Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 300322
Resolució del conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 a l’illa de Mallorca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 4 de maig de 2023, el conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local ha dictat la següent resolució:

Resolució del conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 a l'illa de Mallorca

L'ordre de vedes ha estat durant dècades el document normatiu de referència pel que fa a la pràctica de la caça a l'Estat espanyol. A les Illes Balears, i concretament a Mallorca, es tracta d'una publicació esperada amb expectació i molt consultada durant tota la temporada pel sector cinegètic.

L'article 27 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial, modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i econòmicoadministratives (BOIB núm. 196, de 29 de desembre de 2007) i per la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei balear de caça i pesca fluvial (BOIB núm. 106, de 30 de juliol de 2013), estableix l'aprovació d'una ordre general de vedes que s'ha de concretar i aplicar, anualment, mitjançant una resolució.

Després de la transferència de les competències en matèria de caça al Consell de Mallorca, aquesta administració va elaborar i publicar el Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 90, de 27 de juny de 2013), pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, i és aquesta la normativa marc sobre la qual s'ha de confeccionar, amb caràcter anual, la resolució de vedes, sense oblidar l'altra normativa europea, estatal i autonòmica amb la qual també ha d'estar en consonància.

La resolució de vedes de cada any té com a finalitat l'aplicació i la concreció anual del que disposa el Reglament a les particularitats de cada temporada de caça, avaluades tècnicament, i una sèrie de conceptes que la mateixa Llei de caça estableix. L'aplicació de la resolució anual de vedes en els termes prevists, suposa la sostenibilitat dels aprofitaments cinegètics.

Per aquestes raons, el director insular de Cooperació Local i Caça, mitjançant la memòria justificativa corresponent de 24 de febrero de 2023, exposà la necessitat de confeccionar i aprovar la resolució anual de vedes per a la temporada de caça 2023-2024.

Atesa la memòria esmentada, els tècnics del Servei de Caça elaboraren un primer esborrany de la resolució, del que es donà audiència preceptiva al Consell de Caça de Mallorca en data 17 de març de 2023, el qual fou oït en referència al contigut d'aquesta resolució i va aprovar per unanimitat l'esborrany presentat.

Així mateix, en compliment del que prescriu el Reglament 1/2012 en data 2 de maig de 2023 el cap del Servei de Caça emeté informe tècnic favorable, i en data 2 de maig de 2023 s'emeté el corresponent informe jurídic favorable.

D'altra banda, com en anys anteriors, d'acord amb els principis d'eficàcia administrativa i simplicitat, aquesta Resolució també compleix amb l'obligació anual d'aprovar el pla d'usos del Centre Cinegètic de Mallorca i d'aprovar el pla marc d'ordenació de la caça als terrenys cinegètics d'aprofitament comú (lliures).

Per altra banda, novament, cal facilitar la caça de cabres dins règim general i evitar fer de les autoritzacions excepcionals una pauta majoritària. Per això es mantenen les facilitats per agilitzar la caça de cabres en els vedats de caça menor i se combinen amb mesures de comunicació que facilitin el seguiment de l'activitat, com la temporada passada. Aquest plantejament concorda amb la línia de feina marcada en aquesta temàtica per la Declaració vedats de caça major els vedats que no hi han estat declarats tot i complir els requisits legals necessaris

Finalment, cal recordar a tots els interessats que la caça només es podrà practicar amb les condicions i limitacions indicades, per a cada una de les modalitats de caça normativament regulades i autoritzades explícitament, d'acord amb l'annex I d'aquesta resolució.

 

Fonaments de dret

1. En relació amb la competència.

La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52, d'1 de març de 2007; correccions d'errors BOE núm. 77, de 30 de març de 2007 i BOE núm. 173, de 20 de juliol de 2007), que recull a l'article 70 les competències dels Consells Insulars, i concretament a l'apartat 17 fa esment a “Caça. Regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics”.

El Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquestes institucions insulars que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial,  mitjançant el qual es fa efectiva la transferència dels mitjans humans i materials (BOIB núm. 142, de 30 de setembre de 2010).

El Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 167, de 12.12.2019), en la seva redacció vigent, que recull a l'article 1 atribucions  genèriques de les conselleres i consellers executius apartat l) “ Resoldre, en matèries pròpies del departament, els expedients que afecten drets o interessos de particulars o entitats públiques o privades, que no estan atribuïts a altres òrgans.”

La Llei 4/2022, de 28 de juny, dels consells insulars (BOIB núm. 88, de 7.7.2022)

2. Referent al fons de l'assumpte.

La Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial, modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i econòmico-administratives (BOIB núm. 196, de 29 de desembre de 2007)  i per la Llei 3/2013, de 17 de juliol (BOIB núm. 106, de 30 de juliol de 2013) que regula a l'article 27 l'ordre general de vedes, així com la seva aplicació anual mitjançant una resolució anual de vedes.

L'article 20 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, aprovat definitivament pel Ple del Consell en sessió de 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 90, de 27 de juny de 2013), pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, que estableix que “l'aplicació d'aquesta Ordre general de vedes es fa efectiva anualment mitjançant la resolució administrativa de la persona titular del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca que n'aplica els criteris a les circumstàncies particulars i al calendari anual. Determina, com a mínim, els períodes i dies hàbils de caça per a les diferents espècies de l'illa de Mallorca i les distintes modalitats de caça. Pot fixar igualment el nombre de captures permeses per caçador i dia o temporada. Aquesta Resolució anual requereix un informe tècnic i jurídic previ favorables i l'audiència prèvia del Consell de Caça de Mallorca. S'ha de publicar en el BOIB, 15 dies hàbils abans de l'inici de l'època hàbil per caçar.”

Així mateix, s'ha d'estar al que disposen l'article 19 de la Llei de caça i l'article 25 del Reglament en relació als terrenys cinegètics d'aprofitament comú, i l'article 39 de la Llei de caça en relació a les autoritzacions excepcionals per al control d'espècies.

També són d'aplicació i aquesta Resolució hi dona compliment: la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat; la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres; el Decret 71/2004, de 9 de juliol, pel qual es declaren les espècies objecte de caça i pesca fluvial a l'illa de Mallorca, i se n'estableixen les normes de protecció.

En virtut de tot l'anterior, i en ús de les facultats conferides

RESOLC

PRIMER.  Aprovar els períodes i dies hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 a l'illa de Mallorca, i el nombre màxim de captures permeses per caçador i dia, per a cada una de les espècies caçables. La caça només es podrà practicar dins els períodes hàbils de caça que, per a cada modalitat, es fixen en l'annex I d'aquesta resolució.

SEGON.- Aprovar el pla marc d'ordenació de la caça als terrenys cinegètics d'aprofitament comú (lliures), contingut a l'annex II.

TERCER.- Aprovar el pla d'usos del Centre Cinegètic de Mallorca per a la temporada 2023-2024 contingut a l'annex III.

QUART.- Aprovar els models de sol·licituds i comunicacions corresponents a la temporada de caça 2023-2024, continguts a la Seu Electrònica (https://seu.conselldemallorca.net/ca/la-seu)  i a les dependències del Servei de Caça del Consell de Mallorca.

CINQUÈ.- Autoritzar la caça de la cabra assilvestrada “borda” en tots els terrenys cinegètics de l'areal de distribució fixat a la Resolució de 27 de juny de 2018 (BOIB núm. 82, de 3 de juliol de 2018) amb les condicions que es determinen en el punt 1 de l'annex I d'aquesta resolució. Aquesta autorització comporta que, en absència d'instruments d'ordenament i gestió específics, com a ara autoritzacions excepcionals de control o certificacions de qualitat, aquesta espècie és caçable, i s'entén incorporada als plans tècnics de tots els vedats afectats inclosos dins l'areal de distribució indicada.

SISÈ.- Publicar aquesta resolució amb indicació dels recursos que es puguin interposar contra aquesta.

ANNEX I

1 Espècies i modalitats de caça major

1.1. Espècies caçables

Són ­varietats caçables dins la modalitat de caça major a l'illa de Mallorca per a la temporada 2023-2024:

 • la cabra salvatge mallorquina (Balearean Goat/Boc), únicament als vedats de caça major que tenguin el Certificat de Qualitat de Caça Major;
 • la cabra assilvestrada coneguda com a borda (Feral Goat), a tot el territori de l'illa de Mallorca on hi ha poblacions assilvestrades.

1.2. Normes generals, mitjans i terrenys

La caça major s'ha de dur a terme de conformitat amb les regles següents:

a. Tot exemplar de cabra salvatge mallorquina abatut ha de ser identificat amb el precinte corresponent lliurat pel Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca als vedats amb CQCM i autoritzats per a aquesta activitat. Aquesta identificació s'ha de fer en el moment de la captura, amb la col·locació del precinte en el banyam, si l'exemplar és mascle, i en el garró d'una cama posterior, si és femella o cabrit.

En el mateix moment, s'ha de marcar, amb mosses amb forma de triangle, posades en el marge, la data de captura, tant al cos principal com a la solapa del precinte. La solapa s'ha de tallar i s'ha de lliurar al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, juntament amb les dades completes del caçador, el lloc i la data de captura, emplenades sobre el model oficial.

Tota cacera que tengui per objecte exemplars mascles emparats amb precinte de classe d'edat II (representatius) o major edat (medallables de clase III i superiors), ha de ser comunicada al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca abans que es dugui a terme. El guía de caça major responsable de la cacera haurà d'estar en contacte amb l'aministració cinegètica i seguir les seves instruccions en relació a l'abatiment, prehomologació i altra documentació requerida de l'exemplar capturat. En cas contrari l'exemplar podrà esdevenir no homologable, sense perjudici d'incorrer en infraccions adminstratives.

b. En els vedats de caça major o en les unions de vedats de caça major es permet la caça amb arma ratllada, arc, cans i llaç i amb escopeta carregada amb cartutx de bala. Igualment, s'hi autoritza la utilització de cans per al seguiment de rastres com a auxiliars en la caça amb arma de foc o arc.

En els vedats de caça menor es pot caçar la cabra amb arc, sempre que es disposi de l'autorització expressa del titular per a aquesta modalitat; amb escopeta carregada amb cartutx de bala i amb cans i llaç. Així com amb arma ratllada amb les restriccions i períodes del punt 1.3 d'aquesta resolució.

No es poden caçar cabres amb cartutx de perdigons ni postes, ni dur aquestes darreres durant l'exercici de la caça.

No es pot practicar la caça major, en cap modalitat, als terrenys cinegètics d'aprofitament comú (lliures), excepte amb cans i llaç o amb autorització excepcional de control subjecta a les previsions de l'article 39 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial.

Els caçadors que actuïn sota autorització especial queden obligats a comunicar al Servei de Caça del Consell de Mallorca les caceres i el control poblacional de cabres abans de fer-ho. També han de comunicar les dades que els demani l'administració cinegètica amb els models i mitjans telemàtics a partir del moment en què se'ls facilitin. En els vedats de caça major i unions de vedats amb Certificat de Qualitat de Caça Major, les notificacions i comunicacions es regeixen per la seva normativa pròpia.

c. Queda prohibida la sortida d'exemplars caprins vius de més d'un any (es presumirà aquesta edat en els exemplars amb una o més dents mudades) des de tot tipus de terrenys cinegètics o refugis de fauna, així com la seva circulació cap a altres terrenys. Per a la sortida d'animals vius dels terrenys cinegètics o refugis de fauna, serà necessària autorització expressa del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, sense perjudici si s'escau d'autoritzacions concurrents d'altres administracions. Queda prohibida l'ocupació de qualsevol banyam, pell o trofeu de cabra salvatge mallorquina (fina) abatuda amb una autorització excepcional de control, tot haurà de quedar en el lloc de l'abatiment. L'únic moviment, transport i possessió permesa de banyams, pells o trofeus de cabra salvatge mallorquina és la prevista i subjecta a les condicions del punt 1.2 a) d'aquest annex.

Per al transport fora de l'illa de Mallorca de peces de caça mortes o parts d'aquestes, fins i tot en cas de que siguin cabres assilvestrades (bordes), serà preceptiu un justificant expedit pel Servei de Caça del Consell de Mallorca, que acrediti el seu origen i possessió legal, el qual podrà ser obtingut prèvia presentació de la sol·licitud, el model de la qual s'aprova juntament amb aquesta resolució.

d. La caça amb cans i llaç d'exemplars assilvestrats és permesa, amb caràcter general, durant tot l'any, sempre que el caçador estigui en possessió d'una autorització específica, individual i intransferible per a aquesta modalitat, expedida pel Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, i de la resta de documentació preceptiva.

La vigència de l'autorització serà des del dia de l'expedició al 30 de juny de l'any següent.  Una vegada acabada la campanya de caça amb cans i llaç és obligatori lliurar els impresos de captures emplenats. En cas contrari, es pot denegar el permís per a la temporada següent.

A cada autorització, hi hauran de figurar els terrenys cinegètics on el caçador practica la modalitat de forma habitual. L'autorització faculta a caçar en aquests terrenys al caçador autoritzat i als seus acompanyants, sense perjudici d'allò establert a l'article 31.3 de la llei balear de caça i pesca fluvial i de la resta d'autoritzacions i documentació que aquests necessitin.

La cacera també podrà tenir lloc a altres terrenys cinegètics no inclosos en l'autorització, però en aquest cas requerirà que prèviament s'hagi comunicat al Servei de Caça.

e. En la modalitat de caça major amb arc, els arcs han de ser de potència de 45 lliures o superior. L'arc i les fletxes han d'anar identificades amb el DNI del caçador o un codi identificatiu lliurat per l'administració competent en matèria de caça, segons la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

f. Els caçadors no residents a l'illa de Mallorca que vulguin practicar la caça major al territori insular de Mallorca, per obtenir la llicència de caça, hauran d'aportar una invitació o autorització de caça signada pel titular del vedat on s'hagi de desenvolupar la cacera, amb identificació d'aquests i especificació de les dates de caça.

g. Els propietaris i titulars cinegètics de vedats fora de l'areal de distribució de la cabra establerta en l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de dia 14 d'abril de 1992, per la qual es declara la cabra assilvestrada peça de caça major, en els quals hi apareguin o s'hi trobin guardes de cabres assilvestrades, n'han de promoure l'eradicació mitjançant dels instruments legals previstos en la normativa vigent i en aquesta resolució. En tot tipus de terreny s'ha d'evitar l'assilvestrament de cabres i la proliferació de fauna invasora, i n'han de promoure el seu control a l'empar de la normativa sectorial, i si s'escau, establint les col·laboracions oportunes amb l'administració.

Tot això sense perjudici del compliment de les normes, limitacions i condicions que estableix l'article 5 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics.

1.3. Períodes i dies hàbils de caça

a. En els vedats de caça major i unions de vedats de caça major es pot caçar tot l'any, cada dia de la setmana.

b. En els vedats de caça menor es pot caçar la cabra assilvestrada “borda” amb arc, sempre que es disposi de l'autorització expressa del titular per a aquesta modalitat, i amb escopeta carregada amb cartutx de bala, els dies hàbils de caça amb escopeta. Amb la modalitat de cans i llaç, tot l'any.

c. No obstant el punt anterior, en els vedats de caça menor ubicats dins l'areal de distribució de la cabra fitxat a l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de dia 14 d'abril de 1992, per la qual es declara la cabra assilvestrada peça de caça major i la Resolució de declaració de vedats de caça major els vedats que no hi ha estats declarats tot i complir els requisits legals necessaris de 27 de juny 2018 (inclou els municipis d'Alaró, Alcúdia, Andratx, Artà, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet, Capdepera, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Mancor de la Vall, Palma, Pollença, Puigpunyent, Sant Llorenç, Santa Maria, Selva, Sóller, Son Servera i Valldemossa), s'hi podran caçar les cabres assilvestrades "bordes" cada dia de la setmana amb les mateixes modalitats indicades en el punt anterior,  fins al 30 de juny de 2024 o fins a l'aprovació de la propera resolució anual de vedes. A més a més, en els vedats els quals tenguin una superfície major de 50 Ha i zona muntanyosa annexa a l'areal, segons la cartografia oficial de vedats de caça (PM-10.007,  PM-10.035,  PM-10.076, PM-10.078, PM-10.086, PM-10.095, PM-10.105, PM-10.107, PM-10.108,  PM-10.130, PM-10.131, PM-10.141, PM-10.144, PM-10.151, PM-10.157, PM-10.166, PM-10.174, PM-10.176, PM-10.181, PM-10.185, PM-10.187,  PM-10.263, PM-10.267, PM-10.273,  PM-10.282, PM-10.284, PM-10.293, PM-10.306, PM-10.309, PM-10.319, PM-10.327, PM-10.353, PM-10.360, PM-10.363, PM-10.364, PM-10.371, PM-10.380, PM-10.388, PM-10.395, PM-10.404, PM-10.421, PM-10.422, PM-10.423, PM-10.443, PM-10.453, PM-10.459, PM-10.469, PM-10.480, PM-10.481, PM-10.486, PM-10.489, PM-10.498, PM-10.503, PM-10.508, PM-10.510, PM-10.520, PM-10.536, PM-10.537, PM-10.541, PM-10.545, PM-10.549, PM-10.551, PM-10.576, PM-10.605, PM-10.606, PM-10.616, PM-10.618, PM-10.628, PM-10.634, PM-10.656, PM-10.681, PM-10.688, PM-10.697, PM-10.702, PM-10.705, PM-10.710, PM-10.723,  PM-10.749, PM-10.757, PM-10.759, PM-10.760,  PM-10.794, PM-10.797, PM-10.800, PM-10.801, PM-10.806, PM-10.808, PM-10.839, PM-10.865, PM-10.871, PM-10.887, PM-10.889, PM-10.897, PM-10.900, PM-10.943,  PM-11.034, PM-11.037, PM-11.088, PM-11.093, PM-11.096, PM-11.101, PM-11.121, PM-11.146, PM-11.147, PM-11.164, PM-11.190, PM-11.197, PM-11.200, PM-11.206, PM-11.233, PM-11.249, PM-11.252, PM-11.254, PM-11.260, PM-11.261, PM-11.286, PM-11.289, PM-11.302, PM-11.320, PM-11.322, PM-11.326, PM-11.334, PM-11.366, PM-11.367, PM-11.377, PM-11.380, PM-11.390, PM-11.391, PM-11.398, PM-11.416, PM-11.423, PM-11.473, PM-11.482, PM-11.483, PM-11.497, PM-11.542, PM-11.556, PM-11.591, PM-11.596, PM-11.602, PM-11.613, PM-11.622, PM-11.680, PM-11.703, PM-11.714, PM-11.715, PM-11.722, PM-11.731, PM-11.744, PM-11.745, PM-11.755, PM-11.761, PM-11.766, PM-11.783, PM-11.797, PM-11.804, PM-11.805, PM-11.806, PM-11.807, PM-11.815, PM-11.837, PM-11.849, PM-11.857, PM-11.861, PM-11.918, PM-11.920, PM-11.938, PM-11.939, PM-11.951, PM-11.952, PM-11.954, PM-11.956, PM-11.964, PM-11.975, PM-11.979, PM-11.981, PM-11.998, PM-12.001, PM-12.004, PM-12.016, PM-12.030, PM-12.035, PM-12.044, PM-12.051, PM-12.059, PM-12.069, PM-12.092, PM-12.093, PM-12.101, PM-12.102, PM-12.109, PM-12.114, PM-12.131, PM-12.145, PM-12.160, PM-12.171, PM-12.174, PM-12.175, PM-12.187, PM-12.189, PM-12.190, PM-12.198, PM-12.208, PM-12.213, PM-12.216, PM-12.220, PM-12.223, PM-12.227, PM-12.230, PM-12.231, PM-12.242, PM-12.250, PM-12.252), també se les podrà caçar amb arma llarga ratllada. Les caceres emparades en aquest punt s'hauran de comunicar prèviament mitjançant un procediment de control expressament establert per l'administració cinegètica. En tant no es publiqui el procediment referit, les caceres s'hauran de  comunicar de manera prèvia i fefaent, al Servei de Caça del Consell de Mallorca, indicant: matrícula del vedat,  data i contacte. Queden exceptuades de l'obligació de comunicació, les caceres amb cans i llaç que es regeixen per la seva normativa pròpia, i aquelles que es realitzin amb escopeta o arc en un dia hàbil amb escopeta dins els períodes de caça menor.

d. En els vedats o les finques que tenen autorització per al control poblacional, els períodes i els dies hàbils de caça són els que figuren en l'autorització. La realització d'aquests controls de cabres s'haurà de comunicar de forma prèvia i fefaent, al Servei de Caça del Consell de Mallorca, indicant: matrícula del vedat o finca si s'escau, número d'autorització, identitat dels actuants, data i telèfon de contacte.

1.4. Caça sense mort

1. Les persones interessades a promocionar i a practicar la caça sense mort en el vessant cinegètic o d'esport de natura i aventura, en modalitats legals autoritzades i reconegudes en el Reglament 1/2012, ho poden sol·licitar a l'administració competent en matèria de caça, la qual expedirà l'autorització en funció del tipus de terrenys cinegètics i de les activitats sol·licitades, si escau.

2. Els exemplars de cabra salvatge mallorquina capturats legalment amb cans i llaç, segons la normativa que, amb caràcter general, regula la caça d'exemplars «fins» als vedats amb Certificació de Qualitat de Caça Major, poden ser homologats d'acord amb la informació següent:

a. El caçador ha de presentar la sol·licitud d'homologació avalada pel guia de caça major acreditat que va dirigir la cacera, i hi ha d'adjuntar una còpia de l'acta de captura legal i de l'ús de precinte de cabra salvatge mallorquina. En cas que l'exemplar capturat dugués un bol intraruminal o un altre tipus d'identificació, aquesta s'ha de fer constar en l'acta.

b. A partir de les mesures en verd que figurin en l'acta, es calculen els punts usant el model oficial de mesura de la Comissió Balear de Caça Major (mètode CIC) i/o de l'SCI.

c. S'ha de presentar una declaració jurada i/o un arxiu fotogràfic que acrediti de forma fefaent que la persona sol·licitant és qui va enllaçar l'animal durant la cacera. En cas de sol·licitar la mesura amb el model de l'SCI, cal que també ho avali un Official Measurer.

d. El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, a través de la Comissió de Caça Major i Homologació de Trofeus, publica de forma anual la llista de les puntuacions amb el detall del caçador, amb l'ordre de captura, si escau, vedat i altres dades d'interès, mentre que entitats supraautonòmiques no reconeguin ni publiquin aquesta homologació.

3. Els exemplars femella de cabra salvatge mallorquina capturats amb caça sense mort o en les modalitats convencionals legalment autoritzades, poden ser homologats seguint el mateix procediment que els mascles. Cal tenir en compte que la validesa i el reconeixement d'aquestes mesures són les que es preveuen en el punt 2.d d'aquest article.

2. Caça menor

2.1. Espècies caçables

Són espècies caçables de caça menor a l'illa de Mallorca per a la temporada de caça 2023-2024, de conformitat amb l'informe tècnic preceptiu, i d'entre les cinegètiques establertes en l'Annex I del Decret 71/2004, de 9 de juliol, pel qual es declaren les espècies objecte de caça i pesca fluvial a les Illes Balears, i se n'estableixen les normes de protecció, les següents:

El conill (Oryctolagus cuniculus), la llebre (Lepus granatensis), la perdiu (Alectoris rufa), la guàtlera (Coturnix coturnix), el faisà (Phasianus colchicus), el tudó (Columba palumbus), el colom salvatge (Columba livia), la tórtora turca (Streptopelia decaocto), la cega (Scolopax rusticola), l'estornell comú (Sturnus vulgaris), el tord (Turdus philomelos), el tord cellard (Turdus iliacus), la grívia (Turdus viscivorus), el tord burell (Turdus pilaris), el cegall (Gallinago gallinago), la fotja (Fulica atra), i les anàtides següents: el collverd (Anas platyrhynchos), el siulador (Anas penelope),  el coer (Anas acuta), la sel·la rossa (Anas crecca), la sel·la blanca (Anas querquedula), el cullerot (Anas clypeata), la griseta (Anas strepera), el moretó capvermell (Aythya ferina), el moretó de plomall (Aythya fuligula),.

La tórtora salvatge (Streptopelia turtur) té una quota “0” de captures en la temporada 2023-2024 en aplicació del AHMM (Adaptative Harvest Management Mecanism), de manera que no és un recurs cinegètic aprofitable durant la present temporada.

2.2 Normes generals

La caça menor s'ha de dur a terme de conformitat amb les limitacions i les condicions següents:

a. Les modalitats permeses, amb caràcter general, són les establertes en l'article 6.1 de l'esmentat Reglament 1/2012.

b.  Les captures màximes diàries per caçador, per a les espècies caçables següents, són:

 • 18 tords, amb independència de la modalitat utilitzada
 • 6 guàtleres.
 • 4 cegues
 • 2 llebres amb les modalitats de cans llebrers i falconeria. La caça de la llebre en la resta de modalitats no està permesa.
 • 6 conills, en qualsevol modalitat.
 • 6 perdius, excepte en la modalitat d'arruix, en la qual es poden caçar el nombre que estableixi el Pla tècnic de caça dels vedats on aquesta modalitat és permesa
 • 8 anàtids, dividits en un màxim de 6 collverds i un màxim de 2 entre la resta d'espècies d'anàtides caçables

c. No hi ha nombre màxim de captures per a la resta d'espècies cinegètiques.

d. En els vedats de caça acollits al règim especial o intensiu, les captures màximes diàries són les establertes en el pla tècnic corresponent.

e. Tal com estableix l'article 6.2 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, no s'ha de caçar la cega a l'agüait ni a la l'espera, ni s'ha de tirar als esbarts de perdius a terra.

f. En la caça del tord a barraca, a més del tord, es poden abatre la resta d'espècies caçables amb arma de foc i d'acord amb les normes específiques per a cada una previstes en aquest annex.

g. Pot ser abatuda, en dies hàbils de caça menor, la gavina vulgar (Larus michahellis). Durant tot l'any, si es donen circumstàncies que ho justifiquin, es podrà tramitar autorització per al seu control al Servei de Caça del Consell de Mallorca.

h. Les comunicacions per a modalitats de caça i tipus de períodes a les quals fa referència aquest annex s'han de lliurar, preferentment en model oficial, al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, signades pel titular del vedat, han d'estar segellades com a registrades i s'han de dur damunt quan es caça.

i. Els titulars dels vedats poden establir les limitacions que considerin, relatives a dies, dates o altres aspectes, i fer-les constar en l'autorització que expedeixen al caçador. L'incompliment d'aquestes condicions suposa caçar sense autorització.

Tot això sense perjudici del compliment de les normes, limitacions i condicions que estableix al Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics.

2.3 Períodes i dies hàbils de caça

a. Amb caràcter general, sens perjudici del que es concreta en el punt b) següent i en el punt 3.6, els dies hàbils dins el període de caça menor general són el dimarts, el dijous, el dissabte, el diumenge i els festius de caràcter nacional o autonòmic. No tenen la consideració de dies hàbils els afectats per festes de caràcter local.

b. En els vedats de caça, es fixen els períodes següents de caça i els dies hàbils:

1. Conill:

1. Des del 22 de juny fins al 20 d'agost s'autoritza la caça amb escopeta, arc o aus de falconeria, sense cans ni elements auxiliars a les tres modalitats; dijous i diumenge.

 

2. Des del 24 de juny fins al 20 d'agost s'autoritza la caça amb cans eivissencs; dimarts i dissabte.

3. Des del 5 de juliol, fins al 20 d'agost s'autoritza amb aus de falconeria i els seus elements auxiliars (cans i fura); dimarts i dissabte.

4. Des del 15 d'agost s'autoritza la caça amb cans i/o escopeta els dies hàbils per cada una de les modalitats.

2. Mitja veda. El període de mitja veda és el comprès entre el 20 d'agost i l'obertura de la caça menor general.

Durant aquest període es pot caçar la guàtlera, el tudó, i el conill. La llebre, únicament amb les modalitats de cans llebrers i falconeria.

El dijous, el diumenge i els festius de caràcter nacional o autonòmic, es pot caçar amb arc, escopeta i/o qualsevol raça de cans i/o fura.

El dimarts i el dissabte, només es pot caçar amb cans eivissencs i els seus elements auxiliars (fura) o cans llebrers.

Amb aus de falconeria i els seus elements auxiliars (cans i fura) es pot caçar els dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge.

3. Caça menor general. Comença per a totes les espècies de caça menor el 12 d'octubre, inclòs el tord, i acaba el 28 de gener, llevat del conill i la llebre pels quals finalitza el 3 de desembre. La caça del tord a coll finalitza el 10 de febrer, podent caçar entre el 29 de gener i el 10 de febrer tots els dies de la setmana.

4. Amb autorització expressa del titular del vedat es pot caçar el conill amb escopeta, escopeta i cans i cans eivissencs, amb els seus elements auxiliars, fins el 31 de desembre.

c. Els períodes de caça, modalitats, dies hàbils i màxim de captures per a cada espècie permesa en els terrenys cinegètics d'aprofitament comú (lliures) es fixen en l'annex II.

d. Durant el mes de febrer es podran autoritzar recomptes de cega sense mort amb ca de mostra en els vedats que ho sol·licitin, sempre que no hi hagi motius que ho desaconsellin i ho hagin sol·licitat fins al 31 de gener com a màxim. Es podran autoritzar dos dies per setmana com a màxim, amb un conductor i un màxim de dos cans simultanis per cada 50 Ha. de terreny o fracció. No es podrà portar arma de foc ni detonadora.

3. Modalitats tradicionals de caça menor

3.1. Caça de la perdiu amb reclam mascle i escopeta.

3.1.A. Limitacions

a. Aquesta modalitat s'ha de practicar de conformitat amb l'article 7.1 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, i amb les limitacions que s'hi estableixen, així com amb les condicions previstes específicament per a aquesta modalitat en l'article 36.4 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial.

b. Es permet la caça de la perdiu amb reclam mascle i escopeta únicament als vedats de caça.

c. El nombre màxim de captures per caçador i dia és de 4 perdius.

d. Els reclams de perdiu mascle podrán ser identificats amb anelles d'identificació d'espècies cinegètiques en captivitat donades d'alta al registre corresponent de l'adminstracio cinegètica sota aquest concepte. En cas de reclams que encara es trobin anellats amb anelles amb codi de caça de perdiu, aquestes podrán ser substituïdes per les anelles d'identificcació d'espècies cinegètiques amb codi definitiu dirigint-se el caçador al Servei de Caça, i en cas de dany a l'anella durant la manipulació, aquesta serà reposada d'ofici.

3.1.B. Període i dies hàbils de caça

Dins el període de caça menor general es pot caçar des del 31 de desembre fins al 28 de gener, cada dia de la setmana, excepte els dimecres. Amb autorització expressa del titular del vedat, es pot caçar des del 29 de gener fins al 10 de febrer tots els dies de la setmana.  

3.2. Caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues

3.2.A. Limitacions

Aquesta modalitat s'ha de practicar de conformitat amb l'establert en l'article 7.2 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, i amb les limitacions següents, que es concreten en aplicació del reglament esmentat:

a. Es permet la caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues únicament als vedats de caça.

b. El caçador ha d'estar en possessió de l'autorització específica, individual i intransferible, per a aquesta modalitat, expedida per l'administració competent en matèria de caça, i, a més, ha de disposar de l'autorització del titular expressa per practicar aquesta modalitat concreta.

c. El nombre màxim de captures per caçador i temporada de caça és de 10.

d. S'autoritza un únic reclam de perdiu mascle i fins a 3 bagues tradicionals amb 4 bagons, per caçador. Les bagues han d'estar precintades per l'administració competent en matèria de caça, segons estableix la normativa específica en la matèria aplicable. Combinar bagues i escopeta per a la caça, no és permès.

e. Cada perdiu, en abandonar el lloc fix on s'ha desenvolupat l'acció de caça, s'ha d'identificar amb una anella codificada per caça de perdiu, lliurada per l'administració competent al caçador autoritzat, previ pagament de les taxes corresponents, per aquest concepte. Aquesta anella faculta a la tinença i transport de l'exemplar. La comercialització de les perdius capturades està prohibida així com el transport i/o alliberament en altres terrenys cinegètics excepte si es disposa d'autorització administrativa.

f. El període de sol·licitud de l'autorització, lliurament d'anelles i precintatge de bagues, comença el 1 de setembre. El sol·licitant ha de justificar que es troba en possessió de la llicència de caça de perdiu amb reclam.

g. És obligatori lliurar el resum de captures associat a l'autorització amb els codis d'anella de caça usats, tot correctament emplenat i signat, fins al 31 de març s'hagi caçat o capturat o no. En cas contrari, es pot denegar el permís per a la temporada següent. Les perdius capturades vives i anellades romanen a nom del caçador autoritzat, el qual ha de comunicar la baixa de l'exemplar i justificar-ne les causes, o la cessió a altres caçadors autoritzats, si escau.

h. Les anelles no emprades queden sota la custòdia dels titulars de l'autorització de caça de perdiu amb bagues per a la propera temporada, les quals suposaran la part corresponent de la quota anual autoritzada, podent sol·licitar el caçador la diferència.

i. Els reclams de perdiu mascle podrán ser identificats amb anelles d'identificació d'espècies cinegètiques en captivitat donades d'alta al registre corresponent de l'adminstracio cinegètica sota aquest concepte. En cas de reclams que encara es trobin anellats amb anelles amb codi de caça de perdiu, aquestes podrán ser substituïdes per les anelles d'identificcació d'espècies cinegètiques amb codi definitiu dirigint-se el caçador al Servei de Caça, i en cas de dany a l'anella durant la manipulació, aquesta serà reposada d'ofici.

3.2.B. Període i dies hàbils de caça

Dins el període de caça menor general es pot caçar des del 31 de desembre fins al 28 de gener, cada dia de la setmana, excepte els dimecres. Amb autorització expressa del titular del vedat, es pot caçar des del 29 de gener fins al 10 de febrer tots els dies de la setmana.

3.3. Caça del tord a coll

3.3.A. Limitacions

Aquesta modalitat s'ha de practicar amb les limitacions establertes en l'article 7.3 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, i amb les següents condicions que es concreten, per al control de la pressió de caça, en aplicació del Reglament esmentat:

a. S'autoritza la pràctica d'aquesta modalitat a tots els terrenys cinegètics, per a les espècies incloses en l'autorització i fins a la data establerta en punt 3.3.B.a.

b. No es poden tancar els filats per capturar aus que no siguin d'una de les espècies permeses, que s'han d'amollar en cas de captura accidental.

c. El caçador ha d'estar en possessió de l' autorització específica, individual i intransferible, per a aquesta modalitat, expedida per l'administració competent en matèria de caça, i de la llicència de caça corresponent. El resum de captures inclòs en l'autorització ha d'estar emplenat al dia, abans d'abandonar el lloc fix on s'ha desenvolupat l'acció de caça, i s'ha de mostrar actualitzat en cas d'inspecció de caça.

d. S'autoritza un màxim de 2.750 permisos per a la corrent temporada de caça.

e.  Els filats han de complir les característiques establertes legalment i reglamentàriament, i han d'estar precintats per l'administració competent en matèria de caça, d'acord amb la normativa aplicable.

f. Els filats de caça poden estar als colls amb un màxim de 2 dies d'antelació a l'inici de la caça d'aquesta modalitat, i s'han de retirar en un màxim de 2 dies després del tancament del període hàbil.

g. Una vegada acabada la campanya de caça a coll és obligatori lliurar, fins el 31 de març, els impresos de captures emplenats. En cas contrari, es pot denegar el permís per a la temporada següent.

3.3.B Període i dies hàbils de caça

a. El període hàbil comença el 12 d'octubre i acaba el 10 de febrer.

b. En els vedats, els dies hàbils de caça del tord a coll amb caràcter general són: el dilluns, el dimecres, el divendres, el dissabte, el diumenge i els festius de caràcter nacional o autonòmic.  Als terrenys lliures, són els que s'estableixen en l'annex II.

c. Durant el període del 29 de gener fins al 10 de febrer es podrà caçar tots els dies de la setmana.

d. El període de sol·licitud de permisos de caça a coll comença l'1 de setembre.

3.4 Caça de conills amb cans eivissencs

3.4.A. Limitacions

Aquesta modalitat s'ha de practicar de conformitat amb l'article 7.4 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, amb les limitacions que s'hi estableixen i amb les condicions previstes en matèria de cans en l'article 34.4 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial:

a. Es pot caçar amb una guarda de fins a 8 cans, amb independència del nombre de caçadors.

b. Les captures màximes són de 6 conills per guarda i dia, amb independència del nombre de caçadors. El Reglament 1/2012 estableix que no es poden ajuntar guardes.

3.4.B Període i dies hàbils

Els períodes i els dies hàbils de caça són els establerts per al conill i per a la modalitat en el punt 2.3 d'aquest annex.

3.5. Caça del conill amb fura com a element auxiliar

3.5.A. Limitacions

Aquesta modalitat s'ha de practicar de conformitat amb l'article 7.5 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, amb les limitacions que s'hi estableixen i amb les condicions següents que s'especifiquen, per al control de la pressió de caça i en aplicació del que preveu el reglament esmentat:

a. D'entre els complements que preveu el Reglament 1/2012, s'autoritzen durant aquesta temporada els següents: cans, escopetes, arc o aus de falconeria. El titular del vedat pot limitar-les en l'autorització.

b. Únicament permesa als vedats de caça. Per a l'ús de la fura en altres tipus de terrenys, per danys a l'agricultura o per altres causes justificades, o per l'ús simultani amb senderes o altres mètodes autoritzables, ho ha d'autoritzar el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, d'acord amb l'article 39 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial, i amb les previsions establertes en l'article 7.5.c del Reglament 1/2012, a petició de la persona interessada.

c. Qui utilitzi la fura ha de disposar de la llicència de caça específica i permís exprés del titular del vedat.

d. Els conills que es capturen no es poden comercialitzar ni els poden moure sense autorització administrativa.

3.5.B. Període i dies hàbils

El període i els dies hàbils de caça són els permesos per a la caça del conill amb les diferents modalitats, d'acord amb el punt 2.3 d'aquest annex, des de l'obertura de la mitja veda fins a l'acabament de la caça d'aquesta espècie.

3.6. Falconeria

3.6. A. Limitacions

Aquesta modalitat s'ha de practicar de conformitat amb l'article 7.6 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, amb les limitacions que s'hi estableixen, tot i tenint en compte les indicacions següents, que es fixen en concreció de l'anterior:

a. Durant tot l'any les aus es poden entrenar amb cimbell o amb peces “d'escape”; cal tenir l'autorització del titular del vedat o, en els terrenys de règim cinegètic comú, l'autorització de la persona propietària. Els dies hàbils de caça en els terrenys de règim cinegètic comú no serà necessari l'autorització de la persona propietària.

b. Durant els vols d'entrenament, les aus han de romandre dins el terreny cinegètic on s'està autoritzat.

c. Es obligatori que totes les aus de falconeria volin amb aparells de telemetria

 

3.6.B. Període i dies hàbils

Els períodes i dies hàbils amb falconeria i els elements auxiliars (cans i fura) són els fitxats per aquesta modalitat a l'apartat 2.3 d'aquest annex, excepte durant la caça menor en general, en que seran tots el dies de la setmana, amb un màxim de 2 peces de qualsevol de les espècies per falconer i dia.

​​​​​​​​​​​​​​4. Altres modalitats i pràctiques de caça menor

4.1. Caça menor amb arc

Aquesta modalitat s'ha de practicar de conformitat amb l'article 8.2 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, amb les limitacions que s'hi estableixen i amb les condicions següents, que es fixen en aplicació del reglament esmentat:

a. S'autoritza a vedats, amb l'autorització expressa expedida pel titular del vedat, per practicar aquesta modalitat concreta.

b. S'autoritzen arcs de potència de 40 lliures o superior.

c. El caçador haurà d'acreditar estar en possessió de la targeta T2 o document assimilable en el seu país d'origen.

d. Els dies, les modalitats i les espècies autoritzats són els mateixos que en la caça menor amb escopeta.

e. L'arc i les fletxes han d'anar identificades amb el DNI del caçador o un codi identificatiu lliurat per l'administració competent en matèria de caça, segons la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

4.2. Caça amb cans llebrers

Aquesta modalitat, que es du a terme amb cans de la raça corresponent sobre la llebre, es pot practicar d'acord amb les condicions següents:

a. S'autoritza un màxim de tres cans llebrers, que poden anar acompanyats d'altres races de cans com a auxiliars per a trobar i/o alçar les llebres.

b. En cap cas es pot superar el nombre màxim de quatre cans, amb independència de la raça.

c. Quan es formin grups de caçadors, aquests podran portar un màxim de dos cans llebrers per caçador, fermats, i únicament es podran amollar dos cans llebrers en cada encalç.

4.3. Caça de conills amb cans i escopetes

Per practicar aquesta modalitat, contemplada a l'article 6.1.a del Reglament 1/2012, s'autoritza la formació de grups de caçadors i cans per caçar conills, amb un màxim de sis cans i quatre escopetes. Aquests no es poden ajuntar amb altres grups de caçadors i, com a màxim, es poden caçar 6 conills per grup i dia.

4.4.  Aquàtiques

Aquesta modalitat s'ha de practicar de conformitat amb l'article 8.1 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, amb les limitacions que s'estableixen sobre les espècies i amb els màxims de captures per a cada una establerts en el punt 2 d'aquest annex.

4.5.  Caça sembrada

Aquesta modalitat s'ha de practicar segons la definició que en dóna l'article 2 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, de conformitat amb els articles 14 i 22 de la mateixa norma i amb les limitacions que s'hi estableixen. Així mateix, es tenen en compte les condicions següents, que s'estableixen com a mesura de control de la pressió de caça i en aplicació del reglament esmentat:

4.5.1 Terrenys

a. La caça sembrada pot ser practicada en vedats amb pla tècnic de règim general, especial i intensiu, d'acord amb les limitacions establertes al pla. Pot practicar-se, així mateix, en els camps d'ensinistrament de cans, amb les limitacions que estableixi l'autorització del camp.

b. Si el pla tècnic no preveu l'activitat, aquesta queda condicionada a una autorització específica i al règim de comunicació afectats pels articles 14 i 22 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics.

c. Queda prohibida la caça sembrada en terrenys lliures. Els escapes per a vols d'entrenament d'aus de falconeria continguts al punt 3.6 no tenen la consideració de caça sembrada.

4.5.2 Períodes i dies hàbils

a. Vedats amb pla tècnic de règim general: el període hàbil és el mateix que, amb caràcter general, per a la espècie en qüestió.

b. Vedats amb pla tècnic de règim especial: el període hàbil és el mateix que, amb caràcter general, per a la espècie en qüestió, excepte dins els camps d'ensinistrament de cans que hi pugui haver dins el vedat.

c. Vedats de règim intensiu: el període hàbil és l'establert en el pla tècnic de règim intensiu.

d. Camps d'ensinistrament de cans: el període hàbil és el que, amb caràcter general, per a cada espècie i si s'ha ampliat el termini ha de figurar en l'autorització del camp.

e. Els dies hàbils són els fixats per a cada espècie i període de caça en el punt 2 d'aquest annex.

4.6. Ensinistrament de cans

L'ensinistrament de cans dins camps autoritzats queda condicionat a l'establert en l'article 10 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics.

4.7. Proves i campionats de caça

Poden ser autoritzats d'acord amb l'establert en l'article 11 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics.

4.8. Foment de les races de cans autòctones

Per revalorar el patrimoni que suposen les races de cans autòctones i d'acord amb el que estableixen els articles 34.5, 35.2 i 35.3 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial, així com l'article 19 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, es declaren els dies 25 d'agost i 1 i 8 de setembre hàbils per caçar amb ca eivissenc, amb ca rater i amb ca mè mallorquí, cada un amb la modalitat de caça corresponent, en els vedats que ho autoritzin, sempre que es compleixin les condicions i les limitacions que, en aplicació del reglament esmentat, s'han fixat en aquest annex i que els són aplicables durant el període de caça de la mitja veda.

4.9. Alliberament d'espècies cinegètiques

Per alliberar espècies cinegètiques és aplicable el que s'estableix en l'article 14 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, així com en la normativa de rang superior aplicable.

5. Memòria de captures

La memòria anual de captures dels vedats de caça s'ha de lliurar en acabar la temporada de caça en curs fins el 31 de març com a màxim.

La memòria ha d'incloure totes les captures efectuades dins vedat durant la temporada corresponent, tant en període hàbil dins règim general com amb autoritzacions excepcionals expedides a nom del titular o de tercers. La memòria ha d'incloure també les captures que els caçadors hagin de comunicar o comunicat individualment a l'administració pel seu compte arran de:

- permisos especials: tords a coll, perdiu amb reclam i bagues, i cabres amb cans i llaç.

- abatiments efectuats amb autoritzacions excepcionals de control d'espècies.

- han de figurar les amollades i repoblacions abans i durant la caça d'aquella temporada, si s'escau.

En el cas dels vedats intensius, quan el calendari de l'activitat que tenguin autoritzada ho justifiqui, podran lliurar la memòria de captures fins al 31 de maig.

6. Documentació necessària per caçar

Durant l'exercici de la caça, els caçadors han de dur la documentació que, per caçar, exigeix la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial.

A més, si practiquen la caça dins un vedat privat, els caçadors han de dur una autorització escrita del titular del vedat corresponent. Aquest document, en el qual els titulars autoritzen la caça dins els seus vedats, ha de contenir, com a mínim, les dades que figuren en el model que s'estableix en l'annex II del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics. També pot contenir altres limitacions que consideri el titular relatives a terreny, modalitats, espècies, períodes o dies de caça, així com a qualsevol altre aspecte consubstancial a la determinació de la pressió de caça.

Les societats de caçadors poden substituir l'autorització per un distintiu identificatiu que portin els socis en aplicació de l'article 31.4.a de la Llei 6/2006 balear de caça i Pesca Fluvial.

Per a la caça amb arc s'haurà d'estar en possessió de la tarja T2. En cas de caçadors amb residència fora de l'illa de Mallorca, s'haurà d'acreditar estar facultat legalment per a la pràctica de la caça amb arc en el lloc d'origen.

7. Caça en els terrenys cinegètics d'aprofitament comú (lliures)

La caça en els terrenys de règim cinegètic comú queda condicionada a l'aplicació del pla marc d'ordenació previst en l'article 25 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics.

Les espècies cinegètiques, els períodes i els dies hàbils, les modalitats i els màxims de captures per a les modalitats de caça autoritzades es fixen en l'annex II.

La cartografia digital de terrenys cinegètics que figura en els visors web oficials i a la pàgina web del Servei de Caça, i que actualitza el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, és la que preval, amb caràcter general, a partir de la data de cada actualització.

Els àmbits territorials municipals que no estan acollits al pla marc i no disposen d'un pla d'ordenació cinegètica propi queden com a zones inhàbils de caça, d'acord amb l'establert en l'article 24 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial.

8. Infraccions

L'incompliment durant la pràctica de la caça de les condicions i les limitacions establertes en la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial; en el Reglament 1/2012, del Consell de Mallorca, i en aquest annex, atès que suposen la concreció de les limitacions i les condicions que necessàriament i, en aplicació del reglament esmentat, són consubstancials a la determinació de la pressió de caça per a l'anualitat 2023-2024, i que només es poden determinar anualment previ l'informe tècnic corresponent, que és preceptiu i vinculant, se sanciona de conformitat amb l'establert en la legislació vigent.

a. La memòria anual de captures així com la resta de resums de captures que siguin preceptius s'han de presentar de forma completa i precisa en ajust al punt 5 d'aquest annex. L'incompliment d'aquesta obligació podrà comportar la incoació d'expedient sancionador.

b. No és permès difondre imatges o informacions les quals per la seva presentació, parcialitat,  inexactitud o falsedats puguin constituir o puguin induir o promoure el frau, l'engany, la il·legalitat o la confusió de la normativa de caça i pesca fluvial i dels seus termes pel que fa a espècies o varietats de caça, modalitats, períodes, llocs de caça, així com qualsevol altre element de la regulació de la matèria substancial per al a conservació dels recursos naturals.

L'incompliment d'aquesta prohibició podrà comportar la incoació d'expedient sancionador en tant la conducta pugui ser constitutiva de la infracció molt greu tipificada a l'article 73.13 de la Llei de caça, consistent en participar en la comercialització, publicitar, organitzar, dur a terme, cooperar o promoure qualsevol acte conduent a caceres fraudulentes o il·legals, encara que no existeixi ànim de lucre, o no s'hagi consumat el fet material de cobrar la peça.

9. Control de la processionària amb escopeta

a. Per controlar la processionària, pot disparar-se a les bosses amb escopeta, entre el 15 de novembre i el 28 de gener, els dies hàbils de caça amb arma de foc (escopeta), dins els terrenys cinegètics.

b. També es pot fer el mateix tipus de control, entre el 29 de gener i el 29 de febrer, dins els vedats que ho han comunicat amb antelació al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, mitjançant fax al 971 173 959, adreça electrònica a serveicinegetic@conselldemallorca.net o mitjançant de la seu electrònica del Consell de Mallorca, en què constin el dia, l'hora, la localització exacta de l'actuació i la persona responsable de l'ús de l'arma de foc.

c.  En els terrenys cinegètics inclosos dins espais naturals protegits, el control previst en el punts 1 i 2 d'aquest article queda condicionat a l'autorització de l'organisme competent en matèria d'espais naturals protegits, si escau.

d.  En terrenys no cinegètics, entre el 15 de novembre i el 29 de febrer, és preceptiva l'autorització de la Comandància de la Guàrdia Civil –Intervenció d'Armes de Palma de Mallorca, (971774100).

e.  Quan es faci aquest control en zones humides, no pot dur-se a terme amb munició que contengui plom.

f.  Si bé no són aplicables al control de processionària les normes en matèria de caça referents a zones de seguretat, s'ha d'actuar garantint la seguretat de les persones i els béns.

10. Validesa territorial de la llicència de caça

La llicència de caça expedida a qualsevol consell insular és vàlida al territori de l'illa de Mallorca, sense perjudici de la resta de requisits i/o autoritzacions que siguin necessàries, entre aquest, la declaració del nom del vedat i les dades aproximades de caça establert a l'article 5 del Reglament en cas de caçadors no residents a Mallorca.

 

​​​​​​​11. Normativa subsidiària

En tot allò que no s'ha especificat en aquest annex, s'aplica el que disposen la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial; el Reglament 1/2012 del Consell de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics; la Llei 42/2007, de patrimoni natural i biodiversitat, i la legislació que la desplega.

12. Models de sol·licituds i comunicacions

 • Sol·licitud de permís de caça a coll temporada 2023-2024. (https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=2365)
 • Sol·licitud de permís de caça amb reclam i bagues temporada 2023-2024. (https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=2382)
 • Sol·licitud de permís de caça de cabres amb cans i llaç temporada 2023-2024. (https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=2348)
 • Sol·licitud de permís de recomptes de cegues sense mort amb ca de mostra durant el mes de febrer de 2024. (https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=15077)
 • Comunicació per disparar a la processionària en el mes de febrer en els vedats de caça temporada 2023-2024 (https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=16992)
 • Comunicació prèvia de dies de caça major per a no residents a Mallorca temporada 2023-2024 (https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=83624)
 • Memòria anual de captures temporada 2023-2024. (https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=10977)
 • Sol·licitud d'orígel legal cabra assilvestrada “feral goat”. (https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=64689)

 

 

ANNEX II PLA MARC D'ORDENACIÓ DE LA CAÇA ALS TERRENYS CINEGÈTICS D'APROFITAMENT COMÚ (LLIURES).

Llegenda: DL dilluns; DM = dimarts; DC = dimecres; DJ = dijous; DV = divendres; DS = dissabte; DG = diumenge

MALLORCA (COMARCA ÚNICA)

ESPÈCIE

MODALITATS

PERÍODES

DIES HÀBILS

MÀXIM CAPTURES

CONILL

ESCOPETA

29/06 - 15/08

DJ

6

 

FALCONERIA (*)

25/06 // 5 /07 – 19/08 // 20/08 – 11/10 // 12/10 – 3/12

DG // DJ, DS, DG // DC, DV, DS, DG // DL, DC, DV, DS, DG

 

ESCOPETA / ESCOPETA I CA

20/08 – 11/10 // 12/10 - 2/12

DJ // DJ, DS

 

CANS EIVISSENCS

24/06 – 19/08 // 20/08 – 11/10 // 12/10 - 2/12

DS // DJ,  DS //  DJ,  DS

 

FURA

AUTORITZADA AMB PERMÍS ESPECIAL PER DANYS A LA AGRICULTURA

 

PERDIU

ESCOPETA / ESCOPETA I CA

12/10 – 27/01

DJ, DS

2

 

FALCONERIA (*)

12/10 – 28/01

DL, DC, DV, DS, DG

GUÀTLERA

ESCOPETA / ESCOPETA I CA

20/08 – 11/10 // 12/10 –  27/01

DJ // DJ, DS

6

 

FALCONERIA (*)

20/08 – 11/10 // 12/10 –  28/01

DC, DV DS, DG // DL, DC, DV, DS, DG

CEGA

ESCOPETA / ESCOPETA I CA

12/10 –  27/01

DJ, DS

2

 

FALCONERIA (*)

12/10 –  28/01

DL, DC, DV, DS, DG

FAISÀ

ESCOPETA / ESCOPETA I CA

12/10 – 27/01

DJ, DS

 

 

FALCONERIA (*)

12/10 – 28/01

DL, DC, DV, DS, DG

TUDÓ

ESCOPETA / ESCOPETA I CA

20/08 – 11/10 // 12/10 – 27/01

DJ // DJ, DS

 

 

FALCONERIA (*)

20/08 – 11/10 // 12-10 – 28/01

DC, DV DS, DG // DL, DC, DV, DS, DG

TÓRTERA TURCA

ESCOPETA / ESCOPETA I CA

12/10 - 27/01

DJ // DJ, DS

 

 

FALCONERIA (*)

12-10 – 28/01

 DC, DV DS, DG // DL, DC, DV, DS, DG

COLOM

ESCOPETA / ESCOPETA I CA

12/10 – 27/01

DJ, DS

 

SALVATGE

FALCONERIA (*)

12-10 – 28/01

DL, DC, DV, DS, DG

TORDS

ESCOPETA / ESCOPETA I CA

12/10 – 27/01

DJ, DS 

10

 

FALCONERIA (*)

12/10 – 28/01

DL, DC, DV, DS, DG

 

A COLL

12/10 – 10/02

DL, DC, DV, DS, DG I FESTIUS

ANÀTIDES

ESCOPETA / ESCOPETA I CA

12/10 – 27/01

DJ, DS 

6 collverds + 2 entre les altres ànneres caçables

 

FALCONERIA (*)

12/10 – 28/01

DL, DC, DV, DS, DG

CEGALL

ESCOPETA / ESCOPETA I CA

12/10 – 27/01

DJ, DS 

 

 

FALCONERIA (*)

12/10 – 28/01

DL, DC, DV, DS, DG

FOTJA

ESCOPETA / ESCOPETA I CA

12/10 – 27/01

DJ, DS 

 

 

FALCONERIA (*)

12/10 – 28/01

DL, DC, DV, DS, DG

 

ESTORNELL

ESCOPETA / ESCOPETA I CA

12/10 – 27/01

DJ, DS 

 

 

FALCONERIA (*)

12/10 – 28/01

DL, DC, DV, DS, DG

 

 

A COLL

12/10 – 10/02

DL, DC, DV, DS, DG I FESTIUS

 

CABRA ASSILVESTRADA

CANS I LLAÇ

TOT L'ANY (sempre que es disposi de l'autorització expedida per part del Servei de Caça per

practicar aquesta modalitat.)

CADA DIA

 

(*) Per la modalitat de falconeria, a partir de l'obertura de la caça en general (12 d'octubre), les captures màximes permeses seran de 2 peces de qualsevol de les espècies caçables per caçador i dia, en total.

 

ANNEX III Pla d'usos del Centre Cinegètic de Mallorca per a la temporada 2023-2024

1. Objecte del pla: realització d'activitats cinegètiques esportives, formatives o educatives, foment de bones pràctiques o implantació de pràctiques alternatives, amb l'objecte d'implementar millores en relació a una gestió i pràctica cinegètica sostenible.

2. Activitats contemplades:

 • Proves, campionats i ensinistrament de ca de mostra.
 • Proves, campionats i ensinistrament de ca eivissenc.
 • Proves i campionats de recorregut de caça (sobre plat ecològic).
 • Proves, campionats de compack sporting (sobre plat ecològic).
 • Proves, campionats i entrenaments de tir amb arc.
 • Proves, campionats i ensinistrament de falconeria.
 • Proves, campionats i ensinistrament de perdiu amb reclam.
 • Altres proves, campionats i ensinistrament en modalitats cinegètiques contemplades al Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, aprovat definitivament en data 9 de febrer de 2012.
 • Activitats de caça fotogràfica.
 • Reunions d'entitats associatives, trobades, jornades, conferències i cursos en matèria ambiental, cinegètica, tir i disciplines esportives cinegètiques, proves de plomeig, races autòctones de cans de caça i modalitats tradicionals.
 • Experiències científiques i tècniques en matèria de gestió cinegètica, sembres experimentals, maneig ambiental i espècies de caça (s'haurà de presentar memòria de l'activitat o disseny experimental).
 • Altres activitats que, arran d'una memòria justificativa, siguin compatibles amb la finalitat del centre, i en arreglo al règim d'autorització següent.

3. Règim d'autorització: tal i com preveu l'article 12 del Reglament 1/2012, les activitats contemplades al punt precedent quedaran autoritzades de manera automàtica amb la presentació de la sol·licitud del servei, on s'haurà de fer constar:

1. Declaració de coneixença de les normes d'ús, així com de la normativa que fos d'aplicació a la pràctica o activitat.

2. Assumpció de les responsabilitats derivades de l'activitat a realitzar.

3. Declaració d'estar en possessió d'una assegurança quan sigui legalment exigible, de tota la documentació legal preceptiva i d'altres autoritzacions concurrents, si s'escau.

4. Quan es tracti d'una prova o campionat oficial, si n'és el cas, justificació de la federació esportiva corresponent.

L'autorització automàtica es produirà sempre que en el termini de 48 hores no se notifiqui la impossibilitat de dur a terme l'activitat per ser incompatible amb altres serveis o activitats prèviament autoritzades.

4. Règim de funcionament: Els interessats es poden dirigir al Servei de Caça del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (Tel. 971 17 38 78; serveicinegetic@conselldemallorca.net) o a la web

http://www.conselldemallorca.net/index.php?id_section=6592&id_class=6580&id_parent=271

per a obtenir els impressos i la informació necessària per a complimentar-ho. La reserva es considerarà formalitzada una vegada comprovada la disponibilitat del centre, i en seu cas, s'hagi donat entrada al registre corresponent. La sol·licitud quedarà autoritzada d'acord amb el que es preveu al Règim d'autorització.

5. Liquidació de preus públics: En el cas d'activitats que impliquin l'ús de recursos del Centre sotmesos a preu públic (màquines de tir al plat i plats ecològics), s'hauran de liquidar els imports establerts a Imposició dels preus públics en matèria de caça i pesca fluvial a Mallorca i aprovació de l'ordenança reguladora d'aquests preus Públics (BOIB núm. 106 de 21 de juliol de 2012).

 

(Signat electrònicament: 5 de maig de 2023

La secretària Tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local Rosa Mª Cañameras Bernaldo)