Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 583973
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu a l’aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts per a entitats privades sense ànims de lucre per finançar programes d’atenció social duts a terme durant l’any 2021 (exp. 1820-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per unanimitat dels membres assistents, s'aprova la urgència d'aquest assumpte.

El Pla Estratègic de Subvencions (PES) del Pressupost general del Consell Insular de Menorca (d'ara endavant CIM) per a l'exercici 2021 propugna com a eix estratègic d'actuació, entre d'altres, la millora i el reforç de les ajudes socials per tal de donar resposta i cobrir les necessitats bàsiques, especialment les dirigides a les famílies i als col·lectius més vulnerables.

A més, pel que fa a les línies de subvenció o altres ajuts de caràcter assistencial corresponents al Departament de Benestar Social, entre els seus objectius generals preveu col·laborar en el suport a institucions socials específiques per al desenvolupament de programes de serveis socials.

El PES, per a l'exercici 2021 preveu la convocatòria d'ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre pel desenvolupament de programes d'atenció a les persones en l'àmbit social, duts a terme durant l'any 2020, atès que, a conseqüència de la impossibilitat de resoldre la convocatòria per a 2020 dins el mateix exercici pressupostari 2020 arran de la suspensió de totes els termes i terminis administratius derivats de la declaració de l'estat d'alarma a Espanya a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, es procedí a la seva modificació per acord del Consell Executiu, en sessió de caràcter ordinari de 8 de març de 2021, relatiu a l'aprovació de les bases que regeixen la concessió d'ajuts individuals per a entitats privades sense ànim de lucre per finançar programes d'atenció social duts a terme durant l'any 2020.

L'objectiu específic d'aquesta convocatòria és col·laborar amb les entitats socials privades i sense ànim de lucre mitjançant el foment de projectes i activitats de serveis socials que contribueixin a fomentar l'autonomia personal, la qualitat de vida i el benestar social. Amb relació al Departament de Benestar Social (3), incloïa una partida específica corresponent al programa de l'Àrea de Gestió Administrativa departamental (23123) per tal de complir aquests objectius, com es desglossa en el quadre següent:

Subvenció inicial

Import

Òrgan-Programa-Econòmica

Entitats privades sense ànim de lucre pel desenvolupament de programes d'atenció a les persones en l'àmbit social

250.000,00 euros

3-23100-4800011

Amb la finalitat que l'aprovació d'aquesta convocatòria es produeixi en el mateix any que l'any que justifiquen l'activitat subvencionada, amb data 17 de maig de 2021, en sessió de caràcter ordinari, es va produir una modificació del Pressupost general del CIM per a l'exercici 2021 en la modalitat de suplement de crèdit (BOIB núm. 80 de 17 de juny de 2021). Així, a l'aplicació 3-23100-4800011, ajudes a entitats socials, es van incorporar 390.000 euros. D'aquests, 70.000 euros es van afegir a la partida, inicialment prevista als pressupostos de 2021, de 250.000 euros, de manera que es va obtenir una partida de 320.000 euros per a la convocatòria sobre els programes duts a terme durant l'any 2020. Amb la resta, 320.000 euros, es va crear una nova partida per destinar-la a la convocatòria sobre els programes duts a terme durant l'any 2021.

Aquest augment es deu bàsicament a la situació de crisi sanitària, social i econòmica provocada pel SARS-CoV-2 i la pandèmia de COVID-19, la qual ha ocasionat un increment exponencial del nombre de persones en situació de vulnerabilitat, que són precisament les que atenen les entitats privades sens ànim de lucre que desenvolupen programes d'atenció a persones en l'àmbit social. I és que les diferents associacions que actuen a l'illa de Menorca en diferents àmbits dels serveis socials, desenvolupen una tasca lloable i valuosa, a més de contribuir a garantir un major nivell de benestar i cohesió social entre totes les persones.

Entenem que amb l'augment de pressupost d'aquesta convocatòria, podrem donar una millor resposta als problemes i necessitats socials que està patint la ciutadania, que d'altra forma seria molt complicat abordar.

Crèdit addicional

Import

Òrgan-Programa-Econòmica

AGA de Benestar Social

390.000,00 euros

3-23100-4800011

 

Subvenció

Import

Òrgan-Programa-Econòmica

Entitats privades sense ànim de lucre pel desenvolupament de programes d'atenció a les persones en l'àmbit social duts a terme durant l'any 2020

250.000,00 + 70.000 euros

3-23100-4800011

Entitats privades sense ànim de lucre pel desenvolupament de programes d'atenció a les persones en l'àmbit social duts a terme durant l'any 2021

320.000 euros

3-23100-4800011

Així, d'acord amb el PES per l'exercici 2021, en sessió de caràcter ordinari de 19 de juliol de 2021, el CEX va acordar admetre les sol·licituds de subvenció de les entitats que es van presentar a la convocatòria pels programes duts a terme durant l'any 2020, a més de distribuir i determinar per cadascuna de les entitats els imports corresponents (80 %) d'acord amb les bases de la convocatòria (BOIB núm. 41 de 25 de març de 2021) i, finalment, el 2 de novembre de 2021, un cop presentades les justificacions per part de les entitats dels ajuts concedits i revisades per part de la instructora de l'expedient, s'ordenà el pagament del 20 % restant de l'import concedit a totes les entitats beneficiàries.

Des del Departament de Benestar Social es considera indispensable la convocatòria dels ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre pel desenvolupament de programes d'atenció a les persones en l'àmbit social, duts a terme durant l'any 2021 per tal de garantir que les entitats potencialment beneficiàries puguin rebre aquests ajuts al més aviat possible amb l'objectiu que puguin continuar desenvolupant la seva tasca d'atenció als col·lectius més vulnerables de Menorca encara en temps de pandèmia i de crisi socioeconòmica.

Atès que la resolució de la convocatòria per als programes realitzats durant l'any 2020 s'ha produït el mes d'octubre del 2021, la qual cosa ha provocat que es disposi d'un marge de temps molt limitat per tramitar la convocatòria per als programes realitzats durant l'any 2021, és necessària l'aprovació per urgència d'aquesta convocatòria amb l'objectiu de poder tramitar la concessió i el pagament del 75 % de l'import concedit dins l'exercici 2021 i el 25 % restant, a justificació, dins el primer trimestre de l'exercici 2022, la qual cosa, a més, afavorirà, sens dubte, que la propera convocatòria es produesqui dins el mateix any d'execució dels projectes.

Revisat l'expedient, i vistos els informes d'oportunitat de la directora insular d'Atenció Social i de legalitat de la tècnica assessora jurídica de Benestar Social;

Ateses les competències pròpies o concurrents que sobre aquestes matèries té el Consell Insular de Menorca i de conformitat amb la normativa bàsica aplicable en matèria de subvencions, en el marc d'allò que estableixen les Bases d'execució del Pressupost general d'aquesta administració;

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social,

El Consell executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Incorporar la nova línia que segueix al Pla Estratègic de Subvencions del Pressupost general del CIM per a l'exercici 2021, concretament en el punt 3.3.2 sobre Línies de subvenció per convocatòria:

Convocatòria: Entitats socials privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d'atenció a persones en l'àmbit social duts a terme durant l'any 2021

Termini d'execució

Anual 2021

Pressupost previst

320.000 euros

Fonts de finançament

Pressupost propi 3.23100.480

Segon. Aprovar, per urgència, les bases i simultàniament la convocatòria dels ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre pel desenvolupament de programes d'atenció a les persones en l'àmbit social per a l'any 2021.

L'import màxim que es pot concedir per beneficiari serà de 80.000 euros.

Tercer. Aprovar els annexos corresponents.

Quart. Pel que fa a l'import global màxim dels ajuts i el crèdit pressupostari, el 75 % dels ajuts concedits s'atendran amb càrrec a la partida 3-23100-4800011 de l'exercici pressupostari de l'any 2021, i el 25 % restant amb càrrec a la partida 3-23100-4800011 de l'exercici pressupostari de l'any 2022, sens perjudici que la despesa es pugui aplicar a qualsevol altra partida adequada i vinculada, tal com es desglossa en el quadre següent:

Subvenció inicial

Import

Òrgan-Programa-Econòmica

Entitats privades sense ànim de lucre pel desenvolupament de programes d'atenció a les persones en l'àmbit social duts a terme durant l'any 2021

320.000,00 euros

3-23100-4800011

Cinquè. El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies naturals a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sisè. La instrucció d'aquest procediment correspon a la tècnica del Departament de Benestar Social Natàlia Pérez Marquès.

Setè. Aprovar, així mateix, la constitució de la comissió avaluadora per a la concessió de les sol·licituds presentades, la qual estarà composta pels membres següents:

Presidenta: la consellera de Benestar Social, Bàrbara Torrent Bagur

Vocals:

- la directora insular d'Atenció Social, Pilar Carrasco Pons.

- dues tècniques del Departament de Benestar Social, Belén Berna Juan i Natàlia Pérez Marquès

- l'administrativa del Departament de Benestar Social Antònia Sánchez Vaño, que actuarà com a secretària

Vuitè. Comunicar al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions aquesta convocatòria de subvencions.

 

ANNEX 1 ​​​​​​​BASES PER LES QUALS ES REGULA LA CONCESSIÓ D'AJUTS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER FINANÇAR PROGRAMES D'ATENCIÓ SOCIAL DUTS A TERME DURANT L'ANY 2021

1. Marc competencial, objecte i finalitat dels ajuts

Els ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre pel desenvolupament de programes d'atenció a les persones en l'àmbit social, que persegueixen millorar l'oferta de prestacions dels serveis socials a Menorca, s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular de Menorca (d'ara endavant CIM) en matèria d'assistència social dins del seu àmbit territorial, de conformitat amb els art. 70.4 i 73 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52 d'1/03/2007) i amb l'art. 48.1 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18/07/2009).

L'objecte dels presents ajuts és finançar projectes i activitats de serveis socials que millorin l'oferta de les prestacions ja existents a Menorca, per tal de fomentar i cobrir les despeses relacionades amb l'autonomia personal, la qualitat de vida i el benestar social dels menorquins i les menorquines. Concretament en els contextos de l'atenció a la família, la igualtat d'oportunitats, la vellesa activa, la diversitat funcional, la dependència, la pobresa i la malaltia crònica, així com el propi sosteniment de les entitats privades sense ànim de lucre que els duen a terme.

2. Finançament i imports màxims dels ajuts

Els ajuts que s'atorguin en el marc d'aquestes bases es pagaran amb càrrec a les partides i per l'import màxim global i l'import màxim individual que s'estableixin en l'acord de la convocatòria. Totes les sol·licituds que compleixin els requisits i les condicions d'aquestes bases es valoraran d'acord amb els criteris i objectius que s'hi preveuen.

L'import màxim que es pot concedir per beneficiari és el que determina la convocatòria.

L'import màxim per a cada sol·licitud d'ajut en relació amb el cost final del projecte o activitat presentats és el que es determina en la convocatòria.

3. Requisits de les entitats beneficiàries

1. Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les entitats que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

a) Estar constituïdes legalment

S'exclouen d'aquesta convocatòria les entitats privades següents:

- Entitats que d'acord amb els seus estatuts, adoptin la denominació de federació, confederació o coordinadora, o en tot cas es tracti d'un unió d'associacions.

- Fundacions que, d'acord amb l'escriptura de constitució, tenguin com a fundadores persones jurídiques de naturalesa pública.

b) Estar inscrites, amb una antiguitat mínima de 2 anys des del dia que es publiqui aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, com a entitats prestadores de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Social de les Illes Balears (RUSS), regulat en el capítol II del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials suprainsulars.

En el cas d'entitats d'àmbit territorial més ampli, en el Registre de Serveis Socials que correspongui, sempre que puguin demostrar la repercussió de la seva acció en el territori de Menorca.

c) Disposar de seu o delegació permanent i activa a l'illa de Menorca.

d) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e) Actuar dins l'àmbit territorial de Menorca. En el cas que el seu àmbit d'actuació sigui més ampli, s'ha de demostrar i justificar la repercussió i la incidència de la seva acció dins l'àmbit menorquí o s'ha de presentar un programa específic per a Menorca.

Les diferents delegacions, legalment constituïdes, d'una mateixa entitat privada sense ànim de lucre es poden presentar a aquesta convocatòria si presenten programes específics diferenciats que gestionin de forma autònoma cadascuna d'elles, sempre que no actuïn sobre un mateix municipi.

f) Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions amb el Consell Insular de Menorca en el moment de presentar la sol·licitud d'aquest subvenció.

g) No estar integrades en una fundació que s'hagi constituït amb una aportació majoritària, directa o indirecta del Consell Insular de Menorca, o el patrimoni fundacional de la qual, amb caràcter de permanència, estigui format en més d'un 50 % per béns o drets aportats o cedits per l'Administració insular.

h) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

2. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les entitats en què concorri alguna de les prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. Obligacions generals de les entitats beneficiàries

Són obligacions generals dels beneficiaris totes les següents:

a) Comunicar per escrit al CIM l'acceptació de la subvenció en els termes en què aquesta es concedeixi. En qualsevol cas la subvenció s'entendrà acceptada tàcitament un cop hagin transcorregut 15 dies hàbils d'ençà la publicació oficial de l'acord de la concessió o des de que el beneficiari n'hagi rebut la notificació.

b) Dur a terme els projectes o les activitats per les quals ha rebut la subvenció durant l'any natural de la convocatòria; és a dir, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'exercici, o bé en casos excepcionals i quan així es justifiqui en la convocatòria es poden també subvencionar programes realitzats l'any natural anterior a la convocatòria; açò és, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'exercici anterior a la convocatòria, sempre que se'n justifiqui la realització en els terminis i en les condicions establertes en aquestes bases i en la resolució de concessió dels ajuts.

c) Justificar de forma completa i correcta el projecte pel qual es concedeix l'ajuda i complir la resta de requisits i condicions establertes en aquestes bases i en la resolució de la concessió dels ajuts.

d) Deixar constància de la percepció i de l'aplicació de la subvenció en la comptabilitat o en els llibres de registre.

e) Proporcionar pels canals que s'indiqui, quan el CIM els ho requereixi, tota lainformació que resulti necessària per al control dels programes o les activitats subvencionats i, si fa falta, sotmetre's a les actuacions de comprovació i inspecció que s'hagin d'efectuar.

f) Comunicar per escrit al CIM la sol·licitud o l'obtenció d'altres ajuts amb la finalitat de cobrir la mateixa necessitat en el termini màxim de dos dies hàbils des de l'endemà de la seva tramitació o del seu coneixement.

g) Complir amb els requisits i les condicions específiques establerts per aquestes bases, així com amb qualsevol altra obligació que pugui procedir en aplicació de la normativa sobre la matèria (base 3).

h) Fer constar, de manera expressa, el suport del CIM en la publicitat dels projectes subvencionats. En aquest sentit, la difusió s'ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d'acord amb la naturalesa del projecte. Si es fan fullets, cartells o qualsevol altre material imprès, s'hi ha de fer constar de manera expressa el suport del Departament de Benestar Social del CIM, així com el web www.cime.es en la realització de les activitats subvencionades.

i) Comunicar immediatament al CIM qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se'n poden derivar retards en l'execució o si poden afectar-ne el cost total, i sol·licitar l'autorització prèvia i expressa del CIM per fer qualsevol modificació substancial del projecte objecte d'ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s'han de formular immediatament a l'aparició de les circumstàncies que la justifiquin i s'hi han d'especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

j) Acreditar, quan el CIM ho sol·liciti, que es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. L'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries no serà necessària en el cas que s'hagi autoritzat expressament el Consell Insular a consultar aquestes dades.

k) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuïn el CIM i la resta d'organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.

5. condicions de les activitats subvencionades

Els programes de les entitats privades sense ànim de lucre susceptibles de ser subvencionats s'han d'haver realitzat durant l'any natural de la convocatòria corresponent; és a dir, entre l'1 de gener i el 31 de desembre, ambdós inclosos, o bé i en casos excepcionals i quan així es justifiqui en la convocatòri, també es poden subvencionar programes realitzats l'any natural anterior a la convocatòria; açò és, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'exercici anterior a la convocatòria.

Els mencionats programes han de consistir en projectes o activitats íntegres i d'àmbit territorial local o insular. En el cas que l'abast d'un d'aquests sigui més ampli, la consideració de les despeses subvencionables s'efectuarà segons el percentatge d'imputació pel qual de manera raonada es justifiqui la seva execució a l'illa de Menorca o a favor de la seva població o col·lectius d'aquesta.

Els programes s'han d'orientar als contextos següents:

  • Atenció a la família

  • Igualtat d'oportunitats

  • Perspectiva i inclusió de gènere

  • Vellesa activa, diversitat funcional, dependència, pobresa i malaltia crònica

  • Sosteniment de les entitats privades sense ànim de lucre que els duen a terme (aquesta darrera sempre s'ha de combinar amb alguna de les altres, essent la del sosteniment propi de menor quantia)

Els ajuts s'han de destinar a fomentar projectes i activitats de serveis ens els contextos esmentats i d'acord amb els objectius de la base 1 i els requisits i les condicions de la base 3. Per tant, les entitats que presentin un programa ajustat a les determinacions anteriors poden justificar els següents conceptes com a despeses:

Despeses subvencionables

Conceptes

Percentatge màxim

Contractació directa (nòmines, impostos inclosos)1

100,00%

Contractació indirecta (factures i minutes2, impostos inclosos)3

100,00%

Voluntariat (assegurances, impostos inclosos)

100,00%

Arrendaments de béns immobles (lloguers)

50,00%

Hipoteques de béns immobles (amortització i interessos)

50,00%

Altres despeses financeres (amortització i interessos)

50,00%

Despeses d'assessoria

50,00%

Despeses notarials i registrals

50,00%

Altres despeses relacionades amb el programa (imp. incl.)3

50,00%

1. L'import individual que superi el quàdruple del SMI, consignat per dies, mesos o l'any, d'acord amb el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer (BOE núm. 3, de 05/02/2020), serà exclòs com a concepte.

2 Les minutes només seran admeses com a justificació pels casos no subjectes a l'obligació de facturació, d'acord amb el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289 de 01/12/2012).

3 Per subministraments o prestacions de serveis d'una tercera persona que superin, de manera individual o conjunta, els 15.000,00 euros (IVA exclòs) s'ha d'acreditar haver sol·licitat tres ofertes a diferents proveïdors i, en cas de no haver adquirit la més avantatjosa econòmicament, justificar-ho (excepte si per les seves característiques no existeixen en el mercat suficients proveïdors d'aquests béns o serveis, la qual cosa també s'haurà de fer constar). Tot això conforme l'article 31.3 Llei 38/2003 de la Llei General de Subvencions. 6. Presentació de sol·licituds

6. Presentació de Sol.licituds

6.1. Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant els models normalitzats que s'adjunten com annex d'aquestes bases, els quals també es poden trobar a la pàgina web del CIM (www.cime.es). Les sol·licituds que no es presentin amb els models aprovats a tal efecte resultaran invàlides.

El model normalitzat de sol·licitud és el document de l'ANNEX 1 d'aquestes bases. Els models de sol·licitud s'han d'emplenar degudament, cal emplenar totes les dades de tots els seus camps, que són essencials. La sol·licitud inclou una secció de declaracions jurades obligades, ja que la seva presentació resulta necessària.

Finalment, la sol·licitud també inclou una secció en la qual s'ha de detallar cada un dels apunts assenyalats a continuació i amb les especificacions establertes:

a) Característiques del programa

 

I. Breu descripció del programa: nom i característiques d'aquest

II. Diagnosi prèvia

III. Justificació de l'oportunitat i la necessitat del programa

IV. Marc metodològic de referència

V. Objectius generals i específics del programa

VI. Criteris de seguiment i avaluació del programa

VII. Qualitat i quantitat de les accions previstes

VIII. Temporalització de les accions previstes del programa

IX. Recursos (humans i materials) i pressupost del programa: Cal detallar tot els recursos humans i materials i el pressupost, tant pressupost de despeses desglossades com el pressupost d'ingressos, tot especificant les aportacions de la pròpia entitat i altres (ingressos prevists d'entitat públiques i entitats privades).

X. Coordinació i integració amb la xarxa de recursos públics i privats del programa

 

b) Oferta de servei del projecte o l'activitat (s'ha de seleccionar una opció, sens falta)

 

Projecte/activitat d'oferta inexistent al sector públic.

Projecte/activitat d'oferta insuficient al sector públic.

Projecte activitat d'oferta suficient al sector públic.

 

c) Cartera de serveis del projecte o l'activitat (s'han d'emplenar els camps, sens falta)

 

I. Atenció presencial (cal indicar hores i dies per setmana)

II. Atenció telefònica (cal indicar hores i dies per setmana)

III. Estades en centres socials (cal indicar caràcter diürn o residencial, permanent o temporal)

 

d) Difusió social i cooperació entre serveis del programa (s'han de seleccionar les opcions, si escau)

 

El projecte/activitat inclou campanyes de difusió social.

En cas afirmatiu, cal indicar-les:

El projecte/activitat inclou l'organització de cursos (de mínim 20 hores), jornades (de mínim vuit hores) o conferències (com a mínim, una).

En cas afirmatiu, cal indicar-los.

El projecte/activitat inclou canals de col·laboració sectorial o territorial (municipal, supramunicipal, insular, suprainsular) amb altres agents socials.

En cas afirmatiu, cal indicar-los.

 

e) Contractació i voluntariat del projecte o l'activitat (s'han de seleccionar les opcions, si escau)

 

Contractació de personal professional especialitzat.

En cas afirmatiu, s'han d'indicar quantes persones/jornada

Contractació de persones amb dificultats d'inserció laboral

En cas afirmatiu, s'han d'indicar quantes persones/jornada

Voluntariat de personal propi o aliè.

En cas afirmatiu, s'han d' indicar quantes persones acreditades

S'ha de tenir en compte que l'avaluació dels programes segons els criteris detallats en la base 9 s'efectuarà d'acord amb aquesta secció.

6.2. Documentació administrativa general

a) Si el sol·licitant és persona jurídica: còpia de l'escriptura de constitució o modificació dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre que correspongui, si escau. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts han d'aportar certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i per designar representant.

b) Còpia del DNI del representant legal de l'entitat

c) Còpia del document d'identificació fiscal del sol·licitant o CIF de l'entitat.

d) En el cas d'empreses, han de presentar la documentació justificativa d'estar d'alta de l'impost d'activitats econòmiques corresponent.

e) Certificat de l'acord d'aprovació del pressupost de l'entitat, corresponent a l'exercici pel qual es demana ajut (s'ha d'incloure en el text el certificat del pressupost aprovat).

f) Document de designació de compte bancari de l'entitat (annex 3) segons model facilitat pel CIM, llevat que ja consti a la tresoreria general del CIM, cosa que s'ha de fer constar expressament.

g) Declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat de no estar sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició d'entitat beneficiària de les subvencions públiques (annex 2).

h) Certificats o acreditacions d'estar al corrent de les obligacions amb hisenda estatal i de la comunitat autònoma, així com de les obligacions a la seguretat social, els quals han d'estar vigents en el moment en què es presenti la sol·licitud i la justificació.

i) Declaració responsable sobre les subvencions rebudes d'altres administracions públiques o privades per cobrir les mateixes despeses (annex 1).

j) Declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (annex 1).

S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats a), b) i c) en el cas que ja constin els arxius del CIM. En aquest s'ha de fer constar expressament a la sol·licitud.

6.3 Documentació específica

Projecte explicatiu del servei o serveis i activitats (si es demana la subvenció per a serveis diferenciats s'ha d'explicar cadascun d'aquests) per als quals se sol·licita la subvenció, acompanyat del seu pressupost específic d'ingressos i despeses (annex 1). En l'apartat d'ingressos s'han de desglossar les subvencions sol·licitades o rebudes per a la mateixa activitat, que en cap caspoden superar el cost total del projecte o activitat. Així mateix, s'ha d'especificar l'origen previst dels altres ingressos i les quantitats (quotes de socis, donacions privades, beneficis activitats i superàvits, si escau, etc).

6.4. D'acord amb els articles 28.3 i 53 c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades no tenen l'obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presentin, tal i com estableix l'article 28.7.

D'acord amb l'article 28.5 de la Llei 39/2915, excepcionalment, quan la rellevància d'un document de l'expedient aportat per l'interessat ho exigeixi, o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada l'autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per a la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.

7. Comissió avaluadora

La comissió avaluadora és l'òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris susdits i emetre el dictamen que haurà de servir de base per a l'elaboració de la proposta d'acord de concessió dels ajuts del conseller executiu o consellera executiva, d'acord amb l'article 22.1 de la Llei 38/2003.

La comissió avaluadora s'ha de constituir preceptivament en les convocatòries quan l'import global dels fons públics prevists en la convocatòria sigui superior als 50.000,00 euros, o l'import individual màxim de la subvenció sigui superior a 7.000,00 euros, de conformitat amb les Bases d'execució del Pressupost general del CIM.

Quan no sigui preceptiva la seva constitució, l'existència de la comissió avaluadora només serà necessària si es preveu en la convocatòria corresponent, en la qual s'ha de fixar, en tot cas, quin és l'òrgan que ha d'examinar les sol·licituds i el que ha d'emetre el dictamen que ha de servir de base per a l'elaboració de la proposta d'acord.

Per defecte, la comissió avaluadora, que serà la mateixa per a totes les línies d'ajuts, la conformaran els membres que es determinin en la convocatòria, entre els quals necessàriament hi ha d'haver les figures següents:

a) Una presidència encarregada de la direcció de la comissió, en la qual a més de veu i vot, si s'escau, resoldrà en segona ronda els empats que es puguin produir en les votacions amb el seu vot de qualitat. La presidència correspondrà al conseller executiu o a la consellera executiva competent en matèria de serveis socials.

b) Com a mínim, tres vocals que tindran veu i vot:

- La directora insular d'Atenció Social, o persona en qui delegui

- Dos tècnics del Departament de Benestar Social

- Un/a administratiu/iva del Departament de Benestar Social, que actuarà a més com a secretari/ària

 

8. Procediment i òrgans competents per a la concessió dels ajuts

Els ajuts es concediran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, per mitjà del procediment de convocatòria prèvia i de la manera següent:

a) L'inici de l'expedient s'efectuarà per mitjà de l'aprovació de la convocatòria corresponent. El text de la convocatòria i la resta de documentació que es requereixi es comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i es publicarà l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment de l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18/11/2003).

b) La instrucció correspondrà als tècnics que s'indiqui en la convocatòria, que han de realitzar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades, en virtut de les quals s'ha de dictar resolució sobre la concessió dels ajuts. Totes les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se sotmetran a examen dels instructors de l'expedient o de la comissió avaluadora, en el cas que sigui obligatòria o s'acordi la seva constitució.

c) Una vegada examinades les sol·licituds per la instrucció o la comissió avaluadora corresponent, després que aquesta hagi emès el seu dictamen, el conseller executiu o la consellera executiva del Departament de Benestar Social n'elevarà la corresponent proposta d'acord a l'òrgan competent, que en aquest cas és el Consell Executiu, que dictarà resolució en forma d'acord sobre la concessió o denegació dels ajuts.

La resolució de l'expedient d'atorgament de les subvencions ha de ser expressa i motivada, i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides.

La resolució expressa de la concessió dels ajuts es dictarà en el termini de sis mesos des de la fi de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi dictat l'acte, les sol·licituds s'han d'entendre desestimades, sens perjudici de l'obligació de resoldre de l'òrgan competent.

La resolució de l'expedient de concessió o denegació dels ajuts es remetrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i se'n publicarà l'extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment de l'article 20.8 de la Llei 38/2003, sens perjudici d'haver-ho de notificar també individualment, a les persones interessades.

Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió dels ajuts i, en qualsevol cas, l'obtenció concurrent d'ajuts atorgats per terceres persones incomplint l'establert a aquestes bases, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, a la pèrdua d'aquesta o a l'obligació de reintegrar-la en cas que ja hagués estat acordada.

9. Criteris objectius per a la determinació dels ajuts i la seva ponderació

Els criteris objectius i la puntuació que es tindran en compte per a la concessió dels ajuts es valorarà són els següents, d'acord amb l'article 60.1 del Reial decret 887/2006:

a) L'import màxim per a cada sol·licitud d'ajut és el que es determina a la convocatòria. En tot cas, no pot superar de manera aïllada ni amb concurrència d'altres ajuts el cost total del programa a finançar.

b) Es concediran els ajuts sol·licitats a les entitats que compleixin els requisits i els mínims establerts, sempre que prèviament es compleixin totes les condicions i requisits ja mencionats, pels programes i els imports associats a aquests, fins al límit dels imports màxims individuals (malgrat el que es pugui determinar de conformitat amb les lletres d i e d'aquesta base), si es dona el cas i d'acord amb la determinació:

 

Resum de la determinació dels ajuts

Apartats de baremació

Puntuació total

I. Qualitat i coherència del projecte o l'activitat

20,00 %

II. Necessitat de servei del projecte o l'activitat

20,00 %

III. Cartera de serveis del projecte o l'activitat

30,00 %

IV. Difusió social i cooperació entre serveis del programa

10,00 %

V. Contractació i voluntariat del projecte o l'activitat

20,00 %

Total

100,00

c) La baremació per conceptes a l'hora de determinar l'ajut, en atenció a un percentatge màxim sobre els conceptes subvencionables, serà la següent:

 

I. Qualitat i coherència del projecte o l'activitat

Conceptes (acumulables)

Puntuació (20 %/total)

Descripció general del programa (menció dels destinataris)

10,0 0%

Diagnosi prèvia (context)

10,00 %

Justificació d'oportunitat i necessitat

10,00 %

Marc metodològic de referència

10,00 %

Objectius generals i específics del programa

10,00 %

Criteris de seguiment i avaluació

10,00 %

Qualitat i quantitat de les accions previstes

10,00 %

Temporalització de les accions previstes

10,00 %

Recursos (humans i materials) i pressupost

10,00 %

Coordinació i integració els recursos públics i privats

10,00 %

La determinació de la puntuació dels conceptes s'avaluarà d'acord amb la qualitat i coherència de les característiques del programa, que poden obtenir una valoració suficient (5,00 %), notable (7,50 %) o excel·lent (10,00 %). La sol·licitud que no obtengui una mínima puntuació (5,00 %) en cadascun dels camps indicats serà exclosa.

II. Necessitat de servei del projecte o l'activitat

Conceptes (excloents)

Puntuació (20 %/total)

Projecte/activitat d'oferta inexistent al sector públic

100,00 %

Projecte/activitat d'oferta existent però insuficient

50,00 %

Projecte/activitat d'oferta existent i suficient

0,00 %

Les sol·licituds que, una vegada avaluades, hagin obtingut una puntuació inferior a la meitat de la puntuació màxima dels apartats de baremació relatius a la qualitat i coherència (quadre I) i al de la necessitat del servei del projecte/activitat (quadre II) resultaran excloses del procés de concessió dels ajuts. A més, en el quadre I serà necessari que la sol·licitud obtengui una mínima puntuació (5,00 %) en cadascun dels camps indicats.

III. Cartera de serveis del projecte o l'activitat

Conceptes (acumulables)

Puntuació (30 %/total)

Atenció presencial

30,00 %

Atenció telefònica

30,00 %

Estades en centres socials

40,00 %

La determinació de la puntuació dels conceptes d'atenció presencial i d'atenció telefònica s'avaluarà d'acord amb les hores/dia d'aquests serveis, que obtindran una valoració de 0,01 % de puntuació/hora, fins al màxim possible (30,00 %, en ambdós casos).

La determinació de la puntuació d'estades a centres socials s'avaluarà d'acord amb les característiques d'aquest servei, tant si es tracta d'estades diürnes o residencials amb 0,05 % de puntuació/dia, i si el servei, destinat a residents, és fora de Menorca, a raó de 0,10 % punts/dia, fins arribar al màxim possible (40,00 %).

IV. Difusió social i cooperació entre serveis del programa

Conceptes (acumulables)

Puntuació (10 %/total)

Difusió social (publicitat)

20,00 %

Organització de cursos, jornades o conferències

60,00 %

Col·laboració amb altres agents socials

20,00 %

La puntuació sobre la difusió social demostrable del programa podrà obtenir una valoració deficient (0,00 %), insuficient 5,00 %), suficient (10,00 %), notable (15,00 %) o excel·lent (20,00 %).

La determinació de la puntuació d'aquests conceptes serà la següent: per a cada curs de mínim vint hores de durada, un 10,00 % (fins a un màxim del 20,00 %); per a cada jornada de mínim vuit hores, un 10,00 % (fins a un màxim del 20,00 %); per a cada conferència, un 5,00 % (fins a un màxim del 20,00 %).

La col·laboració sectorial o territorial amb altres agents obtindrà un 10,00 % de punts si és coherent a raó de la matèria i un altre 10,00 %, com a molt, pel seu àmbit territorial (a raó de 2,50 % punts si és municipal, 5,00 % si és supramunicipal, 7,50 % si és insular i el 10,00 % si resulta d'abast suprainsular).

V. Contractació i voluntariat del projecte o l'activitat

Conceptes (acumulables)

Puntuació (20 %/total)

Contractació de personal professional especialitzat

40,00 %

Contractació de persones amb dificultats d'inserció laboral

40,00 %

Voluntariat de personal propi o aliè a l'entitat

20,00 %

Per a cada contractació (jornada sencera), un 5 % de puntuació, fins al màxim possible (40 %).

Per a cada contractació (jornada sencera), un 5 %, fins al màxim possible (40 %).

Per a cada contractació (jornada sencera), un 5%, fins al màxim possible (40 %).

d) Si el total de les sol·licituds proposades a la concessió d'ajut que hagin obtingut les puntuacions mínimes indicades superen l'import global de la convocatòria, els ajuts es reduiran proporcionalment a la puntuació obtinguda i atenent l'import de la convocatòria. La comissió avaluadora, i en cas de no ser preceptiva la seva constitució l'òrgan corresponent, d'acord amb l'anterior; és a dir, amb els criteris objectius que apareixen a les bases per valorar la concessió dels ajuts, serà l'encarregada de proposar el repartiment d'aquestes quantitats, ajustant-se en tot moment als principis de concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació a l'hora de fixar el mencionat llindar.

e) Contràriament, en el cas que no s'esgoti la consignació pressupostària, la quantitat sobrant s'assignarà als programes el cost total dels quals les entitats no hagin pogut cobrir amb altres subvencions o finançaments, augmentant-se les quantitats a rebre proporcionalment a la puntuació obtinguda i atenent l'import de la convocatòria. La comissió avaluadora, i en cas de no ser preceptiva la seva constitució l'òrgan corresponent, d'acord amb l'anterior; és a dir, amb els criteris objectius que apareixen a les bases per valorar la concessió dels ajuts, serà l'encarregada de proposar el repartiment d'aquestes quantitats, ajustant-se en tot moment als principis de concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació a l'hora de fixar el mencionat llindar.

10. Abonament dels ajuts

10.1. L'abonament dels ajuts es tramitarà i d'abonarà de manera fraccionada, en dos pagaments: el primer d'un 75 % de la subvenció atorgada, de forma anticipada i dins del termini de 60 dies de la data de resolució de la subvenció, i el segon pagament del 25 % restant, dins el mateix termini, una vegada el beneficiari hagi justificat de manera completa i correcta de la subvenció.

10.2. El pagament anticipat de la subvenció es justifica per motius d'interès públic i pels beneficiaris i destinataris potencials de les subvencions, les quals són atorgades a les entitats i associacions socials sense ànim de lucre per tal de completar, amb la seva acció, la xarxa de serveis socials pública que existeix a Menorca.

10.3. Atès l'interès general i social del seu objecte i coneguda la situació financera de les entitats que afronten l'esmentada tasca, i sobretot atès que es tracta de entitats sense finalitats lucratives, no es considera oportú l'establiment de garantia per tal d'evitar l'endeutament innecessari d'aquestes associacions, que posaria en perill la seva existència, tot això d'acord amb l'establert en l'article 42 de de l'RLGS.

11. Justificació de l'aplicació dels fons

11.1. Les entitats beneficiàries resten obligades a justificar l'aplicació dels fons abans del 31 març de 2022, trametent diligentment i emplenant el model habilitat de compte justificatiu adjunt a aquestes bases (annex 4), d'acord amb l'article 72 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11.2. La documentació que s'ha de presentar per a la correcta i completa justificació de la subvenció revestirà la modalitat de compte justificatiu simplificat, sempre que es compleixin les condicions establertes a l'article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i és la següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts (annex 5).

b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, la data d'emissió i, en el seu cas, la data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'han d'indicar les desviacions ocorregudes.

c) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats a la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i, en el seu cas, la documentació acreditativa del pagament, si escau.

d) Indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i indirectes d'acord, amb la mesura del possible, amb el que estableixen els criteris de baremació.

e) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.

f) Còpia del material gràfic utilitzat per donar difusió de les activitats de l'entitat que han rebut subvenció del CIM en què es faci constar el suport del Departament de Benestar Social.

g) L'acreditació, en el cas de subministraments o prestacions de serveis d'una tercera persona que superin, de manera individual o conjunta, els 15.000,00 euros (IVA exclòs- Quatitat conforne l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic), d'haver sol·licitat tres ofertes a diferents proveïdors i, en cas de no haver adquirit la més avantatjosa econòmicament, justificar-ho (excepte si per les seves característiques no existeixen en el mercat suficients proveïdors d'aquests béns o serveis, la qual cosa també s'ha de fer constar).

h) En el seu cas, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats d'aquests.

11.3. Es comprovaran, a través de tècniques de mostreig, els justificants que s'estimin oportuns i que permetin obtenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, per la qual cosa es podrà requerir al beneficiari que remeti els justificants de despesa seleccionats.

11.4. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de deu dies hàbils

Si la despesa justificada excedeix de l'import concedit, la possible desviació pressupostària anirà a càrrec de l'entitat subvencionada. Si, per contra, la despesa justificada és inferior a l'import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es reduirà de forma proporcional la subvenció concedida.

11.5. El Consell Insular de Menorca podrà inspeccionar els projectes subvencionats, sens perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

11.6. L'incompliment de l'obligació de justificació podrà motivar la incoació d'un procediment sancionador i el responsable arribar a ser sancionat amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions en els termes prevists a la Llei 38/2003.

12. Revocació i reintegrament dels ajuts

12.1. En cas d'incompliment total o parcial de les obligacions dels beneficiaris d'aquests ajuts s'iniciarà el corresponent expedient de revocació i consegüent reintegrament, si correspon. Pel que fa a la revocació i el reintegrament dels ajuts s'aplicaran els articles 43, 44 i 45 del TRLS i la resta de normativa que sigui aplicable.

12.2. Són causa de revocació total o parcial de la subvenció, entre altres, les següents:

a) L'alteració de les dades o supòsits facilitats o els incompliments dels compromisos que conformen el projecte sobre la base dels quals s'han aplicat els criteris de valoració per a la concessió de la subvenció.

Suposarà la revocació parcial de la subvenció i la minoració es calcularà en relació amb el nombre de punts que no s'haguessin atorgat i prenent com a base l'import total de la subvenció obtinguda, tenint en compte per a la minoració el valor del punt final que ha representat per a l'associació o entitat en concret després del repartiment del romanent, si fos el cas.

Tot això sempre que l'actuació de les entitats no hagi estat dolosa o amb mala fe, que hagin complert la majoria del seu projecte i que es pugui deduir del seu procés d'actuació l'esforç per acomplir-lo.

b) Si la despesa justificada del projecte o actuació subvencionada és inferior a l'import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida.

c) Si la subvenció s'ha obtingut falsejant les condicions requerides o amagant les que ho haguessin impedit, la revocació serà total.

d) En el cas de concurrència de subvencions i que aquestes, individualment o col·lectivament considerades, superin el cost final del projecte es minorarà la subvenció per l'import corresponent a l'excés.

12.3. Pels casos que preveu l'article 44 del TRLS, en què no correspongui la revocació total de l'ajut concedit, es podrà aplicar un percentatge de minoració en funció de l'incompliment. Aquest percentatge s'ha de fixar amb l'informe previ de l'instructor i la notificació al beneficiari, tenint en compte en el seu cas l'establert anteriorment si n'és el cas.

S'haurà de valorar, en tot cas, el grau d'incompliment, si aquest és a causa d'actuacions doloses o negligents, i si hi ha bona o mala fe en aquest. La gradació del reintegrament serà major quan l'incompliment sigui total o molt alt i hi hagin incorregut causes doloses i mala fe, i en canvi serà menor si el grau de compliment del projecte subvencionat és parcial i quan hagi estat causat per actuacions negligents i amb bona fe.

12.4. Si s'haguessin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària haurà de reintegrar les quantitats que hagin esdevingut indegudes més l'interès de demora, comptador des que el pagament es va fer efectiu fins a la data de la resolució mitjançant la qual s'acordi el reintegrament.

12.5. Les quantitats que s'hagin de reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic i els hi és aplicable la via de constrenyiment.

12.6. L'obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que per la naturalesa de l'incompliment puguin en el seu cas ser exigibles.

13. Compatibilitat amb altres ajuts

Els ajuts que s'atorguin de conformitat amb aquestes bases són compatibles amb la concessió d'altres pel mateix concepte per la diferència entre el cost de mercat de la necessitat i l'ajut ja rebut, sens perjudici de l'obligació de les entitats beneficiàries de comunicar-ho al departament competent en matèria de benestar social de la forma establerta en la base 9. L'import dels ajuts que es concedeixin no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost total dels projectes o activitats.

14. Infraccions i sancions

El règim d'infraccions i sancions administratives aplicable és el que s'estableix en la Llei 38/2003. L'òrgan competent per imposar les sancions derivades d'infraccions establertes en aquestes bases i en la normativa aplicable en matèria de subvencions és la Presidència del CIM, d'acord amb l'article 9 de la Llei 8/2000, de 28 d'octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134 de 02/11/2000).

15. Règim de recursos

Els acords del Consell Executiu del CIM, pels quals s'aproven les bases i les convocatòries i es concedeixen els ajuts, ferms o presumptes, no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de recurs administratiu d'alçada davant la Comissió de Govern, d'acord amb l'article 22.2 de la Llei 8/2000.

Els acords de la Comissió de Govern del CIM, ferms o presumptes, que resolguin els recursos administratius d'alçada sí que esgoten la via administrativa, i en contra del seu sentit procedeix la interposició de recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb l'article 22.1 c de la Llei 8/2000.

Transcorregut el termini màxim de sis mesos, o l'establert en la convocatòria, comptador des de la data d'acabament de presentació de sol·licituds, per tal de dictar acte final exprés sobre la concessió o denegació dels ajuts, l'acte presumpte tindrà sentit desestimatori, d'acord amb l'article 25.4 de la Llei 38/2003. Així mateix, com que es tracta d'un procediment iniciat d'ofici mitjançant convocatòria, en cas d'haver-se formulat el recurs administratiu d'alçada mencionat en l'apartat anterior, i produir-se de nou una situació presumpta, el sentit del silenci seguirà sent negatiu, d'acord amb l'article 25.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

16. Règim supletori

En tot el que no prevegin expressament aquestes bases reguladores regeixen les disposicions que siguin aplicables al CIM en matèria de subvencions, especialment les contingudes en la Llei 38/2003, d'acord amb l'apartat 2 de la seva disposició final primera, i el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de 31/12/2005), si es donen les circumstàncies previstes en la disposició addicional segona del text refós.

Annex 1. Model normalitzat de sol·licitud (Consta en l'expedient)

Annex 2. Model normalitzat de representació voluntària per actuar davant el CIM (Consta en l'expedient)

Annex 3. Model normalitzat de designació de dades bancàries (Consta en l'expedient)

Annex 4. Model normalitzat de justificació de l'ajut (Consta en l'expedient)

Annex 5. Model normalitzat de memòria justificativa (Consta en l'expedient)

Tots els models normalitzats es facilitaran a les oficines del CIM de Maó i de Ciutadella, així com a la pàgina web www.cime.es.

​​​​​​​Maó, 26 de novembre de 2021

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)