Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 302953
Aprovació la delegació de competències a l’EBAP per la realització de les proves del procés selectius de les places de policia local publicades a l’oferta pública de 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de batlia número 2023/393 el passat dia 04 de maig de 2023, es va resoldre el següent assumpte:

«Resolució del batle per la qual s'aprova la delegació de competències a l'EBAP per la realització de les proves del procés selectius de les places de policia local publicades a l'oferta pública de 2023

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET

La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 26 d'abril de 2023, publicada al BOIB núm. 56 de 02 de maig de 2023, de convocatòria perquè els ajuntaments deleguin en l'EBAP les competències per dur a terme el procés unificat de selecció per cobrir les vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local i les places de policies en els ajuntament que no hagi constitut cos de policia local.

L'Oferta d'Ocupació Pública de 2023, aprovada per Decret de batlia núm. 2022/48 de 25 de gener de 2023, estableix 1 plaça vacant de l'escala de Policia Local, Administració especial, grup C1.

D'acord amb l'exigit a la convocatòria, l'Ajuntament té aprovat el Pla d'Igualtat per acord de Ple de 18 de juny de 2018.

D'acord amb les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria del règim local, i concretament d'acord amb l'article 21), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local,

RESOLC

Primer.- Delegar a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d'Administració Pública mitjançant l'Escola Balear de l'Administració Pública les següents competències, de conformitat amb l'Annex de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 26 d'abril de 2023:

a) Aprovar les bases i la gestió del procés selectiu per cobrir la plaça següent que consta a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2023:

Personal Funcionari de carrera

Denominació: Policia Local

Número places vacants: 1

Escala: Administració Especial

Classe: Policia Local

Grup: C1

Procediment: mitjançant procediment ordinari, torn lliure

La delegació inclou les competències per adoptar les resolucions necessàries per dur a terme la convocatòria i aprovar-ne les bases i el procés selectiu, sense que suposi l'alteració de la titularitat de la competència atribuïda a cada ajuntament.

b) Dur a terme tots els actes materials i jurídics que integren el procediment d'oposició segons les bases de la convocatòria i les normes sobre policies locals i funció pública aplicables.

Aquests actes són, com a mínim, els següents:

- Recepcionar i gestionar les sol·licituds de participació i la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits en la convocatòria, així com el cobrament de les taxes que es preveuen en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Elaborar les resolucions de les llistes, tant les provisionals com les definitives, de les persones admeses i excloses en els procediments.

- Gestionar l'operatiu necessari per al desenvolupament material dels exercicis

- Notificar i publicar els actes administratius i les resolucions relacionats amb el procés selectiu.

- Determinar la composició del tribunal qualificador, nomenar-ne els membres i resoldre les possibles recusacions.

- Proposar l'adjudicació de destinacions dels aspirants que superin l'oposició perquè l'ajuntament corresponent els nomeni personal funcionari en pràctiques.

La resta d'actuacions que siguin necessàries per al funcionament normal del procés selectiu, incloses les resolucions de reclamacions i els recursos potestatius de reposició que, si s'escau, es presentin i que derivin de la fase d'oposició del procés selectiu, amb la col·laboració jurídica de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.

La delegació no inclou les reclamacions i els recursos potestatius de reposició que es presentin amb relació a la fase de pràctiques que s'haurà de desenvolupar a cada ajuntament.

Segon.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer.- Donar trasllat d'aquesta resolució a l'Escola Balear d'Administració Pública.

Quart.- Donar trasllat d'aquesta resolució a la Mesa general conjunta de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Muro perquè en tengui coneixement.»

 

Muro, en data de la signatura electrònica: (5 de maig de 2023)

El batle Miquel Porquer Tugores