Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 583812
Resolució de denegació de subvencions 28/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren al annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials.

2. El Servei d'Administració Esportiva de la Direcció General d'Esports ha examinat les sol·licituds i no està conforme amb l'atorgament de la subvenció, pels motius que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2 de 3 de gener de 2013).

3. L'apartat 6.5 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 22 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 147 de 29 d'octubre de 2019) disposa que la resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

4. La proposta de Resolució de denegació de la Direcció General d'Esports de data 3 de novembre de 2021.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Denegar la concessió d'una subvenció, per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius, a les persones o entitats que figuren a l'annex 1 d'aquesta resolució, amb els motius que igualment figuren a l'annex 1.

ANNEX 1

EXPEDIENTS DENEGATS

 

Nº Exp

Sol·licitant

Esport

Competició

Data competició

Import Sol·licitat

Motiu

P/2019-2023/576

Club Ciclista Pla de Mallorca

Ciclisme - Carretera

XXXVII Volta Ciclista Baix Aragó - Casp (Saragossa)

06/08/2021

2.914,25 €

La competició no és objecte de la convocatòria (competició autonòmica)

P/2019-2023/579

Sporty+

Ciclisme - Carretera

XXXI Laudio Saria - Llodio (Àlava)

17/08/2021

1.148,89 €

La competició no és objecte de la convocatòria (competició provincial, no consta en el calendari nacional)

P/2019-2023/580

Sporty+

Ciclisme - Carretera

San Bartolomé Saria - Zegama (Guipúscoa)

24/08/2021

547,51 €

La competició no és objecte de la convocatòria (competició provincial, no consta en el calendari nacional)

P/2019-2023/584

Virginia Cleofé Huguet

Hípica - Proves de doma clàssica

Campionat d'Espanya Doma Clàssica Menors - Madrid

31/08/2021

1.505,00 €

La categoria no és objecte de la convocatòria (aleví)

P/2019-2023/591

Alexandra Martínez Llabrés

Ball esportiu - Estàndard i llatins

I i II Trofeu Ciutat Platja d'Aro - Castell-Platja d'Aro (Girona)

11/09/2021

138,41 €

Esportistes menors de 13 anys

P/2019-2023/596

Federación Balear de Vela

Vela - Vela lleugera

Regata de la Dona - Vilagarcia de Arousa (Pontevedra)

24/09/2021

739,32 €

La competició no és objecte de la convocatòria (competició autonòmica)

P/2019-2023/599

Club Marítimo Mahón

Vela - Vela lleugera

Campionat d'Espanya Snipe Màster - El Puerto de Santa María (Cadis)

16/09/2021

571,04 €

La categoria no és objecte de la convocatòria (màster)

P/2019-2023/604

Club Badminton Palma

Bàdminton - Bàdminton

Campionat d'Espanya Sènior - Vitòria

24/09/2021

84,00 €

No aporta la documentació requerida en el termini establert

P/2019-2023/610

Federación Balear de Petanca

Petanca - Petanca

XIV Open Província de València – València

02/10/2021

300,00 €

La competició no és objecte de la convocatòria (competició provincial, no consta en el calendari nacional). No aporta la documentació requerida en el termini establert.

P/2019-2023/616

Federación Balear de Petanca

Petanca - Petanca

Memorial Ramón Granado Circuit Internacional de Petanca - Santa Susanna (Barcelona)

02/10/2021

1.345,50 €

La competició no és objecte de la convocatòria (competició autonòmica, no consta en el calendari nacional). No aporta la documentació requerida en el termini establert

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Cultura, Participació i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (18 de novembre de 2021)

El secretari general

Xavier Lluís Bacigalupe Blanco

Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports

de delegació de competències i signatura

(BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019)