Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS

Núm. 589239
Resolució de concessió i reconeixement de 8 subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció d’infants i joves a les activitats extraescolars esportives durant el curs escolar 2020/2021 en l’illa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 518618

El conseller executiu de Turisme i Esports, per delegació de Consell Executiu (BOIB nº 111 de 13/08/2019) en data 28 d'octubre de 2021, va dictar la resolució que es transcriu a continuació, modificada per resolució de data 29 de novembre de 2021:

“Antecedents

1. En data 29 de juliol de 2020 per mitjà d'Acord del Consell Executiu es va aprovar la convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció d'infants i joves a les activitats extraescolars esportives durant el curs escolar 2020/2021. L'extracte d'aquesta convocatòria es va publicar al BOIB núm. 147, de 25 d'agost de 2020.

2. En data 23 de setembre de 2020, el conseller executiu va resoldre suspendre la tramitació i concessió de noves ajudes (BOIB núm. 166,  de 26 de setembre de 2020).

3. Atesa la documentació justificativa de les depeses subvencionades derivades de la inscripció d'infants i joves a les activitats extraescolars esportives durant el curs escolar 2020/2021 presentades per les persones beneficiàries.

4. Atès l'informe de la tècnica jurídica de la Direcció Insular d'Esports i del secretari tècnic del Departament de Turisme i Esports, relatiu a la documentació justificativa presentada.

5. L'existència de crèdit adequat i suficient resta garantit en l'aplicació pressupostària 30.23199.48980 del pressupost 2021 del Consell de Mallorca, atès que no s'ha exhaurit el crèdit pressupostari destinat a l'esmentada convocatòria.

6. En data 26 d'octubre de 2021, la intervenció delegada ha emès l'informe de fiscalització prèvia. 

Fonaments de dret

1. Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

2. Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca.

3. Convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció d'infants i joves a les activitats extraescolars esportives durant el curs escolar 2020/2021 en l'illa de Mallorca.

4. L'article 39.2 h) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat en sessió plenària de dia 12 d'abril de 2018 (BOIB núm. 89 de 19 de juliol de 2018), correspon als consellers executius el reconèixer i liquidar les obligacions i sol·licitar al Departament d'Hisenda i Funció Pública que ordeni els pagaments corresponents.

5. Per mitjà d'Acord del Consell Executiu de 13 d'agost de 2019 (BOIB núm.111) es va delegar en les persones titulars del Departaments del Consell Insular de Mallorca la competència per resoldre qualsevol actuació derivada de la concessió de les subvencions (modificació de la concessió, reintegrament, pèrdua del dret al cobrament de la subvenció, etc.) sempre que no es modifiqui l'objecte de la subvenció.

Per tot l'exposat dict  la següent:

Resolució

Primer.- Concedir les subvencions de la convocatòria destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció d'infants i joves a les activitats extraescolars esportives durant el curs escolar 2020/2021 en l'illa de Mallorca, a favor de les persones beneficiàries que es relacionen, i per la quantia que s'indica a la taula següent:

EXP.

PERSONA BENEFICIÀRIA

NIF

QUANTIA

AAEE20_1766

*****************************

43087024C

500,00 €

AAEE20_1767

*****************************

43134605Z

500,00 €

AAEE20_1768

*****************************

43032561K

250,00 €

AAEE20_1769

*****************************

18236318D

250,00 €

AAEE20_1770

*****************************

43023371P

250,00 €

AAEE20_1771

*****************************

24370683K

250,00 €

AAEE20_1772

*****************************

43099810H

250,00 €

AAEE20_1773

*****************************

44329324K

47,40 €

 

 

TOTAL              2.297,40 €

Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 30 23199 48980, a favor de les persones beneficiàries i pels imports que es relacionen del punt primer d'aquesta resolució.

Tercer.- Aprovar el compte  justificatiu presentat per les persones beneficiàries pels imports següents:

EXP.

PERSONA BENEFICIÀRIA

NIF

QUANTIA

AAEE20_1766

*****************************

43087024C

3.800,00 €

AAEE20_1767

*****************************

43134605Z

860,00 €

AAEE20_1768

*****************************

43032561K

660,00 €

AAEE20_1769

*****************************

18236318D

690,00 €

AAEE20_1770

*****************************

43023371P

730,00 €

AAEE20_1771

*****************************

24370683K

979,00 €

AAEE20_1772

*****************************

43099810H

540,00 €

AAEE20_1773

*****************************

44329324K

530,00 €

 

 

TOTAL                   8.789,00 €

Quart.- Reconèixer l'obligació a favor de les persones beneficiàries relaciones amb càrrec de  l'aplicació pressupostària 30.23199.48980 del pressupost 2021 del Consell de Mallorca.

EXP.

PERSONA BENEFICIÀRIA

NIF

QUANTIA

AAEE20_1766

*****************************

43087024C

500,00 €

AAEE20_1767

*****************************

43134605Z

500,00 €

AAEE20_1768

*****************************

43032561K

250,00 €

AAEE20_1769

*****************************

18236318D

250,00

AAEE20_1770

*****************************

43023371P

250,00

AAEE20_1771

*****************************

24370683K

250,00

AAEE20_1772

*****************************

43099810H

250,00

AAEE20_1773

*****************************

44329324K

47,40 €

 

 

TOTAL              2.297,40 €

Quint.- Notificar aquesta Resolució a les persones beneficiàries mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la intervenció delegada.

Recursos

Contra aquesta resolució, que no posen fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense límit de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 30 de novembre de 2021

El conseller executiu de Turisme i Esports

Andreu Serra Martínez