Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 588680
Delegació d'atribucions als regidors

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa pública la següent Resolució de Batlia núm. 647/2021, de 26 de novembre,

“Atès el procediment de canvi en la Batlia que hi ha hagut a l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar el qual va concloure en la meva presa de possessió del càrrec en sessió plenària extraordinària de data 20 de novembre de 2021.

Ateses les delegacions fins ara existents disposades mitjançant resolucions de Batlia 2019/902 de data 20 de juny de 2019 i 2019/1365 de data 22 de novembre de 2019.

En virtut del que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local així com els articles 43 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer. Mantenir la delegació a favor de la regidora Antònia Bauzà Lliteras de l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees de NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS, JOVENTUT, PARCS INFANTILS I MOBILITAT, comprensives també de la gestió de les diferents instal·lacions. Així mateix s´encarregarà de l´avaluació dels diferents serveis municipals, de la comunicació i també de la coordinació de l´equip de govern.

Segon. Mantenir la delegació a favor de la regidora Dolors Sánchez Márquez de l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees de CULTURA, IGUALTAT, BENESTAR SOCIAL i EDUCACIÓ. Així mateix s´encarregarà de la direcció i gestió de les biblioteques municipals i de l´escola de música i de la supervisió de la direcció i gestió dels centres de dia.

Tercer. Mantenir la delegació a favor del regidor Onofre Garcia Prohens de l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees de SERVEIS GENERALS, POLICIA LOCAL i PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Aquesta delegació també comporta la direcció i gestió del servei de Brigada Municipal, cementiris i la supervisió de l´ocupació de la via pública.

Quart. Delegar a favor del regidor Mateu Puigròs Sureda l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees d´INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES i GESTIÓ DE FONS EUROPEUS. Així mateix, dit regidor també queda facultat per col·laborar en matèria de gestió de Turisme i Cultura.

Cinquè. Mantenir la delegació a favor de la regidora Maria Galmés Mesquida de l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees D´ASSOCIACIONS, TERCERA EDAT i SANITAT. Aquesta delegació comporta la supervisió de la direcció i gestió dels locals de la tercera edat i programes d´envelliment actiu.

Sisè. Mantenir la delegació a favor del regidor Sergi Miquel Andreu de l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees de FESTES DEL NUCLI DE SANT LLORENÇ, MEDI RURAL i PROTECCIÓ CIVIL. Així mateix s´encarregarà de la supervisió del manteniment dels edificis municipals.

Setè. Mantenir la delegació a favor de la regidora Catalina Rosselló Moragues de l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees de COMERÇ, MERCATS MUNICIPALS I ESCOLETES D'ESTIU.

Vuitè. Mantenir la delegació a favor del regidor Nicolás Bordal García de l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de l´àrea de TURISME. Aquesta delegació també comporta la gestió de les platges del terme municipal.

Novè. Mantenir la delegació a favor del regidor Jaume Bassa Burgdorf de l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de l´àrea de MEDI AMBIENT. Aquesta delegació també comporta la direcció i gestió dels parcs verds, del servei de recollida de residus i instal·lacions complementàries.

Desè. Mantenir la delegació a favor de la regidora Emilia Díaz Asensio Muñoz de l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees de NETEJA D'EDIFICIS, FESTES DE LA ZONA COSTANERA i CENTRE D'ADULTS. Així mateix s´encarregarà de la direcció i gestió de la neteja dels edificis municipals i del control i seguiment de les empreses contractades de neteja dels edificis, i del personal laboral de l'Ajuntament, de les festes de la zona costanera i del control i supervisió de la gestió del centre d'adults.

Onzè. Assumir personalment les atribucions de les àrees de GESTIÓ ECONÒMICA, OBRES MUNICIPALS, MEMÒRIA HISTÒRICA, RECURSOS HUMANS i URBANISME la qual cosa comporta la direcció i gestió del planejament urbanístic municipal, a més de les restants atribucions concedides per la legislació vigent i no expressament delegades.

Dotzè. La gestió de l´Espai 36 es portarà a terme de manera compartida entre la Batlia i la regidoria de Cultura.

Tretzè. La gestió del centre cultural de Sa Màniga es portarà a terme de manera compartida entre la Batlia, la regidoria de Cultura i la regidoria de Turisme.

Catorzè. La gestió de l´estació depuradora es portarà a terme de manera compartida entre la Batlia, la regidoria d´Infraestructures hidràuliques i la regidoria de Medi Ambient.

Quinzè. Les delegacions esmentades en els apartats primer a desè comprenen les facultats de dirigir els serveis corresponents inclosos en les respectives àrees, com les de gestionar-los en general però sense abastar l'adopció de resolucions mitjançant actes administratius que afectin tercers.

Setzè. S´estableixen les següents delegacions territorials:

- Son Carrió: Jaume Bassa Burgdorf.

- S´Illot, Cala Millor i Sa Coma: Nicolás Bordal Garcia.

Dites delegacions territorials tenen caràcter preferent sobre les delegacions de matèries genèriques i comportaran la coordinació amb els altres delegats.

Dissetè. Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l'acceptació dels regidors delegats, es publicaran al BOIB i se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió plenària que es celebri.

Divuitè. Els regidors delegats han d'informar a la Batlia sobre la gestió i disposicions que dictin i, prèviament, de les decisions de transcendència.

Dinovè. Es notificarà aquesta resolució a les persones interessades i es publicarà en al Portal de Transparència de la pàgina web municipal.”

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament els recursos següents: 

a) El recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. 

b) Directament, el recurs contenciós administratiu davant els jutjats de lo contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. 

Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podeu interposar recurs contenciós administratiu fins que es resolgui aquell expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci, que es produirà pel transcurs d'un mes des de l'endemà  de la data de presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat. 

Tot això, sense perjudici de la interposició d'altres recursos o accions que considereu procedents.

 

Sant Llorenç des Cardassar, 30 de novembre de 2021

El batle Pep Jaume Umbert