Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 586785
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 7 de juny de 2021, per la qual s’aprova, per a l’any 2021, la convocatòria de les ajudes per reduir el potencial productiu del sector lleter davant la crisi provocada per la COVID-19 i es reobre el termini de presentació de sol·licituds

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 10 de juny del 2021 es va publicar al BOIB núm. 77 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 7 de juny de 2021, per la qual s'aprova, per a l'any 2021, la convocatòria de les ajudes per reduir el potencial productiu del sector lleter davant la crisi provocada per la COVID-19, modificada per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 23 de setembre de 2021 (BOIB núm. 133, de 28 de setembre de 2021).

D'acord amb el que estableix l'apartat segon de la resolució esmentada, aquesta línia destina al seu finançament un import màxim de cent mil euros (100.000,00 €), a càrrec dels pressupostos del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de l'any 2021, amb la possibilitat d'ampliar la dotació de la partida pressupostària.

Vist tot això i que aquesta línia d'ajudes està en procés de tramitació i atesa la disponibilitat pressupostària, s'incrementa la quantia destinada a aquesta convocatòria.

I vist que aquest increment duplica l'import que hi havia disponible inicialment, es considera convenient reobrir el termini de sol·licituds.

Per tot això, fent ús de les atribucions que tinc conferides, a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

1. Incrementar en cent trenta mil euros (130.000,00 €) el crèdit destinat a la convocatòria d'ajudes, per a l'any 2021, per reduir el potencial productiu del sector lleter davant la crisi provocada per la COVID-19, aprovat per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 7 de juny de 2021, publicada al BOIB núm. 77, de 10 de juny de 2021.

2. El crèdit final que s'hi destina és de dos-cents trenta mil euros (230.000,00 €), amb càrrec als pressupostos del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de l'any 2021.

Segon

Es reobre el termini de presentació de sol·licituds que preveu el punt 1 de l'apartat sisè de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 7 de juny de 2021, per la qual es convoquen ajudes, per a l'any 2021, per reduir el potencial productiu del sector lleter davant la crisi provocada per la COVID-19, publicada al BOIB núm. 77, de 10 de juny de 2021, per un període de deu dies a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució al BOIB.

Tercer

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 29 de novembre de 2021

La presidenta del FOGAIBA

María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño