Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 300747
Creació de llicències temporals d’autotaxi per a la temporada 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple municipal en sessió celebrada en data 05 de maig de 2023 ha aprovat la creació de llicències temporals d'autaxi per a la temporada 2023. Es procedeix a publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'acord adoptat, la per a la seva difusió i coneixement públic.

1) Aprovar la creació de25 llicències temporals d'autotaxi per a l'any 2023 així com les condicions de prestació del servei d'acord amb allò establert a l'ANNEX1

2) Procedir a la publicació del present acord al BOIB i a la seu electrònica per al seu públic coneixement

 

Calvià, 5 de maig de 2023

El tinent de batle de Serveis Generals i Infraestructures Juan Recasens Oliver

 

 

ANNEX 1

I - Característiques de les llicències de caràcter temporal

Les llicències de caràcter temporal d'àmbit municipal de transport públic de viatgers en vehicle turisme, han de reunir les característiques següents:

 • Estacionals: Des de el 1 de juny al 30 de setembre vegada que es disposi de la llicència temporal.
 • Personal:La llicència tindrà el caràcter de personal i per tant anirà vinculada a l'atorgament a una persona física que compleixi els requisits, i en un únic vehicle que igualment compleixi les característiques que es demanin. Només es pot obtenir una llicència de caràcter temporal per persona.
 • Intransmissibles: Aquestes llicències no es podran transmetre en cap cas.
 • Revocables:Independentment de l'extinció de la llicència de caràcter temporal per caducitat, l'Ajuntament de Calvià podrà revocar-la per incórrer en la pèrdua de qualsevol dels requisits exigits, pel reiterat incompliment de les condicions de prestació del servei així com per l'incompliment de qualsevol de les circumstàncies que hagin estat tingudes en compte per a l'adjudicació de les llicències de caràcter temporal objecte del present pla.
 • Àmbit municipal: Aquestes llicències només habilitaran la prestació del servei a l'àmbit territorial del municipi de Calvià excepte els acords amb altres municipis (art. 115.9).

III - Determinació del nombre total de llicències

Se estableix un nombre de llicències de caràcter temporal atorgables de 25 i es constituirà un contingent de reserves per als casos de renúncia o incompliment d'algun dels adjudicataris.

El contingent de reserva estarà format per la llista ordenada de sol·licitants conforme al sorteig públic.

Aquests números s'ordenaran atenent al que indica l'article 52 apartat 4 (“les llicències de caràcter temporal s'han d'atorgar preferentment als titulars de les llicències de caràcter ordinari”), de la Llei 4/2014 de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears i posteriorment publicaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la seu electrònica i marcaran l'ordre d'adjudicació de les llicències.

1. Inici

La present resolució es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i l'endemà de la data de la publicació determinarà l'inici del termini de presentació de sol·licituds per un termini de 7 dies hàbils. Així mateix es publicarà al tauler d'anuncis ia la seu electrònica de l'Ajuntament de Calvià l'obertura d'aquest termini, amb indicació dels requisits exigits per optar a la concessió de les llicències

Es determina una quantitat de llicències temporals de 25.

En definitiva, es persegueix un augment dels nivells de qualitat del servei de transport públic de viatgers en vehicle turisme, una correcció de la desproporció entre l'oferta i la demanda del servei

Els requisits exigits per optar a la concessió de les llicències seran els que es detallen a continuació:

1.1.Ser persona física o persona jurídica.

1.2.Complir amb les obligacions fiscals i socials i laborals establertes a la legislació vigent.

1.3.Disposar del carnet de conduir per a transport públic de viatgers, classe B o superior i del permís local de conductor de l'Ajuntament de Calvià en vigor i targeta identificativa així com la resta de requisits que assenyalen el Reglament municipal del servei públic de transports de viatges en automòbils de turisme.

1.4.Els que optin com a titulars de llicència municipal, hauran de presentar acreditació del compliment de la declaració censal de trobar-se donat d'alta a l'impost corresponent i al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social.

1.5.Aquells que optin com a assalariats del sector del taxi (d'acord amb allò previst en el procediment d'atorgament), a més dels requisits recollits als apartats 1.1, 1.2 i 1.3 anteriors, hauran d'acreditar el fet d'haver estat contractats pel titular de una llicència municipal de taxi de l'Ajuntament de Calvià, almenys durant trenta mesos durant els cinc anys anteriors a l'inici del termini de presentació d'instàncies així com haver realitzat aquest treball durant almenys dos mesos al llarg de l'any 2023.

1.6.Podran presentar sol·licituds aquells treballadors assalariats del sector del taxi que tinguin una antiguitat inferior a la indicada anteriorment per passar a formar part del contingent de reserva residual que es podrà establir en cas que no es cobreixin totes les llicències temporals previstes i no es pugui formar el contingent de reserva que preveuen els apartats 6 i 7 d'aquest.

2. Sol·licituds i documentació a presentar

El termini de sol·licituds s'obrirà el dia següent a la publicació de la present resolució al BOIB. Es presentarà instància adreçada a la Batlia d'aquesta Corporació, en model recollit a l'annex corresponent. Aquest termini finalitzarà 7 dies hàbils posteriors a la data d'inici (considerats ambdós dies inclosos).

En cas que el darrer dia del còmput del termini sigui dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al dia hàbil següent. Quan es publiquin anuncis de correcció d'errors, rectificacions o aclariments, el termini de presentació de proposicions es computarà a partir de la data del nou anunci.

Les sol·licituds se presentaran preferentment per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ajuntament de Calvià ( obligatori per persones jurídiques)

O de manera presencial, en el Registre General de l'Ajuntament de Calvià o en el Registre General del Centre Municipal de Serveis de Palmanova, presentant la sol·licitut i els annexes publicats en la seu electrònica(annex I, II i III)

També s'admetrà la documentació presentada d'acord amb les disposicions legals i que compleixi els requisits establerts en aquestes.

L'Ajuntament de Calvià, disposa del servei d'Oficina digital d'atenció a la ciutadania - que ofereix assistència Digi Calvià telefònica i telemàtica per a facilitar l'accés als tràmits municipals que es poden realitzar de manera telemàtica.

Horari: de 8.00h. a 20,00h. de dilluns a divendres.

Contactant telefònic: 871 51 00 91.

Correu electrònic: digi@calvia.com.

Cada sol·licitant ha de presentar la documentació següent:

a) Instància de sol·licitud emplenada (Annex I) on figura:

 • Dades personals del sol·licitant on hi ha de figurar nom complet, DNI/CIF, adreça, telèfon, correu electrònic.
 • Número de llicència en cas de titulars d'una llicència de taxi al municipi de Calvià que optin a la llicència de caràcter temporal.
 • Declaració responsable de l'exercici dels requisits establerts.
 • Autorització signada per permetre a l'Ajuntament consultar les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes a la legislació vigent amb una antiguitat màxima de 6 mesos. Només cal marcar aquesta autorització en cas de no presentar els corresponents certificats acreditatius.

b) Model de declaració responsable (Annex II) on el sol·licitant es responsabilitza de:

 • Adscriure a la llicència temporal un vehicle d'acord amb el que estableix l'autorització.
 • Aportar una pòlissa d'assegurança de forma il·limitada (o com a mínim per import de 50 milions d'euros) per la seva responsabilitat civil pels danys causats en ocasió del transport.
 • No estar sotmés a les prohibicions per contractar recollides a l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 • Disposar del permís de conducció vigent i de no haver esgotat els punts.

c) Declaració responsable de disposar aquest permís de conducció vigent i que el titular del permís no ha esgotat els punts (Annex III).

3. Esmena de deficiències

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds l'Ajuntament obrirà un termini de 3 dies hàbils per esmenar deficiències

A aquests efectes l'Ajuntament exposarà al tauler d'anuncis i en la seu electrònica una relació dels sol·licitants que es troben en aquesta circumstància amb referència a la documentació que han de presentar.

L'endemà de la data de publicació d'aquesta relació al tauler d'anuncis i a la seu electrònica determinarà l'inici del còmput dels 3 dies hàbils per a l'esmena.

4. Llista provisional d'admesos

En cas de no existir deficiències a corregir o corregides aquestes o, si escau, transcorregut el termini habilitat a aquest efecte sense esmena, s'elaborarà la llista provisional d'admesos que serà exposada al públic a través del tauler d'anuncis municipal i la pàgina web.

Publicada la llista provisional anterior, s'obrirà un termini de 3 dies naturals perquè les persones interessades puguin, si escau, al·legar el que convingui al seu dret.

5. Llista definitiva d'admesos

Transcorregut el termini per a la presentació d'al·legacions sense que s'hagin presentat o, si escau, resoltes aquestes, s'aprovarà la llista definitiva d'admesos que serà exposada al públic a través del tauler d'anuncis municipal i la seu electrònica amb expressió del número assignat per ordre de sol·licitud a cada sol·licitant.

Aquesta llista classificarà els admesos en dos grups d'accés titulars i assalariats, segons el que disposa tot seguit i s'assenyalarà dia, hora i lloc en què es durà a terme el sorteig per a l'adjudicació de les llicències temporals.

6. Classificació dels sol·licitants

El procediment per a l'adjudicació de les llicències estableix la classificació següent dels sol·licitants i distribució de llicències per grups d'accés:

 • Grup d'accés 1: Titulars de llicència municipal dautotaxi.
 • Grup d'accés 2: Assalariats del sector del taxi.

El nombre total de llicències temporals serà de25

El procediment d'adjudicació es regirà per sorteig públic per insaculació davant del secretari de la corporació municipal, per establir l'ordre de prelació dels sol·licitants, utilitzant tantes boles com sol·licituds s'hagin rebut i extraient-les totes per establir l'ordre dels adjudicataris provisionals i la llista d'espera.

Els números s'ordenaran atenent al que indica l'article 52 apartat 4 (“les llicències de caràcter temporal s'han d'atorgar preferentment als titulars de les llicències de caràcter ordinari”), de la Llei 4/2014 de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears

Dins el terme municipal de Calvià s'estableix un contingent de reserva d'atorgament de llicències de caràcter temporal a favor dels titulars de llicències ordinàries d'un total de 25 llicències.

Per al cas que el nombre de titulars de llicències d'autotaxi no cobreixi el contingent de llicències atorgables, el nombre restant podrà ser cobert pel grup d'assalariats del terme municipal.

Per al cas que es presentin més sol·licituds que el nombre de llicències a atorgar, es constituirà un contingent de reserva al qual poder acudir en supòsits de renúncies o vacants sobrevingudes, format per les sol·licituds que no s'hagin adjudicat ordenades conforme al sorteig realitzat.

7. Adjudicació de les llicències temporals

Les llicències de caràcter temporal s'atorgaran atenent el criteri següent

Grup d'accés 1 - Titulars de llicències ordinàries d'autotaxi del municipi de Calvià:

Pel cas dels titulars del taxi, s'atorgarà per rigorós ordre de prelació conforme al sorteig realitzat.

Grup d'accés 2 Assalariats:

Pel cas dels assalariats del taxi, s'atorgarà per rigorós ordre de prelació conforme al sorteig realitzat.

8. Aprovació de la llista ordenada

Mitjançant resolució d'Alcaldia s'aprovarà una llista ordenada per grups (titulars i assalariats) que s'exposarà al tauler d'anuncis i a la seu electrònica a efectes de notificació individual a cadascun dels adjudicataris, i s'atorgarà un termini per complir la obligació d'aportar la resta de documentació necessària per a la finalització del corresponent expedient d'autorització.

La publicació d'aquesta llista ordenada equival a la concessió provisional de la llicència temporal, l'eficàcia de la qual restarà condicionada a la presentació per part de la persona interessada de la documentació següent i en les dates que s'assenyalen a continuació.

9. Documentació a presentar per a l'adjudicació definitiva

L'eficàcia de l'atorgament de llicència temporal restarà condicionada a la presentació per part de la persona interessada de la documentació següent:

a) Certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social establertes a la legislació vigent amb una antiguitat màxima de 6 mesos o autorització expressa signada per consultar-lo l'Ajuntament (Annex I).

b) Certificat expedit per la Prefectura provincial de trànsit, en el qual s'acrediti que la persona interessada no ha estat sancionada per resolució ferma en els dos darrers anys per les infraccions qualificades com a molt greus de les previstes al Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març , pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (ara el vigent Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre).

En cas de no tindre emès aquest certificat en temps per a la presentació de sol·licituds, els interessats hauran d'aportar els dos documents següents:

 • Sol·licitud de la cita (acreditant que s'han demanat abans de la finalització del termini de presentació de documentació).
 • L'annex III emplenat amb la declaració jurada que no ha estat sancionat per resolució signa en els dos darrers anys per les infraccions qualificades com a molt greus de les previstes al Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. Tot i això, el sol·licitant haurà d'aportar el certificat quan l'obtingui o podrà ser consultat per l'Ajuntament de Calvià quan consti el consentiment exprés de l'interessat (Annex I).

c) Còpia del contracte amb entitat bancària que acrediti que es disposa d'un sistema de cobrament mitjançant targetes de crèdit. Per a la devolució del dipòsit caldrà presentar un certificat de l'entitat bancària acreditatiu dels moviments al llarg del termini de durada de la llicència.

d) Quant al requisit de no haver estat jubilat, les persones amb edat suficient per trobar-se en aquesta circumstància hauran de presentar certificat negatiu, emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social acreditatiu. Aquells que hagen optat per la modalitat de jubilació contributiva, hauran d'aportar certificat acreditatiu de tal extrem.

Pel cas dels conductors assalariats, hauran d'aportar a més la documentació que a continuació es detalla:

e) Certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social o qualsevol altre document que acrediti fefaentment l'exercici dels criteris que serveixin per adjudicar les llicències.

 • Termini màxim per a la realització del pagament del cànon corresponent el 2023 (apartat 10,6 següent) i del dipòsit (apartat 10.1 següent): 8 dies naturals des de la publicació al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Calvià de la resolució definitiva d'adjudicació.

10.1. Dipòsit retornable

Acreditació d'haver efectuat un dipòsit (retornable en les condicions que es descriuran a continuació) de cinc-cents euros (500€) a la Tresoreria de l'Ajuntament de Calvià.

La prestació d'aquest dipòsit respondrà (no es tornarà) en cas de:

- Renúncia a l'obtenció de l'autorització definitiva.

- La no obtenció de l'autorització definitiva per no presentar la documentació necessària en els terminis assenyalats.

- El no compliment de l'obligació de retirar del vehicle i acreditar-ho així davant de l'Ajuntament mitjançant certificat de la ITV haver retirat tots els distintius externs del vehicle original en el termini màxim d'un mes des de la finalització de la vigència de la llicència temporal o en els casos de substitució regulats a l'apartat V.

- El no compliment de l'obligació de presentar el permís de circulació passat a particular en el termini màxim d'un mes des de la finalització de la vigència de la llicència temporal. En cas que no sigui possible presentar aquest requisit dins el termini indicat, es podrà presentar un justificant de la Prefectura de Trànsit de la sol·licitud del canvi del permís de circulació passat a particular. Tot i això, s'haurà de presentar el permís tan aviat com s'obtingui al llarg del termini de durada de la llicència.

Transcorregut el període de vigència de l'autorització estacional per a la temporada 2023 i comprovat per l'Ajuntament el compliment dels requisits anteriors, es procedirà a la devolució del dipòsit una vegada finalitzi la temporada 2023, sempre que se segueixin complint la resta de requisits establerts per la tornada del dipòsit.

10.2. Disponibilitat i característiques del vehicle

Acreditació de disponibilitat d'un vehicle turisme, amb passi a servei públic amb un nombre màxim de cinc places, inspecció tècnica de vehicles en vigor, en règim de propietat, usdefruit, arrendament financer o lísing, que reuneixi les característiques tècniques que segueixen:

 • Antiguitat màxima de 10 anys des de la data de matriculació
 • Instal·lació d'aparell taxímetre. Atesa l'elevada demanda de sol·licituds d'instal·lació prevista, s'acceptarà la presentació de cita amb l'empresa instal·ladora autoritzada dins del mes de juny i simultàniament s'exigirà l'ús de l'aplicació taxímetre amb les tarifes oficials establertes per al municipi de Calvià, qüestions que seran comprovades pel departament de Manteniment.
 • Sistema GPS autoritzat per l'Ajuntament de Calvià.
 • Color blanc.
 • Llum verda.
 • Indicació de tarifa al panell superior.
 • Resta de condicions exigibles al Reglament de l'Ajuntament de Calvià per a la prestació del servei municipal de taxi.

El vehicle haurà de portar a les dues portes davanteres allò establert en relació amb la identificació externa (franges, colors, etc.) en les mateixes condicions d'identificació que els vehicles emparats per les respectives llicències municipals de taxi de l'Ajuntament de Calvià,

A cadascuna de les portes davanteres, es col·locarà una banda de color blau a la part central de la mateixa, de quinze centímetres d'amplada, que travessarà la porta en sentit vertical. Sobre la banda esmentada es col·locarà l'escut municipal i el número de llicència municipal que correspon al vehicle, en color negre.

També s'haurà d'inserir a la porta del maleter o porta posterior, en el seu angle superior dret segons el sentit de la marxa del vehicle, i per aquest ordre, un rètol amb la paraula "Taxi", seguida de l'escut municipal i del número de la llicència .

A la cantonada superior de les portes davanteres figuraran en color vermell el número de la llicència fixa per al cas dels titulars i d'autorització estacional assignat per l'Ajuntament per al cas dels assalariats d'acord amb la llista ordenada d'adjudicataris que s'aprovi. que es recollirà a la targeta de transports) i més avall haurà de figurar la llegenda "Estacional", tot això en lletres de color vermell font Arial, negreta, de 185 punts d'amplada.

El número d'autorització figurarà igualment a la part posterior esquerra del vehicle, al mateix lloc on les llicències fixes porten la lletra corresponent als diferents torns en color vermell font Arial, negreta, de 185 punts d'ample.

L'antiguitat màxima per a l'adscripció d'un vehicle a aquestes autoritzacions serà de deu anys comptats des de la data de la matriculació fins a la data màxima de presentació de documentació.

L'acreditació del compliment de tots els requeriments detallats s'acreditarà mitjançant la presentació d'un certificat de conformitat expedit a aquest efecte per l'estació de la Inspecció Tècnica de Vehicles del Consell de Mallorca.

Es permet la instal·lació de plaques imantades sempre que es respectin les mateixes condicions expressades.

L'Ajuntament habilitarà una línia d'ajudes per fer front aquestes despeses.

10.3. Assegurança de responsabilitat civil

S'haurà de tenir assegurada de forma il·limitada la responsabilitat civil amb tercers en ocasió de danys ocasionats per aquest servei (o com a mínim per import de 50 milions d'euros) durant el temps de vigència de l'autorització (els quatre mesos de 2023)

10.4. Acreditació de disposar de conductor qualificat

Acreditació de disposar d'un conductor amb els carnets de conduir exigits per la normativa corresponent (B o superior), així com amb el permís local de conductor i targeta identificativa exigida per l'Ajuntament de Calvià.

10.5 Justificant de disposar d'un sistema de cobrament

Justificant que acrediti que es disposa d'un sistema de cobrament que faciliti als usuaris el pagament del servei mitjançant targetes de crèdit.

10.6 Acreditació de pagament de cànon

Acreditació del pagament del cànon per l'importe de 266 euros per cada mes ( 1.064 eurs mbper temporada), d'acord amb l'informe econòmic realitzat pel TAE municipal a data 25/04/22 relatiu a la determinació del preu de licitació a l'alça d'una llicència d'autotaxi nova per a persones amb mobilitat reduïda.

11. Procediment per cobrir renúncies d'adjudicataris provisionals

Si una vegada dictada la resolució de la llista ordenada, els adjudicataris renunciessin a l'autorització estacional o, si s'escau, aquesta no arribés a adquirir eficàcia per manca de presentació de la documentació necessària, la llicència corresponent a aquesta autorització quedarà vacant i l'Ajuntament acudirà, perquè sigui coberta, al sol·licitant que correspongui segons l'ordre d'adjudicació resultant.

12. Emissió targeta de transports

Els sol·licitants que finalment compleixin tots els requisits i aconsegueixin l'atorgament d'una autorització estacional rebran de l'Ajuntament de Calvià una targeta de transports acreditativa del títol habilitant obtingut, d'acord amb el model incorporat a l'annex corresponent, amb indicació del titular, el termini de vigència i matrícula del vehicle.

Aquesta targeta s'expedirà durant el termini de vigència de l'autorització i s'acreditarà la vigència de l'autorització durant els quatre mesos de l'any 2023.

V – Prestació del servei. Drets i obligacions

1. Exercici de l'activitat

1.1. La prestació d'aquest servei s'efectuarà exclusivament mitjançant la utilització del vehicle vinculat a l'autorització estacional; no obstant això, es poden donar supòsits de substitució definitiva o temporal en els termes que s'indiquen a continuació:

Substitució definitiva:En cas que, durant la prestació del servei, el titular de l'autorització estacional vulgui substituir el vehicle vinculat a llicència temporal atorgada, ho haurà de comunicar a l'Ajuntament acreditant la disponibilitat del nou vehicle, amb les seves dades, model i matrícula i acreditació que compleix els mateixos requisits que s'exigeixen per a la concessió de les llicències temporals (apartat 10.2).

A més, haurà d'acreditar mitjançant certificat de la ITV haver retirat tots els distintius externs del vehicle original.

Comprovat això, l'Ajuntament dictarà resolució autoritzant la substitució i emetrà a aquest efecte nova targeta de transports de caràcter temporal.

En cas de no complir els requisits anteriors, la substitució serà denegada.

Substitució temporal:Excepcionalment, es pot accedir a una substitució temporal en cas d'avaria o accident. En aquests casos, la persona interessada ho haurà de sol·licitar a l'Ajuntament mitjançant instància a la qual acompanyarà acreditació de disposar d'un altre vehicle per a la prestació del servei amb els requisits de l'apartat 10.2 i certificació de taller mecànic acreditatiu de la incidència i durada estimada de la seva resolució.

En aquests casos excepcionals s'admet que la titularitat del vehicle no coincideixi amb el de l'autorització i que el vehicle de substitució temporal tingui una antiguitat superior a 10 anys.

Igual que en el cas anterior, l'Ajuntament, una vegada comprovat que es compleixen tots els requisits, autoritzarà la substitució temporal i emetrà a aquest efecte nova targeta de transports (també de caràcter temporal).

Això no obstant, aquest supòsit, per l'excepcionalitat del seu règim i atesa la durada de la vigència de llicència temporal, no pot excedir els 15 dies hàbils.

En el supòsit que la previsió de substitució temporal excedeixi el termini indicat, la persona interessada haurà d'acudir al procediment de substitució definitiva abans regulat.

Transcorregut el termini de durada màxima de 15 dies hàbils d'aquesta substitució temporal, el titular de l'autorització haurà d'acreditar davant l'Ajuntament haver retirat els distintius externs del vehicle temporal.

Aquesta acreditació haurà de produir-se en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la finalització del període de 15 dies hàbils sense que, en cap cas, ambdós vehicles no puguin simultaniejar la prestació.

1.2.Els titulars de les llicències temporals hauran de comptar amb un o més conductors assalariats per garantir la prestació del servei en les condicions indicades a la present resolució

1.3.Tots els conductors hauran d'acreditar trobar-se en possessió del permís B o superior i del permís local de conductor de l'Ajuntament de Calvià i la targeta identificativa municipal.

1.4.Els titulars de les llicències temporals (es tracti de titulars de llicència municipal o si escau d'assalariats) hauran de trobar-se de manera ininterrompuda d'alta al règim especial dels treballadors autònoms durant els dies de vigència de la llicència.

1.5.Els titulars hauran d'assegurar la prestació del servei durant tots els dies corresponents al termini de vigència de l'autorització, excepte en el cas que això es contradigui amb l'establert a la normativa laboral aplicable quant a la durada de les jornades i la seva distribució setmanal, així com la legislació que sigui aplicable en relació a temps màxims de conducció i descans per al conductor.

Pel que fa als mateixos criteris anteriors, la prestació del servei no tindrà limitació horària.

1.6.Un cop conclòs el període de vigència de la llicència temporal, els adjudicataris quedaran obligats a eliminar del vehicle tots els signes externs identificatius (llum verda, escuts, etc.) de l'activitat i acreditar-ho mitjançant la presentació a l'Ajuntament de Calvià d'un certificat emès per la ITV a aquest efecte en el termini màxim d'un mes després de la finalització del torn de la llicència e

Un cop acreditat el compliment d'aquesta exigència, els serveis competents de l'Ajuntament emetran un informe per procedir, en finalitzar la temporada 2023, a la devolució del dipòsit que es va efectuar en ocasió de l'adjudicació provisional de la llicència temporal.

2. Règim tarifari

En qualsevol cas, les tarifes que siguin aplicables són les mateixes que siguin aplicables per a les llicències de caràcter ordinari.

3. Règim sancionador

L'incompliment per part del titular d'una llicència temporal de les condicions de prestació del servei o la pèrdua d'alguna de les condicions exigides per obtenir-lo, determinaria el fet d'entendre que s'estaria fent l'activitat de transport públic de viatgers sense el títol preceptiu habilitant, de manera que podrà ser sancionat, d'acord amb allò previst a la normativa general de Transports mitjançant l'oportú expedient sancionador tramitat a aquest efecte, d'acord amb allò previst a la normativa general de transports (Llei 4/2014, de 20 de juny , de transport terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears i Llei 16/1987, de 30 de juliol).

L'incompliment del que recull el Reglament municipal quant al servei municipal de taxi determinaria la possibilitat de ser sancionat per l'Ajuntament d'acord amb el règim sancionador previst a aquest efecte.

 

4. Revocació

L'Ajuntament de Calvià podrà revocar la llicència temporal, que no tindrà caràcter de sanció, per incórrer en la pèrdua de qualsevol dels requisits exigits, així com pel reiterat incompliment de les condicions de prestació del servei i suposaria la pèrdua de tots els drets vinculats a la llicència temporal i la impossibilitat de prestar el servei que emparava.

Abans de resoldre la revocació de qualsevol llicència temporal, és preceptiu el tràmit d'audiència a la persona interessada. La revocació, com qualsevol altre acte administratiu, es pot recórrer en via administrativa.

 

ANNEX I INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD

D./Dña. ............................................…….... ..., amb DNI/CIF n.º, .....……........……...... i domicili a ............ ……………... al carrer

....................................... ................ codi postal ..................., telèfon n.º …………………… …………., correu electrònic

.........................................

En cas de titulars, n.º de llicència de taxi: ..................

EXPOSO

Que reuneixo tots i cadascun dels requisits exigits en l'autorització de llicències temporals aprovat per el Ple municipal de data ............

publicat al BOIB n.º ...... de data ............ i que per aquest motiu

(Marqueu la casella si escau)

 • Autoritzo a l'Ajuntament de Calvià a sol·licitar la informació relativa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a què fa referència l'apartat IV.2.2d).
 • Autoritzo a l'Ajuntament de Calvià a sol·licitar la informació relativa a sancions de trànsit a què fa referència l'apartat IV.2.2e).

SOL·LICIT poder participar en el concurs establert per a l'atorgament d'una llicència municipal temporal de transport públic de viatgers en vehicle turisme, en les condicions que es preveuen i amb el compliment de les característiques establertes.

Calvià, .........de .................... de 2023

Signatura………………………….

 

 

 

 

 

AL BATLE DE L'AJUNTAMENT DE CALVIA

 

ANNEXO II MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

Jo, Sr./Dña ............................................. ......................, amb DNI/CIF ..............…........ .....

i domicili a ……............................................. .................................................. ...........

DECLAR sota la meva responsabilitat:

I.Que adscriuré a la llicència temporal un vehicle d'acord amb el que estableix el decret d'autorització de llicències temporals.

II.Que aportaré una pòlissa d'assegurança de forma il·limitada (o com a mínim per import de 50 milions d'euros).

III.Que no em trobe sotmès/a en cap causa de prohibició per contractar previstes a l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

IV.Que em trobo al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social i, en particular, amb l'Ajuntament de Calvià, imposades per les disposicions vigents.

V.Que el meu permís de conducció es troba vigent i que no he esgotat els punts.

 

Calvià, ..... de ..................... 2023

 

ANNEX III MODEL DE DECLARACIÓ JURADA

Jo, Sr./Dña ............................................. ......................, amb DNI/CIF ..............…........ .....

i domicili a ……............................................. .................................................. ...........

DECLAR SOTA JURAMENT QUE:

 • No he estat sancionat per resolució ferma en els dos darrers anys per les infraccions qualificades com a molt greus de les previstes al Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària i Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i Seguretat Viària (BOE Núm. 261, 31 octubre de 2015).

Declaració que efectuo a tots els efectes legals, conscient de les responsabilitats d´ordre civil i penal que comporta.

I perquè consti i tinga els efectes oportuns, signo la present declaració a Calvià, a ...... de .................. de 2023.