Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 301190
Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves d’entre 18 i 34 anys del municipi d’Artà per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de 4 de maig de 2023 va adoptar l'acord següent:

<< Exp. 2023/2732. Bases reguladores i convocatòria per a l'atorgament de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves d'entre 18 i 34 anys del municipi d'Artà per a l'any 2023.

Atès que s'han redactat les bases reguladores i convocatòria per a l'atorgament de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves d'entre 18 i 34 anys del municipi d'Artà per a l'any 2023;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Aprovar les bases reguladores i convocatòria per a l'atorgament de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves d'entre 18 i 34 anys del municipi d'Artà per a l'any 2023, així com els annexos, que es transcriuen a continuació.

<< BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES D'ENTRE 18 I 34 ANYS DEL MUNICIPI D'ARTÀ PER A L'ANY 2023

1. Objecte i finalitat

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar ajudes per afavorir l'autoocupació dels joves del municipi d'Artà. En concret, estableix el procediment per concedir ajudes per sufragar les despeses del primer any d'alta a la Seguretat Social o mutualitat corresponent.

1.2. La finalitat d'aquesta subvenció és ajudar les persones d'entre 18 i 34 anys del municipi d'Artà a accedir al mercat laboral a través de la creació d'empreses i l'autoocupació, eliminant barreres que dificulten o impedeixen la transformació de les idees dels emprenedors i emprenedores joves en projectes concrets. Es pretén incentivar l'emprenedoria local per accedir al mercat laboral amb unes condicions dignes i, a la vegada, fomentar l'activitat econòmica.

2. Persones beneficiàries

2.1. Poden ser beneficiàries de la subvenció les persones joves d'entre 18 i 34 anys, ambdues edats incloses, que estiguin donades d'alta en el règim especial de treball autònom de la Seguretat Social o a la mutualitat del col·legi professional corresponent, amb la finalitat de desenvolupar una activitat empresarial o professional de forma estable i de nova creació.

2.2. A l'efecte d'aquestes bases, s'entén per treballador autònom la persona física amb residència i domicili fiscal al municipi d'Artà, que dugui a terme de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit de la direcció i organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, doni o no ocupació a treballadors per compte d'altri, d'acord amb el que estableix l'article 1 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.

3. Requisits de les persones sol·licitants

3.1. La persona interessada ha de complir els requisits següents:

a) Tenir residència i domicili fiscal o centre de treball, si s'escau, al municipi d'Artà.

b) Causar alta en el règim especial de treball autònom de la Seguretat Social o a la mutualitat del col·legi professional pertinent durant el període subvencionable, així com no haver estat d'alta en els darrers 5 anys en el mateix epígraf de l'IAE o similar.

c) Haver iniciat l'activitat econòmica com a persona treballadora autònoma amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud d'aquesta ajuda i dins el període subvencionable. En aquest sentit, es considera com a data d'inici d'activitat la que consti en el document d'alta al règim especial de treball autònom o a una mutualitat del col·legi professional corresponent.

d) No estar contractat per compte d'altri simultàniament a l'alta en el règim especial de treball autònom o en la mutualitat corresponent com a sistema alternatiu al RETA durant el temps que es gaudeixi d'aquesta subvenció.

e) Comptar amb el títol municipal que l'habilita per exercir l'activitat corresponent.

f) Presentar una declaració de no estar inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir una subvenció.

g) Presentar una declaració d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals, autonòmiques i estatals, tant en el moment de la sol·licitud com en el moment del pagament de l'ajuda.

h) Justificar qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb anterioritat per l'Ajuntament d'Artà, sempre que hagi finalitzat el termini corresponent de justificació.

i) No ser treballador o treballadora autònoms col·laboradors simultàniament.

3.2. Així mateix, les persones interessades han de quedar excloses en els casos següents:

a) Si han estat beneficiàries i/o han rebut una subvenció de l'Ajuntament d'Artà pel mateix concepte i finalitat, o si ja han estat beneficiàries d'aquesta ajuda.

b) Si són autònoms administradors de societats limitades o qualsevol altra empresa amb personalitat jurídica. 

4. Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són les quantitats corresponents a les quotes del règim especial de treball autònom de la Seguretat Social o de la mutualitat corresponent, durant el primer any d'alta a aquests sistemes.

5. Període, quantia subvencionable i règim de concurrència

5.1. Aquesta subvenció es pot demanar si la persona sol·licitant s'ha donat d'alta com a autònoma, per primera vegada, dins el període comprès entre l'1 de gener de 2023 i el 31 desembre 2023.

5.2. Les persones beneficiàries poden sol·licitar les quanties següents:

a) En el cas d'estar d'alta en el règim especial de treball autònom (RETA), l'import que es pot demanar s'apuja a un total de 720 euros, corresponent a la quota fixa d'autònom bonificada que s'ha pagar durant el primer any a la Seguretat Social.

b) En el cas d'estar d'alta a una mutualitat del col·legi professional corresponent o règim equivalent, l'import que es pot sol·licitar correspon a l'import anual com a conseqüència d'haver estat d'alta els primers 12 mesos. En qualsevol cas, si aquesta quota anual és major de 720 euros, l'import màxim a concedir serà de 720 euros.

5.3. El crèdit pressupostari total màxim és de 2.000 euros i està consignat a l'aplicació pressupostària de 2023  01 3371 48000 01.

5.4. Aquesta subvenció està finançada per l'Ajuntament d'Artà.

5.5. El procediment de concessió és el de concurrència competitiva. Les sol·licituds s'han de resoldre de forma individual, s'han d'estudiar per ordre de presentació i les ajudes s'han de concedir en el mateix ordre a totes les persones que compleixin els requisits i les condicions previstes en la convocatòria fins a exhaurir el fons disponible. A les sol·licituds que compleixin els requisits per adquirir la condició de persona beneficiària i els falti algun document preceptiu o d'acreditació, se'ls ha de concedir un termini de 10 dies hàbils per poder presentar, en un sol cop, tota la documentació que falti; en aquest cas, la data de presentació que s'ha de tenir en compte és la de la presentació de la documentació completa.

5.6. Les ajudes econòmiques directes i a fons perdut objecte d'aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajudes rebudes dins l'any 2023 per a la mateixa finalitat, sempre que aquestes no provenguin del Fons Mixt Consell– GOIB. No obstant això, a la sol·licitud s'han d'indicar quines ajudes s'han obtingut dins l'exercici 2021 i 2023 i el seu import.

6. Termini i forma de presentació de les sol·licituds

6.1. El termini per presentar sol·licituds comença 10 dies després de la publicació de la convocatòria en el BOIB i finalitza el 31 de desembre de 2023 i, atesa l'especificitat de la subvenció, s'opta per aprovar conjuntament les bases i la convocatòria.

6.2. Els models normalitzats, les bases i la resta de documentació associada a l'expedient han d'estar disponibles a la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà.

6.3. La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases que regeixen la convocatòria i el compromís de la persona sol·licitant de complir les obligacions i els deures que se'n deriven.

6.4. Només s'ha d'atendre una sol·licitud per autònom i activitat econòmica afectada, independentment que realitzi més d'una activitat econòmica o que disposi d'un o més establiments o locals per exercir-la.

6.5. Les sol·licituds, que s'han de dirigir a la Batlia, s'han de formalitzar per escrit mitjançant el model normalitzat que s'adjunta a aquestes bases (annex 1) i s'hi ha d'adjuntar la documentació indicada en la base següent.

6.6. Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques han de presentar la sol·licitud de forma telemàtica a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Artà (https://seu.arta.cat). Tota la documentació i la informació relatives a aquesta convocatòria s'han de publicar a la pàgina web municipal (www.arta.cat).

6.7. D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), estan obligats a presentar la documentació a través de mitjans electrònics els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Les persones que exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix la col·legiació obligatòria en l'exercici de l'activitat professional esmentada.

d) Les persones que representin a una altra d'interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

6.8. Les sol·licituds també es poden presentar de forma presencial en el Registre General de l'Ajuntament d'Artà o a través de qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Documentació a aportar amb la sol·licitud

7.1. Documentació relativa a l'autònom (segons escaigui):

a) Fotocòpia del DNI/NIE (autònoms o autònomes).

b) Fotocòpia del DNI/NIE de la persona signant.

c) Poder de representació de la persona signant de la sol·licitud, en cas d'actuar en representació de la persona interessada.

d) Representació per realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits del procediment.

f) Compte bancari on s'ha de realitzar el pagament de l'ajuda concedida, en el qual ha de figurar la persona com a titular. S'ha d'adjuntar el certificat bancari de titularitat de compte (annex 3).

g) Declaració responsable (annex 2).

7.2. Documentació relativa a l'activitat econòmica:

a) Justificant d'estar d'alta en el règim especial de treball autònom i en l'impost d'activitats econòmiques (si escau) i declaració responsable de seguir d'alta en el moment de la sol·licitud (annex 2).

b) Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social (TGSS) i de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).

c) Autorització de consulta de dades per part de l'òrgan gestor dels requisits amb la Tresoreria municipal (annex 4).

En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació d'aquests requisits, la persona sol·licitant ha d'aportar la documentació que els acrediti.

7.3. L'Ajuntament pot sol·licitar qualsevol altra documentació complementària a la prevista en aquestes bases per completar o aclarir el dret a la subvenció o la documentació presentada. En el cas que no s'aporti la documentació establerta o la sol·licitada posteriorment, s'ha d'entendre que la persona sol·licitant desisteix del procediment, amb l'obligació de reintegrar la subvenció percebuda, si escau.

8. Procediment, resolució i pagament de la subvenció

8.1. El procediment de concessió es tramita en règim de concessió directa i de règim de concurrència competitiva segons el que estableix l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, atenent a raons d'interès públic, econòmic i social ateses les circumstàncies actuals. La gestió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria se subjecta als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, així com a l'eficàcia en el compliment d'objectius i l'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

8.2. L'òrgan competent per ordenar i instruir el procediment de concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria és la Batlia. Una vegada rebudes les sol·licituds, l'òrgan competent ha d'instruir els procediments, comprovar el compliment dels requisits que exigeixen aquestes bases i la convocatòria i, si escau, requerir les persones sol·licitants que aportin tota la documentació i informació complementària que s'estimi oportuna per fonamentar la seva sol·licitud o que esmenin els defectes apreciats en la sol·licitud, en el termini de deu (10) dies hàbils. A més, aquest òrgan pot realitzar d'ofici totes les actuacions que estimi necessàries i convenients per determinar, conèixer i comprovar les dades que figurin en les sol·licituds, en virtut de les quals s'han de valorar per resoldre l'expedient de concessió de l'ajuda.

8.3. D'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 39/2015, en la tramitació de sol·licituds s'ha de guardar l'ordre estricte de presentació. El personal tècnic instructor designat ha d'emetre un informe proposta de resolució respecte de la totalitat o d'un nombre determinat de sol·licituds, indicant les persones beneficiàries i les quanties de les ajudes corresponents a cadascuna, així com les que hagin estat desestimades. Si s'exhaureix el crèdit destinat a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant una resolució, la qual s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8.4. L'òrgan competent per resoldre i concedir l'ajuda és la Junta de Govern Local, que ha de dictar la resolució un cop que s'hagi dictat la proposta de resolució definitiva i s'hagi emès l'informe de fiscalització per la Intervenció municipal. La resolució de concessió ha de determinar la quantia concedida i ha d'incorporar, si escau, les condicions i obligacions a les quals està subjecta la persona beneficiària. L'òrgan competent ha de dictar la resolució i l'ha de notificar a les persones beneficiàries mitjançant un anunci publicat a la web de l'Ajuntament d'Artà (www.arta.cat). Els terminis per interposar un recurs s'han de comptar a partir de l'endemà d'aquesta publicació.

8.5. La resolució també ha de servir per entendre justificada l'ajuda, reconèixer l'obligació (import justificat) a favor de les persones beneficiàries i ordenar el pagament de les obligacions reconegudes, mitjançant transferència bancària, en el compte corrent que hagi indicat la persona beneficiària.

8.6. El pagament d'aquestes ajudes s'ha de fer en un pagament únic, mitjançant transferència bancària, a cada persona beneficiària per la totalitat de l'import concedit a partir de la data de la resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties.

8.7. La persona sol·licitant pot desistir de la sol·licitud o renunciar al dret a l'ajuda en qualsevol moment i mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament d'Artà. En aquest cas, la corporació ha de dictar una resolució en què expressi les circumstàncies que hi concorren, amb indicació dels fets produïts i les normes legals, així com, si s'escau, la concessió de l'ajuda a la persona o a les persones sol·licitants següents en l'ordre del registre d'entrada.

9. Obligacions de les persones beneficiàries

9.1. Les persones beneficiàries han de complir les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei general de subvencions.

9.2. Així mateix, les persones beneficiàries poden presentar la renúncia a la subvenció en qualsevol moment previ a la justificació i, en aquest cas, han de reintegrar les quantitats que hagin percebut, si s'escau.

10. Justificació de les obligacions

10.1. L'Ajuntament d'Artà pot requerir la persona beneficiària a presentar la documentació que consideri oportuna en el termini que es fixi en el requeriment.

10.2. Les despeses s'han de justificar abans del 31 de desembre de 2023. Si no és així, s'han de justificar en el període establert en el requeriment corresponent.

10.3. Les persones interessades han de presentar els justificants de pagament de les 12 primeres quotes d'autònom o mutualitat corresponent.

10.4. Així mateix, les persones interessades també han d'aportar un informe de vida laboral.

11. Compatibilitat amb altres subvencions

11.1. Aquesta línia d'ajudes és compatible amb ajudes, subvencions, ingressos o recursos que altres administracions o ens públics o privats puguin posar en marxa, sempre que no es percebi més subvenció que l'import de les despeses subvencionables. En aquest cas, s'ha de posar en marxa un procediment per reintegrar l'excés subvencionat, segons el procediment que estableix la Llei general de subvencions.

11.2. La persona sol·licitant de la subvenció ha de declarar, en la memòria justificativa, totes les ajudes que hagi sol·licitat o obtingut, la qual cosa s'ha d'ajustar al que disposen els articles 33 i 34 del Reglament de la Llei general de subvencions.

12. Incompliments

L'incompliment de les condicions que estableixen aquestes bases pot donar lloc al reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, en els termes que preveu el Reglament regulador de subvencions. També es poden imposar les sancions administratives i exigir les responsabilitats per la comissió de les infraccions administratives que preveu el Reglament esmentat.

13. Tractament de dades de caràcter personal

13.1. De conformitat amb la normativa de protecció de dades vigent, les dades personals que es facilitin seran tractades per l'Ajuntament d'Artà (plaça de l'Ajuntament, 1, 07570 Artà, Illes Balears, tel. 971829595, ajuntament@arta.cat), responsable del tractament. Així mateix, la persona interessada pot contactar amb la persona designada com a delegada de protecció de dades de l'Ajuntament (dpd@arta.cat).

13.2. La finalitat del tractament és tramitar i gestionar la convocatòria de subvencions per atenuar l'impacte econòmic de la Covid-19 en el municipi d'Artà.

13.3. La licitud per tractar les dades de caràcter personal obtingudes, tant en els formularis com en la documentació que s'hi pugui adjuntar, es basa en l'article 6.1.a del Reglament general de protecció de dades, sobre el consentiment de la persona interessada (autorització per consultar dades tributàries), en l'article 6.1.c, sobre el compliment d'una obligació legal, i en l'article 6.1.e, sobre el compliment d'una missió realitzada en interès públic segons la normativa següent:

a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

c) Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

d) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

e) Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

f) Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

g) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

13.4. Les dades sol·licitades són les necessàries per tramitar correctament la sol·licitud. Així mateix, les dades podran ser comunicades a la Base Nacional de Subvencions, a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a d'altres administracions que puguin estar relacionades amb la subvenció, així com a les entitats bancàries per abonar la subvenció, si escau. Per altra part, no se'n preveuen transferències a països tercers o organitzacions internacionals.

13.5. Les dades personals s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es varen obtenir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades. Així mateix, hi és d'aplicació el que disposa la política de gestió documental i d'arxius de l'Ajuntament d'Artà.

13.6. Les persones afectades poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i d'altres drets, si escau, davant l'Ajuntament d'Artà (plaça de l'Ajuntament, 1, 07570 Artà, Illes Balears), indicant a l'assumpte “Protecció de dades” o a través de la seu electrònica (https://seu.arta.cat/).

13.7. Si en l'exercici dels seus drets no ha estat atesa degudament, la persona afectada pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (c/ de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de seva seu electrònica <sedeagpd.gob.es>). No obstant això, en primera instància i amb caràcter potestatiu, la persona afectada pot contactar amb la persona designada com a delegada de protecció de dades de l'Ajuntament d'Artà (dpd@arta.cat).

14. Legislació supletòria i interpretació de les bases

14.1. En tot allò que no regulen aquestes bases s'ha d'aplicar la normativa següent:

a) Reglament municipal regulador de subvencions de l'Ajuntament d'Artà (BOIB núm. 55, de 22 d'abril de 2008).

b) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

d) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

e) Resta de disposicions legals i reglamentàries que siguin d'aplicació.

14.2. Així mateix, l'òrgan amb facultats per aprovar les bases queda facultat per resoldre totes les qüestions que no preveuen aquestes bases i per interpretar els dubtes que puguin sorgir en la seva aplicació.

15. Publicitat

El text íntegre d'aquestes bases i la convocatòria s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la web municipal.

16. Normativa d'aplicació

En tot el que no regulen aquestes bases és d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de subvencions; l'Ordenança municipal de subvencions, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el que sigui aplicable.

[annexes]

2. Publicar les bases i annexos de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis i a la web de l'Ajuntament d'Artà.>>

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu no podreu interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i l'article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas de discrepància entre la versió catalana i la versió castellana, prevaldrà la versió catalana.

 

Artà, data de la signatura electrònica (5 de maig de 2023)

El batle Manuel Galán Massanet

Documents adjunts