Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 583714
Resolució del secretari general per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la tercera concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l’objectiu de mantenir la seva activitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El director general de Mobilitat i Transport Terrestre ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El dia 3 d'agost de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 103 l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies. Aquestes bases preveuen que les convocatòries que es dictin a la seva empara s'han d'aprovar amb una resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge i s'han de publicar en el BOIB.

2. El 22 d'octubre de 2021 el conseller de Mobilitat i Habitatge va dictar una resolució per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat. Aquesta resolució de convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 146 de 26 d'octubre de 2021.

En concret, es tracta de concedir ajudes econòmiques a les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades a les Illes Balears, per pal·liar l'impacte econòmic ocasionat en el sector a conseqüència de l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat de transport.

3. En data 12 de novembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, aprovà la primera concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 86.200 euros, dels qual 45.800 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 40.400 euros a la modalitat MDL i MDP.

4. En data 12 de novembre de 2021 el director general de Mobilitat i Transport Terrestre va formular la segona proposta de resolució per al conseller de Mobilitat i Habitatge en la que es proposa la segona concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat.

5. En data 22 de novembre de 2021 la Intervenció General de la CAIB ha fiscalitzat de conformitat l'expedient de la segona de concessió d'ajudes esmentat en el punt anterior.

6. En compliment del punt vuitè de la convocatòria, la cap del Servei d'Ordenació del Transport en data 23 de novembre de 2021 ha emès l'informe previ favorable a la tercera concessió d'ajudes, que pel que aquí interessa indica:

 «13. A data d'avui s'han analitzat les 50 següents sol·licituds presentades dins termini i que han tengut entrada en el Servei que instrueix el procediment, és a dir, de la 51 a la 100, del que resulta que en la modalitat de transport discrecional de viatgers de la classe VD i VTC i en la modalitat de de transport de mercaderies (MDL i MDP) s'han presentat un total de 22 sol·licituds, de les quals 10 no presenten cap deficiència i 12 presenten deficiències.

Pel que fa a la modalitat de transport discrecional de viatgers VT s'estan analitzant totes les sol·licituds de manera conjunta ja que per a determinar l'import individual dels ajuts és necessari conèixer el nombre total d'autoritzacions per les quals s'ha sol·licitat la subvenció.

 

 14. S'han comprovat els següents punts:

- Que els beneficiaris, d'acord amb el punt desè de la convocatòria, han presentat correctament la sol·licitud i la declaració responsable, amb la qual cosa es considera justificat l'objecte de la subvenció.

- Que els beneficiaris disposen de l'autorització de transport corresponent a la modalitat d'ajuda sol·licitada.

- Que els beneficiaris es troben al corrent de pagament amb l'Agència Tributària estatal i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, que no tenen deutes pendents de pagament amb la CAIB i que no tenen sancions pendents de pagament.

- Que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 25201/413G01/47000/00 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

15. De les sol·licituds analitzades en les quals la quantia de l'ajut que correspon a cada sol·licitant no supera els 30.000 euros, i en conseqüència no és necessària la fiscalització prèvia de la Intervenció General de la CAIB, procedeix la concessió d'ajudes per un import total de 62.800 euros, dels qual 53.200 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 9.600 euros a la modalitat MDL i MDP, als beneficiaris que es relacionen en l'annex i per l'import individual indicat.

Conclusió

S'informa favorablement concedir les ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 62.800 euros, dels qual 53.200 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 9.600 euros a la modalitat MDL i MDP, a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex i per l'import individual indicat.»

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

3. L'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies (BOIB núm. 103, de 3 de d'agost de 2021).

4. La Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 22 d'octubre de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2021)

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Mobilitat i Habitatge que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 62.800 euros, dels qual 53.200 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 9.600 euros a la modalitat MDL i MDP, a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex, per l'import individual indicat.

2. Autoritzar i disposar una despesa global de 62.800 euros, a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex, amb càrrec a la partida pressupostària 25201/413G01/47000/00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, per l'import individual indicat.

3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per una despesa global de 62.800 euros, a favor de les persones i entitats que figuren a l'annex, amb càrrec a la partida pressupostària 25201/413G01/47000/00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, per l'import individual indicat.

4. Comunicar als beneficiaris que queden obligats a mantenir l'activitat de transports fins com a mínim el dia 30 de setembre de l'any 2022 i al compliment de la resta d'obligacions establertes en el punt novè de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 22 d'octubre de 2021.

5. Publicar aquesta resolució en la pàgina web de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (26 de novembre de 2021)

El secretari general

Per delegació de competències del conseller

Resolució de 15/02/2021 (BOIB núm. 24, de 18/02/2021)

Francesc Ramis Oliver

 

El director general proposant

Jaume Mateu Lladó

 

ANNEX

Sol·licitant

CIF

Exp.

VD/VTC

MDP/MDL

Total

Technologistic Barcelona SL

B57707416

59

 

1.200,00 €

 

Adaptrans Bus SL

B33549080

61

5.800,00 €

 

 

Pantoja Rubiales Andres

43175337J

62

 

600,00 €

 

Jaume Juan Serra, SL

B57802456

63

2.000,00 €

 

 

Mallorca Gruppen Transfers SL

B57832818

65

2.200,00 €

 

 

Berlinas Menorca SL

B57331993

68

9.000,00 €

 

 

Sanchez Montes Rafael

52486849K

83

 

3.000,00 €

 

Ultrabus SL

B07686090

88

15.400,00 €

 

 

Autocares Salins SL

B07661093

89

18.800,00 €

 

 

Transportes Dos Torres SL

B07419914

93

 

4.800,00 €

 

 

 

 

53.200,00 €

9.600,00 €

62.800,00 €