Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’una errada advertida en les versions catalana i castellana de la Llei 3/2021, de 10 de novembre, per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 157, de 13 de novembre de 2021

    Número d'edicte 12238 - Pàgina 48119

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva modificació pressupostaria 04.2021

    Número d'edicte 12187 - Pàgina 48120

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 43/2021 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2021 per crèdit extraordinari (CE06/2021)

    Número d'edicte 12162 - Pàgina 48121

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimoni civil

    Número d'edicte 12103 - Pàgines 48122-48123

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 8 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2021

    Número d'edicte 12128 - Pàgina 48124

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 6 suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2021

    Número d'edicte 12129 - Pàgina 48125

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 7 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2021

    Número d'edicte 12132 - Pàgina 48126

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Expedient: PBX 2013 0004. Aprovació definitiva del Pla especial de protecció arquitectònica i ambiental de Santa Catalina

    Número d'edicte 12093 - Pàgines 48127-48215

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit

    Número d'edicte 12137 - Pàgina 48216

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Annex d'inversions del Pressupost General de l'exercici 2021

    Número d'edicte 12139 - Pàgines 48217-48219

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de la modificació de la base 23.1 de les bases d’execució del pressupost, règim de dedicació

    Número d'edicte 12181 - Pàgina 48220