Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 303063
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es minora la quantitat de l'ajut i es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en el marc de la convocatòria pública per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 31 de desembre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen obtenir una subvenció per a la implantació d'instal·lacions renovables.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar la documentació justificativa de les actuacions realitzades, en què s'acredita que l'import de l'actuació ha estat inferior al previst inicialment o s'ha reduït la instal·lació.

4. Els serveis tècnics competents varen informar favorablement sobre el pagament de les subvencions descrites en l'annex, en què s'inclou una minoració de l'import proporcional a les modificacions realitzades, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. El 27 d'abril de 2022, es va emetre una proposta de resolució de minoració de la quantitat de l'ajut i revocació parcial del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm. 59, de 5 de maig de 2022).

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. La Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb l'import que s'hi indica.

2. Revocar parcialment la subvenció concedida als beneficiaris que figuren en l'annex pel motiu que també hi figura.

3. Autoritzar i disposar negativament la despesa a revocar parcialment dels beneficiaris i pels imports detallats a l'annex.

4. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat onzè de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020.

5. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 5 de maig de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris als quals se'ls minora la quantitat de l'ajut concedit i es proposa el pagament de la subvenció

Núm. Expedient

Sol·licitant

NIF

Subvenció a pagar

Subvenció concedida inicial

Import a minorar

Motiu

FOTEMPAR-49/2021

KM SEMPRE SL

***7935**

3.168,99

4.113,04

944,05

Redueix potència FV de 9,99 kWp a 7,2 kWp

FOTEMPAR-141/2021

LEON CASTAÑO DEL CERRO

***3124**

965,46

2.264,14

1.298,68

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 2.896,38€ per a 4.5 kWp

FOTEMPAR-166/2021

CAS PATRO 2016 SL

***9483**

3.693,60

4.410,00

716,40

Augmenta potència FV de 9,8 kWp a 10,26 kWp i a partir de 10 kWp el preu màxim per Wp disminueix de 1,5 €/Wp a 1,2 €/Wp

FOTEMPAR-189/2021

THE LUXE OF WOOD SL

***8639**

2.590,30

3.100,30

510,00

Redueix el preu del Wp de 1,15€/Wp a 0,96€/Wp

FOTEMPAR-243/2021

JERONI VIDAL BURGUERA

***0972**

3.137,50

3.806,17

668,67

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 275,00 € per a 1,98 kWp

FOTEMPAR-247/2021

URBIA INTERMEDIACION INGEN. Y SERV., SA

***0779**

5.712,13

6.353,35

641,22

Redueix el preu del Wp de 0,98€/Wp a 0,85€/Wp

FOTEMPAR-265/2021

MARIA JOSE CORCOLES DIAZ

***6337**

2.443,31

2.475,00

31,69

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,63€/Wp

FOTEMPAR-297/2021

JUAN JOSÉ PONS FLORIT

***0255**

2.413,17

2.475,00

61,84

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,61€/Wp

FOTEMPAR-391/2021

TORRES SEGUI CB

***5315**

2.430,00

2.551,50

121,50

Redueix potència FV de 5,67 kWp a 5,4 kWp

FOTEMPAR-393/2021

JUAN MORA ADROVER

***1838**

1.431,90

2.475,00

1.043,10

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 0,95€/Wp

FOTEMPAR-466/2021

PEDRO JOSE PERELLO SERVERA

***4858**

2.318,94

2.475,00

156,06

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 5.565,44€ per a 3,6 kWp

FOTEMPAR-477/2021

JUANA MASCARÓ ADROVER

***3611**

2.622,90

8.100,00

5.477,10

No instal·la les bateries de liti previstes i redueix potència FV de 10 kWp a 7,28 kWp

FOTEMPAR-481/2021

CÁRNICA VIPER SL

***7109**

9.016,09

14.874,00

5.857,91

Una factura i el seu justificant de pagament estan fora de termini

FOTEMPAR-527/2021

CARMEN BORREGO CHAMORRO

***2932**

1.671,80

1.831,25

159,45

Redueix el preu del Wp de 1,22€/Wp a 1,11€/Wp

FOTEMPAR-630/2021

JOSE CARDONA RIBAS

***3156**

2.222,96

2.299,59

76,63

Redueix el preu del Wp de 1,53€/Wp a 1,48€/Wp

FOTEMPAR-661/2021

GUILLEM CAPO MIR

***5176**

2.290,26

2.475,00

184,74

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,53€/Wp

FOTEMPAR-694/2021

MARIA MAGDALENA PUJADAS TORRENS

***1429**

2.345,76

2.475,00

 

129,24

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,56€/Wp

FOTEMPAR-709/2021

JOSÉ FRANCISCO REYNES SANCHO

***0930**

1.977,32

 

2.475,00

497,68

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,32€/Wp

FOTEMPAR-828/2021

ADRIÁN EFRÉN JIMÉNEZ VEGA

***5220**

1.955,25

2.475,00

519,75

Redueix potència FV de 3,16 kWp a 2,37 kWp

FOTEMPAR-836/2021

PROMOCIONS TORRENS PERICAS, C.B.

***0000**

3.307,92

3.610,50

302,58

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 11.026,4€ per a 10.05 kWp

FOTEMPAR-892/2021

ROMAN FRANCISCO ARROYO PONSETI

***1008**

3.801,51

3.975,00

173,51

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,53€/Wp

FOTEMPAR-969/2021

NICOLAS OLIVER NUÑEZ

***3753**

4.953,44

5.348,75

395,31

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,39€/Wp

FOTEMPAR-994/2021

JOSE ANTONIO SERRA NOGUERA

***5320**

5.550,67

5.932,58

381,91

Redueix el preu de l'acumulació de liti de 600 €/kWh a 446,96 €/kWh

FOTEMPAR-1006/2021

GABRIEL PIERAS MARTORELL

***4008**

2.178,00

2.331,77

153,77

Redueix potència FV de 3 kWp a 2,64 kWp

FOTEMPAR-1010/2021

FRANCISCO TROBAT FERRAGUT

***8154**

2.236,11

2.360,34

124,23

Redueix el preu del Wp de 1,57€/Wp a 1,49€/Wp

FOTEMPAR-1025/2021

OSCAR FUSTER CLAPES

***6568**

2.312,09

2.475,00

162,91

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,54€/Wp

FOTEMPAR-1035/2021

ANTONIO PICÓ AGUILÓ

***0345**

3.975,00

4.575,00

600,00

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 7 kWh a 5 kWh

FOTEMPAR-1048/2021

CESAR CAMPO GONZALEZ

***4800**

1.778,82

2.475,00

696,18

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,19€/Wp

FOTEMPAR-1079/2021

CATALINA TUR MARI

***2421**

2.185,38

2.346,80

161,42

Redueix el preu del Wp de 1,56€/Wp a 1,46€/Wp

FOTEMPAR-1152/2021

HOSPITALET S.A.

***1041**

4.693,49

6.057,53

1.364,04

Redueix potència FV de 20,25 kWp a 16,05 kWp

FOTEMPAR-1224/2021

FRANCISCO PEREZ URBANO

***2123**

1.847,24

2.460,64

 

613,40

Redueix el preu del Wp de 1,64€/Wp a 1,23€/Wp

FOTEMPAR-1230/2021

KLAUS PETER GERARDS

**7591**

5.400,00

6.075,00

675,00

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 13 kWh a 9,75 kWh

FOTEMPAR-1236/2021

ANTONIO CONTRERAS VAZQUEZ

***2550**

2.235,96

2.275,88

39,92

Redueix el preu del Wp de 1,52€/Wp a 1,49€/Wp

FOTEMPAR-1237/2021

ANDREE CHRISTOPH MOSCHNER

****1805*

4.685,92

5.224,96

539,04

Redueix el preu del Wp de 1,25€/Wp a 0,72€/Wp

FOTEMPAR-1240/2021

MIGUEL ANGEL ORTOLA CICEROL

***4793**

2.291,39

2.475,00

183,61

Redueix el preu del Wp de 1,25€/Wp a 0,72€/Wp

FOTEMPAR-1280/2021

ALFONSO CORCUERA GROTH

***6241**

5.646,58

5.963,74

317,16

Redueix el preu de l'acumulació de liti de 581,46 €/kWh a 528,59 €/kWh (L'IVA del pressup. és del 21% i a la factura és del 10%)

FOTEMPAR-1284/2021

ANDREU BAUZA BONET

***9489**

1.982,20

2.376,42

394,22

Redueix el preu del Wp de 1,58€/Wp a 1,32€/Wp

FOTEMPAR-1291/2021

SILVANA LORENA CALÓ TROCOSO

***8720**

928,13

4.408,13

 

3.480,00

No instal·la les bateries de liti previstes

FOTEMPAR-1298/2021

MATEO PONS COLL

***3279**

1.907,06

2.475,00

567,94

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,27€/Wp

FOTEMPAR-1350/2021

ANTONIO SASTRE SERVERA

***0665**

2.351,25

2.475,00

123,75

Redueix potència FV de 3,12 kWp a 2,85 kWp

FOTEMPAR-1374/2021

ALONSO COMAS VALLESPIR

***6872**

2.073,33

2.379,67

306,34

 

Redueix el preu del Wp de 1,59€/Wp a 1,38€/Wp

FOTEMPAR-1375/2021

GUILLERMO RIPOLL GALMÉS

***7158**

5.475,00

 

6.075,00

600,00

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 12 kWh a 10 kWh

FOTEMPAR-1391/2021

JULES PHILIP RELLIER

****4521*

2.417,84

2.475,00

57,16

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,61€/Wp

FOTEMPAR-1414/2021

FRANCISCO JOSE DURAN GONZALEZ

***5253**

1.711,11

1.902,38

191,27

Redueix el preu del Wp de 1,27€/Wp a 1,14€/Wp

FOTEMPAR-1452/2021

CATALINA GARAU CARRIO

***9873**

1.359,89

2.204,17

844,28

Redueix el preu del Wp de 1,47€/Wp a 0,91€/Wp

FOTEMPAR-1456/2021

JOHANNA AIDA VILCHES PINTO

***1395**

2.319,65

2.475,00

155,35

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,55€/Wp

FOTEMPAR-1541/2021

ESTEBAN SANCHEZ MATEOS

***4005**

5.374,29

5.918,81

544,52

Redueix el preu de l'acumulació de liti de 573,97 €/kWh a 483,21 €/kWh

FOTEMPAR-1542/2021

JAUME ADROVER VALLBONA

***0651**

2.414,60

2.475,00

60,40

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,61€/Wp

FOTEMPAR-1543/2021

PLAYAL SL

***9764**

8.379,00

9.600,00

1.221,00

Redueix potència FV de 32 kWp a 27,93 kWp

FOTEMPAR-1554/2021

CORONA NIGORRA COBIAN

***4773**

2.346,18

2.475,00

128,82

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,56€/Wp

FOTEMPAR-1563/2021

ESTACIÓN DE SERVICIOS SON VERI S.L.

***0395**

4.889,98

7.030,80

2.140,82

Redueix el preu del Wp de 1,20€/Wp a 0,83€/Wp

FOTEMPAR-1565/2021

ESTACIÓN DE SERV SON SUNYER S.L.

***8771**

3.715,61

5.691,60

1.975,99

Redueix el preu del Wp de 1,2€/Wp a 0,78€/Wp

FOTEMPAR-1618/2021

BARTOLOME MAS AYALA

***1900**

2.001,17

2.268,00

266,83

Redueix el preu del Wp de 1,51€/Wp a 1,33€/Wp

FOTEMPAR-1634/2021

CARLOS GONZALEZ LOMANA

***5174**

1.692,18

2.475,00

782,82

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,13€/Wp

FOTEMPAR-1640/2021

FRANCISCA RIBAS MAIRATA

***3341**

2.151,01

2.366,12

215,10

Redueix el preu del Wp de 1,58€/Wp a 1,43€/Wp

FOTEMPAR-1683/2021

FRANCISCO GONZALEZ ROMERO

****4755*

2.296,98

2.412,45

115,47

Redueix el preu del Wp de 1,61€/Wp a 1,53€/Wp

FOTEMPAR-1685/2021

MARIA RAMIS CARBONELL

***6071**

4.760,25

4.785,00

24,75

Redueix potència FV de 3,3 kWp a 2,97 kWp

FOTEMPAR-1686/2021

TECNOEVENTOS DE BALEARES SL

***0570**

 

3.604,50

 

4.118,40

513,90

Redueix potència FV de 11,44 kWp a 8,01 kWp

FOTEMPAR-1690/2021

BANDELE MALLORCA SA

***9140**

5.291,99

8.386,59

3.094,60

No instal·la el molí eòlic previst.

FOTEMPAR-1737/2021

GIANANDREA DI TERLIZZI BISIO

***1926**

2.227,50

4.365,02

2.137,52

No instal·la les bateries de liti previstes i redueix potència FV de 3,15 kWp a 2,7 kWp

FOTEMPAR-1743/2021

PACHUCA BAVI SL

***5375**

5.236,15

6.796,80

1.560,65

Redueix el preu del Wp de 1,20€/Wp a 1,15€/Wp

FOTEMPAR-1744/2021

DOMINGO MORAGUES ROSSELLO

***9088**

2.295,00

2.475,00

180,00

Només presenta justificants de pagament de import de 4590,00€

FOTEMPAR-1751/2021

SEBASTIAN ARAGONES BRYANT

***8961**

2.262,93

2.288,70

25,77

Redueix el preu del Wp de 1,53€/Wp a 1,51€/Wp

FOTEMPAR-1793/2021

MIGUEL LLULL MESQUIDA

***0327**

6.040,71

6.075,00

34,29

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,63€/Wp

FOTEMPAR-1795/2021

JAUME GABRIEL REYNÉS MORA

***7124**

1.645,48

2.031,97

386,49

Redueix el preu del Wp de 1,35€/Wp a 1,10€/Wp

FOTEMPAR-1796/2021

MARGALIDA LLULL MESQUIDA

****8356*

6.040,81

6.075,00

34,19

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,63€/Wp

FOTEMPAR-1913/2021

CATALINA MAYANS ESCANDELL

***9094**

5.387,21

6.075,00

687,79

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,19€/Wp

FOTEMPAR-1996/2021

ROSA MARIA BLEISCHWITZ CARLSEN

***6973**

4.879,93

5.392,52

512,59

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 12 kWh a 11 kWh i redueix el preu del Wp de 1,20€/Wp a 1,05€/Wp

FOTEMPAR-2086/2021

JOSEP CORTES SERVERA

***8596**

2.076,93

2.106,60

29,67

Redueix el preu del Wp de 1,40€/Wp a 1,38€/Wp

FOTEMPAR-2130/2021

PALMAFRUIT, S.A.

***2463**

12.555,00

13.065,00

510,00

Redueix el preu del Wp de 1,00€/Wp a 0,94€/Wp

FOTEMPAR-2148/2021

MARIA FRANCISCA PARETS AMENGUAL

***0753**

4.995,00

5.475,00

480,00

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 10 kWh a 8,4 kWh

FOTEMPAR-2202/2021

JOSÉ ANTONIO PALERM GARCIA

***3606**

2.425,54

2.475,00

49,46

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,62€/Wp

FOTEMPAR-2225/2021

ANTONIO CANO CAMPILLO

***0469**

5.775,00

6.075,00

300,00

Redueix el preu de l'acumulació de liti de 600 €/kWh a 550 €/kWh

FOTEMPAR-2429/2021

ALBERT OLIVA SUAREZ

***6112**

3.327,03

3.594,06

267,03

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,47€/Wp

FOTEMPAR-2464/2021

VALERIO VITTOZZI

***5863**

1.985,15

1.991,45

6,30

Redueix el preu del Wp de 1,23€/Wp a 1,22€/Wp

FOTEMPAR-2664/2021

BOSCH ARANDA, SLU

***3779**

3.432,99

3.772,15

339,16

Redueix el preu del Wp de 1,31€/Wp a 1,16€/Wp