Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de les Illes Balears de 4 de maig de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes d’educació per a la transformació social per als anys 2023 i 2024

    Número de registre 4235 - Pàgines 25042-25043

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd1 de data 24 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades a la protecció de varietats autòctones en risc d’erosió genètica, per l’any 2022

    Número de registre 4337 - Pàgines 25044-25047

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de l’ajuda, TANDA 2 (anualitat 2022) de data 18 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 4338 - Pàgines 25048-25053

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RDS8 de data 24 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per l’any 2022

    Número de registre 4339 - Pàgines 25054-25056

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de correcció d’errors de la revocació parcial per canvi d’inversió, Exp. 010 de data 24 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 4340 - Pàgines 25057-25058

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de correcció d’errors de la revocació parcial per canvi d’inversió, Exp. 396 de data 24 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 4341 - Pàgines 25059-25060

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de modificació parcial de resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Procés 88 (anualitat 2021) de data 30 de març de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 4342 - Pàgines 25061-25065

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i Recursos Humans a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes de gener de 2023, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 4319 - Pàgina 25066

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la Convocatòria del Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2023

    Número de registre 4111 - Pàgines 25067-25068

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la Memòria de l’expedient acreditatiu de la conveniència i oportunitat de la Escola de Música

    Número de registre 4331 - Pàgina 25069

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la taxa per la prespació dels serveis de l’Escola de Música. Exp. 2023/2796

    Número de registre 4268 - Pàgina 25070

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀOFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

   • Exposició padrons fiscals per a l'any 2023

    Número de registre 4327 - Pàgina 25071

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Padró fiscal de subministrament d’aigua potable, servei de clavegueram i cànon de sanejament, del casc urbà i urbanitzacions del terme municipal, del primer trimestre de 2023, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 4311 - Pàgina 25072

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Extracte de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a clubs esportius locals 2023, per accions fetes durant la temporada 2022/202 o 2023

    Número de registre 4333 - Pàgines 25073-25075

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació del projecte de les obres de demolició parcial, reforma i ampliació del CEIP Urbanitzacions

    Número de registre 4318 - Pàgina 25076

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per entrades de vehicles i de reserves per a càrrega i descàrrega

    Número de registre 4267 - Pàgina 25077

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp:PA2019-0004. Notificació a una pluralitat indeterminada de persones de la interposició del recurs contenciós administratiu P.O. 166/23

    Número de registre 4322 - Pàgina 25078

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA2019-0004. Notificació a una pluralitat indeterminada de persones de la interposició del recurs contenciós administratiu P.O. 142/2023

    Número de registre 4323 - Pàgina 25079

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 26 d'abril per a l'aprovació de la Convocatòria i Bases reguladores de la concessió de subvencions a clubs esportius de Sant Antoni de Portmany per a l'any 2022

    Número de registre 4280 - Pàgines 25080-25081

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Extracte de l’acord de la Junta de Govern Local extraordinària de data 26 d’abril de 2023 per a l’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de beques destinades a esportistes individuals de Sant Antoni de Portmany per a l'exercici 2022

    Número de registre 4281 - Pàgines 25082-25083

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial exp. 2336/2023 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari – Exp. 008/2023 Crèdit extraordinari

    Número de registre 4285 - Pàgina 25084

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació provisional i exposició al públic de la modificació de la taxa per expedició de documents administratius

    Número de registre 4326 - Pàgina 25085

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a entrades de vehicles mitjançant les voreres i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany

    Número de registre 4224 - Pàgina 25086

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MANACOR

   • Acord subsanació Unides Podem

    Número de registre 4302 - Pàgina 25087