Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 590137
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’exclou, es declara el desistiment o es concedeixen els ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 5 d'agost de 2021 es va publicar, en el BOIB núm. 104, la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears.

2. La Direcció General de Política Lingüística va rebre, durant el termini de deu dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el BOIB, sol·licituds provinents de 46 mitjans per optar als ajuts públics que han estat editats durant l'any 2020.

3. El 23 de setembre de 2021 es va constituir la Comissió d'Avaluació per examinar les sol·licituds d'acord amb els criteris establerts en aquesta convocatòria i elaborar una llista provisional d'admesos i exclosos, que es va publicar el dia 29 de setembre de 2021.

Tal com estableix el punt tretzè de l'annex de la Resolució de la convocatòria, la llista es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística (http://dgpoling.caib.cat). Els interessats van disposar d'un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació per esmenar les deficiències detectades.

4. El 8 de novembre de 2021 es va reunir la Comissió d'Avaluació per elaborar la llista definitiva d'admesos i exclosos, que es va publicar el dia 8 de novembre de 2021.

5. La Comissió Avaluadora, reunida el 8 de novembre de 2021, ha motivat l'avaluació i la qualificació de les sol·licituds que preveu l'apartat catorzè de la Resolució de la convocatòria, d'acord amb els requisits i els criteris d'assignació de subvencions establerts en la mateixa convocatòria.

6. Les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries davant la hisenda estatal i autonòmica, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

7. En data 10 de novembre de 2021 la directora general de Política Lingüística va dictar la proposta de resolució per la qual s'exclou, es declara el desistiment, o es concedeix, s'autoritza i es disposa la despesa derivada dels ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears.

8. En data 10 de novembre de 2021 es va notificar la proposta de resolució mitjançant la publicació a l'apartat «Serveis» de la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística (http://dgpoling.caib.cat).

9. Segons estableix el punt 15.2 de les bases de la convocatòria, una vegada publicada la proposta de resolució, els beneficiaris als quals s'ha proposat la concessió han de comunicar a la Direcció General de Política Lingüística si accepten la subvenció o hi renuncien. En qualsevol cas, si en el termini de vuit dies hàbils des de la notificació de la proposta de resolució el beneficiari no fa constar el contrari, s'entendrà que accepta la subvenció que se li ha proposat.

Totes les entitats han acceptat expressament o tàcita la proposta de resolució, i s'entén que accepten la subvenció que s'ha proposat.

10.En data 26 de novembre de 2021 la Intervenció de la CAIB ha fiscalitzat de conformitat els expedients de concessió de subvencions que, per import, ho han requerit.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

5. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

8. La Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears (BOIB núm. 104 de 5 d'agost de 2021).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Denegar una subvenció als sol·licitants següents, pels motius indicats en cada cas:

Entitat

Mitjà

Causa d'exclusió

Tirabol Produccions, SL

Racocatala.cat

- L'activitat no s'ajusta al que estableixen les bases primera i quarta de la Resolució de la convocatòria.

- El beneficiari no compleix els requisits establerts en la base tercera de la Resolució de la convocatòria.

Associació Cultural Audiovisual de Formentera

Ràdio Illa

- L'activitat no s'ajusta al que estableixen les bases primera i quarta de la Resolució de la convocatòria.

- El beneficiari no compleix els requisits establerts en la base tercera de la Resolució de la convocatòria.

2. Declarar els desistiments als sol·licitants següents:

Entitat

Activitat

Causa del desistiment

Catorceno Produccions, SL

Hiperbòlic

No haver esmenat dins el termini d'acord amb el que estableix l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Mira per On, SL

Defrancdigital.com

No haver esmenat completament dins el termini d'acord amb el que estableix l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Ajuntament de Pollença

Ràdio Pollença

No haver esmenat dins el termini d'acord amb el que estableix l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Concedir una subvenció a favor dels sol·licitants indicats a l'annex d'aquesta resolució, pels imports indicats en cada cas.

4. Informar els beneficiaris que disposen de vuit dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió per presentar la justificació de la subvenció, d'acord amb els termes que indica el punt setzè de l'annex de la Resolució de la convocatòria.

5. Abonar, només, l'import de la subvenció una vegada que el beneficiari hagi justificat que ha duit a terme les activitats que fonamenten la concessió de l'ajut i les despeses que aquesta activitat ha suposat.

6. Comunicar als beneficiaris que l'acceptació de la subvenció implica el compliment de les obligacions recollides en el punt 10 de l'annex esmentat i totes les que recull la normativa de subvencions.

7. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (1 de desembre de 2021)

La secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística

Agustina Vilaret González

Per delegació de competències segons la

Resolució del conseller de Fons Europeus,

Universitat i Cultura (BOIB núm. 57, d'1/05/2021)

Documents adjunts