Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 588537
Conveni d’encomanda de gestió entre el Consell Insular de Formentera i l’Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones científicas, M.P. (CSIC), a través de l'Institut de Ciències del Patrimoni (INCIPIT), per dur a terme actuacions en matèria d’arqueologia a Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst a l'article 48 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, es fa públic el següent conveni:

Conveni d'encomanda de gestió entre el Consell Insular de Formentera i l'Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), a través de l'Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) per realitzar excavacions arqueològiques als jaciments arqueològics anomenats Cap de Barbaria II i Cova 127, estudiar-ne materials arqueològics recuperats i redactar el projecte de posada en valor i difusió de Cap de Barbaria II. 

A Sant Francesc de Formentera i Madrid, 13 d'octubre de 2021 

INTERVENEN 

D'una banda, Alejandra Ferrer Kirschbaum, presidenta del Consell Insular de Formentera, qui actua en nom i representació d'aquesta Institució, amb CIF núm. P0702400C i amb domicili social a la plaça de la Constitució núm. 1, de Sant Francesc, en virtut de l'acord del Ple del Consell Insular de Formentera de 15 de juny de 2019, d'acord amb l'article 136 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera (ROC), els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general i l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.  

I d'altra, Rosina López-Alonso Fandiño, en nom i representació, en qualitat de Vicepresidenta d'Organització i Relacions Institucionals de l'Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), nomenada per acord del Consell Rector de l'Agencia Estatal CSIC en la seua reunió de 28 de novembre de 2019 (BOE 18/12/2019 i Resolució de Presidència del CSIC de 13 de desembre de 2019 per la qual es resol convocatòria de lliure designació). A més, actuant en exercici de la competència que en matèria de convenis de encomana de gestió, té delegada per resolució de la Presidència del CSIC (article 12.1.b), de 21 de gener de 2021 (BOE 28-1-2021). 

Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal i competència necessàries per formalitzar aquest Conveni i d'acord amb les següents, 

EXPOSEN 

1. La Constitució Espanyola disposa, a l'art. 44, que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la que tots tenen dret. L'article 46 del mateix document disposa que els poders públics garantiran la conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni històric, cultural, i artístic dels pobles de l'Estat Espanyol i dels béns que l'integren, qualsevol que sigui el seu règim jurídic i la seua titularitat.  

2. El Consell Insular de Formentera exerceix competències en matèria de cultura i patrimoni històric en virtut de l'article 70.18 i 70.6, respectivament, de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

3. L'àrea de Patrimoni Cultural del Consell Insular de Formentera, en el seu Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural de Formentera 2020-2021, aprovat definitivament en sessió del Ple de la mateixa Institució de 29 de maig de 2020 (BOIB, núm. 103, de 6 de juny), en el seu punt 2.2.1.2, dedicat a les Intervencions arqueològiques programades, considera d'interès “la possibilitat d'autoritzar noves intervencions en sectors susceptibles d'aportar informació rellevant en jaciments que ja han set objecte d'excavacions anteriors”. Entre aquests jaciments es troba Cap de Barbaria II. 

4. El Consell Insular de Formentera va signar en data 7 de febrer de 2012 un conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra per a la realització de treballs de recerca arqueològica emmarcats en el projecte “Les comunitats prehistòriques de Formentera. Arqueologia, Patrimoni i Societat”, dirigit pel Dr. Pau Sureda Torres, i centrats en l'excavació arqueològica del jaciment anomenat Cap de Barbaria II i la restauració de diversos dels seus àmbits (l'àmbit 9 el 2014, els àmbits 6 i 7 el 2015 i els àmbits 1 i 3 el 2016), feines que es varen prolongar entre els anys 2012 i 2016 (expedient PATR.INV 2011/05). 

5. El Consell Insular de Formentera, en data 20 de març de 2017, va contractar la restauració dels àmbits 2 i 8 del jaciment arqueològic de Cap de Barbaria II (expedient 2017/1236). 

6. El Consell Insular de Formentera va signar un conveni de col·laboració amb l'Institut Internacional d'Investigacions Prehistòriques de Cantàbria per al desenvolupament d'actuacions d'I+D+I en l'àrea de l'arqueologia de les comunitats prehistòriques de Formentera emmarcades dins del projecte de recerca “Arqueologia de la mort i paleogenètica de les comunitats prehistòriques de Formentera” (BOIB núm. 198, de 21 de novembre). Entre aquestes actuacions es troba l'excavació arqueològica programada de la Cova 127 (expedient 2019/10463), la primera campanya de la qual s'ha efectuat el mes de novembre de 2020. 

7. L'Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), NIF Q-2818002-D, amb seu central a Madrid (CP 28006) i domicili institucional a carrer de Serrano, 117, de conformitat amb l'article 47 de la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (“Llei de la Ciència”), és un Organisme Públic d'Investigació (OPI) de l'Administració General de l‘Estat, actualment adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació que té per objecte el foment, la coordinació, el desenvolupament i la difusió de la recerca científica i tecnològica, de caràcter multidisciplinar, amb la finalitat de contribuir a l'avanç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, la formació de personal i l'assessorament a entitats públiques i privades en aquestes matèries, així com la gestió de les instal·lacions cientificotècniques que li siguin encomanades al servei del sistema d'investigació científica i desenvolupament tecnològic, d'acord amb el que estableixen els articles 1, 4 i 5 de l'Estatut del CSIC, aprovat per Reial Decret 1730/2007, de 21 de desembre, pel qual es crea l'Agència Estatal Consejo de Investigaciones Científicas i s'aprova el seu Estatut (BOE núm. 12, de 14 de gener de 2008). 

El CSIC està constituït com Agencia Estatal i, en tal condició, es regeix per allò establert en els articles 108 bis a 108 sexies (introduïts per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos generals de l'Estat per a 2021) de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per les disposicions del seu Estatut ja citat. 

El CSIC, de conformitat amb l'article 5.1.j) del seu Estatut, té com una de les seves funcions informar, assistir i assessorar en matèria de ciència i tecnologia a entitats públiques i privades, d'acord a principis de suficiència financera, imparcialitat, independència i confidencialitat. 

L'Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) és un institut d'investigació propi del CSIC, sense personalitat jurídica diferenciada, orientat a investigar sobre un problema comú: el patrimoni cultural. El INCIPIT reuneix especialistes de nombrosos camps, com l'antropologia, l'arqueologia, l'arquitectura, l'astrofísica, l'educació, la filosofia, la geografia, la història, l'enginyeria de software, o la lingüística. El problema comú que aborda l'institut és el patrimoni cultural, en concret, la cadena de valor del patrimoni i els processos de patrimonialització. 

El CSIC-INCIPIT disposa de personal amb suficient experiència, capacitat i mitjans materials especialitzats per dur a terme tasques de direcció i realització de les activitats que són objecte de l'encomanda de gestió. Entre ells destaca especialment el Dr. Pau Sureda Torres, amb una dilatada trajectòria i producció científica en la recerca prehistòrica a Formentera i als jaciments objecte d'aquest conveni (veure https://digital.csic.es/cris/rp/rp13370 o https://orcid.org/0000-0003-4366-6489). 

8. El Consell Insular de Formentera no compta amb els mitjans personals idonis per al desenvolupament de les funcions derivades de les competències que té atribuïdes i existeixen raons d'eficàcia que aconsellen encomanar al CSIC, Agència Estatal que compta entre les seues funcions i competències l'assessorament i recolzament a entitats públiques i té, a través del seu institut d'investigació INCIPIT, les capacitats i mitjans tècnics idonis per oferir dir recolzament. 

9. El present conveni instrumenta una encomanda de gestió prevista en l'article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i es regirà, de conformitat amb allò previst en l'article 48.9 de la dita Llei, per allò que disposen les seues mateixes clàusules, per les normes del Dret administratiu i, si s'escau, per les normes del Dret privat. 

En virtut de les anteriors consideracions, el Consell Insular de Formentera i el CSIC subscriuen aquest conveni de encomanda de gestió, que es regirà per les següents 

CLÀUSULES 

Primera. Objecte 

L'objecte d'aquest conveni és articular l'encomanda de gestió del Consell Insular de Formentera al CSIC per tal que aquest, a través de l'INCIPIT, realitzi les activitats de caràcter material i tècnic necessàries per a l'exercici de la competència de difusió, protecció i foment del valor cultural dels béns del patrimoni cultural de l'illa de Formentera. L'encomanda de gestió del Consell Insular de Formentera al CSIC per a la realització d'activitats que es preveuen en la clàusula segona no suposen en cap cas la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat del Consell Insular de Formentera dictar els tots quants actes o resolucions de caràcter jurídic donin suport o en els quals s'integri la concreta activitat material objecte de l'encomanda. 

 

Segona. Obligacions del CSIC 

El recolzament tècnic del CSIC, a través de l'INCIPIT, implicarà les següents activitats materials:

- L'excavació de jaciments arqueològics de l'illa de Formentera considerats prioritaris. Concretament l'excavació dels jaciments anomenats Cap de Barbaria II i Cova 127.

- L'estudi dels materials arqueològics recuperats als dits jaciments per mitjà de les tècniques i analítiques més adients.

- La redacció del projecte consolidació i restauració de diferents àmbit del jaciment Cap de Barbaria II i la seua execució.

- La redacció del projecte de posada en valor i difusió de Cap de Barbaria II.

- La realització d'activitats de comunicació, formació i difusió. 

Més detalladament, les actuacions que haurà de realitzar el CSIC són les següents:

- Haurà de realitzar l'excavació arqueològica del jaciment anomenat Cap de Barbaria II d'acord amb la informació obtinguda en les intervencions arqueològiques que s'hi han dut a terme els anys anteriors i d'acord amb les necessitats dels projectes de consolidació i restauració i de posada en valor i difusió als quals es fa referència posteriorment.

- Haurà de realitzar les campanyes d'excavació arqueològica del jaciment Cova 127 emmarcades en el projecte “Arqueologia de la mort i paleogenètica de les comunitats prehistòriques de Formentera” que dirigeix el Dr. E. C. P.

- Haurà d'estudiar per mitjà de les anàlisis de diferents tipus que permetin extreure la major quantitat d'informació científica possible els materials arqueològics recuperats en les diferents campanyes d'excavació realitzades i que estiguin pendents d'estudi tant de Cap de Barbaria II com de Cova 127.

- Haurà de redactar i executar el projecte de consolidació i restauració de les zones del jaciment de Cap de Barbaria II que estiguin pendents de rebre aquest tractament d'acord amb les necessitats del projecte de posada en valor i difusió i d'acord amb el que s'ha executat en campanyes de restauració anteriors.

- Haurà de redactar el projecte de posada en valor i difusió de Cap de Barbaria II que resumeixi i transfereixi el coneixement científic obtingut gràcies a les intervencions arqueològiques i la recerca realitzades sobre el mateix jaciment emmarcades en el context de la Prehistòria de Formentera i de la Mediterrània occidental en general. En aquest projecte s'haurà de contemplar el següent:

- S'hi haurà de proposar un recorregut o itinerari coherent de visita.

- S'hi detallarà els tipus, quantitat, dimensions, materials i ubicacions dels elements mobles es proposa instal·lar en el jaciment.

- S'hi especificaran i desenvoluparan els continguts i recursos de recolzament virtual als quals s'accedirà per mitjà d'enllaços tipus Quick Response (QR) o d'altre tipus situats a peu de jaciment. Aquests continguts i recursos s'adequaran per estar allotjats a l'apartat d'espais visitables de l'àrea de Patrimoni de la pàgina web del Consell Insular de Formentera. Aquests continguts i recursos desenvoluparan, com a mínim, els següents aspectes:

    • La Prehistòria en general i de la Mediterrània occidental en particular.
    • La colonització d'illes en la Prehistòria.
    • La Prehistòria de les Balears en general i de Formentera en particular.
    • La recerca prehistòrica a Formentera.
    • Jaciments prehistòrics de Formentera: ubicació, cronologia, funcionalitat i dades bàsiques.
    • El Cap de Barbaria i els seus jaciments prehistòrics.
    • El jaciment Cap de Barbaria II.
    • Planimetries d'estat final de l'excavació i reconstruccions hipotètiques tridimensionals.
    • Artefactes recuperats: materials, característiques, funcionalitats, coneixements que aporten.
    • Àmplia col·lecció d'imatges generals i que il·lustrin els diferents aspectes d'aquest llistat.

- Durant la durada del conveni, el CSIC portarà a terme activitats de comunicació, formació i difusió del patrimoni de Formentera, especialment el corresponent a l'època prehistòrica. Aquestes activitats consistiran en:

- Un cicle de conferències destinat al públic general i donarà a conèixer diferents aspectes de la Prehistòria de Formentera en el seu context mediterrani.

- Tasques de difusió a les xarxes socials.

- Presentació pública del projecte de difusió de Cap de Barbaria II. 

A causa de les particulars circumstàncies sanitàries motivades pel COVID-19, el desenvolupament de les activitats incloses en aquest punt haurà de supeditar-se a les condicions i restriccions específiques que estiguin en vigor en cada moment. En cas de dificultat o impossibilitat de realitzar activitats presencials s'arbitrarà una alternativa de comú acord entre les parts, prioritzant la realització a distància. 

El cronograma i els mitjans adscrits a cada una de les actuacions són els següents: 

 

Activitat

Personal

Mitjans

Import

Duració / termini

Finalitzar l'excavació de Cap de Barbaria II

Personal Incipit

Equips Incipit

8.600,00 €

6 setmanes

Excavació arqueològica a Cova 127

Personal Incipit

Equips Incipit

8.600,00 €

6 setmanes

Estudi de materials arqueològics Cova 127 i Cap de Barbaria II

Personal Incipit

Equips Incipit, contractació d'anàlisis d'isotopia, ADN i altres.

9.000,00 €

Tot el temps establert al

conveni

Projecte de consolidació i restauració de Cap de Barbaria II

Personal Incipit i personal contractat

Equips Incipit

1.500,00 €

2 setmanes

Execució del projecte de restauració i consolidació de Cap de Barbaria II

Personal Incipit i personal contractat

Equips Incipit, contractació de serveis i altres.

31.428,50 €

6 setmanes

Redacció del projecte de posada en valor i difusió de Cap de Barbaria II

Personal Incipit i personal contractat

Equips Incipit, contractació de serveis i altres.

10.000,00 €

Tot el temps establert al

conveni

Activitats de comunicació i difusió

Personal Incipit

Equips Incipit

4.800,00 €

Tot el temps establert al

conveni

Restauració de materials arqueològics

Personal Incipit i personal contractat

Equips Incipit i contractació de serveis.

4.000,00 €

Tot el temps establert al

conveni

TOTALS

77.928,50 €

 

Una vegada finalitzades les actuacions arqueològiques, de consolidació i restauració i de difusió, el CSIC haurà de lliurar al Consell Insular de Formentera els informes preliminars i les memòries preceptius. Tots els informes entregats derivats de les intervencions hauran de ser igualment entregats al Consell Insular d'acord amb el que estableix el Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears. 

El projecte de posada en valor i difusió de Cap de Barbaria II s'haurà de lliurar al Consell Insular de Formentera en un termini màxim de sis mesos després de finalitzades les actuacions arqueològiques i de consolidació i restauració del jaciment. 

Els informes anuals, informes preliminars y memòries científiques s'entregaran d'acord amb els terminis establerts als articles 11 y 14 del Decret 14/2011, de 25 de febrer, citat anteriorment. 

Tercera.- Aportació de mitjans del CSIC 

El CSIC compta amb personal amb suficient experiència i capacitat per dur a terme tasques de direcció i realització de les activitats que són objecte de l'encomanda de gestió. El personal dedicarà a aquest projecte les hores que figuren a continuació: 

Personal

Hores imputades

Imputació de cost

Investigador postdoctoral: Pau Sureda

300

5.350,00 €

Tècnic d'Investigació: P. F.

200

4.200,00 €

Ajudant d'investigació – A. R. P.

184

3.500,00 €

TOTAL

 

13.050,00 €

A més, el CSIC compta amb els mitjans materials que es detallen a continuació i que posarà a disposició de l'execució de les actuacions objecte de l'encomanda de gestió, essent a càrrec del CSIC el seu finançament: 

Element material

Imputació de cost

Realització d'analítiques de XRF sobre materials arqueològics

1.500,00 €

Realització d'escanejats 3D sobre Cap de Barbaria II i Cova 127

1.500,00 €

Amortització d'equipaments per treball arqueològic de documentació en camp i gabinet:

 10.000,00 €

Equips topogràfics

650,00 €

 

Escàner 3D topogràfic

2.700,00 €

 

Càmeres digitals i software fotogramètric

350,00 €

 

Espectròmetre XRF

2.200,00 €

 

Microscopi digital

2.200,00 €

 

Vehicles tot terreny

1.900,00 €

 

TOTAL

13.000,00 €

Quarta.- Obligacions del Consell Insular de Formentera 

El Consell Insular de Formentera es compromet a posar al següent:

a. Proporcionar allotjament i dietes als components de l'equip científic durant la durada de les actuacions arqueològiques i de consolidació i restauració.

b. Facilitar un espai adequat per realitzar el treball vinculat amb el laboratori de camp (anàlisi i neteja dels materials excavats), així com proporcionar les eines més voluminoses per a l'excavació arqueològica (pics, pales, carretons, etc.).

c. Facilitar l'espai adient per a les activitats de comunicació, formació i difusió.

Si a conseqüència de les mesures de prevenció necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o per qualsevol altra causa degudament justificada no pogués executar-se la totalitat de les actuacions objecte que l'encomanda de gestió, el Consell Insular de Formentera abonarà únicament la part corresponent a les efectivament realitzades. 

Cinquena.- Compensació de costos i despeses derivades de l'encomana 

En compensació dels costos i despeses que suposaran per al CSIC la realització de les activitats tècniques previstes en les clàusules segona i tercera, el Consell Insular de Formentera transferirà al CSIC la quantitat de 77.928,50 €. 

A aquesta quantitat no li serà aplicat IVA ja que la compensació prevista no té la naturalesa de contraprestació per un servei rebut sinó de compensació dels costos i despeses que origina l'activitat encomanada per a la consecució d'una finalitat pública. 

L'import es desglossa de la següent manera: 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

IMPORT

Contractació d'una persona titulada superior amb capacitat de direcció de projectes d'arqueologia de camp per a treballar en els àmbits d'excavació, divulgació, estudis de materials i disseny del pla museístic.

 22.400,00 €

Contractació de tres tècnics/es restauradors per a redacció de projectes, memòries i execució de tasques de consolidació i restauració d'estructures i materials arqueològics.

 19.000,00 €

Contractació d'un tècnic arqueòleg en tasques de topografia i documentació arqueològica.

 4.000,00 €

TOTAL PERSONAL

45.400,00 €

 

COSTOS D'EXECUCIÓ

 

IMPORT

Anàlisis específics sobre materials arqueològics

(Isotopia, pFRX, ADN, C14...)

 

7.500,00 €

Materials de restauració, consolidació i fungibles

4.000,00 €

Desplaçaments per a la realització de treball de camp

(2 campanyes)

 

3.000,00 €

Contractació de serveis per a projecte de posada en valor

(il·lustracions, 3D,...)

 

3.200,00 €

TOTAL COSTOS D'EXECUCIÓ

63.100,00 €

Altres despeses (CI, 23,5%)

14.828,50 €

TOTAL

77.928,50 €

El Consell Insular de Formentera abonarà al CSIC una primera transferència de 25.000,00 € l'any 2021, una vegada finalitzades les feines previstes per a aquest any, prèvia presentació de la certificació corresponent. El pagament es durà a terme per mitjà de transferència bancària al compte indicat pel CSIC. Aquest import anirà amb càrrec als pressupostos generals del Consell Insular de Formentera corresponents a l'any 2021. 

El CSIC notificarà al Consell Insular de Formentera dins del termini de dos mesos següents a l'extinció de la vigència del conveni, la liquidació relativa a les feines realitzades i que correspongui als conceptes de despeses abans desglossats. A tal efecte, presentarà l'oportuna certificació de la persona titular de la Gerència de l'INCIPIT, la qual contendrà una relació detallada dels conceptes i imports de despesa. En qualsevol cas, la resta de la compensació de despeses s'efectuarà amb càrrec als pressupostos generals del Consell Insular de Formentera corresponents a l'any 2022. 

El Consell Insular de Formentera podrà requerir en qualsevol moment l'aportació dels justificants de despesa i els comprovants de pagament. El en cas que la justificació sigui inferior a la bestreta efectivament abonada pel Consell Insular de Formentera, s'iniciarà el procediment de reintegrament corresponent a les despeses no justificades. 

En cap cas la pròrroga de la vigència del conveni no suposarà un increment de l'aportació econòmica del Consell Insular de Formentera. 

Sisena.- Titularitat dels resultats de les actuacions 

El Consell Insular de Formentera, en la seua condició d'entitat que fa l'encomanda (encomanant), retindrà, sense perjudici dels drets d'autoria que corresponguin a les persones individuals implicades en aquests treballs, la titularitat exclusiva dels resultats de les actuacions objecte d'aquesta encomanda, si bé el CSIC-INCIPIT podrà utilitzar la informació, les dades i els resultats generats per dites actuacions en l'exercici de la seua missió pública i activitat pròpia de divulgació, investigació i docència. Amb el benentès que haurà de fer esment al fet que la seua generació s'ha produït en el marc de la present encomanda de gestió del Consell Insular de Formentera i sense que això, en cap cas, suposi l'explotació comercial de dita informació, dades o resultats. 

El CSIC en cap cas cedirà directament ni indirecta a un tercer els resultats obtinguts sense el consentiment previ del Consell Insular de Formentera. Aquest Consell, per la seua part, haurà de reconèixer l'autoria individual en l'ús que faci d'aquesta informació i quan la subministri a tercers, indicant la filiació d'aquestes persones al CSIC-INCIPIT. 

Setena.- Responsabilitat per danys a tercers 

En el cas que durant l'execució de les activitats de caràcter material o tècnic encomanades es derivi responsabilitat patrimonial de l'Administració en els termes previstos en la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, respondrà l'òrgan encomanat. 

Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal i confidencial 

Tant el CSIC com el Consell Insular de Formentera es comprometen al compliment de la normativa vigent en cada moment en matèria de protecció de dades personals, en concret al compliment d'allò que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), en el context d'aquest conveni i de qualsevol tractament de dades personals que, en el seu cas, se'n derivi. 

Novena.- Comissió de seguiment 

Es constitueix una comissió mixta que tendrà com a funcions el seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels compromisos assumits per les parts. També resoldrà els problemes que puguin sorgir en el seu desenvolupament. 

La comissió mixta tendrà la següent composició inicial, sense perjudici que les parts puguin proposar i comunicar a l'altra part altres representants: 

Per part del Consell Insular de Formentera:

La Consellera de Patrimoni, Raquel Guasch

Un tècnic-a de Patrimoni Cultural. 

Per part del CSIC:

La persona titular de la direcció d'INCIPIT: Felipe Criado Boado

Un o una investigador-a del projecte: Pau Sureda Torres 

Desena.- Publicació 

El present conveni es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). d'acord amb allò establert en l'article 11.3.b) de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

Onzena.- Efectes 

Les intervencions arqueològiques a efectuar tant al jaciment Cap de Barbaria II com a Cova 127 requeriran de la preceptiva autorització d'acord amb el que disposa el Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears en el seu article 4.1. 

Dotzena.- Duració del conveni i pròrroga 

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura i s'estendrà fins a 31 de desembre de 2022 El conveni podrà ser prorrogat de manera expressa per un període màxim de quatre mesos, sempre que totes dues parts ho acordin abans de la finalització de la seua vigència. 

Tretzena.- Causes d'extinció 

El present conveni s'extingirà per expiració del temps convingut en la clàusula dotzena sense que s'hagi acordat la seua renovació, o bé per alguna de les causes següents: 

 a. Pel mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.

 b. Per denúncia d'alguna de les parts, formalitzada també per escrit, amb una antelació mínima de 15 dies.

 c. Per l'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.

 d. Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni. 

Catorzena.- Règim jurídic 

El present conveni instrumenta una encomana de gestió prevista en l'article 11 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP) i es regirà, de conformitat amb allò previst en l'article 48.9 de la LRJSP, per allò disposat en les seves pròpies clàusules, per les normes de Dret administratiu i, en el seu defecte, por les normes de Dret privat. 

Aquesta encomanda de gestió té la naturalesa prevista a l'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i, per tant, està exclòs del seu àmbit d'aplicació i s'ha de regir per les seues clàusules i per les normes administratives que li siguin d'aplicació.

Quinzena.- Jurisdicció competent 

La interpretació del contingut del conveni serà resolta de mutu acord. Les qüestions litigioses que puguin derivar-se de la interpretació, l'execució i, si s'escau, la resolució d'aquest conveni, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa, segons l'establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. 

Com a mostra de conformitat, les parts signam electrònicament aquest conveni d'encomanda de gestió, que constarà com a subscrit a partir de la data de la darrera signatura realitzada. 

La presidenta del Consell Insular de Formentera,

La vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, (...)” 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Formentera, 29 de novembre de 2021

La presidenta del Consell Insular de Formentera Ana Juan Torres