Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 586799
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen les ajudes de minimis per a estudis relacionats amb aliments tradicionals de les Illes Balears, corresponents a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 135 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears crea el catàleg d'aliments tradicionals de les Illes Balears amb l'objectiu de preservar i revalorar els aliments típics i tradicionals de les Illes Balears.

El Decret 40/2015, de 22 de maig, regula el catàleg d'aliments tradicionals de les Illes Balears i estableix, a l'article 11, que per a la inscripció cal aportar una memòria justificativa amb el nom de l'aliment i la descripció dels caràcters sensorials, físics o químics diferenciadors, la descripció del procés de producció o elaboració i l'acreditació històrica, la delimitació de la zona geogràfica de producció o elaboració, l'acreditació del vincle amb la zona geogràfica de producció o elaboració i la importància socioeconòmica.

Per elaborar la memòria descriptiva, esmentada al paràgraf anterior, cal fer els estudis adients, la qual cosa suposa una despesa econòmica. Amb la finalitat de donar suport a la realització dels estudis esmentats cal convocar, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, ajudes per dur a terme estudis que aportin la informació necessària per elaborar la memòria justificativa per sol·licitar la inscripció d'aliments en el catàleg d'aliments tradicionals de les Illes Balears.

El Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, estableix les condicions que han de complir les ajudes perquè es puguin considerar exemptes de l'obligació de notificació que estableix l'article 108, apartat 3, del tractat.

El Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, estableix les condicions que han de complir les ajudes perquè es puguin considerar exemptes de l'obligació de notificació que estableix l'article 108, apartat 3, del tractat.

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005, es va publicar l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, que inclou entre els seus objectius, a l'article 1.2.m, totes les activitats d'utilitat pública o d'interès social o la consecució d'una finalitat pública relacionades amb els sectors agrari i pesquer, i que les convocatòries corresponents podran especificar.

D'altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, a l'article 2.a, estableix que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca pel que fa a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la Política Agrícola Comuna i dels fons procedents de l'Instrument Financer d'Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i d'altres règims d'ajudes que preveu la normativa de la Unió Europea.

D'acord amb el que estableix l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 23 de desembre de 2005, el FOGAIBA assumeix, amb caràcter ple, l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca pel que fa a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, des de l'1 de gener del 2006.

Mitjançant el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Concretament, a l'annex 1 s'acorda l'adscripció del FOGAIBA a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

D'acord amb el que disposen l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 3 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, correspon aprovar la convocatòria d'aquestes ajudes mitjançant una resolució.

Atesa la naturalesa de les ajudes que preveu aquesta convocatòria, no està justificada la incorporació de cap criteri de valoració en relació amb possibles actuacions dirigides a la consecució efectiva de la igualtat de gènere per part de les persones sol·licitants.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

 

RESOLUCIÓ

Primer

Objecte de les ajudes i àmbit d'aplicació

1. S'aprova la convocatòria d'ajudes de minimis per al finançament d'estudis relacionats amb els aliments tradicionals de les Illes Balears corresponents a l'any 2021, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer (BOIB núm. 43, de 17 de març de 2005).

2. A més, les ajudes previstes per als beneficiaris que preveu el punt 1.a de l'apartat tercer es concediran d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola; i les ajudes previstes per als beneficiaris que preveu el punt 1.b de l'apartat tercer es concediran d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

3. L'àmbit territorial d'aplicació d'aquestes ajudes és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon

Import màxim de la convocatòria i finançament

1. Es destina a aquesta convocatòria un import màxim de vint mil euros (20.000,00 €), amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA de l'any 2021, amb possibilitat d'ampliar-ne la dotació pressupostària.

2. L'import total previst per a aquesta convocatòria es distribuirà de la manera següent:

• 8.000,00 € per als beneficiaris que preveu el punt 1.a de l'apartat tercer d'aquesta Resolució.

• 8.000,00 € per als beneficiaris que preveu el punt 1.b de l'apartat tercer d'aquesta Resolució.

• 4.000,00 € per als beneficiaris que preveu el punt 1.c de l'apartat tercer d'aquesta Resolució.

Si no es presenten sol·licituds o les sol·licituds que es presenten no arriben a cobrir la dotació assignada a un dels grups, el pressupost restant d'aquest grup incrementarà les actuacions deficitàries, començant per la que hagi rebut més sol·licituds.

Tercer

Beneficiaris

1. Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes:

a) Les agrupacions de productors amb personalitat jurídica pròpia.

b) Les agrupacions de elaboradors amb personalitat jurídica pròpia.

c) El consells insulars i els ajuntaments.

També podran ser beneficiaris directes de l'ajuda les universitats o els centres de recerca directament relacionats amb la investigació científica o amb l'activitat agropecuària que tinguin el suport d'una agrupació de productors o elaboradors per realitzar l'estudi relacionat amb algun dels temes que preveu l'apartat quart d'aquesta resolució. En aquest cas, es considera que l'agrupació serà la beneficiària final de l'ajuda i el límit d'aplicació, quan als crèdits i la quantia de l'ajuda, seran els previstos per al grup respectiu.

2. A més dels requisits que estableix el punt anterior, s'han de complir els requisits que preveu l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, així com els que estableix el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

3. Els requisits generals que estableix el punt 1 anterior s'hauran de mantenir durant un termini no inferior a un any, a comptar des de la data de la resolució de concessió de l'ajuda.

4. No podran ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta resolució les persones, les entitats i les associacions que concorrin en alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions. La justificació de no trobar-se dins d'aquestes prohibicions s'efectuarà de la manera que preveu l'apartat 6 de l'article 10 esmentat del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

5. D'acord amb el que disposa l'article 10.1.e del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es considerarà que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es verifiqui el que disposen l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La circumstància conforme s'està al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques i amb la Seguretat Social haurà de quedar acreditada abans que es dicti la proposta de resolució de concessió.

La comprovació del compliment del requisit que s'esmenta en el paràgraf anterior la realitzarà el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ja que la presentació de la sol·licitud en suposa l'autorització per a la seva comprovació, excepte manifestació expressa contrària. Quan el sol·licitant de l'ajuda no estigui obligat a presentar les declaracions o els documents a què fan referència les obligacions que preveu el paràgraf anterior, se n'acreditarà el compliment mitjançant declaració responsable.

6. De conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, tampoc no podran ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta resolució les empreses i les entitats sol·licitants sancionades o condemnades en els darrers tres anys per resolució administrativa o sentència judicial fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

Quart

Actuacions subvencionables

1. Se subvencionarà el desenvolupament d'estudis relacionats amb els aliments tradicionals de les Illes Balears següents:

- Fruites de varietats autòctones de les Illes Balears (excepte albercocs de Porreres, arròs bombeta de Sa Pobla i tomàtiga de ramellet)

- Productes obtinguts de races autòctones

- Taronges de Sóller

- Orellanes de Porreres

- Figues seques

- Mel de Mallorca

- Mel de Menorca

- Mel de Formentera

- Pa de pagès

- Pa de figa

- Galetes d'oli

- Botifarró

- Camaiot

- Carn-i-xulla

- Carquinyols

- Flaó d'Eivissa

- Orelletes

- Oli de Menorca

- Sal d'Eivissa

- Amargos

- Formatjades de Menorca

2. Aquests estudis han de permetre aconseguir la informació següent de l'aliment:

- Acreditació documental de l'ús del nom de l'aliment

- Característiques organolèptiques, físiques o químiques diferencials de l'aliment

- Descripció del procés de producció o elaboració

- Delimitació justificada de la zona de producció o elaboració

- Història i reputació de l'aliment

- Vincle de l'aliment amb la zona de producció o elaboració

- Importància socioeconòmica de l'aliment

- Fotografia de l'aliment

- Fotografies del sistema de producció o elaboració.

3. Els estudis s'han de fer dins el període comprès entre la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda i un any després de la data de notificació de la resolució de concessió.

4. Seran subvencionables les despeses següents:

- Salari i despeses de prestació de serveis, dels tècnics que elaborin els estudis, així com les quotes de la Seguretat Social de les persones assalariades.

- Altres despeses directament relacionades amb l'estudi.

 

Cinquè

Tipus i límit de les ajudes

1. L'import de l'ajuda serà del 100% de les despeses subvencionables, amb els límits que preveuen els punts següents.

2. La quantia màxima d'ajuda per a cada projecte de les línies que descriu l'apartat quart d'aquesta convocatòria és de quatre mil euros (4.000,00 €).

3. En cap cas l'import de l'ajuda pot superar el cost del projecte que s'ha de dur a terme.

4. En relació amb els beneficiaris que preveu el punt 1.b de l'apartat tercer, la quantia total d'ajudes de minimis no podrà excedir de 200.000,00 € per beneficiari en un període de tres exercicis fiscals, de conformitat amb el que estableix el punt 2 de l'article 3 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Així mateix, i en relació amb els beneficiaris que preveu el punt 1.a de l'apartat tercer, la quantia total d'ajudes de minimis no podrà excedir de 20.000,00 € per beneficiari en un període de tres exercicis fiscals, de conformitat amb el que estableix el punt 2 de l'article tercer del Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola.

Sisè

Sol·licituds

1. El termini per presentar sol·licituds serà des del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució al BOIB fins al 17 de desembre del 2021.

2. Les persones interessades que compleixin els requisits previstos en aquesta convocatòria han de presentar les sol·licituds d'ajuda, d'acord amb el model de formulari que figura a la pàgina web del FOGAIBA, adreçades al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (A04026954).

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu l'article 14.2.a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions  públiques.

Caldrà subministrar totes i cadascuna de les dades que s'indiquen al formulari esmentat, així com assumir compromisos i atorgar les autoritzacions i declaracions que conté el mateix formulari.

Aquestes sol·licituds han d'incloure:

- Fotocòpia del NIF del sol·licitant.

- En cas d'agrupacions de productors o elaboradors, document constitutiu de l'entitat.

- Document acreditatiu de la representació.

- Currículum del responsable de l'estudi.

- Títol universitari o resguard de la sol·licitud del títol universitari del responsable de l'estudi.

- Proposta d'estudi amb el mateix ordre, estructura i contingut que assenyala l'apartat setè d'aquesta resolució.

En el cas de les universitats o centres de recerca, a més hauran d'aportar:

- Declaració responsable del representant de l'agrupació de productors o elaboradors d'acord amb el model de formulari, que figura al web del FOGAIBA, degudament emplenada. Si la declaració presentada no conté totes les dades d'aquest formulari, o bé presenta ratllades o esmenes, es considerarà com a no presentada.

- Document acreditatiu de la representació de l'agrupació.

3. S'ha de presentar una sol·licitud per estudi.

4. D'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, no caldrà presentar la documentació o les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics.

D'altra banda, si s'han tramitat o s'estan tramitant altres expedients al FOGAIBA o a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i ja s'ha presentat algun dels documents assenyalats, no caldrà aportar-lo de nou i n'hi haurà prou amb esmentar l'expedient en què consta o que aquesta informació estigui a la base de dades documental que preveu el Decret 53/2006, de 16 de juny. Això no obstant, l'acreditació de facultats ha de ser vigent en la data en què es presenta la sol·licitud.

5. En cas que la persona interessada no autoritzi expressament el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per obtenir el DNI del representant o els certificats conforme s'està al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social o per comprovar-ho, haurà d'aportar els certificats corresponents.

6. Si la sol·licitud d'ajuda o qualsevol dels documents que siguin necessaris no reuneix els requisits indicats, s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, indicant que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició amb la resolució prèvia, que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Si qualsevol dels documents que sigui necessari presentar durant la tramitació de l'expedient presenta ratllades o esmenes es considerarà com a no presentat i s'actuarà, en aquest cas, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8. La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació, per part de la persona interessada, del que conté aquesta convocatòria, de les bases reguladores que estableix l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005 i de la resta de normativa d'aplicació.

Setè

Projectes d'estudis relacionats amb els aliments tradicionals.

Els projectes d'estudis han de tenir el contingut següent:

- Títol del projecte

- Nom i DNI del responsable de l'estudi

- Tema de l'estudi (dels que preveu el punt 1 de l'apartat quart)

- Objectius de l'estudi (els que preveu el punt 2 de l'apartat quart)

- Durada de l'estudi

- Àmbit de producció o elaboració

- Anys de producció o elaboració

- Importància socioeconòmica de la producció o l'elaboració de l'aliment

- Resultats obtinguts en projectes anteriors i informació científica generada (articles, llibres, comunicacions, etc.)

- Pla de treball i calendari d'execució

- Recursos materials i humans dels quals es disposa per dur a terme el projecte, lloc físic on es durà a terme l'estudi, ubicació i garantia d'ús en el temps de dedicació previst per al projecte

- Relació bibliogràfica

- Pressupost d'execució en què com a mínim s'ha de detallar el cost del personal técnic, el material que s'ha d'adquirir, les despeses generals necessàries i les despeses de professionals d'acord amb el que preveu l'apartat quart d'aquesta resolució.

 

Vuitè

Selecció de beneficiaris i criteris objectius i de preferència

1. La selecció dels beneficiaris de les ajudes s'ha de fer mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

2. En el supòsit que les sol·licituds amb dret a ajuda superin les quanties destinades a aquesta convocatòria, s'ha de seguir la pauta de prelació següent:

a) Àmbit de producció o elaboració de l'aliment

- Una illa: 1 punt

- Dues illes: 2 punts

- Més de dues illes: 3 punts

b) Antiguitat acreditada de la producció o elaboració

- Més de 100 anys: 3 punts

- De 50 a 100 anys: 2 punts

- Més de 30 i menys de 50 anys: 1 punt

c) Elaboració amb una varietat autòctona: 1 punt

d) Elaboració amb una raça autòctona: 1 punt

e) Qualitat científica del disseny de l'estudi: fins a 3 punts.

f) Experiència del sol·licitant en estudis d'aliments tradicionals: fins a 3 punts.

Aquesta valoració s'efectuarà per a cada projecte presentat.

3. Per poder acreditar alguns dels criteris que cal tenir en compte en la selecció dels beneficiaris, el sol·licitant pot aportar —sense necessitat de requeriment previ— la documentació que consideri oportuna.

4. Si com a resultat d'aplicar aquests criteris hi ha un empat, s'ha de donar prioritat a aquell que hagi aconseguit més puntuació en la lletra a, i, si persisteix l'empat, en les lletres c i d.

Novè

Comissió Avaluadora

1. La Comissió Avaluadora estarà integrada per:

- President: secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació o persona en qui delegui.

- Vicepresident: director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural o persona en qui delegui.

- Vocals:

  • Director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) o persona en qui delegui.
  • Directora general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària.
  • Cap del Departament Jurídic del FOGAIBA o persona en qui delegui.
  • Cap de Servei de Gestió Econòmica del FOGAIBA o persona en qui delegui.
  • Cap de Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca del FOGAIBA o persona en qui delegui.
  • Un representant del Consell Insular de Mallorca.
  • Un representant del Consell Insular de Menorca.
  • Un representant del Consell Insular d'Eivissa.
  • Un representant del Consell Insular de Formentera.

- Secretari/ària: actuarà com a secretari/ària un dels vocals de la Comissió Avaluadora.

2. La Comissió Avaluadora és l'òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades, aplicar els criteris de valoració que preveu l'apartat anterior i emetre'n un informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució. Aquesta comissió únicament es constituirà en el cas que les sol·licituds amb dret d'ajuda superin les quanties destinades a aquesta convocatòria i s'hagi d'establir una prelació entre les sol·licituds presentades aplicant els criteris de selecció que preveu l'apartat anterior. No obstant això, en cas de renúncia o desistiment de la persona sol·licitant, com també de desestimació de la subvenció perquè no reuneix els requisits exigits, no serà preceptiva la intervenció de la Comissió Avaluadora i l'òrgan competent declararà conclusos aquests expedients sense cap altre tràmit.

3. Perquè la Comissió Avaluadora s'entengui constituïda vàlidament es requerirà la presència del president i del secretari o, si escau, de qui els substitueixi i de la meitat, almenys, dels seus membres que pertanyin al FOGAIBA.

Desè

Instrucció del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de concessió de les ajudes és l'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA. Aquest òrgan durà a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

2. L'òrgan instructor sol·licitarà un informe del Servei de Qualitat Agroalimentària de la Direcció General de Sobirania Alimentària en què s'expressi la valoració de les sol·licituds presentades, d'acord amb els criteris que preveu l'apartat vuitè d'aquesta resolució, proposarà un/una coordinador/a de cada estudi i en donarà trasllat a la Comissió Avaluadora.

3. La resolució dels expedients la dictarà el vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, a proposta del cap de Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca i, si escau, amb un informe previ de la Comissió Avaluadora. Amb anterioritat a l'emissió de l'informe de la Comissió Avaluadora, la unitat gestora emetrà un informe en el qual s'acreditarà, en cas que sigui favorable, la legalitat de l'ajuda i l'import.

4. El termini màxim per dictar una resolució expressa i notificar-la individualment als interessats és de sis mesos a comptar des que es presenti la sol·licitud. Si transcorre aquest termini sense que s'hagi notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada. A la resolució de concessió de l'ajuda es farà constar expressament el caràcter de minimis de l'ajuda.

5. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d'alçada davant la consellera de d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que estableixen l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Onzè

Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris, a més de les que estableixen l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, les següents:

- Facilitar el seguiment per part del personal tècnic de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació o del FOGAIBA.

- Esmentar la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació com a entitat finançadora en les publicacions i en altres activitats de repercussió pública a les quals pugui donar lloc el projecte subvencionat.

-Sol·licitar la inscripció de l'aliment objecte de l'estudi al Catàleg d'aliments tradicionals de les Illes Balears.

 

Dotzè

Justificació i pagament de l'ajuda

1. El termini per justificar l'execució del projecte acaba un any després, a comptar des del dia següent a la data de notificació de la resolució de concessió.

2. Les actuacions objecte de subvenció les ha d'haver realitzat i pagat el beneficiari des de la data de la sol·licitud de l'ajuda i fins al termini d'execució que preveu el punt 1 anterior.

3. L'import de l'ajuda concedida s'abonarà al beneficiari mitjançant transferència bancària, i amb l'autorització prèvia del director gerent del FOGAIBA, una vegada efectuades les verificacions i els controls corresponents, i una vegada justificat el compliment de la finalitat per la qual es va concedir.

4. Dins el termini de justificació establert, els beneficiaris han de presentar la sol·licitud de pagament, que ha d'incloure el compte justificatiu corresponent, el qual s'ha d'ajustar al model de formulari,  que figura a la pàgina web del FOGAIBA,  (A04026954). Caldrà subministrar totes i cadascuna de les dades que s'indiquen al formulari esmentat, així com assumir els compromisos i els atorgaments d'autoritzacions i declaracions que conté aquest formulari.

Aquestes sol·licituds han d'incloure la documentació següent:

a) Memòria amb la informació següent:

a.1. Acreditació documental de l'ús del nom de l'aliment

a.2. Característiques organolèptiques, físiques o químiques diferencials de l'aliment

a.3. Descripció del procés de producció o elaboració

a.4. Delimitació justificada de la zona de producció o elaboració

a.5. Història i reputació de l'aliment

a.6. Vincle de l'aliment amb la zona de producció o elaboració

a.7. Importància socioeconòmica de l'aliment

a.8. Fotografia de l'aliment

a.9. Fotografies del sistema de producció o elaboració

a.10. Bibliografia

b) Relació de justificants imputats, d'acord amb el model de formulari que figura a la pàgina web del FOGAIBA.

c) Documentació justificativa de les despeses realitzades. La justificació de la despesa s'entendrà efectuada mitjançant la presentació de:

c.1 Factures pagades o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, que reuneixin els requisits i les formalitats que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1 de desembre de 2012), i justificants de pagament.

c.2 Nòmines dels treballadors amb contractació laboral com a personal tècnic, pagades.

c.3 Justificants del pagament de la Seguretat Social corresponent al tècnic contractat.

c.4 Document de l'IRPF i justificant de pagament.

c.5 Justificants de pagament. Es podran considerar justificants de pagament els documents següents:

1r. Extracte bancari en el qual quedi identificat el pagament realitzat, mitjançant la indicació de l'import i la identificació del pagador i del destinatari.

2n. Factura que incorpori l'acreditació del cobrament per part del seu emissor o persona responsable de l'empresa amb capacitat de cobrament. A aquest efecte hauran de quedar consignades a la factura les dades següents: la data de cobrament, la identificació amb indicació del nom, el NIF i la signatura del declarant del cobrament de la factura i el segell de l'empresa, i aquest darrer en serà facultatiu en cas que l'emissor sigui persona física.

3r. Comprovant de transferència bancària en el qual quedi identificat el pagament realitzat, mitjançant la indicació de l'import i la identificació del pagador i del destinatari.

4t. Qualsevol altre document de valor probatori equivalent, vàlid en dret, mitjançant el qual s'acrediti la realització efectiva del pagament.

No s'admetran pagaments en efectiu iguals o superiors a 1.000,00 euros en els termes que preveu l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions i lluita contra el frau.

Aquesta documentació quedarà a disposició de l'Agència Tributària i de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors per a la realització de qualsevol control que es consideri oportú efectuar.

d) Si escau, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes, incorporats a la relació de justificants de despeses.

e) Còpia de la sol·licitud d'inscripció de l'aliment objecte de l'estudi en el Catàleg d'aliments tradicionals de les Illes Balears.

5. L'import de l'ajuda concedida s'abonarà al beneficiari mitjançant transferència bancària, una vegada que hagi justificat el compliment de la finalitat i l'aplicació de la subvenció, amb l'informe favorable i preceptiu del coordinador del projecte, i amb l'autorització prèvia del director gerent del FOGAIBA. El fet de no presentar la documentació justificativa en el termini i en els termes establerts suposa un incompliment al qual s'aplica el que estableix el punt 3 de l'apartat tretzè d'aquesta resolució.

Tretzè

Incompliment i renúncies

1. No s'admeten interrupcions en el desenvolupament dels treballs, llevat de casos excepcionals que s'han de justificar expressament.

2. La renúncia no impedeix el dret a percebre la part proporcional de l'ajuda equivalent al treball efectuat, sempre que el coordinador del projecte certifiqui que s'ha assolit, almenys, un 75% dels objectius previstos.

3. El règim jurídic aplicable en cas d'incompliment d'aquestes obligacions és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

Catorzè

Drets a la divulgació i la publicació

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació es reserva el dret de divulgar i publicar els treballs subvencionats, així com de fer ús de les seves aplicacions i promoure-les.

Quinzè

Compatibilitat de les ajudes

Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria són compatibles amb les ajudes que la persona beneficiària rebi per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o d'una altra entitat pública o privada, però en cap cas l'import rebut, aïlladament o conjuntament, no pot superar el valor de les despeses originades per la realització de les activitats.

Setzè

Règim jurídic aplicable

El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és el que estableix l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, com també els preceptes que s'apliquin de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Dissetè

Publicació

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 29 de novembre de 2021

La presidenta del FOGAIBA

Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño