Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2023 de correcció d’errors de l'Acord del Consell de Govern de 20 de febrer de 2023 pel qual es crea l’Institut d’Investigacions Agroalimentàries i d’Economia de l’Aigua (INAGEA) com a institut propi de la Universitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 4332 - Pàgines 24800-24801

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es minora la quantitat de l'ajut i es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en el marc de la convocatòria pública per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 4312 - Pàgines 24802-24806

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de maig de 2023 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el primer quadrimestre de l’any 2023

    Número d'edicte 4321 - Pàgina 24807

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 24 d’abril de 2023 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 4274 - Pàgines 24808-24809

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 4 de maig de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes d’educació per a la transformació social per als anys 2023 i 2024

    Número d'edicte 4236 - Pàgines 24810-24828

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 3 de maig de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels ensenyaments de formació professional dual del sistema educatiu, en règim intensiu, que s’han d’impartir durant el curs 2023-2024

    Número d'edicte 4287 - Pàgines 24829-24851

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de maig de 2023 que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2023-2024

    Número d'edicte 4279 - Pàgines 24852-24857

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 3 de maig de 2023 per la qual es dicten normes específiques d’organització de les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa per al curs acadèmic 2023-2024

    Número d'edicte 4293 - Pàgines 24858-24863

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució de la directora general de Política Lingüística de 5 de maig de 2023 per la qual es publiquen les relacions d’aptes de cada certificat corresponents a la convocatòria de proves de gener de 2023 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

    Número d'edicte 4262 - Pàgines 24864-24912

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual núm. 15 de les NS de Santa Eulària des Riu (Exp. 80e-2022)

    Número d'edicte 4307 - Pàgines 24913-24922

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte de les obres de remodelació de la IDAM Badia de Palma (Exp. 168a/2022)

    Número d'edicte 4308 - Pàgines 24923-24929

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte de les obres de remodelació de la IDAM Badia de Palma (Exp. 168a/2022)

    Número d'edicte 4309 - Pàgines 24930-24937

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Pla de restauració de la pedrera Son Bernardí núm. 534, TM Felanitx (68A/2022)

    Número d'edicte 4310 - Pàgines 24938-24942

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) de 3 de maig de 2023 per la qual s’ordena la publicació de la relació de convenis subscrits per l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) en el primer quadrimestre de 2023

    Número d'edicte 4269 - Pàgina 24943

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Aprovació de la Convocatòria dels Premis Mallorca de Creació Literària 2023 en les modalitats de Narrativa, Poesia, Assaig, Textos Teatrals i Literatura Infantil. BDNS (Identf.): 691341 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

    Número d'edicte 4143 - Pàgines 24944-24947

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Resolució del conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 a l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 4261 - Pàgines 24948-24962

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme que aprova la llista provisional del procediment extraordinari per a l’enquadrament del personal laboral inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera professional horitzontal aprovat pel Patronat de la Fundació Mallorca Turisme en sessió de dia 22 de març de 2023

    Número d'edicte 4256 - Pàgines 24963-24965

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves d’entre 18 i 34 anys del municipi d’Artà per a l’any 2023

    Número d'edicte 4288 - Pàgines 24966-24976

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Bases que han de regir la concessió de llicències temporals d’àmbit municipal de transport públic de viatgers en vehicles de turisme per prestar aquest servei durant l’estiu de 2023

    Número d'edicte 4295 - Pàgines 24977-24989

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Convocatòria de subvencions per assistència a competicions estatals per representar Balears a causa dels bons resultats obtenguts en competicions autonòmiques, temporada 2021-2022

    Número d'edicte 4294 - Pàgines 24990-24993

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Creació de llicències temporals d’autotaxi per a la temporada 2023

    Número d'edicte 4271 - Pàgines 24994-25004

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació de les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència destinades a col·laborar amb entitats de caire social per a l'any 2023

    Número d'edicte 4324 - Pàgines 25005-25007

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació d'oferta pública d'ocupació per l'any 2023

    Número d'edicte 4278 - Pàgines 25008-25009

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació adequació retributiva dels comandaments de la Policia diürna

    Número d'edicte 4276 - Pàgines 25010-25023

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Delegació de funcions en el tinent de batle

    Número d'edicte 4303 - Pàgina 25024

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació definitiva preu escoleta municipal

    Número d'edicte 4250 - Pàgines 25025-25030

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Brigada

    Número d'edicte 4304 - Pàgines 25031-25032

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Policia

    Número d'edicte 4305 - Pàgina 25033

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació la delegació de competències a l’EBAP per la realització de les proves del procés selectius de les places de policia local publicades a l’oferta pública de 2023

    Número d'edicte 4306 - Pàgines 25034-25035

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2023

    Número d'edicte 4284 - Pàgina 25036

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva relativa a la concessió d'ajudes del “Pla de conservació i millora del entorn rural al municipi de Santa Eulària des Riu l'any 2022”

    Número d'edicte 4313 - Pàgines 25037-25038

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Oferta d'Ocupació Pública 2023, policia local

    Número d'edicte 4291 - Pàgina 25039

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Delegació de competències a l'EBAP, procés unificat de la policia local

    Número d'edicte 4292 - Pàgines 25040-25041