Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Núm. 581844
Segona convocatòria ajudes extraordinàries empreses per pal·liar efectes Covid-19

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament en Ple en sessió celebrada dia 25-11-2021 va aprovar la convocatòria d'ajudes extraordinàries i a fons perdut per a les empreses que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Santa Maria del Camí per pal·liar els efectes de la COVID-19 en els sectors econòmics, en els termes següents:

CONVOCATÒRIA D'AJUDES EXTRAORDINÀRIES I A FONS PERDUT PER A LES EMPRESES QUE DESENVOLUPEN L'ACTIVITAT ECONÒMICA AL MUNICIPI DE SANTA MARIA DEL CAMÍ PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19 EN ELS SECTORS ECONÒMICS, SEGONA CONVOCATÒRIA

En exercici de la competència pròpia de desenvolupament econòmic local que té comanada l'Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 29.2 t de la Llei 20/2006, es convoquen les Ajudes de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí destinades a autònoms i PIMES per a pal·liar els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària provocada per la COVID19, amb la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a més del taulell d'anuncis, la pàgina web i les xarxes socials de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com a conseqüència de l'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, des de que el Govern d'Espanya va declarar l'Estat d'Alarma en tot el territori de l'Estat mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, l'impacte econòmic que ha tingut i té aquesta situació d'excepcionalitat a amplis sectors de la nostra economia local, obliga a aquesta Administració, en l'àmbit de les seves competències, a adoptar les corresponents mesures per a pal·liar els efectes d'aquesta crisi al nostre poble i adoptar les corresponents mesures d'estímul de l'economia local, tot adaptant-nos al teixit empresarial del nostre poble.

És per això que que nou establim una línia d'ajuts directes als empresaris i autònoms del municipi de Santa Maria del Camí que en puguin ésser beneficiaris de conformitat amb allò disposat a les presents bases per a la concessió d'ajuts directes a empresaris i autònoms com a conseqüència de la crisis sanitària ocasionada per la Covid-19.

Per això es compta amb l'ajuda del Govern de les Illes Balears, que dins el Pacte de Reactivació Econòmica i Social, ha aportat a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí de 58.882,77€ per a pal·liar els efectes econòmics derivats de les restriccions adoptades per aturar l'expansió de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. També es compta amb l'ajuda del Consell de Mallorca, que a través de la Convocatòria de subvencions 2021 del Consell de Mallorca adreçada als ajuntaments de Mallorca per pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics ha atorgat a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí 58.882,77€ amb la mateixa finalitat. Aquestes quantitats se sumen als 60.000 € que aporta l'Ajuntament de Santa Maria del Camí de fons propis.

PRIMER

Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta segona convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica del municipi de Santa Maria del Camí per afrontar part de les pèrdues patides per la Covid-19.

Amb aquesta subvenció es pretén otorgar liquiditat a les empreses de Santa Maria del Camí per a contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions empresarials, manteniment de l'activitat i treball i compensar, en certa mesura, la reducció d'ingressos que han sofert. Amb això es pretén protegir l'interès general dels santamariers, donant suport a les persones autònomes, microempreses i petites empreses per a contribuir a una reactivació de l'economia del municipi de Santa Maria del Camí.

La finalitat de la convocatòria és pal·liar els efectes que han sofert aquestes entitats a conseqüència de la pandèmia, encara que aquestes entitats hagin estat beneficiàries de la primera convocatòria.

​​​​​​​SEGON

Règim Jurídic

L'Ajuntament de Santa Maria del Camí disposa com a competència pròpia la de desenvolupament local, d'acord amb el que disposa l'article 29.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006; els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

TERCER

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques, públiques o privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat titulars d'una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Santa Maria del Camí de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d'euros, sempre que hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%. A més, podran ser beneficiaris d'aquesta segona convocatòria les persones o entitats que compleixin els requisits, sense perjudici de què ho hagin estat a la primera convocatòria.

QUART

Condicions que han de reunir els beneficiaris

1. Per poder ser beneficiari d'aquestes ajudes s'han de reunir els següents requisits:

 • Tenir domicili social o fiscal i/o desenvolupar l'activitat econòmica al municipi de Santa Maria del Camí.

 • Que el domicili social i/o l'activitat principal de la persona sol·licitant estigui ubicada al terme municipal de Santa Maria del Camí.

 • Estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí i trobar-se al corrent de les obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.

 • Constar d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

 • No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la Covid-19.

 • No haver acomiadat a treballadors afectats pels expedients de regulació temporal de l'ocupació.

 • Comptar amb menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d'euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%.

2. No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals s'esdevinguin alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. D'acord amb l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, en cas que siguin comunitats de béns, s'haurà de fer constar en la sol·licitud el compromís d'execució assumit per cada membre de l'agrupació que també tenen la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar una persona representant o apoderada única de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiàries, correspon a l'agrupació. Si no s'indica, s'entendrà que és el primer anomenat en la sol·licitud (s'ha d'afegir a la sol·licitud el contracte signat entre els comuners i el certificat bancari de titularitat bancària de la comunitat de béns).

No podrà dissoldre's l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst als articles 39 i 65 de la Llei General de Subvencions.

4. Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han d'exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l'Impost d'activitats econòmiques (IAE):

 • Agrupació 019. Altres relacionades amb el cinema, el teatre i el circ. n.c.o.p. (Activitats artístiques).

 • Agrupació 032. Intèrprets d'instruments musicals (Activitats artístiques).

 • Agrupació 039. Altres activitats relacionades amb la música, n.c.o.p. (Activitats artístiques).

 • Agrupació 042. Jugadors, preparadors i entrenadors de tenis i de golf (Activitats artístiques).

 • Agrupació 047. Jugadors i entrenadors d'handbol, voleibol, pilota i altres esportistes de l'hípica, lluita, etc. (Activitats artístiques).

 • Agrupació 049. Altres activitats relacionades amb l'esport, n.c.o.p. (Activitats artístiques).

 • Agrupació 06. Altres explotacions ramaderes.

 • Agrupació 09. Altres professionals relacionats amb l'agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca, n.c.o.p. (Activitats professionals).

 • Agrupació 18. Fabricació de material electrònic (excepte ordinadors).

 • Agrupació 22. Enginyers Tècnics i Ajudants de l'Aeronàutica i Ajudants d'Enginyers i Construcció i similars.

 • Agrupació 35. Fabricació de material electrònic (excepte ordinadors).

 • Agrupació 37. Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells.

 • Agrupació 42. Indústries d'altres productes alimentaris, begudes i tabac.

 • Agrupació 45. Indústries del calçat i vestit i altres confeccions tèxtils.

 • Agrupació 46. Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta.

 • Agrupació 47. Indústria del paper i fabricació d'articles de paper, arts gràfiques i edició.

 • Agrupació 51. Agents comercials.

 • Agrupació 59. Altres professionals relacionats amb el comerç i l'hostaleria, n.c.p.o.

 • Agrupació 61. Comerç a l'engròs.

 • Agrupació 64. Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabacs, realitzat en establiments permanents.

 • Agrupació 65. Comerç al detall de productes industrials no alimentaris realitzat en establiments permanents.

 • Agrupació 66. Comerç mixt o integrat; comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent (ambulància, mercats ambulants i mercats ocasionals o periòdics); comerç en règim d'expositors en dipòsit i mitjançant aparells automàtics.

 • Agrupació 67. Serveis d'alimentació.

 • Agrupació 68. Serveis d'allotjament.

 • Agrupació 71. Transport per ferrocarril.

 • Agrupació 72. Altres transports terrestres.

 • Agrupació 75. Activitats annexes als transports.

 • Agrupació 76. Professionals de la Informàtica i de les Ciències Exactes (Activitats professionals).

 • Agrupació 81. Institucions financeres.

 • Agrupació 82. Personal docent de l'ensenyament.

 • Agrupació 83. Professionals d'ensenyança.

 • Agrupació 84. Serveis prestats a les empreses.

 • Agrupació 85. Lloguer de béns mobles.

 • Agrupació 86. Professions liberals, artístiques i literàries (Activitats professionals).

 • Agrupació 86. Lloguer de béns mobles.

 • Agrupació 87. Professionals relacionats amb loteries, apostes i altres jocs de sort, envit i atzar.

 • Agrupació 91. Serveis agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.

 • Agrupació 93. Educació i investigació.

 • Agrupació 96. Serveis recreatius i culturals.

 • Agrupació 97. Serveis personals.

 • Agrupació 98. Parcs d'esbarjo, fires i altres serveis relacionats amb l'espectacle. Organització de congressos. Parcs o recintes firals.

Qualsevol activitat econòmica que tingui la seu o desenvolupi l'activitat al municipi de Santa Maria del Camí i no estigui inclosa en els epígrafs de l'impost d'activitat econòmica exposats anteriorment.

CINQUÈ

Crèdit pressupostari

La quantia per a les convocatòries és de 58.882,77 € a càrrec del Consell de Mallorca; 58.882,77€ a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 60.000,00 € a càrrec de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.

El crèdit total previst per ambdues convocatòries és de 177.765,54 € amb càrrec al pressupost general de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.

SISÈ

Import de l'ajuda

L'ajuda per aquesta segona convocatòria serà de 1.500,00 € per centre de treball o establiment, el mateix import per tots els sectors econòmics amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 3.000,00 €).

SETÈ

Compatibilitat amb altres subvencions

Els presents ajuts són compatibles amb la percepció de qualsevol altra subvenció procedent de qualsevol entitat del sector públic o privat.

VUITÈ

Règim de concurrència

El procediment és de concurrència no competitiva, per ordre d'entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, sempre que l'expedient sigui correcte i s'aportin els documents perceptius fins a exhaurir el total del crèdit assignat per a la convocatòria.

En cas que es faci un requeriment a la persona interessada, l'ordre d'entrada que figurarà en el registre serà el del moment en què es presenta la documentació correcta i completa.

NOVÈ

Termini i lloc per presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà hàbil al de la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB, havent-se també de publicar al Portal Web de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí. En cas que el darrer dia sigui inhàbil, el termini es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

DESÈ

Comissió Avaluadora

La valoració tècnica de les sol·licituds, la realitza una comissió avaluadora, creada a aquest efecte. Aquesta Comissió Avaluadora ha d'elaborar un informe previ per la Junta de Govern. Aquesta Comissió Avaluadora està formada per:

 • Presidència: el Batle de la Corporació o el regidor en qui delegui.
 • Vocals:

o El regidor o regidora delegada del servei.

o Un regidor o regidora de cada grup polític municipal.

o La Interventora municipal.

 • Secretària: la de la Corporació o funcionari en qui delegui.

El termini màxim per resoldre les sol·licituds és d'un mes, comptadors a partir del dia de conclusió del termini establert en la convocatòria per presentar-les i el silenci administratiu tendra caràcter desestimatori.

A més, s'ha de fer públic en el tauler d'anuncis municipal i a efectes informatius es realitzarà una comunicació mitjançant correu electrònic a aquelles persones que hagin facilitat una direcció a l'efecte.

L'acceptació de la proposta, per part de l'entitat beneficiària, s'entén produïda si en el termini de 10 dies, comptadors a partir de la recepció de la notificació,no s'expressa el contrari.

ONZÈ

Procediment i resolució

La subvenció es concedirà a les sol·licituds que reuneixin tots els requisits establerts per les presents bases que regeixen la convocatòria.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, la Comissió Avaluadora comprovarà les sol·licituds i requerirà les esmenes o la resolució de qualsevol dubte que li sorgeixen respecte de les sol·licituds presentades.

Si de l'examen de la sol·licitud per la Comissió Avaluadora es comprova que no reuneix els requisits establerts en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i/o que no aporta la totalitat de la documentació requerida en la Convocatòria, es requerirà, sobre la base de l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions a l'Entitat sol·licitant o, si escau, la designada com a responsable, perquè esmeni la falta o aportació els documents preceptius, en un termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà al requeriment, amb la indicació que, si així no ho fes, se li tindrà per desistida de la seva petició, prèvia Resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A més, es realitzaran d'ofici quantes actuacions s'estimin necessàries i convenients per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades que figuren en les sol·licituds en virtut de les quals s'hauran de valorar les mateixes per a la resolució de l'expedient de concessió d'ajuda.

Transcorregut el termini dels deu dies hàbils per a esmenar o aportar nova documentació, la Comissió Avaluadora, un cop comprovat quines sol·licituds reuneixen els requisits establerts a la present convocatòria, elevarà informe a l'òrgan competent per a la resolució i que correspon al Batle de la Corporació.

El termini màxim per resoldre i notificar l'acord serà de dos mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Aquest acord posarà fi a la via administrativa i es podrà interposar contra la dita resolució, un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que hagi dictat resolució, o bé recórrer directament davant la jurisdicció contenciosa- administrativa en la forma i terminis establerts en la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa - administrativa.

 

​​​​​​​DOTZÈ

Sol·licitud i la resta de la documentació a adjuntar

Emplenar els formularis de la convocatòria a través del tràmit creat especificat per això. No es poden presentar dues sol·licituds per diferents persones o entitats per al mateix establiment. La documentació a adjuntar és la següent:

La SOL·LICITUD (Annex I) inclou:

 • La indicació del nom comercial i la localització de l'establiment.

 • Si ho considera la persona interessada, declaració mitjançant la qual es denega expressament el consentiment perquè l'òrgan instructor obtingui de manera directa l'acreditació de les circumstàncies d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant certificats telemàtics. Si es denega, l'ha d'aportar si és requerit per l'Ajuntament de Santa Maria del Camí o altres organismes de control.

 • Una declaració responsable en els termes següents:

 • Que l'empresa compta amb menys de 20 treballadors de mitjana anual computant tots els centres de treball amb una facturació a 2019 inferior a un milió d'euros.

 • Que aquesta facturació ha minvat durant 2020 en una quantia superior a un 20%.

 • Que l'entitat està vàlidament constituïda en escriptura pública i registrada (si és obligatòria la inscripció registral), si es tracta d'una empresa.

 • Que l'entitat està vàlidament constituïda i inscrita en el registre de cooperatives, si es tracta d'una cooperativa.

 • Que la persona que presenta la sol·licitud té poder suficient per actuar en nom de l'entitat sol·licitant.

 • Que l'establiment no ha estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la COVID-19.

 • Que no s'han acomiadat treballadors o treballadores afectats pels expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO).

 • Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst als articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb el que disposa l'article 11 de l'esmentada llei.

S'ha d'acompanyar la sol·licitud amb els següents ANNEXOS:

a. Annex II. Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant que:

 • No incórrer en cap de les prohibicions per rebre ajudes o subvencions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • L'entitat beneficiària no ha estat sancionada o condemnada, en els tres darrers anys, per haver exercit o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferme.

 • No ha incorregut en cap de les causes previstes en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

b. Annex III. Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.

D'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la falsedat o l'omissió de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una declaració responsable determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment que es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi hagués lloc.

Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declari tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un marc temporal determinat per la llei, tot això conforme als termes establerts en les normes sectorials d'aplicació.

La sol·licitud n'hi ha de lliura amb la documentació següent:

a. Persones físiques: còpia del DNI o NIE, per les dues cares. Si és una persona jurídica: CIF. Ambdós supòsits s'han de poder llegir correctament (format PDF).

b. Certificar tributari de la situació censal a l'Agència Tributària, on consti d'alta del centre de treball o establiment pel qual es demana l'ajuda, del mes de gener de 2021 o posterior i a nom de la persona o entitat que demana l'ajuda.

c. Fotografia actual de la façana de l'establiment on es vegi el nom comercial, si hi fos i en té, i una fotografia de l'interior de l'establiment (format JPG).

d. Si es tracta d'una Comunitat de béns o entitats sense personalitat jurídica, contracte subscrit entre els membres i designació del representat.

 

​​​​​​​e. Certificat de titularitat bancària expedit per l'entitat bancària. No s'admeten altres documents per acreditar la titularitat de compte bancari com poden ser un rebut, un document elaborat per l'interessat, etc.

f. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

g. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració Tributària de les Illes Balears.

h. Certificat d'estar al corrent amb les obligacions de la Seguretat Social.

 

TRETZÈ

Obligacions de les persones beneficiàries de les ajudes

Són obligacions de les persones beneficiàries:

a. Estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí i també al corrent d'obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.

b. Conservar els documents que demostren que compleix els requisits per ser beneficiàries de l'ajuda durant un període de quatre anys d'ençà que s'ha concedit l'ajuda.

c. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan que concedeix l'ajuda i qualsevol altra comprovació o control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la documentació que li requereixen en l'exercici de les actuacions anteriors.

 

CATORZÈ.

Pagament

El pagament de l'ajuda s'efectuarà una vegada comprovat que es compleixen els requisits amb la documentació que s'hi ha de presentar amb la sol·licitud.

Les sol·licituds d'ajudes es poden resoldre individualment mitjançant resolucions de concessió simultànies, encara que no hagi acabat el termini per presentar-les, a mesura que entrin en el registre l'òrgan competent. Si s'exhaureix el crèdit destinat a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant resolució que s'ha de publicar en Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquesta ajuda es concedeix en atenció a la concurrència dels requisits establerts en aquesta convocatòria sense perjudici dels controls que es poden fixar per verificar la certesa de la documentació presentada.

QUINZÈ

Comprovació de la veracitat de les dades

Per comprovar la veracitat de les dades aportades pels sol·licitants de les ajudes es faran, com a mínim, una auditoria externa i actuacions de control, les quals serviran per examinar els expedientes i podran donar lloc, en cas d'incompliment, a l'inici d'expedients de reintegrament més les possibles accions administratives o penals en què es poden incórrer.

SETZÈ

Concurrència amb altres ajudes

Aquestes ajudes són compatibles amb la percepció de qualsevol altra ajuda procedent de qualsevol entitat del sector públic o privat.

DISSETÈ

Reintegrament

És causa de reintegrament, entre d'altres, l'obtenció d'ajuda falsejant les condicions requerides per obtenir-la o amagant les que ho impedirien.

DIVUITÈ.

Infraccions i sancions

El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables és el que s'estableix en el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

També seran d'aplicació qualsevol normativa sancionadora administrativa o penal que sigui aplicable quant a la falsedat de les dades incloses dins les declaracions responsables.

 

​​​​​​​DINOVÈ

Publicació de la convocatòria i de la concessió

S'ha d'enviar informació sobre aquesta convocatòria i sobre les resolucions de concessió que en derivin a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

La convocatòria s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions, s'ha de penjar a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, i se li donarà la màxima difusió possible entre les persones que hi poden estar interessades.

Les resolucions de concessió de les ajudes es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Documentació complementària a lliurar:

La sol·licitud s'ha de lliurar amb la documentació següent:

a. Persones físiques: còpia del DNI o NIE, per les dues cares. Si és una persona jurídica: CIF. Ambdós supòsits s'han de poder llegir correctament (format PDF).

b. Certificat tributari de situació censal a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, on consti d'alta del centre de treball o establiment pel qual es demana l'ajuda, del mes de gener de 2021 o posterior i a nom de la persona o entitat que demana l'ajuda.

c. Fotografia actual de la façana de l'establiment on es vegi el nom comercial, si hi fos i en té, i una fotografia de l'interior de l'establiment (en format JPG).

d. Si es tracta d'una Comunitat de Béns o Entitat sense personalitat jurídica, contracte subscrit entre els membres i designació del representant.

e. Certificat de titularitat bancària expedit per l'entitat bancària. No s'admeten altres documents per acreditar la titularitat de compte bancari com poden ser un rebut, un document elaborat per l'interessat, etc.

f. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

g. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració Tributària de les Illes Balears.

h. Certificat d'estar al corrent amb les obligacions de la Seguretat Social.

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Santa Maria del Camí, 26 de novembre de 2021

El batle-president

Nicolau Canyelles

 

ANNEX I

Convocatòria d'ajudes extraordinàries i a fons perdut per pal·liar els efectes de la covid-19 en els sectors econòmics del municipi

Dades del sol·licitants

Nom i llinatges / Nom o raó social…………………………………………………………………....

DNI / CIF…………………………………….

Domiciili………………………………………………………………………………………………….

Núm:.................. Pis:............. Localitat:............................. CP:.................................................

Tèlefon de contacte: ………………………………. Fax: …………………………………………...

Correu electrònic: ……………………………………………………………………………………...

Web de l'entitat / persona sol·licitant: ……………………………………………………………….

Nom comercial de l'establiment: ……………………………………………………………………..

Localització de l'establiment: …………………………………………………………………………

Dades del representant legal / persona autoritzada

Nom i llinatges: ………………………………………………………………………………………...

DNI / NIE: …………………………………….. Telèfon: ……………………………………………..

Represent l'entitat en qualitat de: …………………………………………………………………....

AUTORITZACIÓ per acreditar d'ofici que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Presentar aquesta sol·licitud d'ajuda suposa autoritzar el personal de la Fundació Mallorca Turisme, del Consell Insular de Mallorca i de l'ajuntament perquè obtingui de manera directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions amb el mateix ajuntament, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de l'Estat i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics.

(   ) No ho autoritz

DECLARACIÓ

(   ) Que l'empresa compta amb menys de 20 treballadors de mitjana anual computant tots els centres de treball amb una facturació inferior a un milió d'euros.

(   ) Que aquesta facturació ha minvat durant 2020 en una quantia superior a un 20%.

(   ) Que l'entitat està validament constituïda en escriptura pública i registrada (si és obligatòria la inscripció registral), si es tracta d'una empresa.

(   ) Que l'entitat està vàlidament constituïda i inscripta en el registres de cooperatives, si es tracta d'una cooperativa.

(   ) Que la persona que presenta la sol·licitud té poder suficient per actuar en nom de l'entitat sol·licitant.

(   ) Que l'establiment no ha estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la Covid-19.

(   ) Que no s'han acomiadat treballadors o treballadores afectats pels expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO).

(   ) Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns o altres entitats sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei esmentada.

Declar que els membres de la comunitat o altre ESPJ són:

Raó social:.................................................................................................

Nom i llinatges:..........................................................................................

Nom i llinatges:..........................................................................................

El/la representant és…………………………………………………………...

…………………………………………, ……….. d……………………… de 2021

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

(Signatura)

 

ANNEX II

Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions legalment establertes per tenir la condició de beneficiari de les subvencions

Dades del sol·licitant

Nom i llinatges/ Nom o raó social:...................................................................

En representació de:.......................................................................................

Sota la meva responsabilitat i perquè en tingueu coneixement,

(   ) DECLAR:

Que, a més d'aquesta sol·licitud, l'entitat

No (   )

Si (   )

Ha sol·licitat o obtingut uns altres ajuts per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració, ens públic o privat. En cas de resposta afirmativa, heu de fer constar les dades de l'organisme que els concedeix, el tipus d'ajut, la quantia i la data:

Organisme

Tipus d'ajut (concepte)

Quantia sol·licitada / concedida

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

a. No incórrer en cap de les prohibicions per rebre ajudes o subvencions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions.

b. L'entitat beneficiària no ha estat sancionada o condemnada, en els tres darrers anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma.

c. No ha incorregut en cap de les causes previstes en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

………………….. ………….. d………………. de 20.. (Signatura)

 

ANNEX III

Declaració responsable que substitueix la presentació dels certificats que acrediten el compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

Dades del sol·licitant

Nom i llinatges / Nom o raó social: ………………………………………………………….

En representació de: ………………………………………………………………………....

(   ) DECLAR:

Sota la meva responsabilitat i perquè en tingueu coneixement:

1. Que estic al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de l'Administració General de l'Estat i amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.

2. Que estic al corrent de les obligacions amb el Consell Insular de Mallorca i entitats que en depenen.

3. Que estic al corrent de pagaments amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.

4. Que d'acord amb l'article 10.4 de l'Ordenança general de subvencions, la quantia que s'atorga no supera, en aquesta convocatòria. l'import de 3.000 €.

…………………………………, ……………. d…………………………. de 20 ..

(Signatura)

Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Documentació complementària a lliurar

La sol·licitud s'ha de lliurar amb la documentació següent:

a. Persones físiques: còpia del DNI o NIE, per les dues cares. Si és una persona jurídica: CIF. Ambdós supòsits s'han de poder llegir correctament (format PDF).

b. Certificat tributari de situació censal a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, on consti d'altra del centre de treball o establiment pel qual es demana l'ajuda, del mes de gener de 2021 o posterior i a nom de la persona o entitat que demana l'ajuda.

c. Fotografiar actual de la façana de l'establiment on es vegi el nom comercial, si hi fos i en té, i una fotografia de l'interior de l'establiment (en format JPG).

d. Si es tracta d'una Comunitat de béns o Entitat sense personalitat jurídica, contracte subscrit entre els membres i designació del representant.

e. Certificat expedit per l'entitat bancària de titularitat bancària. No s'admeten altres documents per acreditar la titularitat de compte bancari com poden ser un rebut, un document elaborat per l'interessat, etc.

f. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

g. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració Tributària de les Illes Balears.

h. Certificat d'estar al corrent amb les obligacions de la Seguretat Social.