Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 300888
Aprovació adequació retributiva dels comandaments de la Policia diürna

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de dia 17 d'abril de 2023, va adoptar, a reserva dels termes definitius que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, el següent acord:

«PROPOSTA DEL DELEGAT ESPECIAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA A L'AJUNTAMENT EN PLE, D'APROVACIÓ DE L'ADEQUACIÓ RETRIBUTIVA DELS COMANDAMENTS DE LA POLICIA DIÜRNA

Antecedents

La sentència 517/2022 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma que obliga a l'ajuntament de Manacor a l'aprovació d'una RLLT.

Acord de la Comissió Tècnica de l'RLLT de data 20 de setembre de 2017, que aprova els complements de destí del personal de l'Ajuntament de Manacor.

Els cossos de policia local són instituts armats de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzada sota la prefectura superior i dependència directa del batle o la batlessa respectiu.

Són funcions dels cossos de policia local les que indica l'article 53 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

L'article 5 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears estableix que la policia local és un cos de seguretat públic dependent dels municipis la missió del qual és protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats, vetllar pel compliment de les ordenances municipals i per la seguretat del trànsit en el nucli urbà, garantir la seguretat ciutadana, intervenir en la gestió dels conflictes de la ciutadania en el marc de la mediació policial, quan siguin requerits, i col·laborar de manera proactiva en la solució dels conflictes esmentats, així com en la defensa de l'ordenament constitucional, a través de l'exercici de les funcions que li atribueixi la normativa vigent, les quals en cap cas no es poden exercir mitjançant sistemes de gestió indirecta, d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 4/2013.

Així mateix enumera les funcions que els cossos de policia local, d'acord amb l'article 53.1 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

Els cossos de policia local de les Illes Balears s'estructuren jeràrquicament en els grups, subgrups, escales i categories.

La titulació acadèmica exigible per a l'accés a les diferents categories en què s'estructuren els cossos de policia local és la que estableix la legislació bàsica estatal per a cada subgrup, sens perjudici de l'obligació de superar els cursos de capacitació professional que determini la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals.

Davant la necessitat de disposar d'una plantilla organitzada, és necessari aprovar una valoració de llocs de treball que reculli el valor de cada llocs de treball, amb la finalitat de crear una estructura salarial basada en la naturalesa de les funcions i responsabilitats assumides.

Una vegada procedit a la valoració i realització de les tasques prèvies a l'aprovació de l'RLLT per donar compliment a l'esmentada sentència es considera adient començar per l'àrea de policia que suposa un número major de funcionaris dels totals de l'Ajuntament.

Reunions de feina de la comissió de feina de la relació de llocs de feina 1/2023, els dies 30 de gener i 2 de febrer de 2023, en les quals s'han posat de manifest una sèrie d'incongruències en la valoració i les descripcions dels diferents llocs de treball, les quals han estat esmenades.

La valoració de llocs de treball de la policia local fou donada a conèixer a la comissió tècnica de policia 1/2023, celebrada dia 10 de gener de 2023.

Certificat d'acord de la Mesa Genera Negociadora Comuna a la sessió extraordinària núm. 1/2023, de 10 de febrer de 2023.

En data 20 de febrer de 2023, el Ple de l'Ajuntament de Manacor va aprovar l'organigrama de la policia local de Manacor.

Memòria de l'inspector en cap de la Policia Local, de 17 d'abril de 2023.

Informe jurídic de la cap TAG de Recursos Humans, de 17 d'abril de 2023, amb la conformitat del secretari general.

Informe de fiscalització l'interventor respecte a l'adequació retributiva, de 17 d'abril de 2023.

Fonaments de dret

Article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, LBRL.

Article 126.4 del RDL 781/1986, de 18 d'abril.

Article 74 de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, TREBEP.

Article 19 de la Llei de pressupost generals de l'Estat 31/2022, de 23 de desembre.

La competència per aprovar la RLLF és el Ple de l'Ajuntament, d'acord amb l'article 22,2i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, LBRL.

Per tot això, s'eleva al Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa General, el següent:

ACORD

Primer. Aprovar les fitxes descriptives dels llocs de treballs i les valoracions de la policia local, annexes al present acord.

Segon. Aprovar la Relació de Llocs de Treball de la Policia Local de Manacor, dels comandaments de la policia diürna, per a l'adequació retributiva excepcional i singularitzada dels llocs de treball descrits al present acord.

Tot això de conformitat amb el contingut de la Memòria justificativa de la modificació de l'RLLT i amb l'aplicació dels factors de valoració del lloc de treball negociats a la Mesa Negociadora.

En concret el llocs de treball afectats són:

LLOC

DESCRIPCIÓ

TIT. 

T.L.

C.D.

     C.E.

F.P.

ADM.

GR.

T.J.

T.H.

TIP.

N. CAT

61

INSPECTOR/A CAP

1

NS

26

38.039,65

LD/CS

AJ

A2

T

H5

AE

B2

62

INSPECTOR/A

3

NS

26

27.820,04

CO

AJ

A2

T

H2

AE

B2

91

SUBINSPECTOR/A DIA

4

NS

24

22.278,24

CO

AJ

A2

T

H4

AE

B2

63

SUBINSPECTOR/A DL/DV M

 

NS

24

17.538,19

CO

AJ

A2

DL/DV M

H1

AE

B2

Tercer. Publicar l'acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i remetre còpia del mateix a l'Administració General de l'Estat i de la CCAA als efectes oportuns.

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, de forma alternativa, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que dictà l'acte en el termini d'un mes comptador des de l'endemà a la publicació d'aquest acord en el BOIB, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors de de l'endemà a la seva publicació en el BOIB, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

 

Manacor, 5 de maig de 2023

El delegat especial de Promoció Econòmica Joan Gaià i Mascaró

Documents adjunts