Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 586260
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es reclassifica el lloc de treball d’interventor-a delegat-ada [13509] del Consell de Mallorca, reservat a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de classe primera a classe segona

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1. El 12 de novembre va tenir entrada en el Registre de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (reg. entrada núm. 546580/2021) un ofici del Director Insular de Funció Pública de dia 10 de novembre de 2021 mitjançant el qual dóna trasllat de l'aprovació de la modificació de la relaci´o de llocs de treball de la Corporació en la sessió de 14 d'octubre de 2021 publicada en el BOIB núm. 143, de 19 d'octubre i sol·licita la reclassificació a segona categoria del lloc de d'intervenció delegada de la Corporació.

 2. El lloc 00267-interventor-delegat-ada ( classe 1ª), amb categoria Intervenció-Tresoreria superior s'ha modificat tant en la denominació com en la categoria, amb la nova denominació d'Interventor-a delegat- ada ( classe 2a) i amb la nova categoria Intervenció-Tresoreria Entrada.

 3. Es sol·licita es comuniquin al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública els canvis exposats anteriorment en el lloc de treball [13509] per tal que es procedeixi a la seva inscripció dins el registre integrat de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

 4. El Consell de Mallorca, mitjançant la documentació aportada, juntament amb la petició i, vist el caràcter d'organització interna del lloc de treball esmentat, acredita suficientment que compleixen amb les condicions requerides per a que es concedeixi la re classificació sol·licitada.

 5. El Servei de Corporacions Locals va emetre l'informe jurídic corresponent el 23 de novembre de 2021.

 6. El director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local va emetre la proposta de resolució corresponent el 23 novembre de 2021.

Fonaments de dret

 1. L'article 92 bis. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció que en fa l'apartat 25 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, disposa que el Govern regularà les especialitats de la creació, classificació i supressió de llocs reservats a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 2. L'article 13 del Reial decret 128/2018 esmentat estableix que els llocs de treball d'intervenció en les entitats locals seran classificats per les comunitats autònomes, en concret com a de classe segona en intervencions d'entitats locals la secretaria de les quals es trobi classificada en classe segona i en llocs d'intervenció en règim d'agrupació.

 3. L'article 25 del Reial decret 128/2018 estableix que correspon als interventors tresorers de categoria d'entrada el desenvolupament dels llocs de treball esmentats a l'article 13.2 d'aquest Reial decret, és a dir de les intervencions de classe segona.

 4. La disposició addicional primera del Reial decret 128/2018 estableix que les modificacions en la classificació o forma de provisió de llocs de treball efectuades d'acord amb aquest Reial decret no afectaran els destins dels que els estiguessin desenvolupant amb caràcter definitiu.

 5. L'article 45.1 a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que en tot cas els actes administratius han de ser objecte de publicació, i aquesta té els mateixos efectes que la notificació quan tengui per destinataris una pluralitat indeterminada de persones.

 6. L'article 2.2 b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix l'exercici de la competència en matèria de personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional que presta servei a les corporacions locals a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local.

Per tot això, dict la següent

Resolució

 1. Reclassificar el lloc de treball d'interventor-a delegat- ada del Consell de Mallorca, de classe primera a classe segona, reservat a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'Intervenció, categoria d'Intervenció-Tresoreria entrada.

 2. Disposar que aquesta re classificació no afecta els destins dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que estan ocupant aquests llocs amb caràcter definitiu.

 3. Publicar la Resolució que es dicti en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-la al Consell de Mallorca i al Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d'aquesta comunitat autònoma.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 26 de novembre de 2021

La consellera de Presidència, Funció  Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez