Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informació pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental, actualització del Pla de restauració de la pedrera Son Bernardí núm. 534, que forma part de la parcel·la 237 del polígon 36 de Felanitx

    Número de registre 11592 - Pàgina 48579

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fan públiques la ratificació del president i la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Tir de Fona un cop finalitzat el procés electoral corresponent al període 2020-2024

    Número de registre 12109 - Pàgina 48580

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2829/2019 relativa al projecte d’ampliació subterrània de red baixa tensió existent pertanyent a la E.T. "Can Lluís" n.º 31.057, polígon 21, núm 59, al terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de policia

    Número de registre 11327 - Pàgina 48581

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 4618/2020 relatiu al projecte de reforma de la renovació de la xarxa municipal d'abastament d'aigua a la zona de Sa Caleta i reubicació de les mateixes en zona de domini públic, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, a zona de Domini Públic Hidràulic, zona de servitud i zona de policia

    Número de registre 12183 - Pàgina 48582

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00024111L

    Número de registre 11937 - Pàgina 48583

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00022266Z

    Número de registre 11941 - Pàgina 48584

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci aprovació inicial del pla de gestió sostenible de l’aigua i pla d’emergència davant de situacions de sequera, TM Formentera

    Número de registre 12149 - Pàgines 48585-48586

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Obertura del període d’informació pública en relació a l’expedient de declaració del Bé d’Interès Cultural en la categoria de Zona Arqueològica del conjunt talaiòtic de Can Vidalet al terme municipal de Pollença. Expedient 17/2021

    Número de registre 12189 - Pàgina 48587

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP15-2021-IG)

    Número de registre 12040 - Pàgina 48588

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 15-2021-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 12069 - Pàgines 48589-48590

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de 11 de novembre de 2021 relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient núm. 15 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (EXT 03/2021 SUP 02/2021)

    Número de registre 12179 - Pàgines 48591-48593

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de la declaració d’interès general per a una nova estesa de baixa tensió a la finca Sant Claudi, polígon 5, parcel·la 23 del TM des Migjorn Gran (NUI 9/2021)

    Número de registre 11803 - Pàgina 48594

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu a l’aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts per a entitats privades sense ànims de lucre per finançar programes d’atenció social duts a terme durant l’any 2021 (Exp. 1820-2021-000001)

    Número de registre 12115 - Pàgines 48595-48596

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública de la modificació de crèdit 16-2021, transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa

    Número de registre 12071 - Pàgina 48597

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte convocatòria subvenció a entitats i clubs esportius del municipi d'Andratx en concepte d'ajuda per despeses i material Covid

    Número de registre 12112 - Pàgines 48598-48599

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial del Pressupost per a l'exercici 2022

    Número de registre 12150 - Pàgina 48600

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'expedició de documents administratius

    Número de registre 12104 - Pàgina 48601

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de parades, casetes de venda, espectacles o atraccions i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

    Número de registre 12120 - Pàgina 48602

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

    Número de registre 12127 - Pàgina 48603

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci aprovació provisional Pressupost General per a 2022

    Número de registre 12133 - Pàgina 48604

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Exposició aprovació inicial modificació de crèdit nº 4/2021

    Número de registre 12095 - Pàgina 48605

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Exposició pública l'Ordenança de seguretat i convivència ciutadana del municipi de Costitx

    Número de registre 12096 - Pàgina 48606

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Reglament intern del servei d'ajuda a domicili: aprovació inicial

    Número de registre 12102 - Pàgina 48607

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Extracte de les bases de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions “Bons Reiniciam Inca” en règim de concurrència no competitiva del Ajuntament d'Inca per a l'any 2021

    Número de registre 12142 - Pàgines 48608-48609

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Publicació aprovació projecte d'ampliació del gimnàs

    Número de registre 12119 - Pàgina 48610

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Informació pública del projecte i de l'estudi d'impacte ambiental de la reforma de la línia aèria de MT 15 kv "Colom" per a nou subministrament de MT de 47772,82 kw

    Número de registre 12172 - Pàgina 48611

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació inicial Pressupost municipal 2022 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall

    Número de registre 12158 - Pàgina 48612

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Anunci exposició pública. Aprovació inicial del Reglament del Consell d'Infància de Maria de la Salut

    Número de registre 12160 - Pàgina 48613

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Extracte de les bases i convocatòria de subvencions generals de la línia estratègica de medi ambient del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2021

    Número de registre 12097 - Pàgina 48614

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Acord d'aprovació provisional d'ordenança fiscal

    Número de registre 12134 - Pàgina 48615

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Expedient de crèdit extraordinari finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions

    Número de registre 12116 - Pàgina 48616

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial del pressupost general de l'ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l'exercici de 2022

    Número de registre 12138 - Pàgines 48617-48620

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació per Decret d'alcaldia núm. 2021-3696, de 22 de novembre de 2021, de la convocatòria de concessió d’ajudes de 800,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursin estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2021-2022, a centres de fora de l’illa

    Número de registre 12151 - Pàgines 48621-48622

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2022

    Número de registre 12161 - Pàgina 48623

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

    Número de registre 12135 - Pàgina 48624

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Anunci aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Selva per l'exercici 2022

    Número de registre 12146 - Pàgina 48625

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Anunci Aprovació Provisional d'Expedients de Modificació de Crèdit: per Transferència, per Suplement de crèdit a càrrec de Romanent de Tresoreria i Expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits

    Número de registre 12118 - Pàgina 48626

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació puntual núm. 7 de les NS de planejament (Expedient 3130-2020)

    Número de registre 12167 - Pàgina 48627

  • MANCOMUNITAT SERVEIS PÚBLICS INSULARS

   • Aprovació del pressupost de la mancomunitat que ha de regir en l'exercici 2022

    Número de registre 12101 - Pàgines 48628-48629