Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2023 de separació, de designació i de renovació d’un vocal en el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears

    Número de registre 4334 - Pàgina 24746

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 2 de maig de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen professors i professores titulars d’universitat

    Número de registre 4263 - Pàgina 24747

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 2 de maig de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomena catedràtica d’universitat a la senyora Eva María Aguilar Mediavilla

    Número de registre 4264 - Pàgina 24748

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 2 de maig de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomena catedràtica d’universitat a la senyora María Julia García Fuster

    Número de registre 4265 - Pàgina 24749

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament de funcionari de carrera policia local (C1). Expedient 5872/2023

    Número de registre 4316 - Pàgina 24750

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament funcionari de carrera (Resolució 284/23)

    Número de registre 4328 - Pàgina 24751

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament funcionari de carrera (Resolució 283/23)

    Número de registre 4329 - Pàgina 24752

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament funcionari de carrera (Resolució 282/23)

    Número de registre 4330 - Pàgina 24753

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la presidenta de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior per la qual es nomenen els membres dels tribunals del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior (abans consorci Centre Balears Europa), convocat per la Resolució de 16 de desembre de 2022

    Número de registre 4206 - Pàgines 24754-24756

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de maig de 2023 per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 20 d’abril de 2023 per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, i Formació Professional del Govern de les Illes Balears

    Número de registre 4286 - Pàgines 24757-24758

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (d'ara endavant EPRTVIB), per a contractacions laborals temporals a Eivissa

    Número de registre 4314 - Pàgines 24759-24767

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (d'ara endavant EPRTVIB), per a contractacions laborals temporals a Menorca

    Número de registre 4325 - Pàgines 24768-24776

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)

   • Resolució del director gerent de l’Institut Balear de la Natura per la qual es nomenen els presidents/es dels tribunals del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’IBANAT i es fa pública la composició definitiva dels vocals, titulars i suplents, dels diferents tribunals

    Número de registre 4270 - Pàgines 24777-24780

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un procediment específic de selecció de personal temporal estatutari sanitari del subgrup A1 del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 4245 - Pàgines 24781-24786

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa de monitors/ores de laborteràpia, personal laboral, grup C, subgrup C2, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 4266 - Pàgines 24787-24796

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Correcció d'errors de la Resolució del tinent d'alcalde delegat de Serveis Generals i Infraestructures, mitjançant la qual s'aproven les bases que regiran les convocatòries corresponents a les places d'Administratiu/va del procés d'estabilització de l'ocupació temporal de 2022 de l'Ajuntament de Calvià, publicada en el BOIB núm. 54 de 27/04/2023

    Número de registre 4272 - Pàgina 24797

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Constitució borsa de feina de monitors/es de temps lliure

    Número de registre 4275 - Pàgines 24798-24799