Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 588711
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 29 d’octubre de 2021, per la qual s’adjudica el concert social d’urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució núm. 11452 de 4 d'agost de 2021, el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) va aprovar l'expedient de convocatòria de la concertació social d'urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament (BOIB núm. 105, de 7 d'agost de 2021), modificada per Resolució núm. 16543 de 28 d'octubre de 2021.

2. Amb aquestes resolucions es va autoritzar la despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total màxim de 14.593.174,20 euros (IVA exempt) amb càrrec a les partides pressupostàries 40.23128.22709 i 40.23128.22719 del pressupost de despesa de l'IMAS.

3. La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 105, de 7 d'agost de 2021, i una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds han presentat sol·licitud per a la concertació social per al Servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament les entitats següents:

 • AMADIP. ESMENT FUNDACIÓ (en endavant AMADIP).
 • ASSOCIACIÓ DE PROTECCIÓ A LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE MANACOR I COMARCA ( en endavant APROSCOM FUNDACIÓ).
 • ASOCIACIÓN PRO AYUDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE SOLLER (en endavant ASANIDESO).
 • FUNDACIÓ ASNIMO (en endavant ASNIMO)
 • FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS DE LA INMACULADA (en endavant FUNDACIÓN EFI).
 • INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I DE SERVEIS SOCIALS (en endavant INTRESS)
 • CENTRO MATER MISERICORDIAE (en endavant MATER MISERICORDIAE).
 • PATRONAT DE L'AGRUPACIÓ PROMINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA D'INCA (en endavant PATRONAT D'INCA).
 • ASSOCIACIÓ PRO-AJUDA A PERSONES DISCAPACITADES DE POLLENÇA (en endavant PRODIS).

4. Per part del Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials, en data de 9 de setembre de 2021, s'informà sobre els serveis autoritzats i vigents de les entitats sol·licitants, així com de l'existència o no d'expedient sancionador en matèria de serveis socials per infraccions de les que consten en els articles 128 i 129 de la Llei 4/2009, de Serveis Socials de les Illes Balears durant els darrers 24 mesos.

5. La cap del Servei de Persones amb Discapacitat i Innovació Social va emetre informe tècnic per a la Comissió Avaluadora, en el qual es detalla, entre d'altres, les sol·licituds rebudes i l'anàlisi efectuat per part de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social.

6. La Comissió Avaluadora es va reunir en dates 28 de setembre i 7 d'octubre de 2021, acordant, després del pertinent tràmit d'esmenes, admetre a les entitats AMADIP, APROSCOM, ASANIDESO, ASNIMO, FUNDACIÓN EFI, INTRESS, MATER MISERICORDIAE, PATRONAT D'INCA i PRODIS, i presentar l'informe proposta per a la concessió de la concertació social pel procediment d'urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament.

7. Atès que, en data 26 d'octubre de 2021, va ser remès al Servei Juridicoadministratiu la proposta de resolució de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, de data 26 d'octubre de 2021, segons la qual es proposa que el president de l'IMAS resolgui l'adjudicació de les 1.346 places de la concertació social pel procediment d'urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, 436 places de complements de transport regular, 125 places de transport rural, 10 places de transport adaptat, 59 places d'acompanyament al transport públic i 6 complements per suport extraordinari per motius mèdics o conductuals, per un període d'un any, podent-se ampliar i renovar d'acord amb l'establert a la disposició final primera de la Llei 12/2018, a favor de les entitats sol·licitants i admeses, de conformitat a la distribució de places següent:

ENTITATS

PLACES

SERV. OCUPACIONAL

TRANSPORT REGULAR

TRANSPORT RURAL

TRANSPORT ADAPTAT

ACOMP. T. PÚBLIC

SUPORT NECESSITATS EXCEPCIONALS

AMADIP

540

160

2

1

59

 

APROSCOM

113

65

65

0

0

1

ASANIDESO

49

0

0

0

0

0

ASNIMO

85

56

0

0

0

0

FUNDACIÓN EFI

54

0

0

0

0

0

INTRESS

25

8

8

0

0

0

MATER M.

166

74

0

9

0

0

P. INCA

50

50

0

0

0

0

PRODIS

28

16

0

0

0

0

TOTAL

1.346

436

125

10

59

6

A més, atesa la previsió de data d'inici de l'execució del servei, dia 1 de novembre de 2021, es proposa reajustar les anualitats, segons la distribució següent:

Partides pressupostàries

Any 2021

Any 2022

Total per Partida

40.23128.22709

1.785.192,40 €

10.420.673,80 €

12.205.866,20 €

40.23128.22719

868.112,00 €

1.519.196,00 €

2.387.308,00 €

Total

2.653.304,40 €

11.939.869,80 €

14.593.174,20 €

8. El Servei Juridicoadministratiu ha elaborat el pertinent model d'acord d'acció concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions per a la prestació del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, objecte d'aquesta concertació, d'acord amb l'article 5.4 de la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018.

9. Per la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social s'ha aportat el Model d'Avaluació de Seguiment, per a la seva aprovació, de conformitat amb l'article 10.1 de la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018.

10. El Servei Juridicoadminsitratiu i la Intervenció delegada de l'IMAS han emès sengles informes favorables.

Consideracions jurídiques

Pel que fa a la competència,

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001).

3. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009 i BOE núm. 163 de 7 de juliol de 2009) preveu a l'article 27 i a la disposició final quarta, que cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 8 de juliol de 2019, pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019), entre els quals es troba el Departament de Drets Socials.

6. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 12 de juliol de 209, modificat pel decret de dia 18 de juliol de 2019 , pel decret de dia 30 de novembre de 2020 i pel decret de dia 26 de gener de 2021, pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries tècniques en que s'han d'estructurar els departaments (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019; BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020; BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020; BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020; BOIB núm. 196, de 17 de novembre de 2020, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020, BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021 i BOIB núm. 67, de 22 de maig de 2021).

7. Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca modificat pel decret de dia 6 de març de 2020, pel decret de dia 22 de maig de 2020, pel decret de dia 9 de juliol de 2020, pel decret de dia 10 de novembre de 2020, pel decret de 3 de desembre de 2020, pel decret de dia 26 de gener de 2021 i pel decret de dia 13 de maig de 2021 (BOIB núm. 96, de dia 13 de juliol de 2019, BOIB núm. 100, de 20 de juliol de 2019, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020 i BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021).

8. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019), sent nomenat el senyor Javier de Juan Martín conseller executiu de Drets Socials.

9. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Pel que fa al fons,

10. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix, en els considerants tercer, quart, cinquè i sisè, que a l'hora d'aplicar aquesta norma s'han de tenir especialment en compte els drets de les persones amb discapacitat, i que els Estats membres gaudeixen de llibertat per organitzar la prestació dels serveis socials al marge de la contractació pública.

Per altra banda, en el seu considerant 114 estableix que els Estats membres i els poder públics segueixen tenint llibertat per prestar per si mateixos aquest serveis i organitzar els serveis socials de manera que no sigui necessari celebrar contractes públics, per exemple, mitjançant el finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a tots els operadors econòmics que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, sempre que aquest sistema garanteixin una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació.

11. La Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el seu article 11.6 estableix que: «Queda exclosa de la present Llei la prestació de serveis socials per entitats privades, sempre que aquesta es realitzi sense necessitat de celebrar contractes públics, a través, entre altres mitjans, del simple finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les entitats que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, i que aquest sistema garanteixi una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació».

12. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009), estableix a l'article 89.1 que “les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, poden organitzar la prestació dels serveis del Catàleg de Prestacions i Serveis Socials de les Illes Balears a través de les fórmules següents: gestió directa, règim de concert previst en aquesta Llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació de les administracions públiques i convenis amb entitats sense ànim de lucre”.

L'article 89 bis d'aquesta norma disposa que les entitats d'iniciativa privada que ofereixen serveis socials prevists en la cartera de serveis i/o en la planificació autonòmica o insular es poden acollir al règim de concerts en els termes que estableix aquesta Llei.

13. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018), regula al Capítol I el «Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis socials per a les persones mitjançant l'acció concertada» (en endavant Llei 12/2018).

Segons l'article 2.1 de la Llei 12/2018, les administracions competents de les Illes Balears, per complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o del servei d'orientació professional, poden encarregar la prestació d'aquests serveis de la seva competència, mitjançant el sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, tal com es defineixen en els articles 3 i 4 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del Tercer Sector d'Acció Social, o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector social, quan existeixin anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, d'acord amb els requisits que estableix aquesta llei i amb respecte als principis de publicitat, transparència i no-discriminació. A més, d'acord amb l'establert a l'article 2.2 de la Llei 12/2018, s'entén per règim d'acció concertada la prestació per tercers de serveis socials inclosos en la cartera de serveis socials i del servei d'orientació professional recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, el finançament, l'accés i el control administratiu dels quals són públics.

L'article 7.3 disposa que una vegada extingit l'acord d'acció concertada per alguna de les causes que estableix aquesta llei, l'administració que hagi realitzat l'acció concertada ha de garantir a les persones usuàries la continuïtat en la prestació del servei.

14. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, (BOIB número 132 de 28 d'octubre de 2017) pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (en endavant Decret 48/2017), la vigència del qual s'ha vist parcialment afectada per la Llei 12/2018 i, en conseqüència, resta en vigor en tot allò que no contradigui ni s'oposi al que disposa aquesta llei.

15. La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018), regula als seus articles 3 i 4 les entitats que tenen la consideració d'entitats del tercer sector d'acció social.

16. La Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 87, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017) i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022 per Acord del Ple en sessió ordinària de dia 8 de juliol de 2021(BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021).

17. El Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos a la Cartera Insular de serveis socials i s'estableixen els requisits d'autorització i acreditació, aprovat al Ple del Consell de Mallorca de data 8 de febrer de 2018 (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018). Aquesta normativa estableix, entre d'altres, les condicions tècniques i materials i els requisits de qualitat dels serveis de serveis socials per poder optar al règim de concert social.

18. Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual estableix els serveis socials per a persones amb discapacitat i per a persones majors, inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social (BOIB núm. 36, de 22 de març de 2018).

19. Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de 28 de novembre de 2019, relativa a l'actualització dels preus dels serveis concertats per aplicar els increments salarials derivats del conveni col·lectiu pel qual es calculen els preus d'aquests serveis (BOIB núm. 163, de 3 de desembre de 2019).

20. Resolució, núm. 11452 de data 4 d'agost de 2021, de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per la qual es convoca la concertació social d'urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca (BOIB núm. 34, d'11 de març de 2021), modificada per Resolució núm. 16543 de 28 d'octubre de 2021.

Pel que fa al procediment,

21. La Llei 12/2018 a la disposició final primera «Excepcions al requisit de l'acreditació» determina que «per motius d'urgència o quan es tracti de serveis d'implantació recent, sempre que no es puguin satisfer les necessitats de la població amb altres serveis idonis, l'administració, amb l'acreditació prèvia d'aquestes circumstàncies, pot subscriure acords d'acció concertada amb les entitats d'iniciativa privada que tenguin autoritzats els serveis. Aquests concerts s'han de subscriure per un any i es poden ampliar i renovar si, en aquest període, els serveis obtenen l'acreditació o si subsisteixen les necessitats que n'hagin motivat la formalització».

22. El Decret 48/2017 a la disposició transitòria primera fixa el «Procediment d'urgència» per a la concertació i preveu que per tramitar-los, s'aplicarà el procediment previst per al primer concert social.

23. Les Bases d'Execució del Pressupost del Consell de Mallorca 2021 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020), a la base 31.4, estableix que l'òrgan gestor tramitarà l'oportú expedient de reajustament d'anualitats amb els requisits establerts a l'article 96 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la llei de contractes de les Administracions Públiques.

24. La resolució de convocatòria preveu, al punt 10.3, que la resolució de concessió o denegació del concert social es notificarà individualment a les entitats interessades i es publicarà en el BOIB, al Tauler d'Anuncis de l'IMAS (https://imas.sedipualba.es/tablondeanuncios/) i a l'apartat de Transparència del web de l'IMAS

25. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

RESOLC

Primer. REAJUSTAR les anualitats d'execució de la concertació social d'urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, a la data d'inici prevista, dia 1 de novembre de 2021, i en conseqüència la distribució de les anualitats amb càrrec a les partides pressupostàries 40.23128.22709 i 40.23128.22719 del pressupost de despesa de l'IMAS, serà la següent:

Partides pressupostàries

Any 2021

Any 2022

Total per Partida

40.23128.22709

1.785.192,40 €

10.420.673,80 €

12.205.866,20 €

40.23128.22719

868.112,00 €

1.519.196,00 €

2.387.308,00 €

Total

2.653.304,40 €

11.939.869,80 €

14.593.174,20 €

Segon. APROVAR l'adjudicació de les 1.346 places de la concertació social d'urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, així com les places de complements de transport social, de transport rural, de transport adaptat, acompanyament al transport públic i complements per suport extraordinari per motius mèdics o conductuals, que s'indiquen a continuació, per un període, d'1 any, des de l'endemà de la data de la seva formalització o en la data que expressament es determini a l'acord d'acció concertada; i DISPOSAR a favor d'aquestes entitats una despesa per import total màxim de 14.593.174,20 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries 40.23128.22709 i 40.23128.22719, segons el detall següent:

ENTITAT

CIF

PLACES

SERV. OCUP.

(47,18€/dia)

PLACES T. REGULAR

(5,03€/dia)

PLACES

T.

RURAL

(2,21€/dia)

PLACES

T. ADAPTAT (3,82€/dia)

PLACES ACOMP. T. PÚBLIC

(1,10€/dia)

PLACES SUP. EXTRAÒRD

(42,65€/dia)

IMPORTS

IMPORT

2021

IMPORT

2022

TOTAL ENTITAT

AMADIP

G07065709

661

166

3

0

59

2

1.287.111,60.-€

5.792.002,20.-€

7.079.113,80.-€

APROSCOM

G07065386

140

59

54

1

0

3

286.123,20.-€

1.287.554,40.-€

1.573.677,60.-€

ASANIDESO

G07098957

50

0

0

0

0

0

94.360,00.-€

424.620,00.-€

518.980,00.-€

ASNIMO

G07063217

96

56

0

0

0

0

192.438,40.-€

865.972,80.-€

1.058.411,20.-€

F. EFI

R2802525B

65

2

0

0

0

0

123.070,40.-€

553.816,80.-€

676.887,20.-€

INTRESS

G08973224

31

8

7

0

0

0

60.731,60.-€

273.292,20.-€

334.023,80.-€

MATER M.

R0700137C

215

80

12

9

0

1

425.986,00.-€

1.916.937,00.-€

2.342.923,00.-€

PATRONAT I.

G07064199

50

50

49

0

0

0

108.751,60.-€

489.382,20.-€

598.133,80.-€

PRODIS

G07596281

38

15

0

0

0

0

74.731,60.-€

336.292,20.-€

411.023,80.-€

TOTAL CONCERTACIÓ

1.346

436

125

10

59

6

2.653.304,40.-€

11.939.869,80.-€

14.593.174,20.-€

Respecte a les places dels serveis i suports complementaris adjudicades, s'adjunta a la present, com Annex I, la relació de les persones físiques a qui han estat assignades.

L'execució de la despesa corresponent a l'exercici de 2022 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses d'aquest exercici.

Tercer. APROVAR, segons l'establert a l'article 5.4 de la Llei 12/2018, el Model d'Acord d'Acció Concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions objecte d'aquesta concertació, que consta com Annex II de la present resolució.

Quart. APROVAR, de conformitat amb l'article 10.1 de la Llei 12/2018, el Model d'Avaluació de Seguiment , que consta com Annex III de la present resolució.

Cinquè. ORDENAR la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al Tauler d'Anuncis de l'IMAS i a l'apartat de Transparència del web de l'IMAS, així com que es formalitzi el concert d'acord amb els punts 10.3 i 11 de la Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm. 11452, de dia 4 d'agost de 2021 que aprova la convocatòria, modificada per Resolució núm. 16543 de 28 d'octubre de 2021.

Sisè. REQUERIR a les entitats adjudicatàries perquè signin electrònicament l'acord d'acció concertada en el termini màxim de tres dies hàbils, a contar des de la notificació de la present resolució.

Setè. NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats sol·licitants, així com a la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció Delegada i a la Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

 

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

Palma, 29 de novembre de 2021

La presidenta de l'IMAS

Sofia Alonso Bigler

 

ANNEX I

USUARIS COMPLEMENT SUPORT EXCEPCIONAL

 

 

DNI

ENTITAT

1

43222585L

MATER

2

43124314G

AMADIP

3

78218481N

AMADIP

4

41516118Z

APROSCOM

5

37336656C

APROSCOM

6

41586154S

APROSCOM

USUARIS COMPLEMENT SERVEI DE TRANSPORT

 

ENTITAT

DNI/NIE

Data alta al servei

Transport Regular

Transport Adaptat

Transport Rural

1

ASNIMO

43036570M

01/01/1983

1

 

 

2

ASNIMO

43079439W

01/01/1985

1

 

 

3

APROSCOM

18223655L

01/09/1987

1

 

1

4

ASNIMO

43072336Y

01/01/1989

1

 

 

5

ASNIMO

43084992N

01/01/1990

1

 

 

6

ASNIMO

43091268D

01/01/1990

1

 

 

7

ASNIMO

43091155B

01/01/1990

1

 

 

8

ASNIMO

43090320G

01/01/1990

1

 

 

9

ASNIMO

43075534F

01/09/1990

1

 

 

10

ASNIMO

43091133N

01/09/1990

1

 

 

11

APROSCOM

41587495E

18/09/1990

1

 

1

12

PATRONAT

78210446G

20/09/1990

1

 

1

13

ASNIMO

44329922K

01/01/1992

1

 

 

14

ASNIMO

43104663H

01/01/1992

1

 

 

15

ASNIMO

43104094R

01/01/1992

1

 

 

16

ASNIMO

78214933Y

01/09/1992

1

 

 

17

ASNIMO

44328283S

01/09/1992

1

 

 

18

PATRONAT

37337173P

15/12/1992

1

 

1

19

APROSCOM

37336656C

01/09/1993

1

 

1

20

APROSCOM

X0598230T

01/09/1995

1

 

1

21

ASNIMO

43131811A

01/01/1996

1

 

 

22

APROSCOM

18220444M

01/09/1996

1

 

1

23

AMADIP

43099487V

21/07/1997

1

 

 

24

AMADIP

43124314G

21/07/1997

1

 

 

25

AMADIP

43014613J

21/07/1997

1

 

 

26

AMADIP

43120784Q

21/07/1997

1

 

 

27

AMADIP

43122314M

21/07/1997

1

 

 

28

AMADIP

43021459M

21/07/1997

1

 

 

29

AMADIP

43120956G

21/07/1997

1

 

 

30

AMADIP

43201343Y

21/07/1997

1

 

 

31

AMADIP

43091607A

21/07/1997

1

 

 

32

AMADIP

42981124N

21/07/1997

1

 

 

33

APROSCOM

37338538Q

01/09/1997

1

 

1

34

PATRONAT

43076064P

15/09/1997

1

 

1

35

ASNIMO

43167325M

15/09/1997

1

 

 

36

AMADIP

43053456D

02/10/1997

1

 

 

37

AMADIP

78209038E

03/10/1997

1

 

 

38

ASNIMO

43134936T

01/01/1998

1

 

 

39

AMADIP

43081367K

15/06/1998

1

 

 

40

AMADIP

18234153Y

29/06/1998

1

 

 

41

ASNIMO

44328593A

01/09/1998

1

 

 

42

AMADIP

41515120M

07/09/1998

1

 

 

43

AMADIP

43147385Y

25/09/1998

1

 

 

44

AMADIP

43076280V

16/10/1998

1

 

 

45

PATRONAT

43127922R

01/01/1999

1

 

1

46

AMADIP

42966705Z

02/02/1999

1

 

 

47

AMADIP

43051690Z

01/05/1999

1

 

 

48

AMADIP

43114664Z

03/05/1999

1

 

 

49

AMADIP

x0683354R

03/05/1999

1

 

 

50

AMADIP

43139411J

03/05/1999

1

 

 

51

PATRONAT

43091371C

05/06/1999

1

 

1

52

AMADIP

43107335E

01/07/1999

1

 

 

53

PATRONAT

43129878W

15/09/1999

1

 

1

54

PATRONAT

78214231V

15/09/1999

1

 

1

55

PATRONAT

37335362Z

15/09/1999

1

 

1

56

PATRONAT

78213650B

15/09/1999

1

 

1

57

PATRONAT

7820710P

15/09/1999

1

 

1

58

PATRONAT

43131040Z

15/09/1999

1

 

1

59

PATRONAT

78206979X

15/09/1999

1

 

1

60

PATRONAT

78215416Y

15/09/1999

1

 

1

61

PATRONAT

44329493Y

15/09/1999

1

 

1

62

PATRONAT

43046530Y

15/09/1999

1

 

1

63

ASNIMO

50278839B

15/09/1999

1

 

 

64

ASNIMO

43066574V

15/09/1999

1

 

 

65

ASNIMO

78217249E

15/09/1999

1

 

 

66

AMADIP

43142126Z

01/10/1999

1

 

 

67

ASNIMO

08982895S

10/01/2000

1

 

 

68

APROSCOM

41521976F

12/06/2000

1

 

1

69

AMADIP

45189663E

01/07/2000

1

 

 

70

AMADIP

43134589K

01/09/2000

1

 

 

71

AMADIP

43134692D

02/09/2000

1

 

 

72

AMADIP

43053020X

15/09/2000

1

 

 

73

AMADIP

43061584H

01/10/2000

1

 

 

74

AMADIP

43042560S

01/10/2000

1

 

 

75

AMADIP

43109755G

01/10/2000

1

 

 

76

AMADIP

43112005T

01/10/2000

1

 

 

77

AMADIP

43028573N

01/10/2000

1

 

 

78

AMADIP

43108298L

01/10/2000

1

 

 

79

AMADIP

43092349D

01/10/2000

1

 

 

80

AMADIP

43086195L

01/10/2000

1

 

 

81

AMADIP

43073838J

01/10/2000

1

 

 

82

AMADIP

43039979X

01/10/2000

1

 

 

83

PATRONAT

78206425P

05/03/2001

1

 

1

84

PATRONAT

78215650X

15/09/2001

1

 

1

85

AMADIP

43134941M

01/11/2001

1

 

 

86

AMADIP

42962559P

01/11/2001

1

 

 

87

PATRONAT

78200664C

10/01/2002

1

 

1

88

APROSCOM

41516118Z

01/03/2002

1

 

1

89

PRODIS

19902802M

01/09/2002

1

 

 

90

APROSCOM

41522229F

01/09/2002

1

 

1

91

APROSCOM

41522347X

01/09/2002

1

 

1

92

AMADIP

43116473Y

30/09/2002

1

 

 

93

AMADIP

43135215A

01/10/2002

1

 

 

94

PRODIS

43010574Z

01/11/2002

1

 

 

95

AMADIP

43135200B

01/01/2003

1

 

 

96

AMADIP

43086597F

01/01/2003

1

 

 

97

AMADIP

43162604E

03/01/2003

1

 

 

98

AMADIP

43096700J

01/05/2003

1

 

 

99

AMADIP

43034479F

04/05/2003

1

 

 

100

AMADIP

43120347Q

06/05/2003

1

 

 

101

AMADIP

43134745Q

01/08/2003

1

 

 

102

AMADIP

43134676Q

01/09/2003

1

 

1

103

PATRONAT

78217413W

15/09/2003

1

 

1

104

PATRONAT

41520977C

15/09/2003

1

 

1

105

PATRONAT

78215649D

15/09/2003

1

 

1

106

AMADIP

45736154X

16/09/2003

1

 

 

107

AMADIP

43134935E

01/11/2003

1

 

 

108

ASNIMO

43083713K

01/01/2004

1

 

 

109

ASNIMO

43091125G

01/01/2004

1

 

 

110

AMADIP

41662144J

03/05/2004

1

 

 

111

AMADIP

43042742J

01/06/2004

1

 

 

112

AMADIP

43037585P

01/09/2004

1

 

 

113

AMADIP

43188729L

01/09/2004

1

 

 

114

AMADIP

43178744Q

01/09/2004

1

 

 

115

MATER

43107907L

15/11/2004

1

 

 

116

PRODIS

43139499D

01/02/2005

1

 

 

117

AMADIP

36573596P

21/03/2005

1

 

 

118

AMADIP

43171425B

18/04/2005

1

 

 

119

APROSCOM

18215852J

09/05/2005

1

 

1

120

MATER

43043190R

10/05/2005

1

 

 

121

PATRONAT

45611096A

23/05/2005

1

 

1

122

MATER

42993924R

10/08/2005

1

 

 

123

MATER

41386448H

10/08/2005

1

 

 

124

MATER

43136780G

10/08/2005

1

 

 

125

MATER

43130203M

10/08/2005

1

 

 

126

MATER

43056050G

10/08/2005

1

1

 

127

MATER

43067326X

10/08/2005

1

1

 

128

MATER

43134678H

10/08/2005

1

 

 

129

MATER

43130208X

10/08/2005

1

 

 

130

MATER

43059777M

10/08/2005

1

 

 

131

MATER

44327471P

10/08/2005

1

 

 

132

MATER

43065464B

10/08/2005

1

 

 

133

MATER

43085684Z

10/08/2005

1

 

 

134

MATER

43025247K

10/08/2005

1

 

 

135

MATER

43131299C

10/08/2005

1

 

 

136

MATER

43100622W

10/08/2005

1

 

 

137

MATER

42996497K

10/08/2005

1

 

 

138

MATER

43006834P

10/08/2005

1

 

 

139

MATER

43091897V

10/08/2005

1

1

 

140

MATER

43103141Z

10/08/2005

1

 

 

141

MATER

43109751T

10/08/2005

1

1

 

142

MATER

43136612C

10/08/2005

1

 

 

143

MATER

43124970Q

10/08/2005

1

 

 

144

MATER

37335524S

10/08/2005

1

 

 

145

MATER

43114211K

10/08/2005

1

 

 

146

MATER

43094406L

10/08/2005

1

 

 

147

MATER

43073051P

10/08/2005

1

1

 

148

MATER

43134641G

10/08/2005

1

 

1

149

MATER

43085513G

10/08/2005

1

1

 

150

INTRESS

43130204Y

10/08/2005

1

 

1

151

INTRESS

09184590T

10/08/2005

1

 

1

152

FUND.EFI

43024155X

10/08/2005

1

 

 

153

MATER

44326058K

22/08/2005

1

 

 

154

MATER

43134638R

01/09/2005

1

 

1

155

PRODIS

44433264R

01/09/2005

1

 

 

156

PATRONAT

78216491T

15/09/2005

1

 

1

157

AMADIP

X4378774B

20/09/2005

1

 

 

158

APROSCOM

18225099Z

25/09/2005

1

 

1

159

MATER

43054276R

27/09/2005

1

 

 

160

MATER

43041139C

27/09/2005

1

 

 

161

APROSCOM

74693783H

30/09/2005

1

1

1

162

MATER

43002159W

06/10/2005

1

1

 

163

MATER

43039275L

13/10/2005

1

 

 

164

MATER

43136764B

01/11/2005

1

1

1

165

AMADIP

43134532X

01/11/2005

1

 

 

166

AMADIP

43194450J

01/11/2005

1

 

 

167

PRODIS

49927133K

01/12/2005

1

 

 

168

APROSCOM

37338242L

11/01/2006

1

 

1

169

APROSCOM

47600310Q

24/02/2006

1

 

1

170

PATRONAT

43036432M

01/06/2006

1

 

1

171

APROSCOM

41515077P

26/06/2006

1

 

1

172

APROSCOM

43137334Y

26/06/2006

1

 

1

173

PRODIS

78215341T

01/09/2006

1

 

 

174

APROSCOM

X0627368C

01/09/2006

1

 

1

175

ASNIMO

43149740S

01/09/2006

1

 

 

176

APROSCOM

41520784B

06/09/2006

1

 

1

177

AMADIP

49865516K

02/10/2006

1

 

 

178

AMADIP

43181826Q

19/10/2006

1

 

 

179

AMADIP

43053436N

09/01/2007

1

 

 

180

INTRESS

43145908R

10/01/2007

1

 

1

181

APROSCOM

37342968F

16/07/2007

1

 

1

182

AMADIP

43156987V

01/09/2007

1

 

 

183

MATER

43131275L

06/09/2007

1

 

 

184

AMADIP

43043427P

21/09/2007

1

 

 

185

MATER

43046097X

04/10/2007

1

 

 

186

AMADIP

43199020Y

02/11/2007

1

 

 

187

PATRONAT

78215648P

19/11/2007

1

 

1

188

ASNIMO

X5877837A

20/11/2007

1

 

 

189

PRODIS

25304595H

01/01/2008

1

 

 

190

AMADIP

43022820D

01/02/2008

1

 

 

191

AMADIP

X7053144X

25/03/2008

1

 

 

192

PRODIS

43143921S

01/09/2008

1

 

 

193

AMADIP

43139603K

08/09/2008

1

 

 

194

AMADIP

43169481E

15/09/2008

1

 

 

195

PATRONAT

78215494S

15/09/2008

1

 

1

196

PATRONAT

78215978Q

15/09/2008

1

 

1

197

PATRONAT

41522652Y

15/09/2008

1

 

1

198

PATRONAT

43134896Y

15/09/2008

1

 

1

199

PATRONAT

78201455Y

15/09/2008

1

 

1

200

AMADIP

43173154S

01/10/2008

1

 

 

201

MATER

42996593W

20/10/2008

1

 

 

202

ASNIMO

43101569Y

03/11/2008

1

 

 

203

AMADIP

43030391J

01/12/2008

1

 

 

204

PATRONAT

41380429W

12/12/2008

1

 

1

205

MATER

43138896G

01/02/2009

1

 

1

206

MATER

43134772C

01/02/2009

1

 

 

207

AMADIP

43134773K

01/03/2009

1

 

 

208

ASNIMO

43090645F

16/03/2009

1

 

 

209

PATRONAT

78205544R

25/05/2009

1

 

1

210

AMADIP

43106136L

05/06/2009

1

 

 

211

MATER

X08632903Z

24/06/2009

1

 

 

212

MATER

43154748A

01/09/2009

1

 

 

213

APROSCOM

41535585T

01/09/2009

1

 

1

214

APROSCOM

41523010Y

01/09/2009

1

 

1

215

PATRONAT

41519686V

08/09/2009

1

 

1

216

ASNIMO

43178027N

09/09/2009

1

 

 

217

AMADIP

43091387J

15/09/2009

1

 

 

218

PATRONAT

43043515G

15/09/2009

1

 

1

219

AMADIP

34068652V

01/01/2010

1

 

 

220

PATRONAT

78215500K

26/02/2010

1

 

1

221

AMADIP

43175334X

01/04/2010

1

 

 

222

AMADIP

X8488697H

01/07/2010

1

 

 

223

AMADIP

43147474A

01/07/2010

1

 

 

224

APROSCOM

41516155M

03/09/2010

1

 

1

225

ASNIMO

43165695P

13/09/2010

1

 

 

226

AMADIP

43059908K

01/10/2010

1

 

 

227

AMADIP

51390116C

01/11/2010

1

 

 

228

AMADIP

09041028G

17/01/2011

1

 

 

229

AMADIP

43016590N

24/01/2011

1

 

 

230

APROSCOM

52358770Y

12/05/2011

1

 

1

231

AMADIP

78216523D

01/07/2011

1

 

 

232

AMADIP

44327782C

01/07/2011

1

 

 

233

FUND. EFI

43174188Z

01/07/2011

1

 

 

234

AMADIP

43194612Z

22/07/2011

1

 

 

235

MATER

43147954K

01/09/2011

1

 

 

236

AMADIP

43468783W

01/09/2011

1

 

 

237

APROSCOM

41584290Z

05/09/2011

1

 

1

238

APROSCOM

X2882443Z

06/09/2011

1

 

1

239

ASNIMO

43089240M

19/09/2011

1

 

 

240

AMADIP

43171379B

01/10/2011

1

 

 

241

AMADIP

42956693F

15/11/2011

1

 

 

242

APROSCOM

18218997F

15/11/2011

1

 

1

243

PATRONAT

43134999V

15/11/2011

1

 

1

244

PATRONAT

X9636101K

13/02/2012

1

 

1

245

APROSCOM

41570283Z

04/06/2012

1

 

1

246

APROSCOM

41537487Q

03/09/2012

1

 

1

247

ASNIMO

43135232C

05/09/2012

1

 

 

248

ASNIMO

43634045D

11/09/2012

1

 

 

249

APROSCOM

78199321B

25/09/2012

1

 

1

250

APROSCOM

37337212R

01/10/2012

1

 

1

251

APROSCOM

41516466V

05/10/2012

1

 

1

252

ASNIMO

43182610H

08/10/2012

1

 

 

253

APROSCOM

37335973G

05/11/2012

1

 

1

254

PATRONAT

43052313Q

01/02/2013

1

 

1

255

PATRONAT

41522207P

01/02/2013

1

 

1

256

ASNIMO

78217247C

01/02/2013

1

 

 

257

PATRONAT

43099596B

14/04/2013

1

 

1

258

PRODIS

42988768C

01/05/2013

1

 

 

259

ASNIMO

43164022Z

01/09/2013

1

 

 

260

PRODIS

43128388F

01/06/2014

1

 

 

261

MATER

43165676N

01/09/2014

1

 

 

262

AMADIP

43152910B

01/09/2014

1

 

 

263

AMADIP

43134806P

01/09/2014

1

 

 

264

AMADIP

43022065J

01/09/2014

1

 

 

265

AMADIP

24241185J

01/09/2014

1

 

 

266

AMADIP

43156221X

01/09/2014

1

 

 

267

AMADIP

43031672Y

01/09/2014

1

 

 

268

AMADIP

43147453M

01/09/2014

1

 

 

269

AMADIP

43215469X

01/09/2014

1

 

 

270

AMADIP

43221160C

01/09/2014

1

 

 

271

AMADIP

54624544G

01/09/2014

1

 

 

272

AMADIP

43047408X

01/09/2014

1

 

 

273

AMADIP

43111133W

01/09/2014

1

 

 

274

AMADIP

43048464P

01/09/2014

1

 

 

275

APROSCOM

37342821k

01/09/2014

1

 

1

276

APROSCOM

41538481K

01/09/2014

1

 

1

277

APROSCOM

X6509084S

01/09/2014

1

 

1

278

PATRONAT

78215535X

01/09/2014

1

 

1

279

ASNIMO

43156354M

03/09/2014

1

 

 

280

ASNIMO

43187035G

02/10/2014

1

 

 

281

AMADIP

43228813Z

01/11/2014

1

 

 

282

PRODIS

78220267G

01/12/2014

1

 

 

283

APROSCOM

41615304R

01/02/2015

1

 

1

284

MATER

43091373E

02/02/2015

1

 

 

285

APROSCOM

37342938T

09/02/2015

1

 

1

286

PRODIS

18223693B

01/03/2015

1

 

 

287

MATER

43006879F

03/03/2015

1

 

 

288

APROSCOM

29016718X

30/03/2015

1

 

1

289

APROSCOM

41535592F

17/04/2015

1

 

1

290

MATER

43163672D

26/05/2015

1

 

 

291

AMADIP

43128304S

08/06/2015

1

 

 

292

MATER

43147170K

29/06/2015

1

 

 

293

AMADIP

44327178Z

01/09/2015

1

 

 

294

AMADIP

43199991B

01/09/2015

1

 

 

295

ASNIMO

43056637Q

01/09/2015

1

 

 

296

MATER

45193892L

14/09/2015

1

 

 

297

AMADIP

43046193Z

28/09/2015

1

 

 

298

INTRESS

30805000L

01/10/2015

1

 

1

299

MATER

43106118R

04/11/2015

1

 

 

300

MATER

41395411B

01/12/2015

1

 

 

301

MATER

43139737V

01/12/2015

1

 

1

302

AMADIP

42983842Q

01/12/2015

1

 

 

303

AMADIP

43197449E

01/12/2015

1

 

 

304

AMADIP

43175201S

01/12/2015

1

 

 

305

AMADIP

42979209Y

01/12/2015

1

 

 

306

AMADIP

43230566L

01/12/2015

1

 

 

307

AMADIP

50619730L

01/12/2015

1

 

 

308

ASNIMO

43482897V

01/12/2015

1

 

 

309

AMADIP

43163714M

02/12/2015

1

 

 

310

ASNIMO

43090319A

11/12/2015

1

 

 

311

ASNIMO

43090392F

11/12/2015

1

 

 

312

APROSCOM

41518033C

01/01/2016

1

 

1

313

MATER

43476988L

01/02/2016

1

 

 

314

MATER

43104717A

01/02/2016

1

 

1

315

APROSCOM

43020389Q

01/02/2016

1

 

1

316

AMADIP

18237549K

22/02/2016

1

 

 

317

AMADIP

43194955N

22/02/2016

1

 

 

318

MATER

43011577J

07/03/2016

1

 

 

319

PATRONAT

78195283K

21/04/2016

1

 

1

320

MATER

43070192R

27/04/2016

1

 

 

321

ASNIMO

78217158T

27/04/2016

1

 

 

322

AMADIP

43116430D

02/05/2016

1

 

 

323

MATER

X8390104A

16/05/2016

1

 

 

324

MATER

43136641A

17/05/2016

1

 

 

325

ASNIMO

43186614C

16/06/2016

1

 

 

326

ASNIMO

43078343X

16/06/2016

1

 

 

327

AMADIP

43200904G

01/07/2016

1

 

 

328

PATRONAT

78217127S

01/07/2016

1

 

1

329

ASNIMO

43102976X

02/11/2016

1

 

 

330

AMADIP

43163651B

01/12/2016

1

 

 

331

PRODIS

43171695M

01/12/2016

1

 

 

332

PRODIS

41584458K

01/12/2016

1

 

 

333

MATER

43148309X

12/12/2016

1

 

 

334

MATER

43083672A

02/01/2017

1

 

 

335

PATRONAT

43171093R

16/01/2017

1

 

1

336

AMADIP

43167965R

01/02/2017

1

 

 

337

MATER

X44185212Z

02/03/2017

1

1

 

338

APROSCOM

78214517G

02/03/2017

1

 

1

339

MATER

43124338M

03/04/2017

1

 

 

340

AMADIP

18236627L

03/04/2017

1

 

 

341

AMADIP

43212478D

03/05/2017

1

 

 

342

AMADIP

41542896C

03/05/2017

1

 

 

343

MATER

43163819H

01/06/2017

1

 

 

344

APROSCOM

43134742J

26/06/2017

1

 

1

345

ASNIMO

44329397W

01/07/2017

1

 

 

346

AMADIP

X4877185N

03/07/2017

1

 

 

347

APROSCOM

41585193C

04/07/2017

1

 

1

348

APROSCOM

41692431D

04/07/2017

1

 

1

349

ASNIMO

X8204432X

10/07/2017

1

 

 

350

MATER

43176170H

01/09/2017

1

 

 

351

APROSCOM

41570569R

18/09/2017

1

 

1

352

AMADIP

43099186S

26/09/2017

1

 

 

353

AMADIP

43190581P

01/12/2017

1

 

 

354

AMADIP

45699474S

01/12/2017

1

 

 

355

AMADIP

43190416G

01/12/2017

1

 

 

356

AMADIP

45698734B

01/12/2017

1

 

 

357

PRODIS

20549369L

01/12/2017

1

 

 

358

AMADIP

43034380T

04/12/2017

1

 

 

359

MATER

43108738E

18/12/2017

1

 

1

360

MATER

43188016L

01/01/2018

1

 

 

361

MATER

44326057C

01/01/2018

1

 

 

362

INTRESS

43065177T

01/01/2018

1

 

1

363

AMADIP

43162523X

14/02/2018

1

 

 

364

MATER

78218347Q

02/03/2018

1

 

1

365

AMADIP

43222000D

15/03/2018

1

 

 

366

APROSCOM

41521875K

01/04/2018

1

 

1

367

APROSCOM

41586154S

28/04/2018

1

 

1

368

AMADIP

22965945P

01/05/2018

1

 

 

369

AMADIP

43043354G

01/05/2018

1

 

 

370

MATER

54630292W

02/05/2018

1

 

1

371

MATER

54630295M

02/05/2018

1

 

1

372

MATER

78222445C

02/05/2018

1

 

1

373

AMADIP

25583341G

02/05/2018

1

 

 

374

AMADIP

Y5231863K

15/05/2018

1

 

1

375

AMADIP

43047593B

01/06/2018

1

 

 

376

ASNIMO

43012659Z

01/06/2018

1

 

 

377

APROSCOM

41515708H

15/06/2018

1

 

1

378

MATER

43098918T

25/06/2018

1

 

 

379

AMADIP

43470328Y

25/06/2018

1

 

 

380

AMADIP

43190109L

25/06/2018

1

 

1

381

AMADIP

43228521K

25/06/2018

1

 

 

382

AMADIP

43464918R

25/06/2018

1

 

 

383

AMADIP

43190815N

25/06/2018

1

 

 

384

AMADIP

43094898M

25/06/2018

1

 

 

385

INTRESS

78210892J

26/06/2018

1

 

1

386

PATRONAT

Y0869583J

09/07/2018

1

 

1

387

ASNIMO

43176561H

31/07/2018

1

 

 

388

AMADIP

43203715D

17/09/2018

1

 

 

389

MATER

78217562J

01/10/2018

1

 

1

390

AMADIP

43117362K

01/10/2018

1

 

 

391

AMADIP

43184761F

01/10/2018

1

 

 

392

AMADIP

43044029N

01/10/2018

1

 

 

393

PATRONAT

43190748Z

15/10/2018

1

 

1

394

AMADIP

20501239M

14/11/2018

1

 

 

395

MATER

43478214A

19/11/2018

1

 

 

396

INTRESS

43013406W

29/11/2018

1

 

1

397

ASNIMO

43207589L

29/11/2018

1

 

 

398

PATRONAT

30800896D

03/12/2018

1

 

1

399

APROSCOM

41536838B

10/12/2018

1

 

1

400

AMADIP

43213163G

17/12/2018

1

 

 

401

AMADIP

43052646G

19/12/2018

1

 

 

402

PATRONAT

43050491B

02/01/2019

1

 

1

403

APROSCOM

43092219V

14/01/2019

1

 

1

404

PATRONAT

78222896B

14/01/2019

1

 

1

405

AMADIP

43177973G

17/01/2019

1

 

 

406

ASNIMO

49607690W

27/01/2019

1

 

 

407

APROSCOM

41574108K

08/02/2019

1

 

1

408

APROSCOM

Y6126650Q

08/02/2019

1

 

1

409

MATER

X6903108A

15/02/2019

1

 

 

410

MATER

43220324N

15/02/2019

1

 

 

411

AMADIP

45693202E

15/02/2019

1

 

 

412

MATER

43482933F

01/04/2019

1

 

 

413

APROSCOM

78218482J

01/04/2019

1

 

 

414

MATER

43176464J

02/05/2019

1

 

 

415

ASNIMO

43190666R

14/05/2019

1

 

 

416

PATRONAT

43206090S

15/05/2019

1

 

 

417

APROSCOM

41515701B

01/07/2019

1

 

 

418

AMADIP

43000231Y

15/07/2019

1

 

 

419

ASNIMO

43191645Z

01/09/2019

1

 

 

420

AMADIP

43072874S

02/09/2019

1

 

 

421

ASNIMO

55089581G

02/09/2019

1

 

 

422

AMADIP

18225181G

09/09/2019

1

 

 

423

APROSCOM

41570838V

09/09/2019

1

 

 

424

ASNIMO

41697771J

14/09/2019

1

 

 

425

AMADIP

49920755Z

16/09/2019

1

 

 

426

APROSCOM

41585272F

19/09/2019

1

 

 

427

INTRESS

X3023276H

15/10/2019

1

 

 

428

AMADIP

78218481N

01/11/2019

1

 

 

429

AMADIP

49770407V

27/01/2020

1

 

 

430

AMADIP

43234502E

03/02/2020

1

 

 

431

AMADIP

43190272K

03/02/2020

1

 

 

432

AMADIP

43191387D

03/02/2020

1

 

 

433

AMADIP

43076547P

10/02/2020

1

 

 

434

AMADIP

46394903Q

25/02/2020

1

 

 

435

AMADIP

43145034R

16/03/2020

1

 

 

436

APROSCOM

18217442Q

07/04/2020

1

 

 

 

 

 

 

436

10

125

USUARIS COMPLEMENT ACOMPANYAMENT AL TRANSPORT

 

ENTITAT

DNI/NIE

Data alta servei

1

AMADIP

43131331Y

21/07/1997

2

AMADIP

43069545K

01/10/2000

3

AMADIP

43028581C

01/12/2001

4

AMADIP

43186595R

06/05/2003

5

AMADIP

43164790T

01/09/2007

6

AMADIP

43196215F

21/09/2007

7

AMADIP

43076194T

03/12/2007

8

AMADIP

43141773Y

15/04/2008

9

AMADIP

43173818N

21/10/2008

10

AMADIP

53310193B

01/01/2010

11

AMADIP

42969267T

01/01/2010

12

AMADIP

X2835112V

16/07/2010

13

AMADIP

43055328H

01/04/2013

14

AMADIP

41615664Q

01/09/2014

15

AMADIP

43154405B

01/09/2014

16

AMADIP

43194741M

01/09/2014

17

AMADIP

44328614R

01/09/2014

18

AMADIP

47756440E

01/09/2014

19

AMADIP

43069918A

01/09/2014

20

AMADIP

45611810G

05/11/2015

21

AMADIP

43140144X

01/02/2016

22

AMADIP

43135000H

01/05/2016

23

AMADIP

43197761N

02/11/2016

24

AMADIP

43193563T

01/12/2016

25

AMADIP

X9201957W

03/05/2017

26

AMADIP

43179636B

09/10/2017

27

AMADIP

43197224G

01/12/2017

28

AMADIP

43173823V

01/12/2017

29

AMADIP

43194836P

01/12/2017

30

AMADIP

43130205F

01/01/2018

31

AMADIP

43167080J

01/01/2018

32

AMADIP

43089807C

01/01/2018

33

AMADIP

43179633P

01/01/2018

34

AMADIP

43137037P

01/01/2018

35

AMADIP

43133461C

01/01/2018

36

AMADIP

43042875P

01/01/2018

37

AMADIP

46396010L

01/01/2018

38

AMADIP

24337591A

01/01/2018

39

AMADIP

43212657G

01/01/2018

40

AMADIP

43161127V

01/01/2018

41

AMADIP

43163613L

01/01/2018

42

AMADIP

44329682B

01/01/2018

43

AMADIP

36532900E

01/01/2018

44

AMADIP

43125166M

01/01/2018

45

AMADIP

43076870D

01/01/2018

46

AMADIP

43037600T

01/01/2018

47

AMADIP

43168837E

01/01/2018

48

AMADIP

43147245G

01/01/2018

49

AMADIP

43136270T

01/01/2018

50

AMADIP

42981337H

01/01/2018

51

AMADIP

43139629R

01/01/2018

52

AMADIP

43174201G

01/01/2018

53

AMADIP

X6979673R

01/04/2018

54

AMADIP

43152627G

01/04/2018

55

AMADIP

Y5289481R

11/04/2018

56

AMADIP

45699443F

25/06/2018

57

AMADIP

43160181Z

17/12/2018

58

AMADIP

43174324N

17/12/2018

59

AMADIP

43203414F

17/12/2018

 

ANNEX II «Acord d'acció concertada entre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i l'entitat xxxxxx per al servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

INTERVENEN

D'una part, el Sr. Javier de Juan Martín, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS), en virtut del Decret de nomenament dels membres del Consell Executiu del Consell de Mallorca de 8 de juliol de 2019 (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019) i del Decret d'organització del Consell de Mallorca de 8 de juliol de 2019 (BOIB núm. 92 de 9 de juliol de 2019), assistit per la secretària delegada de l'IMAS, en virtut del nomenament previst al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 86, d'1 de juliol de 2021.

I d'altra part, el/la Sr./Sra. xxxxxxx, amb DNI núm. xxxxxxxx-x, en representació de l'entitat xxxxxx (en endavant xxxx), titular del CIF xxxxxxxx, domicili social al C/ XXXXXXXXXX, nº XX, CP XXXXX, de XXXXX, correu electrònic XXXXXXXXXXXXXXX, en qualitat de XXXXXXX.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar aquest acord d'acció concertada.

EXPOSEN

I. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors, de conformitat a l'article 2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019.

II. A l'empara de la Resolució núm. 11452 de 4 d'agost de 2021 dictada pel president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 105, de 7 d'agost de 2021) per la qual es va convocar la concertació social d'urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca, modificada per Resolució núm. 16543 de 28 d'octubre de 2021, s'ha instruït l'expedient administratiu corresponent i s'ha acreditat que l'entitat XXXXXX és titular d'aquest servei i reuneix els requisits exigits.

III. Que, en data XX de XXXXXX de 2021 el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha dictat Resolució, núm. XXX, d'aprovació de l'adjudicació de la present concertació, i entre les entitats adjudicatàries i prèvia proposta de l'òrgan instructor, s'han adjudicat a l'entitat XXXX les places següents:

 • x places del servei ocupacional.
 • x places de transport regular.
 • x places de transport rural.
 • x places de transport adaptat.
 • x places d'acompanyament al transport públic.
 • x places de servei complementari per necessitats excepcionals de tipus conductual o mèdic.

IV. Que la concertació social d'urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament està imputada a les partides econòmiques 40.23128.22709 i 40.23128.22719 del pressupost de despesa de l'IMAS.

V. Que estant ambdues parts conformes amb la formalització, ho duen a terme d'acord amb les següents:

ESTIPULACIONS

1. Objecte de la concertació

L'objecte d'aquest acord d'acció concertada és la prestació del servei ocupacional per a persones amb discapacitat discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament de la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca per l'entitat XXXX, de conformitat amb els plecs de prescripcions tècniques que regeixen aquesta concertació social i pel número de places adjudicades a aquesta entitat, sent les següents:

 • x places del servei ocupacional.
 • x places de transport regular.
 • x places de transport rural.
 • x places de transport adaptat.
 • x places d'acompanyament al transport públic.
 • x places de servei complementari per necessitats excepcionals de tipus conductual o mèdic.

D'acord amb l'establert a l'article 65.1 del Reglament de serveis per a persones amb discapacitat a Mallorca, aquest servei es defineix com un servei que presta suports a la persona amb discapacitat amb l'objectiu d'aconseguir-ne el màxim desenvolupament personal i inclusió social mitjançant activitats terapèutiques ocupacionals o de benestar, d'aprenentatge per a l'autonomia i d'inserció sociolaboral. El pes d'un tipus d'activitats o d'un altre ve determinat per la valoració de les necessitats de suport de cada persona, la seva edat, les motivacions i les necessitats personals. Una de les finalitats del servei és, sempre que sigui possible, facilitar la capacitació i preparació per accedir al treball, així com mantenir-ne i millorar-ne l'ocupació mitjançant el servei d'ajustament personal i social o de treball amb suport, afavorint la inserció dins el mercat laboral ordinari sempre que sigui possible. Per això, el servei ocupacional s'ha d'adaptar a les circumstàncies de la persona i del mercat laboral, i ha de donar suport a les persones que no han aconseguit una adaptació laboral satisfactòria o que necessiten més suport per deteriorament o risc d'exclusió. El servei es pot prestar en activitats i entorns de la comunitat per afavorir la inclusió i participació social, però sempre fora del domicili de la persona.

2. Caràcter de la concertació i règim jurídic aplicable

La present concertació es regirà en quant als efectes i extinció per allò que estableix la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018 (BOIB núm. 146, de 22 de novembre de 2018), el Decret 48/2017 de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (BOIB núm. 132, de 28 d'octubre de 2017). A més, de la Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 87, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada al BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017 i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022 per Acord del Ple en sessió ordinària de dia 8 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021) que estableix el conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials d'aplicació a l'illa de Mallorca i que és complementària de la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, així com al Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis socials i s'estableixen els requisits d'autorització i acreditació (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018). Així com per la convocatòria de concertació social d'urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament i els plecs de prescripcions tècniques de la present concertació, els quals s'adjunten com a annex al present document i ambdues parts expressament subscriuen.

3. Durada de la concertació

La vigència d'aquest acord d'acció concertada serà d'un any a comptar des de XXXX de XXXX de XXXXX, i es podrà ampliar i renovar sempre i quan l'entitat concertada, en aquest període, hagi obtingut l'acreditació del servei corresponent o subsisteixin les necessitats que n'hagin motivat la seva formalització, de conformitat amb l'establert a la disposició final primera de la Llei 12/2018.

4. Quantia i partida pressupostària

El preu per plaça de la prestació del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament és de:

 • 47,18 € plaça/dia per plaça concertada.
 • 31,45 € plaça/dia per un grau d'ocupació de la plaça de 2/3.
 • 314,53 € plaça/mes per un grau d'ocupació de la plaça de 1/3.

Els preus pels serveis i suports complementaris son:

 1. Transport regular: 5,03 € plaça/dia.
 2. Transport adaptat: 3,82 € plaça/dia.
 3. Transport rural: 2,21 € plaça/dia.
 4. Acompanyament al transport públic: 1,10 € plaça/dia.
 5. Complement per necessitats excepcionals de tipus conductual o mèdic: 42,65 € plaça/dia.

Tenint en compte el nombre de places adjudicades a aquesta entitat, l'import màxim és de XXXXXXX euros (IVA exempt), que es preveu distribuir entre les anualitats següents:

 • 2021: XXXXXXX euros
 • 2022: XXXXXXX euros

5. Règim d'ocupació de places

Una plaça és en una unitat de prestació de servei per cada persona usuària. Aquesta intensitat d'hores s'ha de flexibilitzar en funció de les necessitats de cada persona, així com es pot prestar individualment o en grup.

En relació a aquesta concertació, una plaça del servei pot ser ocupada per una persona a jornada completa o fins a 3 persones en jornada parcial. Es poden donar els graus d'ocupació següents:

a) Una ocupació del 100% de la plaça suposa una utilització mínima de 30 hores setmanals efectives del servei, sense comptar el temps destinat al servei de transport.

b) Una ocupació de 2/3 de la plaça suposa una utilització mínima de 20 hores setmanals efectives del servei, sense comptar el temps destinat al servei de transport.

c) Una ocupació d'1/3 de la plaça, que suposa que es pugui donar una d'aquestes dues situacions:

 • La utilització mínima de 10 hores setmanals efectives del servei per a les persones que reben una atenció grupal en jornada parcial en activitats d'ocupació, aprenentatge i/o benestar.
 • La utilització mínima de 4 hores mensuals d'atenció individual per a les persones que, d'acord amb l'article 65.2 del Reglament de serveis per a persones amb discapacitat a Mallorca, rebin serveis de treball amb suport o ajustament personal i social en centres especials de treball.

Qualsevol d'aquestes dues possibles situacions s'hauran de posar en coneixement dels tècnics de l'IMAS i s'hauran d'identificar al pla individual d'atenció de la persona usuària.

6. Obligacions de les entitats concertades

L'entitat titular del servei concertat contrau des del moment de subscriure el present acord d'acció concertada les obligacions següents:

 1. Dur a terme el servei concertat en els termes establerts en la resolució d'atorgament i en el concert social específic formalitzat.
 2. Prestar gratuïtament els serveis a la persona usuària. No es pot percebre cap quantitat que, directament o indirectament, suposi una contrapartida econòmica pels serveis objecte del concert.
 3. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat del servei i el compliment de la finalitat que determinen el concert.
 4. Complir amb l'establert a la convocatòria i al Plec de prescripcions tècniques aplicable; així com amb l'establert en el Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis socials i s'estableixen els requisits d'autorització i acreditació; amb el previst a la Llei 4/2009 i els corresponents decrets de desplegament i d'aplicació, en especial l'establert a l'article 4 del Decret 48/2017.
 5. Tenir en funcionament el nombre total de places objecte del concert durant tot el període de vigència corresponent.
 6. Atendre a les persones usuàries derivades a través de l'IMAS.
 7. Comunicar mensualment a l'IMAS, mitjançant un document en format digital, la relació nominal de les persones ateses, amb el model facilitat a tal efecte.
 8. Presentar la memòria anual d'activitats i els documents relacionats al punt 15.2 dels plecs de prescripcions tècniques.
 9. Comunicar, qualsevol incidència o canvi de centre i/o plaça concertada, a l'IMAS.
 10. Sotmetre's en qualsevol moment del desenvolupament del concert a les actuacions de comprovació que efectuï l'IMAS, a les de control financer que corresponen a la Intervenció Delegada de l'IMAS en relació amb les places concertades, i a les previstes en la legislació de la Sindicatura de Comptes.
 11. Complir amb el conveni col·lectiu que li sigui d'aplicació.
 12. Seguir les indicacions i pautes tècniques que estableixi, en temps i forma, l'IMAS.
 13. Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent.

7. Facturació del servei

L'import del preu/plaça/dia fitxat s'ha d'abonar a l'entitat concertada per mensualitats vençudes amb una justificació de les places ocupades durant el mes fins el màxim de les places concertades.

S'hauran de liquidar mensualment en funció de les prestacions rebudes:

a) Facturació del servei ocupacional

La factura es presentarà en format electrònic a l'aplicació FACe (https://face.gob.es) que és el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'administració. A la factura que es presenti ha de constar l'import de la liquidació de les places ocupades corresponents al mes anterior. Amb la factura mensual s'ha d'adjuntar un document amb una relació detallada de les persones usuàries amb les següents dades: nom del servei concertat, nom del centre autoritzat, DNI/NIE i nom de les persones que han ocupat plaça ordenades alfabèticament, grau d'ocupació de la plaça i, si s'escau, dades de baixa o absentisme, tipus de transport i suport extraordinari.

El preu màxim de les places ocupades per persones que causen absentisme és el següent:

 1. Absentisme fins a 5 dies hàbils consecutius: 100% del preu plaça
 2. Absentisme de 6 a 20 dies hàbils consecutius: 75% del preu plaça
 3. Absentisme de més de 20 dies hàbils consecutius: 0% del preu plaça.

Al cas extraordinari de que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials concertés places reservades per urgències que no es poguessin atendre d'altre forma, el preu màxim de la plaça reservada no ocupada seria del 75% de la plaça.

b) Facturació del servei complementari de transport i del servei d'acompanyament al transport públic (si s'escau): s'aplicaran els mateixos criteris que per a la facturació del servei ocupacional.

c) Facturació del complement per suport extraordinari (si s'escau): s'aplicaran els mateixos criteris que per a la facturació del servei ocupacional.

L'entitat titular del servei no pot facturar a les persones usuàries ni als seus familiars cap quantitat addicional per la prestació del servei concertat del servei ocupacional.

En cas de que l'entitat presti o vulgui prestar altres serveis complementaris diferents al de menjador i transport, s'hauran de notificar a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials detallant el contingut del servei, horaris i preu a satisfer per les persones usuàries, per que es facin les comprovacions de que les prestacions incloses no corresponen a les pròpies del concert.

8. Pagament

 • L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, tramitarà mensualment la proposta de pagament en concepte de cost del servei de les places concertades. El pagament de la quantitat que correspongui es durà a terme en el compte corrent que indiqui l'entitat concertada.
 • L'entitat concertada no pot cobrar cap quantitat suplementària per places o per qualsevol altre servei o prestació que s'hagi d'atendre en virtut del concert subscrit.
 • La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat concertada suposa l'obligació de reintegrar-les, amb la tramitació prèvia del procediment que correspongui, amb l'audiència de la persona interessada.
 • El pagament de les factures estarà sotmès a la comprovació de que l'entitat titular està al corrent de pagaments amb el Consell de Mallorca, amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, i amb l'Agència Tributaria i la Seguretat Social.

9. Condicions materials i de funcionament del servei

L'entitat titular del servei ha de complir, com a mínim, l'establert al Reglament pel qual es regula el funcionament del serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca inclosos a la cartera insular de serveis socials, i s'estableixen els requisits d'autorització i acreditació, aprovat al Ple del Consell de Mallorca el 8 de febrer de 2018 (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018), així com les condicions tècniques i de funcionament que estableix el Plec de prescripcions tècniques, aprovat pel president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials en el marc de la convocatòria de la concertació social d'urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat física (BOIB núm. 34, d'11 de març de 2021).

10. Cobertura de places

L'entitat concertada es compromet expressament a acceptar les persones usuàries designades per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per al servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament.

11. Inspecció i control

El Servei d'Autoritzacions, Acreditació, Registre i Inspecció de Serveis Socials de l'IMAS pot inspeccionar en qualsevol moment el funcionament del servei concertat, per comprovar si s'ajusta al que estableix aquest acord d'acció concertada, en tot el que pugui repercutir, en general, sobre els usuaris del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament.

12. Justificació

A més de les factures mensuals previstes a la clàusula 7 del present document, l'entitat concertada ha de presentar una memòria justificativa amb els continguts i annexos prevists al punt 15 dels plecs de prescripcions tècniques de la present concertació social, durant del primer trimestre de cada any natural de vigència d'aquest acord d'acció concertada, a partir de l'any següent al seu inici.

13. Causes de resolució

Els acords d'acció concertada s'extingeixen, de conformitat amb el previst a l'article 9 de la Llei 12/2018, pel compliment i venciment del termini, sempre que no s'hagin renovat, o per resolució.

Són causes de resolució dels acords d'acció concertada les següents:

 1. Acord mutu de les parts, manifestat amb l'antelació de dos mesos.
 2. Renúncia de l'entitat concertada, manifestada amb una antelació mínima de dos mesos per garantir la continuïtat del servei.
 3. Incompliment de les normes de caràcter obligatori a què s'han de sotmetre el servei objecte de la present concertació i de les obligacions en matèria de seguretat i instal·lacions.
 4. Incompliment dels objectius qualitatius i quantitatius establerts, sempre que l'incompliment sigui imputable a l'entitat concertada, així com de les estipulacions essencials de l'acord i dels plecs de prescripcions tècniques aplicables.
 5. Prestació defectuosa de les obligacions acordades.
 6. Negació a atendre les persones usuàries derivades per l'IMAS.
 7. Infracció amb caràcter greu de la legislació fiscal, laboral, de la Seguretat Social, d'integració social de discapacitats i de prevenció de riscs laborals.
 8. Pèrdua sobrevinguda dels requisits de participació a la present convocatòria o de les condicions tècniques, econòmiques i financeres que hagin habilitat l'acord d'acció concertada, així com la revocació o la caducitat de l'autorització d'obertura i funcionament i/o de l'acreditació del servei.
 9. Mort de la persona física titular del servei o l'extinció de la persona jurídica a la qual correspon la titularitat, excepte el que preveu l'article 29 del Decret 48/2017.
 10. Declaració de concurs de creditors de l'entitat titular del servei, a excepció del previst a l'article 7.4 de la Llei 12/2018.
 11. Modificació de les condicions tècniques o de les condicions econòmiques per part de l'Administració, sempre que l'entitat d'iniciativa privada no hi hagi donat la conformitat.
 12. No disponibilitat sobrevinguda del títol jurídic que acredita la titularitat del servei durant la vigència de l'acord.
 13. Així com també les clàusules de revocació previstes en els plecs tècnics objecte del present servei.

14. Jurisdicció competent

La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la formalització d'aquest acord d'acció concertada i també les sorgides entre les parts sobre la interpretació, la modificació, el compliment, els efectes i l'extinció.

Les parts concertants es sotmeten expressament als tribunals de Palma, en totes les qüestions que es puguin plantejar i renuncien, en conseqüència, als del seu fur i veïnatge.

I en prova de conformitat de tot quant s'estableix en aquest acord d'acció concertada, ho firmen electrònicament les parts».

Documents adjunts