁  PRESENCIALMENT (només per a aquells subjectes no obligats a relacionar-se electrònicament, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/15*): 

- En el Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l'Ajuntament d'Andratx obligatòriament amb cita prèvia (08:30 a 13:30 de dilluns a divendres) o en qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de Comunitats Autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

- Por correu postal. En aquest cas, presentar els documents dins d'un sobre obert, amb la finalitat que el personal de l'oficina de Correus pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotats en el resguard justificatiu de la presentació.

⦁  TELEMÀTICAMENT: a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Andratx (https://andratx.sedelectronica.es/). Per a poder dur a terme un registre telemàtic cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve pin.

*D'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, en tot cas estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, els següents subjectes: 

a. Les persones jurídiques.

b. Les entitats sense personalitat jurídica.

c. Aquells que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d. Aquells que representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

e. Els treballadors de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions amb elles, per raó de la seva condició d'empleat públic, en la forma que es determini reglamentàriament en l'Administració.

Per la qual cosa, de conformitat amb el qual estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica. En cas que es faci un requeriment a la persona interessada, l'ordre d'entrada que figurarà en el registre serà el del moment en què es presenta la documentació correcta i completa.

2. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la convocatòria, l'òrgan gestor ha de requerir a la persona interessada perquè ho esmeni en el termini màxim de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

3. Presentar la sol·licitud de subvenció, suposa que la persona sol·licitant autoritza l'Ajuntament d'Andratx per a obtenir l'acreditació de les circumstàncies d'estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, amb l'Ajuntament d'Andratx a través de certificats telemàtics i, en aquest cas, no cal aportar cap certificat. Si la persona sol·licitant denega expressament aquesta autorització, els haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud. 

Contingut

1. Les sol·licituds per a obtenir la subvenció s'han de presentar mitjançant les instàncies i els annexos que facilita l'Ajuntament d'Andratx i que es poden trobar en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Andratx https://andratx.sedelectronica.es. 

La sol·licitud consta de la documentació següent: 

1.1 Model de sol·licitud Annex 1

1.2 Annex 2. Declaració responsable.

1.3 Còpia del DNI de la persona representant de l'entitat que sol·licita la subvenció.

1.4 Justificació de la despesa. Corresponents factures de despesa i justificants de pagament.

1.5 Descripció de l'activitat realitzada amb l'objecte d'aquesta subvenció.

Documentació Adjunta:

⦁ Certificat representació o de vigència dels càrrecs actuals.

⦁ Certificat de llicències federatives i/o escolars

⦁ Certificat bancari (modelo SEPA), en el cas de que el creditor sigui persona jurídica, mitjançant firma i segell de l'entitat bancària corresponent.

No es necessari presentar els documents que estableix el punt “Documentació Adjunta:” si no s'ha produït cap modificació des de l'última sol·licitud de subvenció presentada, sempre que no hagin transcorregut cinc anys, en qualsevol convocatòria de subvenció de l'Ajuntament d'Andratx . En aquest cas, la persona que representa legalment l'entitat ha de fer constar aquesta circumstància en una declaració escrita indicant-ho en l'apartat de l'annex 1.

10. Òrgans competents per a instruir i resoldre el procediment

La tramitació i gestió d'aquesta convocatòria, se subjectarà als principis enumerats en l'article 8.3 de la LGS.

La Junta de Govern Local serà l'òrgan encarregat d'aprovar les bases i la convocatòria i de resoldre-la, d'acord amb el Decret número 1945/2021, de 31 de maig de 2021, pel qual el senyor Toni Mir, batle de l'Ajuntament d'Andratx, delega un conjunt de competències a la Junta, entre les quals es troba la de concessió d'ajudes, subvencions i beques econòmica.

Rebut l'informe per l'òrgan instructor que gestioni les sol·licituds de subvencions i comprovat que el sol·licitants compleixen amb els requisits exigits, es dictarà la proposta de resolució corresponent. I posteriorment, la Junta de Govern Local resoldrà la convocatòria, amb indicació dels extrems continguts en la proposta de resolució definitiva.

11. Notificació de la concessió i termini per resoldre

Les resolucions de concessió de les ajudes es publicaran en la pàgina web i el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Andratx, en els termes de la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals.

El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar-lo és de sis mesos des de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima a les persones interessades per a entendre desestimada, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.

12. Justificació de la subvenció

Les actuacions subvencionades s'han de dur a terme durant la temporada 2020/2021 (entre els mesos de setembre de 2020 i novembre de 2021, ambdós inclosos).

Les subvencions es concedeixen en consideració als requisits establerts en aquesta convocatòria.

Per aquest motiu, no requereix cap altra justificació per part de les persones beneficiàries que l'acreditació dels requisits establerts abans de la concessió de la subvenció, sense perjudici dels controls que es puguin establir per a verificar l'existència. 

No obstant això, una vegada finalitzada la competició esportiva, el beneficiari ha de sol·licitar a la Federació que ha dut a terme la competició subvencionada un certificat d'assistència i guardar-lo com a documentació justificativa de la realització de l'activitat que ha servit de fonament a la concessió de la subvenció a l'efecte d'un possible control financer posterior.

En el supòsit de baixa abans de finalitzar la competició esportiva en la qual s'ha inscrit l'esportista per motius no justificats, el beneficiari haurà de reintegrar la part proporcional de l'activitat subvencionada i no realitzada.

Documents justificatius de la despesa efectuada i que ha de presentar el beneficiari:

Els documents justificatius de la despesa realitzada seran factures oficials girades a nom del beneficiari de la subvenció o el tutor legal en cas de menor d'edat i document acreditatiu del pagament de les factures presentades com justificants de la realització de la despesa (rebut o comprovant bancari). No s'acceptarà únicament el fet que la factura indiqui PAGAT, o similar.

A més, la documentació acreditativa del pagament segons la forma utilitzada per la persona beneficiària serà la següent: 

a) Pagament mitjançant domiciliació bancària: 

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on ha de constar el càrrec de la domiciliació. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l'entitat bancària, on ha de constar el titular i número del compte corrent en què s'ha fet el càrrec i l'ordenant del càrrec, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa el càrrec i l'import i la data de l'operació. 

 

b) Pagament en efectiu:

Rebut, signat i segellat pel centre, en el qual s'ha d'especificar la despesa al fet que correspon el pagament, la data i l'expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura han de figurar el nom, els cognoms i el número de DNI de la persona que signa. Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per un import no superior a 500 €.

 

c) Pagament mitjançant transferència bancària o ingrés en un compte bancari:

Còpia del justificant d'ordre de transferència bancària o del document bancari que acrediti el pagament en el qual han de constar el concepte de la transferència o l'ingrés, la data del document, l'import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, i les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb la persona beneficiària i amb l'emissora de la factura, respectivament, i extracte del compte bancari de la persona beneficiària de l'ajuda on consti el càrrec d'aquesta transferència, quan no quedin acreditats els requisits assenyalats en el paràgraf anterior.

 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:

Tiquet de compra on consti el pagament amb targeta, en cas que no s'indiqui en la factura, i extracte del compte on ha de constar el càrrec del pagament amb targeta. L'extracte del compte es pot substituir per un certificat o títol similar de l'entitat bancària, en quina, com a mínim, ha de constar el titular i el número del compte corrent on es carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa la transferència i l'import i la data de l'operació.

Totes les operacions de pagament s'han de fer a nom i per compte de l'entitat sol·licitant.

La data de les factures oficials haurà d'estar compresa entre el mes de novembre de 2020 i el mes d'octubre de 2021 ambdós inclosos.

13. Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions establertes en l'article 8 de l'Ordenança Municipal de Subvencions d'Andratx i l'article 14 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

Són obligacions de les entitats beneficiàries:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, dur a terme l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar, davant l'òrgan que concedeix la subvenció el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o el gaudi de la subvenció.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que ha d'efectuar l'òrgan que concedeix la subvenció i qualsevol altra comprovació i control financer que pugui ser realitzat pels organismes de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li requereixin de l'exercici de les actuacions anteriors.

d)  Informar a l'organisme que concedeix la subvenció l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui i, en qualsevol cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

e) Acreditar abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió, que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'estat i amb l'Ajuntament d'Andratx, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

f) Disposar dels llibres comptables, els registres tramitats i altres documents degudament auditats en els termes que s'exigeix en la legislació mercantil i sectorial que s'apliqui a la persona beneficiària en cada cas, així com tots els Estats comptables i els registres específics exigits en la convocatòria de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h)  Adoptar les mesures de difusió establertes en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

i)  Donar publicitat de les subvencions i ajudes rebudes en els termes i condicions establertes en la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En cas que es faci ús de la previsió continguda en l'article 5.4 de l'esmentada llei, la Base de dades Nacional de Subvencions, servirà com mig electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat.

j)  Reintegrar els fons rebuts en els casos previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

14. Pagament de la subvenció

Juntament amb la sol·licitud de l'ajuda s'ha de presentar la documentació justificativa establerta en el punt 9 d'aquesta convocatòria.

Amb la finalitat d'agilitar el pagament de l'ajuda, una vegada s'hagi comprovat que el sol·licitant compleix els requisits per a ser beneficiari de l'ajuda i es dicti la corresponent resolució de concessió de la subvenció, s'abonarà l'import de la subvenció concedida.

15. Reintegrament i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció

Per a l'aplicació del reintegrament s'estarà a les causes i el procediment establerts a la present convocatòria (destacant l'article 13 d'aquesta), en els articles 36 i següents de la Llei 38/2003 General de Subvencions, 96 i següents del Reglament General de Subvencions, i 49 i següents de l'Ordenança reguladora de Subvencions d'Andratx.

16. Presentació de recursos

Contra la resolució per la qual s'aproven les presents bases, es pot interposar recurs potestatiu de reposició o directament el contenciós-administratiu. Recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini per a interposar-lo és d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació, no podent, en aquest cas, interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament el de reposició o s'hagi produït la desestimació presumpta. El recurs de reposició haurà de presentar-se en el Registre General d'aquest Ajuntament o en les dependències i mitjans a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, i s'entendrà desestimat quan no es resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a la seva interposició, i en aquesta via contenciós-administrativa. Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que es preveu en l'article 123 anteriorment citat, i als articles 45 i següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació del present acte. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs que consideri pertinent.

I si no es resolgués en termini el procediment de concessió d'ajudes, hem d'assenyalar que, segons allò que s'ha fixat en l'article 25.4 i 5 LGS, transcorregut el termini de sis mesos des de la iniciació sense resoldre i notificar resolució, els interessats podran entendre desestimada la seva sol·licitud. A partir d'aquest moment podran interposar el recurs potestatiu de reposició (en un mes des que es produeixen els efectes de silenci administratiu) o, directament, el contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós.  

17. Infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits establerts en aquestes bases o en la normativa d'aplicació, podrà donar lloc a l'aplicació del règim de sancions establert en la LGS.

 

Andratx, en el dia de la signatura electrònica (26 de novembre de 2021)

El batle

Antoni Mir Salvà

 

 

​​​​​​​SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADES A ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS DEL MUNICIPI D'ANDRATX EN CONCEPTE D'AJUDA PER A DESPESES I MATERIAL COVID. 

Annex 1- Sol·licitud per a la concessió d'una subvenció

DADES DE L'ENTITAT O CLUB SOL·LICITANT

CLUB

 CIF

 

Adreça

 CP

 

Telèfon

 Població

 

Adreça electrònica per a notificacions

DADES DE LA PERSONA QUE LA REPRESENTA

Llinatges

 Nom

 

Adreça

 DNI

 

Telèfon

 CP

 

Adreça electrònica

 Població

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ:

Per número de llicències totals federatives i escolars: 

(  ) Fins 30 llicències (300.-€)             

(  ) De 31 fins 80 llicències (600.-€)        

(  ) De 81 fins 150 llicències (1000.-€)

(  ) Més de 151 llicències (2000.-€)

DECLARACIONS (Marcau amb una creu en cas afirmatiu)

(  ) DECLAR que aquesta entitat es troba al corrent de les seves obligacions econòmiques amb l'Ajuntament d´Andratx i els seus organismes autònoms dependents.

(  ) DECLAR que aquesta entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'AEAT

(  ) DECLAR que aquesta entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb TGSS 

(  ) DECLAR que no sóc deutor/a per resolució de procedència de reintegrament al qual fa referència l'article 48.4 l'OGS.

Juntament amb el document de sol·licitud s´adjunta la documentació següent:

(  ) Annex 2. Declaració responsable.

(  ) Fotocòpia DNI del sol·licitant

(  ) Documents de justificació de la despesa

(  ) Descripció de l'activitat realitzada amb l'objecte d'aquesta subvenció.

Altres documents.

(  ) Certificat representació o de vigència dels càrrecs vigents actuals .

(  ) Certificat de llicències federatives i/o escolars 

(  ) Certificat bancari (model SEPA)

 

​​​​​​​I/o si procedeix:

(  ) Declar, que no cal l'aportació dels documents que estableix aquest punt, atenent que no s'ha produït cap modificació de la documentació similar, presentada, en l'última sol·licitud de subvenció en un termini inferior a cinc anys.

Així mateix, DECLAR, sota la meva responsabilitat, que per dur a terme aquesta activitat: 

(  ) El nombre total de llicències comunicades i certificades a l'ajuntament és de ____________

(  ) No he rebut ni sol·licitat cap altre tipus d'ajuda o subvenció pel mateix concepte.

(  ) Sí he rebut o sol·licitat a l'entitat _____________________________________________________________________  una subvenció de  _________________________________________€ pel mateix concepte.

(  ) DENEG  expressament el consentiment perquè l´òrgan instructor demani els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas que es marqui aquesta casella o declaració, s' ha de presentar els certificats abans esmentats en el moment que es requereixi per l'òrgan instructor.

Memòria detall del material a subvencionar .

 

 

 

 

 

 

 

Andratx, a ____________de_____________ de 2021

Nom i signatura

 

 

 

​​​​​​​DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L'ACTIVITAT REALITZADA AMB L'OBJECTE D'AQUESTA SUBVENCIÓ 

D./Dª_________________________________________________, amb DNI_________________

en representació de l'entitat _______________________________, amb CIF__________________

beneficiària de la subvenció concedida mitjançant resolució de la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Andratx, de data_____________________, per import de______________.-€, pel projecte executat dins de la temporada esportiva 2020-2021;

Declar sota la meva responsabilitat: (Marcau amb una creu en cas afirmatiu)

(  ) Que el projecte mencionat s'ha fet i la subvenció atorgada per l'Ajuntament d'Andratx s'aplicarà a la finalitat per a la qual es concedeix i no supera (amb les subvencions i altres ingressos concurrents) el cost del projecte subvencionat.

-Aquest compte justificatiu aconsegueix la realització completa de l'activitat subvencionada     i conté la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.

-Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són veritables i correctes.

-S'adjunten els justificants de la despesa del projecte subvencionat.

-No he percebut cap altra ajuda per fer aquest projecte (en cas de rebre altres subvencions indicau l'organisme i l'import)

(  ) Que la subvenció rebuda es destinarà a les finalitats específiques i concretes per a les quals està afectada i que les factures i documents que s'acompanyen no han estat utilitzats per a justificar cap altra subvenció de caràcter públic o privat.

(  ) Que s'adjunten còpies confrontades dels justificants de la despesa subvencionada, i que els originals i la resta de justificants acreditatius del cost total del projecte subvencionat resten a disposició del Ajuntament d'Andratx i de la sindicatura de Comptes de la CAIB, a la seu d'aquesta entitat.

Perquè consti, signo aquesta declaració a:

Andratx, a ______________ de ______________ de 2021

Nom i signatura