Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 584915
Decret de Presidència núm. 2021001060, reincorporació del president

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que en data 26 de novembre de 2021, el president en funcions del Consell Insular d'Eivissa va dictar el següent decret:

Atès que el president finalment no estarà absent el dia 29 de novembre de 2021, aquesta Presidència en funcions, de conformitat amb el que preveuen l'article 11 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'article 55.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa,

DISPOSA

1. Modificar el Decret de Presidència núm. 2021001020, de 18 novembre de 2021, i deixar-lo sense efecte únicament pel que fa a la seua substitució el dia 29 de novembre de 2021.

2. Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Eivissa, 29 de novembre de 2021

La secretària general acctal. Maria Torres Bonet