Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 301045
Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de maig de 2023 que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2023-2024

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 101 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), estableix que el primer curs d'exercici de la docència en centres públics s'ha de desenvolupar sota la tutoria de docents experimentats i que el professor tutor i el professor en formació han de compartir la responsabilitat sobre la programació dels ensenyaments dels alumnes.

L'article 86 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, fa referència al període de pràctiques tutelades del personal interí que accedeix a la funció pública docent.

La base general vintena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 20 d'abril de 2023 per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, estableix que el procés de tutorització, propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, consisteix a dur a terme activitats d'inserció al lloc de feina mitjançant l'exercici de la funció docent tutelada i remet a una resolució de la de la directora general de Personal Docent que desenvolupi el procés de tutorització.

A més, d'acord amb les bases generals desena i tretzena, la superació del procés de tutorització té uns efectes directes sobre l'ordenació de les borses per al curs següent, ja que els aspirants declarats aptes s'ordenaran per la puntuació que resulti d'aplicar el barem de mèrits que prevegi la convocatòria corresponent.

Quant al procés de tutorització, la sentència núm. 295/2022, de 22 de maig, va declarar no ajustat a Dret el punt 3 de l'annex de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de juliol de 2020 que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2020-2021 i, en conseqüència, va declarar que, al personal laboral docent, atenent a l'acreditació de la seva experiència laboral, se'ls ha d'equiparar als funcionaris interins a efecte del compliment de requisits per a ser considerats tutoritzats. Malgrat que la sentència no ho declara amb expressa referència al punt 2 de la Resolució esmentada, aquest criteri també s'hi ha d'aplicar. Aquesta sentència, una vegada ferma, vincula l'Administració que no pot, en la resolució que ara s'aprova, contradir el criteri judicial establert, so pena d'incórrer, novament, en la il·legalitat del procediment. Per això, aquest criteri determina que, a l'efecte de ser objecte de tutorització i de ser considerat tutoritzat, s'ha de substituir la referència als «funcionaris interins» per la referència al «personal docent».

Cal, per tant, establir i regular el procediment de tutorització perquè el personal docent que encara no hagi estat tutoritzat s'iniciï en la tasca docent amb el recolzament suficient del centre, de tipus formatiu i corrector, pel tal que exerceixin adequadament les funcions que tenguin encomanades, de forma que si romanen el temps suficient a un centre puguin ser objecte d'una valoració de la tasca realitzada.

D'altra banda, es considera necessari que aquells aspirants a funcionaris interins exclosos de les borses per haver estat sancionats, mitjançant una resolució ferma en via administrativa, per la comissió d'una falta disciplinària greu o molt greu, se'ls apliqui el mateix procediment una vegada hi tornin a ser admesos. D'aquesta forma i amb independència que hagin superat una tutorització anterior i més enllà de la finalitat punitiva de la sanció aplicada, és convenient tornar a incidir en l'exercici tutelat de la funció docent, de caire formatiu i corrector, durant un termini superior a l'establert en caràcter general per a la resta de funcionaris interins, amb la finalitat de millorar la qualitat del sistema educatiu en benefici dels alumnes, tot tenint en compte que la comissió de la falta ha posat de manifest l'incompliment de funcions, deures o obligacions relacionades amb la seva condició d'empleat públic docent.

En aquest procés, a més de la figura del professor tutor del funcionari interí docent en formació, dos figures són essencials: el director del centre, al qual l'article 132 de la LOE li atribueix la direcció pedagògica i la prefectura del personal adscrit al centre, i l'inspector educatiu adscrit, al qual, segons l'article 151 correspon, entre d'altres atribucions, supervisar la pràctica docent, participar en l'avaluació del professorat i vetllar perquè en el centre educatiu s'acompleixi la normativa vigent que afecta als sistema educatiu.

Fonaments de dret

1. Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig d'educació.

2. Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

3. Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

4. Ordre del Conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018, per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) , es regulen les condicions de l'excepció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març).

5. Acord sobre mesures sociolaborals i de millores educatives de dia 27 de febrer de 2023.

6. Resolució del director general de Personal Docent, de 18 d'abril de 2008, per la qual es regulen les bases i els procediments per gestionar les llistes d'interinitats amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (BOIB 62, 6 maig 2008).

7. Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 d'abril de 2023 per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

Per tot això, en virtut de les competències que tinc conferides i amb l'acord de la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent

Resolució

Primer. Establir el procediment de tutorització dels funcionaris interins i del personal laboral docent per al curs 2023-2024, que es publica com a annex d'aquesta Resolució.

Segon. Publicar aquesta Resolució i l'annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (4 de maig de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez

 

 

ANNEX

1. Procés de tutorització

1.1. El procés de tutorització, propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, consisteix a dur a terme activitats d'inserció en el lloc de treball mitjançant l'exercici de la funció docent tutelada.

Aquest procés ha de tenir un caràcter formatiu, de suport i corrector per al personal docent que no hagi estat encara tutoritzat.

1.2. El període de tutorització per al curs 2023-2024 comença el dia 1 de setembre de 2023 i finalitza el 17 de juny de 2024, tots dos inclusivament.

2.  Personal docent que pot ser objecte del procés de tutorització 2023-2024

2.1. Seran objecte del procés de tutorització 2023-2024 els aspirants a funcionaris interins docents i el personal laboral docent als quals se'ls adjudiqui una plaça per al curs de 2023-2024, sempre que no hagin estat considerats tutoritzats.

2.2. Es consideren exempts del procés de tutorització 2023-2024:

a) El personal docent que formàs part de les llistes d'aspirants a funcionaris interins admesos el curs 2007-2008 que acrediti almenys un dia de servei com a funcionari interí o personal laboral docent a centres públics no universitaris de les Illes Balears entre l'1 de setembre de 2004 i el 30 d'abril de 2008 (d'acord amb l'apartat a de la base primera de la Resolució del director general de Personal Docent, de 18 d'abril de 2008).

b) Els funcionaris docents de carrera d'un cos que prestin serveis com a funcionaris interins docents d'un altre cos.

 2.3. Es consideren tutoritzats per a aquest procés de tutorització els aspirants següents:

a) Aquells que han estat declarats aptes en processos de tutorització anteriors.

b) Aquells que formaren part de la llista d'admesos a la borsa en el curs 2013-2014 i acreditaren, entre l'1 de setembre de 2008 i el 30 de maig de 2014, almenys trenta dies de servei com a funcionari docent o personal laboral docent a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat.

c) Els qui hagin acreditat almenys trenta dies de servei com a funcionari docent o personal laboral docent en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016, sempre que no hagin estat sancionats mitjançant un procediment disciplinari per haver comès una falta greu o molt greu durant els cursos escolars esmentats.

d) Els aspirants exempts descrits en el punt 2.2.

2.4. Els aspirants adjudicataris dels grups permanents de substitucions seran tutoritzats d'acord amb la normativa de la Direcció General de Personal Docent que reguli el funcionament d'aquests grups.

3. Personal docent que pot ser declarat apte en el procés de tutorització 2023-2024

3.1. Seran declarats aptes, en el procés de tutorització al qual fa referència l'apartat 2.1 d'aquest annex, aquells funcionaris interins docents i aquell personal laboral docent que, en el període establert en l'apartat 1.2 d'aquest annex, compleixin, com a mínim, trenta dies consecutius, o un mes administratiu, de treball efectiu i continuat en el mateix centre públic d'ensenyament no universitari de les Illes Balears, sempre que hagi estat possible avaluar la seva tasca docent i no hagin estat objecte d'informe desfavorable del director del centre, ratificat pel Departament d'Inspecció Educativa, sobre la labor docent realitzada.

A aquest efecte no computen com a dies de treball efectiu els de gaudi de qualsevol permís o llicència, incloent la llicència per incapacitat temporal, ni els períodes no lectius.

3.2 La declaració d'apte tindrà efectes a partir del curs 2024-2025.

4. Aspirants exclosos pel fet de no haver acreditat un coneixement adequat de llengua catalana o pel fet de no haver acreditat la formació pedagògica i didàctica

4.1. Als aspirants que hagin resultat exclosos en la convocatòria d'aspirants a funcionaris interins per al curs 2023-2024, bé per no haver acreditat la formació pedagògica i didàctica -a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig- o bé per no haver acreditat un coneixement adequat de llengua catalana -d'acord amb el que estableix l'Ordre del Conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018-, fins al curs 2024-2025 no se'ls aplicaran els efectes de la declaració d'apte del procés de tutorització que hagin superat, sempre que figurin com admesos en la llista definitiva d'aspirants a funcionaris interins del curs 2024-2025.

4.2. No obstant l'anterior, si aquesta admissió es produeix per l'esmena del requisit dins els terminis excepcionals previstos en la convocatòria d'interinitats del curs 2024-2025, els efectes de la declaració d'apte en el procés de tutorització s'aplicaran en el curs 2025-2026.

4.3. Les consideracions dels apartats 4.1 i 4.2 s'aplicaran igualment als funcionaris a què fan referència els apartats 2.2. i 2.3 d'aquest annex.

5. Supervisors del procés

5.1. Una vegada el docent objecte de la tutorització prengui possessió de la plaça, el director del centre principal ha de nomenar un professor tutor, preferentment un funcionari de carrera de la mateixa especialitat o especialitat afí.

5.2. Correspon al director del centre i al professor tutor:

a) Informar sobre l'organització i el funcionament del centre, sobre els òrgans de govern i la coordinació didàctica i docent, sobre l'autonomia pedagògica i de gestió dels centres reflectida en els diferents projectes institucionals, i sobre els plans i els programes propis.

b) Donar suport a l'aspirant, assessorar-lo i facilitar-li estratègies per desenvolupar les tasques referides a les funcions específiques dels professors en relació amb la proposta pedagògica o, si escau, programació didàctica, i l'ensenyament de les diferents àrees, matèries, assignatures o mòduls, i en relació amb l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes, juntament amb la gestió de l'aula, el treball en grup, la resolució de conflictes, la tutorització dels alumnes, individual i de grup, i qualsevol altra qüestió que el professor tutor cregui convenient.

c) Facilitar-li la inserció professional al centre.

d) Tutelar la tasca docent realitzada.

5.3. El professor tutor ha de compartir la responsabilitat sobre la programació dels ensenyaments dels alumnes amb el professor en formació i ha de dur a terme les activitats d'inserció.

5.4. El director ha de supervisar les activitats d'inserció.

6. Activitats d'inserció en el lloc de feina

Les activitats d'inserció en el lloc de feina tenen una finalitat formativa pràctica i consisteixen en el següent:

a) Desenvolupar activitats didàctiques tutelades pel professor tutor relacionades amb la programació d'aula o amb la proposta pedagògica que inclogui les diferents situacions d'aprenentatge o, si escau, amb la programació didàctica, de l'àrea, matèria, assignatura o mòdul i l'avaluació dels alumnes.

b) Informar i assessorar en relació amb la coordinació didàctica, el funcionament dels òrgans de govern i de coordinació docent i l'organització i el funcionament del centre.

c) Participar en la comunitat educativa.

7. Valoració de la tasca del docent objecte de tutorització

7.1. Una vegada el docent hagi complert el temps de servei efectiu d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 3.1, el tutor assignat ha d'informar motivadament el director sobre la tasca desenvolupada. Aquesta tasca pot avaluar-se com a APTE, si ha estat positiva, NO APTE, si ha estat negativa.

En el cas que el docent no hagi arribat a complir el temps mínim requerit l'informe declararà l'aspirant NO AVALUAT. En el cas que el docent hagi renunciat de manera injustificada a la plaça adjudicada una vegada ha pres possessió o rebutgi una plaça oferida al tràmit extraordinari de forma injustificada, i hagi estat avaluat com a APTE, la Direcció General de Personal Docent l'ha de declarar NO AVALUAT, amb independència del contingut de l'informe del tutor.

7.2. Atesa la valoració de la tasca del docent emesa pel tutor el director pot:

1. Estar d'acord amb la valoració del tutor:

 • Si la valoració del tutor és d'APTE, li ha de donar el vist-i-plau i ha de comunicar a la Direcció General de Personal Docent la seva proposta perquè el docent tutoritzat sigui declarat apte en el procés de tutorització.
 • Si la valoració del tutor és NO APTE, li ha de donar el vist-i-plau mitjançant l'emissió d'un informe desfavorable motivat sobre la tasca realitzada pel docent, i ha de traslladar l'expedient al Departament d'Inspecció Educativa.
 • Si la valoració del tutor és NO AVALUAT, li ha de donar el vist-i-plau i ha de comunicar a la Direcció General de Personal Docent la seva proposta perquè el docent sigui declarat no avaluat en el procés de tutorització.

2. No estar d'acord amb la valoració del tutor:

 • Si la valoració del tutor és d'APTE, ha d'informar desfavorablement de forma motivada, i ha de traslladar l'expedient al Departament d'Inspecció Educativa, excepte que el consideri NO AVALUAT, cas en el què ha de comunicar a la Direcció General de Personal Docent la seva proposta perquè el docent sigui declarat no avaluat en el procés de tutorització.
 • Si la valoració del tutor és NO APTE, ha d'informar desfavorablement de forma motivada, i ha de comunicar a la Direcció General de Personal Docent la seva proposta perquè sigui declarat apte o no avaluat en el procés de tutorització.
 • Si la valoració del tutor és NO AVALUAT, ha d'informar favorable o desfavorablement, de forma motivada, sobre la tasca desenvolupada pel docent, i ha de traslladar l'expedient al Departament d'Inspecció Educativa, excepte que el consideri APTE, cas en el què ha de comunicar a la Direcció General de Personal Docent la seva proposta perquè el docent sigui declarat APTE en el procés de tutorització.

7.3. El Departament d'Inspecció Educativa, una vegada rebut l'expedient, ha de lliurar una còpia de l'informe desfavorable del director al docent objecte de la tutorització perquè al·legui el que consideri oportú en el termini de cinc dies naturals.

7.4. L'inspector educatiu responsable de l'expedient, a la vista de la documentació pot:

a) Emetre un informe ratificant l'informe desfavorable del director del centre i comunicar a la Direcció General de Personal Docent la seva proposta perquè el docent sigui declarat no apte en el procés de tutorització.

b) Emetre, motivadament, un informe on es declari la impossibilitat de l'avaluació de la tasca realitzada pel docent i comunicar a la Direcció General de Personal Docent la seva proposta perquè el docent sigui declarat no avaluat en el procés de tutorització.

c) Emetre, motivadament, un informe favorable sobre la tasca docent realitzada per l'aspirant i comunicar a la Direcció General de Personal Docent la seva proposta perquè el docent sigui declarat apte en el procés de tutorització.

Abans d'això, l'inspector pot realitzar les actuacions addicionals que consideri procedents, en especial entrevistes i observacions d'aula, per tal de fonamentar la seva decisió.

Cas que el docent objecte de la tutorització hagi presentat al·legacions, l'inspector haurà de contestar-les en un informe adjunt, del qual donarà còpia al docent.

7.5. No obstant l'anterior, si el docent roman, amb interrupció o sense, en el mateix centre, o si s'incorpora a un altre centre, continuarà la valoració de la tasca docent per part del tutor que correspongui.

En aquests casos, el darrer informe valoratiu deixarà sense efectes els anteriors, tret que la darrera valoració conclogui amb la impossibilitat d'avaluar-lo, cas en el qual l'informe que es tindrà en compte serà el darrer amb valoració d'apte o no apte, excepte que la no avaluació sigui deguda a la renúncia injustificada a la plaça una vegada s'ha pres possessió.

8. Indicadors de valoració

Els indicadors que, s'han de tenir en compte, sempre que sigui possible, en la valoració de la tasca del docent objecte de tutorització són els següents:

 1. Planificació de l'activitat, d'acord amb els criteris del centre, de l'equip o del departament.
 2. Planificació de situacions d'aprenentatge o, si escau, programació didàctica i unitats didàctiques: adequació al curs o cicle; adaptació al grup o grups d'alumnes; compliment, i atenció a la diversitat dels alumnes.
 3. Desenvolupament de l'activitat docent (activitats d'ensenyament i aprenentatge): previsió de varietat d'activitats; desenvolupament de l'activitat docent amb varietat de recursos i materials, i atenció a la diversitat dels alumnes, particularment als que presenten necessitats especials i necessitats de suport específic.
 4. Gestió de l'aula: presentació de les competències específiques pròpies de cada situació d'aprenentatge així com dels criteris d'avaluació i dels sabers bàsics corresponents o, si escau, d'objectius i continguts per a cada unitat didàctica; seguiment del treball dut a terme pels alumnes; síntesi final del treball fet, observacions i conclusions; clima de l'aula, convivència, resolució de conflictes, i control del temps de desenvolupament de les diferents activitats.
 5. Avaluació dels alumnes: criteris d'avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes; aplicació dels criteris prevists en les situacions d'aprenetatge o, si escau, en la programació didàctica; aplicació d'estratègies metodològiques adequades perquè l'avaluació sigui contínua i formativa, i anàlisi dels resultats de l'avaluació per millorar el procés.
 6. Inserció en el centre de destinació: compliment de l'horari personal; integració en el claustre de professors; capacitat de treball en equip; participació en les activitats del centre, escolars, complementàries i extraescolars; capacitat de relació i comunicació amb els alumnes i les famílies, i coordinació amb altres serveis externs del centre.

9. Finalització del procediment

Vistes les propostes dels directors i, si escau, del Departament d'Inspecció Educativa, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria d'interins per al curs 2024-2025 i abans que es faci pública la llista definitiva d'aspirants admesos, la directora general de Personal Docent dictarà una resolució per posar fi al procés amb indicació del personal docent declarat apte, no apte i no avaluat, que es farà pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent el mateix dia que es dicti.

10. Repetició del procés de tutorització

10.1 Aquells docents que hagin estat qualificats com a NO AVALUATS , hauran de repetir el procés de tutorització quan tornin a ser nomenats.

10.2. Els docents que siguin declarats no aptes en el procés de tutorització podran repetir-lo, de manera excepcional i per una sola vegada, quan tornin a ser nomenats.

10.3. En el cas de ser declarats no aptes per segona vegada, seran exclosos de totes les borses d'aspirants a funcionaris interins docents d'acord amb la base divuitena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de d'abril de 2023.

11. Funcionaris interins amb sanció disciplinària ferma

11.1. El personal docent que hagi estat sancionat, mitjançant una resolució ferma en via administrativa, per la comissió d'una falta disciplinària greu o molt greu, tindrà la consideració de no tutoritzat.

11.2. Una vegada tornen a ser admesos a la borsa i sempre que se'ls adjudiqui una plaça per un període de 60 dies consecutius o més a un mateix centre, se'ls aplicarà el procés de tutorització previst en aquest annex.