Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SINEU

Núm. 586570
Bases i Convocatòria subvencions socioculturals 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADES A ASSOCIACIONS SOCIOCULTURALS PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS I PROGRAMES DE PROMOCIÓ́ I ANIMACIÓ́ SOCIOCULTURAL DE SINEU, ANY 2021.

La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret d'associació reconeix, en l'exposició de motius, la importància del fenomen associatiu, com a instrument d'integració en la societat. És evident que les associacions exerceixen un paper fonamental en els diversos àmbits de l'activitat social.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que les subvencions són una tècnica de foment de determinats comportaments d'interès general i fins i tot un procediment de col·laboració entre l'Administració Pública i els particulars per a la gestió d'activitats d'interès públic.

Així mateix, l'Ajuntament de Sineu va aprovar una Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Sineu (BOIB núm. 150 de 6/10/2007), que regula el règim jurídic general de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Sineu i la definició del conjunt de condicions, requisits i procediments a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació, cobrament i, si escau, el reintegrament de les quantitats no justificades.

PRIMERA.- OBJECTE I FINALITAT

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions per tal de donar suport a les associacions en el desenvolupament d'activitats i programes de promoció i animació sociocultural amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural, estimular i promoure l'associacionisme, i la participació social en l'àmbit comunitari.

1.2 La present convocatòria pretén contribuir en el finançament de les despeses següents:

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS realitzades en el municipi de Sineu pel període compres entre el 1 d'octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

  • Bloc I: Activitats relacionades amb la salut (activitats de gimnàstica, ioga, tatxí, pilaters, relaxació, expressió corporal i psicomotricitat, activitats d'estimulació de la memòria)
  • Bloc II: Tallers Intergeneracionals
  • Bloc III: Formació (conferències de contingut divers, cursos d'idiomes)
  • Bloc IV: Oci i temps lliure (activitats de dibuix, manualitats i altres activitats d'oci i temps lliure)
  • Bloc V: Cultura (pintura, fotografia, corals, teatre, aprenentatge musical, concerts musicals, clubs de lectura, edició́ i publicació́ de revistes pròpies, cinema, ràdio...) i Festes Populars (carrosses, passa carrers, animació, ballades populars...)
  • Bloc VI: Activitats, d'iniciativa solidària o de conscienciació de problemàtiques socials i que per tant tenen per objecte la prevenció o intervenció per a la millora del benestar de la ciutadania (activitats relacionades en el tema d'igualtat d'oportunitats, gènere, drogodependències, menors, persones majors...). Activitats realitzades i adreçades a la comunitat de Sineu.

SEGONA.- BENEFICIARIS

2.1. Poden accedir a la condició de beneficiaris de les subvencions les associacions sense ànim de lucre, que tinguin per objecte el desenvolupament d'activitats i programes de promoció i animació sociocultural, que han d'exercir el programa que en fonamenta l'atorgament o que estan en una situació que en legitima la concessió, i que reuneixin els següents requisits:

a) Estar legalment constituïda i adaptada a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

b) Estar inscrita en el Registre d'Entitats Jurídiques del Govern de les Illes Balears i/o en altres registres d'administracions públiques, quan correspongui, en data anterior a 31 d'octubre de 2020.

c) Tenir el domicili o àmbit territorial d'actuació de les activitats al municipi de Sineu.

d) Tenir capacitat jurídica i d'obrar.

 

2.2 No poden obtenir la condició de beneficiaris les entitats en què es dóna alguna de les circumstàncies següents:

a) Les entitats associatives amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similar, els col·legis professionals i les associacions professionals i les cooperatives.

b) Les entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Aquelles associacions que fomentin activitats en perjudici de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el català i el castellà.

TERCERA.- IMPORT MÀXIM QUE ES DESTINA A LES SUBVENCIONS I ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS ALS QUALS S'IMPUTA

L'import màxim d'aquesta convocatòria és de 13.000'00 euros que es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 334 48000 de l'Ajuntament de Sineu per a l'any 2021.

QUARTA. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

4.1. Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran mitjançant sol·licitud, segons el model normalitzat que figura com a annex I d'aquesta convocatòria. En qualsevol cas, les sol·licituds han de contenir totes les dades necessàries per identificar l'entitat i el seu representant legal.

4.2 Les sol·licituds s'han de presentar al registre de l'Ajuntament de Sineu (c. Sant Francesc, 10, 07510 Sineu). Així mateix, també es poden presentar en els llocs establerts a l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPA).

4.3 El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza dia 20 de desembre de 2021. Les sol·licituds presentades fora del termini esmentat en el paràgraf anterior no seran admeses en la present convocatòria.

Si la sol·licitud no reuneix les dades d'identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, o alguns dels requisits prevists a l'article 66 de la LPA, s'ha de requerir l'entitat sol·licitant d'acord amb el que estableix l'article 68 de l'esmentada Llei perquè, en un termini no superior a cinc dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si així no ho fa, es tindrà per desistida la petició, prèvia resolució expressa.

Juntament amb la sol·licitud s'haurà de presentar la documentació de la base cinquena d'aquesta convocatòria.

4.4 Les bases que regeixen aquesta convocatòria de subvencions han estat publicades. Per tant, l'Ajuntament de Sineu no té l'obligació d'informar-ne a les associacions que puguin optar-hi.

CINQUENA.- DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR

Les sol·licituds de subvenció s'acompanyaran de la documentació següent:

a) Certificat de transferència bancària normalitzat, acreditatiu de la llibreta o compte corrent en què s'ingressarà si pertoca, l'import de la subvenció (annex II).

b) Declaració responsable del representant legal de l'entitat davant d'autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre (annex IV).

c) Activitat detallada per la qual es sol·licita la subvenció, especificant, com a mínim, els següents punts: descripció de les activitats, col·lectiu a qui va adreçats, temporalització i tota aquella documentació adjunta que serveixi per acreditar la realització de l'activitat (annex V). S'ha de presentar un Annex V per cada activitat.

d) El nombre actualitzat d'associats* mitjançat certificació del secretari/ària de l'associació o entitat (annex VI).

*S'entén per persona sòcia aquelles persones inscrites en activitats de forma activa en el període que regeix la convocatòria.

e) Estatuts de les entitats o associacions o Acta Fundacional on constin l'objecte i finalitats, excepte en aquelles associacions que les hagin aportat prèviament.

L'Ajuntament de Sineu es reserva la facultat de demanar a les entitats sol·licitants de la subvenció, en qualsevol moment de la tramitació, l'accés al llibre de registre de persones associades, per tal de verificar el número de persones declarades en la sol·licitud.

f) DNI i títols de les persones formadores.

g) Declaració de no haver demanat cap altre ajut o subvenció per l'activitat objecte de la sol·licitud (Annex III).

h) Declaració responsable de la realització del projecte subvencionat (annex VII)

SISENA.- La convocatòria se sotmetrà a la fiscalització prèvia de la Intervenció de l'Ajuntament de Sineu.

SETENA.- VALORACIÓ DE L'IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

7.1 La concessió de les subvencions es farà fins el límit del crèdit pressupostari establert en aquesta convocatòria. Els imports màxims amb el que es poden subvencionar els projectes presentats són els següents: 3.000 euros per sol·licitant.

7.2 Les subvencions s'atorgaran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

El procediment d'adjudicació que es seguirà serà la concurrència competitiva i les subvencions s'adjudicaran mitjançat el sistema de prorrateig de manera proporcional als punts obtinguts per cada una de les associacions.

7.3. Els criteris i puntuacions per obtenir subvencions són els següents:

1.- Número de persones sòcies* de l'associació (màxim 1 punt):

-De 20 a 30 socis 0,25 punt

-De 30 a 50 socis 0,50 punt

-De 50 a 70 socis 0,75 punt

- Més de 70 socis 1 punt

*S'entén per persona sòcia aquelles persones inscrites en activitats de forma activa en el període que regeix la convocatòria.

2.- Número de formadors/es en la matèria que s'imparteix (màxim 3 punts)

- *Formadors titulats: 0,50 punts

- Altres formadors: 0,10 punts

*Aquella persona que, per desenvolupar l'activitat objecte de la subvenció, disposa d'una titulació oficial reglada.

3.- Desenvolupament d'activitats (màxim 5 punts)

- S'atorgaran fins a 1 punts a aquelles associacions que sol·licitin subvenció per dur a terme un projecte d'activitats previstes en alguns dels apartats de la base 1.2, blocs I a IV, d'aquesta convocatòria. Cada una de les activitats obtindrà una puntuació de 0,15.

- S'atorgaran fins a 3 punts a aquelles associacions que sol·licitin subvenció per dur a terme un projecte d'activitats previstes en alguns dels apartats de la base 1.2, bloc V, d'aquesta convocatòria. Cada una de les activitats obtindrà una puntuació de 0,25. La participació en carrosses per Sant Antoni, i activitats organitzades per les Festes dels Reis, Rua, Sant Marc i Festes de la Mare de Déu d'Agost podran tenir una puntuació de 0,50 cada una.

- S'atorgaran fins a 1 punts a aquelles associacions que sol·licitin subvenció per dur a terme un projecte d'activitats previstes en alguns de l'apartat de la base 1.2, bloc VI, d'aquesta convocatòria. Cada una de les activitats obtindrà una puntuació de 0,50.

No obtindran puntuació aquelles activitats que s'hagin realitzat amb qualque tipus d'aportació o ajuda per part de l'Ajuntament o qualsevol altre Administració Pública.

7.4 L'import de la subvenció que rep cada sol·licitud es calcularà̀ de la següent manera: Is= [(T x Ps)/ PT]

Is= Import de la subvenció́ que rep cada sol·licitud

T= Crèdit pressupostari establert en la convocatòria

Ps= Puntuació́ de la sol·licitud que es valora

PT= Suma de les puntuacions de totes les sol·licituds

En cap cas l'import resultant podrà ser superior a 3.000 €.

7.5 Es consideraran despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, d'acord amb la base primera, i s'efectuïn en el termini establert a la base primera.

VUITENA.- COMISSIÓ D'AVALUACIÓ́

Per estudiar i per avaluar les sol·licituds així com per fixar l'import de les subvencions de les sol·licituds, es constitueix la comissió tècnica d'avaluació integrada per:

 

​​​​​​​Presidència

- El Batlle de l'Ajuntament de Sineu.

Vocalies

-La Regidoria Participació Ciutadana

-La Regidoria de Cultura i Festes

- Un membre de cada grup polític integrants de la Corporació.

Secretaria

- Secretaria/Interventora de l'Ajuntament de Sineu.

Aquesta comissió examina i avalua les sol·licituds, d'acord amb els criteris establerts en la convocatòria, i n'emet l'informe que serveix de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta d'acord definitiva.

La comissió pot instar a l'òrgan instructor perquè requereixi a les associacions o entitats sol·licitants els informes o els aclariments que es considerin convenients.

NOVENA.- INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT

L'òrgan instructor serà la Secretària de l'Ajuntament de Sineu i ha de dur a terme les actuacions a què es refereixen l'article 24 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i ha de formular la proposta d'acord en la que s'expressarà el beneficiari o la llista ordenada de beneficiaris per als quals es proposa la subvenció i la seva quantia.

DESENA.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT

Una vegada examinades les sol·licituds i emesa la proposta de resolució, l'òrgan competent l'elevarà a la Junta de Govern Local, qui resoldrà sobre la procedència de la subvenció. Aquesta resolució es notificarà a les persones interessades i es publicarà en la pàgina web de l'Ajuntament de Sineu.

La resolució ha de ser expressa i motivada i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides i l'import del projecte presentat.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions, la resolució, a més de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, ha de fer constar, si s'escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol· licituds.

El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar-lo als interessats és de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria en la pàgina web de l'Ajuntament. Es consideraran desestimades les sol·licituds de concessió de subvenció no resoltes en aquest termini.

ONZENA.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que hi són d'aplicació i, en concret, les de l'article 14 de la Llei 38/2003 i les recollides en aquestes bases i la resta que hi sigui d'aplicació.

Concretament:

a) Haver realitzat l'activitat que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Acreditar davant l'Ajuntament el compliment dels requisits i les condicions, i també a realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

d) Comunicar a l'Ajuntament de Sineu l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

e) Constituir les garanties que siguin exigibles, si n'és el cas.

f) Disposar dels llibres comptables, registres i resta de documentació exigida per la normativa, a fi de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control i conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts.

g) Les activitats per les quals es sol·licita la subvenció hauran de comptar amb un mínim d'assistència: 2 % del nombre de persones associades amb un mínim de sis.

 

​​​​​​​DOTZENA.- PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS

El pagament de les subvencions es fa un cop quedi acreditat per part de l'Ajuntament el compliment de la finalitat per a la qual es concediren.

Per la qual cosa, l'Ajuntament podrà sol·licitar tots aquells documents, tant descriptius com econòmics, quan, de la documentació aportada amb la sol·licitud, no quedi clar la realització del projecte o activitat o no quedin clars determinats extrems objecte de la subvenció o que s'hagin tengut en compte per a la valoració de la mateixa.

Es perd el dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en el cas que falti l'esmentada acreditació i quan es doni alguna de les causes de reintegrament previstes en la legislació vigent.

TRETZENA.- REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT

Pel que fa a la revocació i al reintegrament s'estarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Sineu (BOIB núm. 150 de 6/10/2010).

PROTECCIÓ DE DADES

La informació́ i les dades declarades en les sol·licituds de subvenció́ de la present convocatòria estan emparades per la Llei orgànica 3/2018, de 15 de desembre, de protecció́ de dades de caràcter personal.

COMUNICACIÓ DE DADES A LA BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS

L'Ajuntament de Sineu, en compliment del previst als articles 17,18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, remetrà a la base de dades nacional de subvencions informació sobre aquesta convocatòria i de les resolucions de concessió́ que es derivin i es publicarà̀ en el BOIB per conducte d'aquesta base de dades.

 

Sineu, 30 de novembre de 2021

El batle Tomeu Mulet Florit

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADES A ASSOCIACIONS SOCIOCULTURALS PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS I PROGRAMES DE PROMOCIÓ́ I ANIMACIÓ́ SOCIOCULTURAL DE SINEU, ANY 2021

Dades de l'entitat i/o associació sol·licitant:

Nom o raó social:

CIF:

Núm. registre Associacions CAIB:

Carrer:

Núm.

Localitat: CP:

Telèfon: Fax:

Correu electrònic:

Domicili a efectes de notificacions:

Carrer:

Núm.

Localitat: CP:

Telèfon: Fax:

Correu electrònic:

Dades del/ de la representant legal:

Nom i Llinatges:

DNI/NIE:

Telèfon:

Qualitat/condició de la seva representació:

Dades de la persona de contacte:

Nom i Llinatges:

DNI/NIE:

Telèfon:

Correu electrònic:

EXPOSA

Que assabentat/da de la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats socioculturals organitzades per associacions en el desenvolupament d'activitats i programes de promoció i animació sociocultural, any 2021, i d'acord amb el que preveuen les seves bases

SOL.LICITA

1. Una subvenció econòmica pel projecte següent:

______________________________________________.

2. La tramitació de l'emissió de certificat de que aquesta entitat està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sineu

I declar sota la meva responsabilitat que totes les dades contingudes a aquesta sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són certes i que accepta les normes de la convocatòria, per la qual cosa facilitarà tota la informació i documentació necessària per afavorir la seva tramitació.

(Signatura del representant legal)

 

__________________________, ____d __________________________ de 20___

 

ANNEX II SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

DADES DEL PERCEPTOR:

NIF DEL PERCEPTOR

 

 

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL

 

ADREÇA

 

LOCALITAT

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

 

 

 

TELÈFON

FAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES BANCÀRIES:

ENTIDAD BANCÀRIA / SUCURSAL

BIC

 

 

IBAN

BANC

OFICINA

COMPTE NÚM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al c/c o a la llibreta oberta a nom meu.

Palma, .......................................

CERTIFICAT DE CONFORMITAT

DE L'ENTITAT BANCÀRIA

Aquestes dades coincideixen amb les

que consten en aquesta oficina.

El/La director/a - El /La delegat /da El/La perceptor/a

 

 

Signat: ..........................

(Segell de l'Entitat Bancària)

 

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal BOE num.298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s'incorporen en fitxers propietat de l'Ajuntament de Sineu. L'òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d'altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria de l'Ajuntament de Sineu.

 

ANNEX III DECLARACIÓ DE NO HAVER DEMANAT CAP ALTRE AJUT O SUBVENCIÓ PEL MATEIX CONCEPTE; SI N'ÉS EL CAS, RELACIÓ DE SUBVENCIONS I AJUDES SOL·LICITADES O CONCEDIDES, AMB INDICACIÓ DELS IMPORTS I DE LES ENTITATS SUBVENCIONADORES.

Dades de l'entitat i/o associació sol·licitant:

Nom o raó social:

CIF:

Domicili

Carrer o plaça: núm.

Localitat: CP:

Telèfon: Fax:

Dades del/ de la representant:

Nom i Llinatges:

DNI/NIE:

Telèfon:

Representada per la persona física abans esmentada, que actua en qualitat de:

Declar sota la meva responsabilitat

1. Que l'entitat i/o associació no ha demanat cap altre ajut o subvenció per a l'objecte d'aquesta convocatòria.

(Signatura del representant legal)

 

 

__________________________, ________ d ___________________de 20___

 

ANNEX IV DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES EN ELS APARTATS 2 I 3 DE L'ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

El/la senyor/senyora ___________________________________________, amb DNI_____________, actuant en nom i representació de l'associació/federació ___________________________, amb CIF ______________________, en càrrec de _________________, declar sota la meva responsabilitat,

Que l'esmentada entitat/associació no incorre en cap de les prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per obtenir la condició de beneficiària d'una subvenció.

(Signatura del representant legal)

 

 

________, __________de_______________ de 201_____

 

ANNEX V PROJECTE PEL QUAL ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS **

Activitat per la qual es sol·licitat subvenció:

DESCRIPCIÓ:

 

COL·LECTIU a qui va adreçat el projecte:

 

TEMPORALITZACIÓ (Dies i durada de l'activitat):

 

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA PER ACREDITAR LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT(p.ex.: fotografies, programa de festes, factures, o qualsevol document probatori):

 

** S'ha d'emplenar una fitxa per a cada activitat que es sol·liciti subvenció

(Signatura del representant legal)

 

 

_______________________, ________ d ____________________ de 201___

 

 

ANNEX VI ACREDITACIÓ NÚMERO DE PERSONES ASSOCIADES

El/la senyor/senyora ____________________________________________, amb DNI ________________, secretari/ària de l'Associació________________________, amb CIF ________________________________

CERTIFICA: Que el nombre d'associats inscrits a dia de la data del present certificat és de __________________________ persones sòcies.

I per a que consti als efectes oportuns, s'expedeix el present certificat, a ______________, _____ d _________________________ de 201__

Vist i Plau

El/La President/a El/La Secretari/ària

 

ANNEX VII DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA

El/la senyor/senyora ___________________________________, amb DNI _____________, actuant en nom i representació de l'associació/federació ________________________, amb CIF______________________________, i en relació al projecte presentat a l'Ajuntament de Sineu_______________________________ de l'exercici 2021

DECLARO sota la meva responsabilitat:

Que l'activitat o activitats per les quals es sol·licita subvenció s'han realitzat.

Signat:

 

 

___________________, ________ d ___________ de ________