Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 301694
Delegació de funcions en el tinent de batle

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant la present es fa públic, pel general coneixement, i als efectes oportuns, que el Batle de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, va dictar en data 5 de maig de 2023 Resolució núm. 91/2023, per la qual es deleguen les atribucions conferides a la Batlia al Sr. Joan Ramon Villalonga, Tinent de Batle d'aquest Ajuntament, des de les 09:00 hores del dia 19 de maig de 2023 fins a les 23:59 hores del dia 21 de maig de 2023.

 

Mancor de la Vall, signat electrònicament  (5 de maig de 2023)

El batle Guillem Villalonga Ramonell