Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 586790
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 18 de desembre de 2020, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes corresponents a l’any 2021 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 24 de desembre del 2020 es va publicar al BOIB núm. 213 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 18 de desembre de 2020, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes corresponents a l'any 2021 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears. Aquesta resolució va ser incrementada per la resolució que es va publicar al BOIB núm. 81, de 19 de juny de 2021, i queda destina al seu finançament un import màxim de cent quaranta-cinc mil nou-cents setanta-quatre euros amb disset cèntims (145.974,17 €), que finançarà el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de conformitat amb el que estableix l'article 8 del Reial decret 1625/2011, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.

D'acord amb l'article esmentat, el finançament de l'Estat s'ha d'efectuar amb càrrec al crèdit disponible en l'aplicació pressupostària que es determini als pressupostos generals de l'Estat per a cada any, i la concessió de les ajudes, en la part finançada per aquest Ministeri, estarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la concessió. A més, determina que el Ministeri ha de transferir a les comunitats autònomes les quantitats corresponents per atendre el pagament de les subvencions, que s'establiran per a cada exercici, tenint en compte, si escau, els romanents de fons que tinguin i el nivell de compliment del programa de millora.

Atesa la importància d'aquestes ajudes dins l'àmbit balear, com també les disponibilitats pressupostàries actuals, es considera convenient complementar el crèdit destinat a aquesta línia amb càrrec als pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per la qual cosa correspon modificar el finançament que preveia inicialment la resolució esmentada.

Per tot això, fent ús de les atribucions que tinc conferides, a proposta de la directora gerent del FOGAIBA, dicto la següent

 

RESOLUCIÓ

Primer

Es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 18 de desembre de 2020, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes corresponents a l'any 2021 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears, publicada al BOIB núm. 213, de 24 de desembre de 2020, en el sentit següent:

1. El punt 1 de l'apartat segon queda redactat de la manera següent:

“1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de dos-cents deu mil euros (210.000,00 €), amb possibilitat d'ampliació, amb càrrec als pressupostos del FOGAIBA.

Les ajudes que preveu aquesta resolució les finançaran amb cent quaranta-cinc mil nou-cents setanta-quatre euros amb disset cèntims (145.974,17 €) el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i amb seixanta-quatre mil vint-i-cinc euros amb vuitanta-tres cèntims (64.025,83 €) la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).”

2. El punt 2 de l'apartat vuitè queda redactat de la manera següent:

“2. La resolució dels expedients la dictarà el vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, a proposta del cap del Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca, sobre la base de l'informe previ de la unitat gestora, en el qual s'acreditaran, en cas que sigui favorable, la legalitat de l'ajuda i l'import. A la resolució de concessió de l'ajuda s'ha de fer constar el finançament per part de les diferents administracions.”

 

Segon

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 29 de novembre de 2021

La presidenta del FOGAIBA

María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño