Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 586779
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es corregeix un error detectat a la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 18 de desembre de 2020, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2020, subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 22 de desembre de 2020 es va publicar al BOIB núm. 212 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA, de 18 de desembre de 2020, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències.  

En els punts 1 i 2 de l'apartat onzè d'aquesta Resolució s'ha detectat un error, en el sentit de que la redacció resulta incongruent amb el previst al punt 4 de l'apartat quart, per la qual cosa ha de ser corregit d'acord amb el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Es corregeix l'error detectat a la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 18 de desembre de 2020, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, publicada en el BOIB núm. 212, de 22 de desembre de 2020, en el sentit de que els punts 1 i 2 de l'apartat onzè queden redactats de la manera següent: 

 “1. El termini per notificar i justificar la realització de les actuacions proposades en aquesta resolució serà des de l'endemà de la data de notificació de la concessió de l'ajuda fins al 31 de gener de 2022.

2. El beneficiari haurà de realitzar i pagar l'actuació subvencionada dins el període comprès entre la presentació de la sol·licitud d'ajuda i el 30 de desembre del 2021, tret de les despeses corresponents a la retenció a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques i a les quotes de la Seguretat Social, que es podran pagar fins el 31 de gener del 2022”.

Segon

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 24 de novembre de 2021

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño