Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 586834
Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoca l’acció concertada del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per als anys 2022-2025

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1. En data 29 d'octubre de 2021, el director general d'Atenció a la Dependència va emetre un informe justificatiu relatiu a la necessitat de concertar places del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per al període 2022-2025.

 2. En data 29 d'octubre de 2021, la consellera d'Afers Socials i Esports va resoldre iniciar l'expedient de concertació del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per al període 2022-2025.

Fonaments de dret

 1. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 2. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

 3. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

 4. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

 5. El Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

 6. La Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica.

 7. El Decret 6/2016, de 5 de febrer, pel qual es regulen els principis generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars de les persones adultes incapacitades judicialment.

 8. El Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

 9. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 8/2021, de 13 de febrer.

 10. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 11. L'Acord del Consell de Govern de 22 de febrer de 2021 pel qual s'aprova la previsió de les prestacions i els serveis que s'han de concertar durant l'any 2021 i es declaren els serveis d'interès econòmic general (BOIB núm. 26, de 23 de febrer), modificat per l'Acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2021 pel qual es modifica la previsió de les prestacions i els serveis de serveis socials que s'han de concertar durant l'any 2021 (BOIB núm. 133, de 28 de setembre)

Per tot això, dict la següent

Resolució

 1. Convocar l'acció concertada i establir el procediment de la convocatòria de l'acció concertada del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per als anys 2022-2025, d'acord amb l'annex.

 2. Aprovar el Plec general de condicions tècniques per a la concertació, entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports i entitats del tercer sector, del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, que es pot consultar a la Seu Electrònica de la CAIB.

 3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (29 de novembre de 2021)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX Convocatòria del concert social del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per als anys 2022-2025

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. S'estableix el procediment de convocatòria del concert del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per al període 2022-2025, i es dicta a l'empara de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

1.2. Se subjecta a aquest procediment el concert de places del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment. Aquest servei està recollit en el punt 2.7.1 de l'annex del Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020.

2. Òrgan instructor

L'òrgan instructor del procediment és la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

3. Lloc i termini de presentació de sol·licituds

3.1. El termini per presentar les sol·licituds és de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.2. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud electrònicament mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració. En cas que presentin la sol·licitud presencialment, l'Administració els requerirà que la formalitzin en la forma indicada, d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. Requisits de les entitats

4.1. Els requisits que han de complir les entitats que es presentin a la convocatòria d'aquest concert social són els següents:

a) Tenir el servei acreditat de conformitat amb el Decret 6/2016, de 5 de febrer, pel qual es regulen els principis generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars de les persones adultes incapacitades judicialment i la resta de normativa vigent.

b) Tenir una experiència mínima d'un any en la gestió de serveis de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears.

c) Tenir el caràcter d'entitat del tercer sector social, de conformitat amb el que estableix l'article 5.1 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4.2. Així mateix, les entitats han de complir els requisits mínims que s'estableixen en desplegament del títol VII de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, així com els requisits que fixen l'article 5 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l'article 4.2 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

5. Documentació que s'ha de presentar

5.1. Les entitats interessades que compleixin els requisits que estableix el punt 4 d'aquesta convocatòria han de formular una sol·licitud, que ha de signar la persona representant legal de l'entitat. El model de sol·licitud es troba disponible a la Seu Electrònica de la CAIB.

5.2. Les entitats han de presentar una sol·licitud per al servei de tutela que gestionin i han d'indicar el nombre de places que ofereixin per concertar amb l'Administració.

5.3. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Certificat d'acreditació del servei per concertar.

b) Acreditació de l'experiència mínima d'un any en matèria de servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, mitjançant la resolució d'autorització del servei.

c) Declaració responsable que l'entitat no està sotmesa a les prohibicions de contractar amb l'Administració, d'acord amb l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, ni a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions, establerts en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

d) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i de no haver estat sancionada per resolució ferma en els darrers quatre anys per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de relacions laborals, ocupació, empreses usuàries d'empreses de treball temporal, seguretat social, emigració, moviments migratoris i treball d'estrangers.

e) Acreditació de solvència financera, segons el document disponible a la Seu Electrònica de la CAIB.

f) Acreditació de solvència tècnica, segons el document disponible a la Seu Electrònica de la CAIB.

g) Certificat d'estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

h) Declaració del nombre total de places acreditades, signada per la direcció del servei, amb la diferenciació entre disponibles i no disponibles.

i) Acreditació del caràcter d'entitat del tercer sector social.

j) Declaració, signada pel responsable de l'entitat, que el servei compleix la normativa general o específica aplicable, tant per la naturalesa jurídica de l'entitat com pel tipus de servei objecte de concertació.

k) Acreditació de la disposició dels mitjans i els recursos suficients per garantir el compliment de les condicions previstes en l'acord d'acció concertada.

l) Comunicació, a l'efecte de l'acreditació preceptiva, dels canvis d'accionariat o de titularitat, per preservar la identitat institucional que hagi justificat l'acord.

5.4. La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza els tècnics de la Direcció General d'Atenció a la Dependència perquè puguin demanar a altres administracions qualsevol documentació, les dades i els informes que considerin necessaris per tramitar l'expedient.

6. Tramitació dels concerts

6.1. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Atenció a la Dependència han d'examinar les sol·licituds i la documentació adjunta per determinar si compleixen els requisits que estableix la convocatòria.

6.2. En el cas que les sol·licituds no compleixin els requisits legals o els que exigeix aquesta convocatòria o no incorporin la documentació esmentada en l'apartat anterior, es requerirà l'entitat interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o aporti la documentació que hi manca, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que disposa l'article 21 de la Llei 39/2015.

6.3. S'ha de resoldre el procediment de concertació d'acord amb els criteris següents:

a) Si el còmput total de places que ofereixen les entitats no supera el nombre  màxim de places previstes en el servei i, per tant, hi ha disponibilitat pressupostària suficient per atendre tota l'oferta, les places s'adjudicaran directament a les entitats sol·licitants.

b) Si el còmput total de places que ofereixen les entitats supera la disponibilitat pressupostària, s'actuarà segons els criteris de preferència que preveu la Llei 12/2018 en l'article 6.3.

c) En cas que alguna entitat renunciï, les places que hagi ofert es distribuiran de la mateixa manera entre la resta d'entitats.

7. Formalització dels concerts

7.1. Els concerts que s'estableixin a l'empara d'aquesta convocatòria s'han de formalitzar mitjançant un document administratiu denominat acord d'acció concertada, en el qual es faci constar el contingut mínim previst en l'article 8 de la Llei 12/2018, així com les característiques concretes del servei i altres circumstàncies derivades de la Llei 4/2009, de la Llei 12/2018, de la normativa de desplegament i del Plec general de condicions tècniques del concert. Els acords d'acció concertada s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb el que estableix la lletra f) de l'article 3 de la Llei 12/2018.

7.2. En el moment de formalitzar el concert, s'ha de presentar una declaració responsable que manifesti que es continuen complint els requisits per poder concertar el servei.

8. Places del servei

La previsió del nombre màxim de places per concertar és de 525  per a un període de quatre anys.

9. Vigència del concert

El règim del concert s'iniciarà l'1 de gener de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2025.

10. Pressupost i preu màxim del servei

10.1. L'import màxim estimat per assignar és de 6.227.808,00 € (exempt d'IVA), que es distribuirà entre les anualitats de 2022, 2023, 2024 i 2025. En tot cas, aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant. La despesa real quedarà limitada pel nombre total de places que ofereixi l'entitat i pels serveis que requereixi efectivament l'Administració.

10.2. Aquest import s'indica únicament a efectes de publicitat i no suposa cap compromís de despesa. Per això, no consta cap consignació pressupostària, que s'ha d'acreditar en el moment en què es materialitzi el servei de concert.

10.3.  El cost estipulat per persona usuària i intensitat de suport, segons la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports relativa a la modificació de preus del servei de tutela per a persones incapacitades judicialment per al període 2018-2021, com a conseqüència de les modificacions tècniques i econòmiques de concertació (BOIB núm.91, de 8 de juliol de 2021), és el següent:

Nivells de suport

Preu mensual

Preu anual

Baix o reduït

61,26 €

735,12 €

Mitjà

145,27 €

1.743,24 €

Alt

352,58 €

4.230,96 €

Alt d'urgència

411,07 €

4.932,84 €

11. Condicions tècniques d'execució

11.1. Les condicions tècniques d'execució s'han d'ajustar al Decret 6/2016, de 5 de febrer, pel qual es regulen els principis generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars de les persones adultes incapacitades judicialment, al Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals, i a la normativa insular complementària.

11.2. El Plec general de condicions tècniques detalla l'objecte, els drets i les obligacions d'ambdues parts, els serveis que s'han de prestar, els criteris d'intervenció amb els usuaris, els mitjans que ha d'aportar l'entitat concertada i el sistema de coordinació amb l'Administració.

11.3. Les aplicacions informàtiques del Servei d'Atenció a la Discapacitat són les úniques vàlides per gestionar les places del servei i per a qualsevol ús aplicable que es derivi de l'execució d'aquest concert.

12. Seguiment

12.1. Els tècnics del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment són els responsables del seguiment dels casos atesos i s'han de coordinar amb el Servei d'Atenció a la Discapacitat i els serveis socials comunitaris bàsics, de salut, educatius o d'altres que es requereixin.

12.2. Els tècnics del Servei d'Atenció a la Discapacitat poden fer visites de comprovació del funcionament del servei i requerir-ne documentació quan ho considerin necessari.

12.3. L'entitat concertada ha de facilitar les actuacions de seguiment i comprovació que dugui a terme la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

12.4. Així mateix, l'entitat concertada ha de facilitar tota la informació que li requereixin l'òrgan instructor, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

13. Obligacions de les entitats concertades

Mitjançant el concert social, les entitats que prestin el servei s'obliguen a complir el Plec general de condicions tècniques, que estableix les obligacions de les entitats concertades, i les normes establertes en el títol VII de la Llei 4/2009, en el capítol I de la Llei 12/2018 i en els decrets de desplegament i d'aplicació corresponents.

14. Penalitats

L'incompliment de les condicions previstes per a la prestació del servei pot donar lloc a la imposició de penalitzacions, d'acord amb el Plec general de condicions tècniques.

15. Criteris d'accés dels usuaris i llista d'espera

S'accedeix al servei de tutela per resolució judicial.

16. Publicitat

16.1. Les entitats d'iniciativa privada acollides al concert social, juntament amb la seva denominació, han de fer constar en la documentació, en totes les comunicacions (informes, fulls, documents, tríptics de difusió, missatges electrònics, webs, insercions en premsa, articles a diaris i a revistes especialitzades) i en la publicitat l'adscripció funcional del servei a la xarxa pública de serveis socials, segons les indicacions del Manual d'identitat corporativa que els facilitarà l'Administració, sempre amb el vistiplau de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

16.2. Les entitats d'iniciativa privada acollides al règim de concert social han de col·locar en un lloc visible de les seves instal·lacions la indicació «Servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment concertat amb el Govern de les Illes Balears» amb el logotip corresponent, que els proporcionarà la Conselleria d'Afers Socials i Esports. Així mateix, s'ha de fer referència a aquesta circumstància en les comunicacions i en les relacions que estableixin per escrit amb les persones usuàries del servei concertat.

17. Prerrogatives de l'Administració

17.1. L'òrgan instructor del procediment de concertació té la prerrogativa d'interpretar-lo i resoldre'n els dubtes que sorgeixin durant el compliment. D'altra banda, l'òrgan competent per resoldre el procediment té, a més, la prerrogativa de modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes.

17.2. Els acords que adopti l'òrgan resolutori a partir de les prerrogatives esmentades posen fi a la via administrativa i són immediatament executius.

18. Causes d'extinció

Són causes d'extinció de l'acord d'acció concertada les que estableix l'article 9 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

19. Jurisdicció competent

La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la formalització d'aquesta acció concertada i també les sorgides entre les parts sobre la interpretació, la modificació, el compliment, els efectes i l'extinció.