Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 302986
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte de les obres de remodelació de la IDAM Badia de Palma (Exp. 168a/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 30 de gener 2023 i d'acord amb l'article 8.1.a) del Decret 3/2022, de 28 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 31 d'1 de març de 2022),

RESOLC FORMULAR:

L'informe d'impacte ambiental sobre el Projecte de les obres de remodelació de la IDAM Badia de Palma, en els termes següents:

1.Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

Tramitació

Al punt 2 de l'article 13 del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, s'indiquen els projectes que han de ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada. En aquest sentit, el projecte avaluat s'inclou al punt 2d) de l'article 13:

Qualsevol modificació de les característiques d'un projecte sotmès a avaluació ambiental per la normativa bàsica estatal o pels annexos 1 o 2 d'aquesta llei, diferent de les modificacions descrites en l'apartat 1.e) anterior, que sigui posterior a la declaració d'impacte ambiental o l'informe ambiental, o d'un projecte ja autoritzat, executat o en procés d'execució, que pugui tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient. S'entén que una modificació pot tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient quan representa:

I)Un increment significatiu de les emissions a l'atmosfera.

II)Un increment significatiu dels abocaments a llits públics o al litoral.

III)Un increment significatiu de la generació de residus.

IV)Un increment significatiu en la utilització de recursos naturals.

V)Una afecció apreciable en espais protegits Xarxa Natura 2000.

VI)Una afecció significativa al patrimoni cultural.

Per tant, el projecte s'ha de tramitar com a una Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol II d'avaluació d'impacte ambiental de projectes del Títol II d'avaluació ambiental de la Llei 21/2013. S'han de complir també les prescripcions de l'article 21 del Decret legislatiu 1/2020 que li siguin d'aplicació.

Aquesta avaluació ambiental no inclou la instal·lació fotovoltaica, la qual té una superfície d'ocupació de 5.342 m2 en sòl rústic protegit, i s'hauria de tramitar com a una avaluació d'impacte ambiental ordinària atès que s'inclou al punt 12 del grup 3 (Energia) de l'annex 1 del Decret legislatiu 1/2020:

Les següents instal·lacions per a la producció d'energia elèctrica a partir de l'energia solar, incloses les esteses de connexió a la xarxa:

[...]

Instal·lacions amb una ocupació total de més de 1.000 m² que estiguin situades en sòl rústic protegit.

Es considera adequat que, en aquests moments i atesa la necessitat de millorar el procés de producció d'aigua dessalada, s'avaluï únicament la part corresponent a la remodelació o substitució dels equips implicats en el procés de dessalació així com les seves instal·lacions annexes que és, en definitiva, el que estrictament es considera com a modificació del projecte original, el qual va ser objecte d'avaluació ambiental per part de la CMAIB. Per tant, el promotor haurà de sol·licitar en un tràmit independent l'avaluació ambiental ordinària de la instal·lació fotovoltaica associada a la IDAM.

2.Descripció i ubicació del projecte

1.El projecte constructiu de les obres de remodelació de la IDAM de la Badia de Palma, redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Pablo Hernández Lehmann de l'empresa INNCIVE i de data 11 de març de 2022, té per objecte renovar i millorar les instal·lacions de la dessaladora d'aigua marina (IDAM) de la Badia de Palma per tal de garantir el funcionament de la planta tant en quantitat com en qualitat de l'aigua produïda i amb l'optimització energètica que la tecnologia actual permet.

2.La dessaladora està situada al km 3,5 de la carretera Palma-Manacor, a la parcel·la 180 del polígon 39 del terme municipal de Palma i amb una superfície de 24.286 m2. Es va posar en funcionament el juny de 1999 i el seu projecte va ser sotmès a avaluació ambiental. En data 7 de juny de 1999 el Comitè d'AIA va dictaminar per unanimitat emetre informe favorable amb prescripcions. A l'any 2002 es va avaluar ambientalment el nou sistema d'abocament de la IDAM de la Badia de Palma. Actualment, disposa de 9 línies de producció, amb 7.200 m3/dia de capacitat cada una d'elles. Per tant, la dessaladora té una capacitat de producció teòrica màxima de 64.800 m3/dia.

3.Per tal de justificar el projecte, a la documentació presentada s'explica que la major part dels equips de la IDAM i les seves instal·lacions annexes han arribat al final de la seva vida útil per la qual cosa és difícil garantir el seu correcte funcionament i la seguretat dels treballadors davant de condicions de treball amb pressions superiors als 70 bars. A més, la instal·lació disposa d'una tecnologia obsoleta, la qual cosa impedeix el seu funcionament energètic eficient.

4.Les obres de remodelació i l'explotació de la IDAM es faran a la mateixa ubicació que la dessaladora actual i la zona de captació. Amb la remodelació, la dessaladora mantendrà la producció actual d'aigua de procés, que és de 63.000 m3/dia, podent suportar puntes fins a 2.887 m3/h, com a marge de reserva del rendiment del sistema. Tampoc es produirà un augment dels abocaments. Es mantendrà també el sistema d'abocament actual de la salmorra, el qual consisteix en l'abocament directe a través d'un sobreeixidor situat al Torrent Gros, a uns 320 m de la seva desembocadura. 5.S'estima que durant el període entre juny i setembre, la producció serà de 63.000 m3/dia, durant desembre i gener, de 8.000 m3/dia i durant la resta de mesos de l'any, de 16.000 m3/dia.

6.Les actuacions previstes són les següents:

a) Pel que fa a la captació, es renovaran les bombes d'aigua bruta amb motors d'alta eficiència (IE3).

b)En relació amb la dessaladora:

-Substitució dels filtres d'arena d'acer ebonitat al final de la seva vida útil per filtres de polièster reforçat amb fibra de vidre. Modificació del sistema de rentat.

-Remodelació de l'etapa d'osmosi inversa dissenyada per a una producció igual a l'actual (63.000 m3/dia) mitjançant tres línies de 15.750 m3 de producció unitària i dues línies de 7.875 m3/dia. Aquestes línies estaran equipades amb un sistema de bombeig de major eficiència, sistema de recuperació d'energia mitjançant bescanviadors de pressió (ERI), motors d'alta eficiència (IE3) i variadors de velocitat els quals permeten una major eficiència de treball a distints règims de cabal. S'equiparan també els nous bastidors amb noves membranes de major productivitat i millor qualitat d'aigua produïda.

-Instal·lació d'un nou sistema de neteja adaptat a la mida dels nous bastidors.

-Substitució dels motors de les bombes d'aigua producte per motors d'alta eficiència (IE3) alimentats en baixa tensió i dotats de variadors de freqüència els quals permetin treballar a diferents cabals sense perdre rendiment.

-Remodelació elèctrica de la instal·lació. En alta tensió, s'instal·larà una nova subestació tipus GIS, noves cel·les de connexió de servei a les bombes d'alta pressió (d'alimentació a l'osmosi inversa), així com als nous transformadors de baixa tensió, necessaris per a alimentar les noves bombes d'acceleració.

-Implementació d'un nou sistema de control i automatització.

-Renovació de tota la instrumentació de la IDAM, excepte els cabalímetres.

-Per tal de garantir un manteniment preventiu adequat, els equips principals estaran dotats d'una nova instrumentació i sensors de vibracions i temperatura.

-Ampliació de l'edifici de control, el qual actualment té una superfície total habitable de 756,7 m2 (378,35 m2 en planta baixa i 378,35 m2 en planta primera). S'ampliaran 212,72 m2 en planta primera al lateral est per la qual cosa la superfície final total habitable serà de 969,42 m2.

-Remodelació de la zona l'edifici destinada a les oficines i construcció d'un nou edifici destinat a taller i magatzem. La nova nau-magatzem s'executa annexa a la cara sud de l'edifici principal. Tendrà una planta rectangular de 34,7x15,6 m.

-Construcció d'un nou dipòsit de 185 m3 per tal de garantir durant l'aturada tècnica de les instal·lacions les tasques de manteniment.

-Instal·lació d'un sistema més eficient de mineralització per filtres de calcita en comptes de la dosificació de calç existent.

-Instal·lació de lluminàries tipus LED amb detectors de presència i sistema de control de llum crepuscular.

7.S'instal·larà un grup electrogen d'emergència per a serveis essencials de 649,6 kWt de potència tèrmica nominal.

8.Es preveu també una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum sense excedents la qual es situarà a l'est de la parcel·la i una solar tèrmica per a aigua calenta sanitària. La instal·lació fotovoltaica ocuparà 5.342 m2 i constarà de 1.034 panells de 550 Wp instal·lats sobre el terreny i de 119 panells de 550 Wp instal·lats sobre el dipòsit d'aigua tractada. Aquesta instal·lació d'energia fotovoltaica suposa un total de 634,7 kWp instal·lats així com una producció anual de 950.201 kWh.

Pel que fa a la instal·lació solar tèrmica, a la coberta del nou edifici de control s'instal·laran dos captadors solars amb una superfície cada un d'ells de 2,42 m2 i una inclinació de 40º respecte a l'horitzontal, un termo elèctric i un dipòsit d'aigua de 240 l. S'estima que aquesta instal·lació aportarà un 63% de l'energia consumida per a obtenir l'ACS.

9.L'execució del projecte suposa un estalvi considerable del consum energètic. Així, amb la remodelació es consumiran 3,44 kW per m3 en comptes dels 4,10 kW que es consumeixen amb la instal·lació actual.

10.El pressupost base de licitació del projecte sense IVA és de 34.102.494,00 euros.

3.Avaluació dels efectes previsibles

D'acord amb el document ambiental, no es preveu que els impactes ambientals siguin significatius atès que es tracta d'un projecte de remodelació d'unes instal·lacions existents les quals han quedat obsoletes.

A la documentació avaluada es remarca que no augmentarà la capacitat màxima de producció d'aigua dessalada ni de salmorra per la qual cosa els impactes prevists no seran diferents o amb llindars superiors als del projecte original.

Els principals impactes del projecte es produiran durant la fase d'obres, els quals seran temporals i es minimitzaran amb l'aplicació de les mesures preventives previstes al document ambiental.

Un dels aspectes que no s'ha tengut en compte al document ambiental és el del consum de les matèries primeres utilitzades al procés de fabricació dels materials i components de la dessaladora. En aquest sentit i per tal de prolongar la vida útil dels equips de dessalació i conservar la seva eficiència és essencial complir amb el programa de manteniment detallat a l'annex 27 de la memòria del projecte.

Per una altra banda, si bé amb la remodelació de la dessaladora no s'incrementarà el volum de salmorra produït respecte a la situació actual, s'ha de tenir en compte que des de l'execució del projecte original s'han produït importants millores tecnològiques a l'àmbit de la dessalació relacionades amb l'extracció de minerals i elements químics a partir de la salmorra (mineria de salmorra). Es recomana, doncs, que per tal de disminuir la pressió sobre el medi marí i anar avançant cap a una economia circular s'intenti reutilitzar part de la salmorra produïda.

Entre els impactes positius del projecte s'ha de destacar que les millores en el procés de dessalació suposen un estalvi energètic del 16% respecte a la instal·lació existent. Així, s'estalvien 6.408.320 kWh per any, la qual cosa equival a una reducció de les emissions de 2819,7 t de CO2. Per aquest càlcul, s'ha emprat el factor de la calculadora de la petjada de carboni del GOIB (0,44 kg CO2/kWh). A més de la reducció de la petjada de carboni, altres impactes positius a destacar que es produiran durant la fase de funcionament són la millora de la qualitat de l'aigua dessalada així com les millors condicions de treball del personal.

4.Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

D'acord amb l'article 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'han realitzat consultes a les administracions previsiblement afectades i a les persones interessades següents per la realització del projecte:

-Direcció General de Recursos Hídrics, Servei d'Estudis i Planificació.

-Direcció General de Residus i Educació Ambiental, Servei de Residus i Sòls Contaminats (núm. identificador VALIB 150404).

-Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, Servei de Protecció d'Espècies (núm. identificador VALIB 150410).

-Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (núm. identificador VALIB 150528).

-Direcció General d'Emergències i Interior (núm. identificador VALIB 150534).

-Direcció General de Salut Pública i Participació (núm. identificador VALIB 150548).

-Consell Insular de Mallorca, Departament de Territori, Direcció Insular de Territori i Paisatge (RS GOIBS381159/2022).

-Consell Insular de Mallorca, Departament de Territori, Direcció Insular d'Urbanisme (RS GOIBS380984/2022).

-AENA (RS GOIBS380888/2022).

-Ajuntament de Palma, Departament de Planejament i Gestió Urbanística (RS GOIBS380990/2022).

-Federació d'Associacions de Veïns de Palma (RS GOIBS381096/2022).

-GOB (RS GOIBS381134/2022).

-Amics de la Terra (RS GOIBS381105/2022).

-Terraferida (RS GOIBS381154/2022).

-Ajuntament de Palma, Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal (RS GOIBS389125/2022).

-Servei de Gestió del Domini Públic Hidràulic.

Consultes rebudes

A dia d'avui dins l'expedient consten els informes del Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera, de la Direcció General d'Emergències i Interior, d'AENA, del Servei de Protecció d'Espècies, de l'Ajuntament de Palma, del Servei d'Ordenació del Territori del Consell de Mallorca i del Servei de Gestió del Domini Públic Hidràulic.

El Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera va concloure el següent:

-Es considera que el projecte s'alinea amb els objectius de la Llei 10/2019, de 10 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

-Per reduir la petjada de carboni de la fase constructiva, es recomana l'ús de materials sostenibles. Es pot consultar el Catàleg de materials sostenibles de les Illes Balears que es pot consultar en el següent enllaç:

https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/151761/Memoria_EPSU1002.pdf?sequence=1

La Direcció General d'Emergències i Interior va informar favorablement el projecte amb els condicionants següents:

-D'acord amb el CAMBAL, caldrà establir protocols adequats de coordinació d'emergències entre el titular de la instal·lació i la Direcció General d'Emergències i Interior, mitjançant el SEIB112, per tal de garantir una correcta gestió d'una possible emergència per contaminació marina que pugui afectar al funcionament normal de la Dessaladora de la Badia de Palma.

-D'acord amb el projecte, les infraestructures de la IDAM comptaran amb les mesures adients com per no posar en risc treballadors i equips amb avingudes potencials amb períodes de retorn curts o intermedis.

AENA va informar el següent:

[...]

Según los datos proporcionados acerca del proyecto, éste quedaría situado dentro de los límites de afección de las Servidumbres Aeronáuticas vigentes de los aeropuertos de Palma de Mallorca y Son Bonet.

Conforme al Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, en desarrollo del artículo 51 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, se deberá contar, previamente a la ejecución de los proyectos, con el acuerdo favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), debiéndose cursar las propuestas de proyectos a desarrollar directamente a dicho Organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Así mismo, el artículo 10 del Decreto 584/1972 establece que dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del área de servidumbres aeronáuticas existe una servidumbre de limitación de actividades, entre las que se encuentran aquellas que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que puedan dar lugar a deslumbramientos, así como las que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno del aeródromo, las cuales podrían ser susceptibles de prohibirse, limitarse o condicionarse si llegaran a suponer un peligro para las operaciones aéreas o el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas.

El Servei de Protecció d'Espècies va informar favorablement el projecte amb els condicionants següents:

1.En cas de fer servir barreres vegetals a la instal·lació fotovoltaica o algun altre indret de la instal·lació s'hauran de fer servir espècies autòctones de les Balears, de baix requeriment hídric.

2.La nova il·luminació de l'exterior requereix que sigui de la intensitat més baixa possible per poder efectuar el treball nocturn per així reduir l'impacte que pogués produir sobre la fauna que tendeix a concentrar-se en aquestes instal·lacions.

L'Ajuntament de Palma va informar favorablement el projecte.

El Servei d'Ordenació del Territori del Consell de Mallorca va concloure el següent:

1)No s'ha tengut accés a l'annex d'incidència paisatgística ni a l'annex consistent en l'estudi sobre l'impacte directe i induït sobre el consum energètic, la punta de demanda i les emissions de gasos amb efecte hivernacle, i la vulnerabilitat davant del canvi climàtic.

2)Es recorda que s'haurà de donar compliment a la DT10a del PTIM sobre el Règim de suspensió als àmbits d'intervenció paisatgística (AIP) en referència a l'informe preceptiu favorable del Departament del Consell de Mallorca, sobre la seva compatibilitat del projecte amb els objectius, principis rectors i directrius d'ordenació de la AIP-III.

3)S'haurien de tenir en consideració les estratègies de l'Estratègia de paisatge del Consell de Mallorca, en especial les contingudes en l'apartat III.8 sobre la integració paisatgística del sector energètic.

4)En relació a les mesures d'integració paisatgística de les plaques fotovoltaiques es realitzen les següents recomanacions:

a.Reservar una franja perimetral en tot el perímetre de l'àrea d'implantació de plaques fotovoltaiques que coincideix amb el límit de la parcel·la, d'una amplada mínima de 3 metres per tal de preveure una barrera vegetal.

b.Preveure la plantació en la franja esmentada d'espècies arbòries i arbustives en mida i frondositat suficient per tal de minimitzar la visibilitat de les plaques des del perímetre exterior de la parcel·la.

c.Les espècies a plantar han de ser autòctones i, en la mesura del possible, de la zona dels voltants, així com de baix requeriment hídric.

5)En relació a les mesures d'integració paisatgística de la resta de tancament de la parcel·la es realitzen les següents recomanacions:

a.Mantenir el tancament tradicional de marès en el límit nord.

b.Es suggereix que la barrera vegetal del límit nord correspongui a espècies arbòries similars a les existents per minimitzar la visibilitat de les plaques des de la carretera Ma-15.

c.Disposar d'una barrera vegetal en el límit oest de la parcel·la que coincideix amb el Camí de Son Ferriol.

d.Realitzar un tractament cromàtic dels elements que conformen el tancament de la parcel·la existent per tal de millorar la integració paisatgística.

6)En relació a la instal·lació dels col·lectors solars es realitzen les següents recomanacions:

a.Que la seva ubicació estigui el més centrada possible sobre la coberta de l'edifici per tal de minimitzar la seva visibilitat des de totes les perspectives.

El Servei de Gestió del DPH va concloure el següent:

1.El «Projecte d'obres de remodelació de la IDAM de la Badia de Palma» es troba afectat per zones potencialment inundables.

2.Als efectes de l'article 45 a 47 de la Llei 21/2013 de 9 de desembre d'avaluació ambiental, s'informen favorablement les obres, activitats i usos previstos d'acord amb la LA, el RDPH i el PHIB vigents, pel que fa al Domini Públic Hidràulic de les aigües superficials, a les seves zones de protecció (servitud i policia) i zones inundables.

3.Aquest informe no és una autorització. Les actuacions/activitats que es desenvolupin a la parcel·la, localitzades en les zones de protecció del domini públic hidràulic, requeriran autorització administrativa prèvia de la DG de Recursos Hídrics, sense perjudici de les que siguin exigibles per altres administracions públiques i, si escau, dels propietaris dels terrenys particulars.

5.Anàlisi dels criteris de l'annex III de la Llei 21/2013

S'han analitzat els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, d'avaluacions ambientals, i no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

1.Característiques del projecte: el projecte consisteix en remodelar les instal·lacions existents de la IDAM, les quals han quedat obsoletes. Amb la remodelació es millorarà l'eficiència energètica del procés i la qualitat de l'aigua dessalada, la qual actualment presenta uns nivells alts de bor. Les principals modificacions es produiran a l'etapa d'osmosi inversa. Es mantenen les capacitats màximes de producció d'aigua dessalada i de salmorra.

2.Ubicació del projecte: les actuacions projectades s'ubiquen al km 3,5 de la carretera Palma-Manacor, a la parcel·la 180 del polígon 39 del terme municipal de Palma. Aquesta parcel·la es troba a sòl rústic amb la categoria d'àrea d'interès agrari (AIA) i a una Àrea d'intervenció paisatgística III (AIP III) Connexió Palma-Marratxí (entorns del torrent Gros). El projecte no està afectat per Àrees de Prevenció de Riscos (APRs) d'erosió, incendis ni esllavissament.

La parcel·la del projecte es troba a una plana geomorfològica d'inundació i a APR d'inundacions per la qual cosa es tracta d'un sòl rústic protegit segons l'establert al punt 1 de l'article 9 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.

Part de la parcel·la de la IDAM es troba a zona de policia del Torrent Gros.

Les actuacions projectades no estan afectades per cap espai natural protegit per la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació del espais de rellevància ambiental (LECO) ni per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'espacial protecció de les Illes Balears (LEN). No s'hi troben hàbitats d'interès comunitari a l'entorn del projecte.

Segons les quadrícules 1x1 amb codi 2893 i 3803 del Bioatles del visor IDEIB no consta cap espècie de fauna ni flora amenaçada a l'àrea afectada pel projecte. Les actuacions projectades es troben fora dels perímetres de restriccions dels pous de proveïment urbà.

El projecte s'ubica a un terreny antropitzat amb un paisatge degradat i dins dels límits d'afecció de les servituds aeronàutiques vigents dels aeroports de Palma i Son Bonet. El patrimoni cultural no es veu afectat per les actuacions previstes.

3.Característiques del potencial impacte: els principals impactes del projecte es produiran durant la fase d'obres, els quals seran temporals i es minimitzaran amb l'aplicació de les mesures preventives proposades al document ambiental. Atès que no canviarà el punt d'abocament del rebuig de dessalació ni augmentarà la capacitat màxima de producció d'aigua dessalada ni de salmorra els impactes prevists durant la fase de funcionament no seran diferents o amb llindars superiors als del projecte original, el qual va ser avaluat per la CMAIB.

No obstant això i tot i que es manté la capacitat de producció del projecte original, s'ha de tenir en compte que la remodelació de la IDAM duu associat un consum important de matèries primeres per la qual cosa és necessari que es segueixi el programa de manteniment previst a la memòria del projecte per tal de prolongar la vida útil dels nous components.

Atesos els avenços tecnològics en l'aprofitament dels minerals i elements continguts a la salmorra, es recomana intentar reutilitzar part de la salmorra produïda a la planta per tal de disminuir un dels principals impactes negatius de la dessalació que és la gestió de la salmorra.

S'ha de remarcar que amb l'execució del projecte es reduirà la petjada de carboni, el qual és un altre dels principals impactes negatius d'aquestes instal·lacions.

Conclusions de l'informe d'impacte ambiental

Primer: No subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària la part del Projecte de les obres de remodelació de la IDAM Badia de Palma excepte la instal·lació fotovoltaica associada, atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, sempre que es compleixin les mesures proposades al document ambiental signat digitalment en data 18 de gener de 2023 per l'enginyer de camins, canals i ports Pablo Hernández Lehmann i per la graduada en Ciències Ambientals Irene Gloria de Gregorio Sánchez, i les condicions següents:

1.El promotor haurà de presentar una sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental ordinària de la instal·lació fotovoltaica associada a la IDAM.

2.S'ha de complir amb el programa de manteniment detallat a l'annex 27 de la memòria del projecte per tal de prolongar la vida útil dels components de la planta.

3.La nova il·luminació de l'exterior ha de tenir la intensitat més baixa possible.

4.Sempre que sigui possible, s'han d'emprar materials de construcció de baix impacte, preferentment d'origen local.

5.S'han de tenir en compte les consideracions realitzades pel Servei de Gestió del Domini Públic Hidràulic i pel Servei d'Ordenació del Territori en els seus informes com a resposta de la consulta a les administracions públiques afectades.

6.Els olis emprats als transformadors no contindran PCBs ni PCTs i, a més, s'haurà de disposar d'un sistema d'alerta per fuites d'olis o lubricants.

7.Es seleccionaran equips que no utilitzin gas SF6 o que tinguin un consum mínim d'aquest gas. Es tindrà un protocol per al transport, ompliment, manteniment i buidat d'equips que utilitzin gas (SF6); detecció de fuites, actuació en cas de fuita accidental i control del consum anual. S'hauran de compensar les emissions de gas SF6 mitjançant reforestacions, s'haurà de reforestar la superfície necessària per tal d'absorbir la quantitat equivalent a les emissions anuals de SF6.

8.D'acord amb el CAMBAL, s'hauran d'establir protocols adequats de coordinació d'emergències entre el titular de la instal·lació i la Direcció General d'Emergències i Interior, mitjançant el SEIB112, per tal de garantir una correcta gestió d'una possible emergència per contaminació marina que pugui afectar al funcionament normal de la Dessaladora de la Badia de Palma.

9.Les infraestructures de la IDAM comptaran amb les mesures adients per tal de no posar en risc treballadors i equips amb avingudes potencials amb períodes de retorn curts o intermedis.

10.Al final de cada jornada laboral, s'ha de deixar la llera totalment exempta de maquinària.

11.En els treballs en zona inundable, i sobretot en la llera dels torrents, s'ha d'extremar la precaució quan hi hagi previsió de pluges, garantint una ràpida evacuació de persones, materials i maquinària.

12.No abassegar terres ni altres materials d'obra o maquinària a la zona de domini públic hidràulic ni a la zona de servitud de protecció (5 m des de la vora del torrent) durant la construcció, amb la finalitat de no impedir el pas de l'aigua pel torrent i permetre el pas.

Es recomana:

-Per tal de disminuir la pressió sobre el medi marí i anar avançant cap a una economia circular s'ha d'intentar reutilitzar part de la salmorra produïda.

-Substituir el generador d'electricitat de gasoil proposat al projecte per un altre amb menor generació d'emissions com és el cas dels generadors amb tecnologia inverter.

Es recorda que:

-Atès que el projecte es troba dins dels límits d'afecció de les servituds aeronàutiques vigents dels aeroports de Palma i Son Bonet, prèviament a l'execució del projecte, és necessari l'acord favorable de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

-S'ha de complir l'establert a l'Ordenança municipal reguladora del renou i les vibracions.

-Atès que el projecte es troba a una zona potencialment inundable es necessita l'autorització de la Direcció General de Recursos Hídrics.

-D'acord amb l'article 7 del RDPH, s'ha de deixar lliure per a pas públic de vianants la zona de servitud (5 m des de la ribera del torrent).

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. A més, es donarà compte al Ple de la CMAIB i al subcomitè tècnic d'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA).

Tercer. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del projecte en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 47.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe d'impacte ambiental no ha de ser objecte de cap recurs, sense perjudici dels que, si s'escau, siguin procedents en la via administrativa o judicial davant de l'acte, si s'escau, d'autorització del projecte, d'acord amb el que disposa l'article 47.6 de la Llei 21/2013.

 

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

(signat electrònicament: 3 de maig de 2023)

La secretària general Catalina Inés Perelló Carbonell Per suplència del president de la CMAIB (BOIB núm. 26, de 28/02/2023)