Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 588545
Resolució de la directora general de Política Lingüística de 30 de novembre de 2021 per la qual es nomenen els membres de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

El títol IV del Decret 21/2019, de 15 de març, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 35, de 16 de març), regula la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixements de Català.

La composició d'aquest òrgan es fixa en l'article 11.1 del Decret esmentat. A més, l'article 11.2 disposa que els membres de la Comissió són nomenats mitjançant una resolució del director general de Política Lingüística, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per un període de dos anys, transcorreguts els quals poden tornar a ser designats i nomenats.

Atès tot això, dict la següent

Resolució

1. Nomenar els membres de la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixements de Català, que actuaran per un període de dos anys:

a) Membres titulars

Presidenta: Antònia Fullana Miralles, cap del Servei de Formació i Certificació de Coneixement de Català

Secretària: Marta Caamaño Heras, tècnica de la Direcció General de Política Lingüística

 

Vocals:

— David Sintes Mateu, designat per la directora general de Política Lingüística

— Maria Teresa Juan Garcia, designada per la directora general de Política Lingüística

— Catalina Company Vidal, designada per la directora general de Política Lingüística

— Isabel Simón Serra, designada per la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

— Bàrbara Sagrera Antich, en representació de les escoles oficials d'idiomes, designada pel director general de Planificació, Ordenació i Centres

— Maria Sampol Ballester, designada pel Departament de Formació i Selecció de l'Escola Balear d'Administració Pública

— Jaume Guiscafrè Danús, designat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears

— Lluïsa Pizà Segura, designada per l'Obra Cultural Balear

— Isabel Andreu Nadal, designada per l'Escola Municipal de Mallorquí

— Neus Munar Pastor, designada pel Consell Insular de Mallorca

— Pilar Vinent Barceló, designada pel Consell Insular de Menorca

— Rut José Prat, designada pel Consell Insular d'Eivissa

— Carles Torres Torres, designat pel Consell Insular de Formentera

 

b) Membres suplents

Presidenta: Aina Maria Cifre Bennasar, tècnica de la Direcció General de Política Lingüística

Secretària: Cristina Perelló Alonso, tècnica de la Direcció General de Política Lingüística

 

Vocals:

— Irene Calafat Picornell, designada per la directora general de Política Lingüística

— Francesc Esteve Beneito, designat per la directora general de Política Lingüística

— Cristina Gaviño Vadell, designada per la directora general de Política Lingüística

— Antònia Serra Bennàssar, designada per la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

— Antoni Picornell Belenguer, en representació de les escoles oficials d'idiomes, designat pel director general de Planificació, Ordenació i Centres

— Gabriel Suau Otero, designat pel Departament de Formació i Selecció de l'Escola Balear d'Administració Pública

— Maria del Mar Vanrell Bosch, designada pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears

— Caterina Canyelles Marquès, designada per l'Obra Cultural Balear

— Maria Antònia Mora Morey, designada per l'Escola Municipal de Mallorquí

— Ramon Morey Coll, designat pel Consell Insular de Mallorca

— Eva Florit Pons, designada pel Consell Insular de Menorca

— Joan-Albert Ribas Fuentes, designat pel Consell Insular d'Eivissa

— Anna Marí Llorens, designada pel Consell Insular de Formentera

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 30 de novembre de 2021

La directora general de Política Lingüística Beatriu Defior Barcons