Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 302947
Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Brigada

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple en data 27 d'abril de 2023, va adoptar el següent acord

Modificació parcial Relació de Llocs de Treball. Brigada

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 7 de maig de 2018 d'aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Muro (BOIB Nº67 de data 31 de maig de 2018).

Vist l'informe de la Secretaria de l'Ajuntament de Muro.

Vist l'informe del cap de la Brigada d'Obres de l'Ajuntament de Muro.

Vist l'informe favorable de la Mesa de negociació de data 19 d'abril de 2023.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer. Modificació Plaça Id Pto 31:

Redacció actual

Unitat

ID Pto

Lloc

Grup Plaça

Especialitat

Requisits

Mèrits

Brigada

31

Picapedrer

C2

FP Grau Mitjà en Picapedrer o assimilats

Carnet conduir B i C

FP Grau Superior en Picapedrer o assimilat

Estudis d'especialització en el seu àmbit funcional

Nova redacció

Unitat

ID Pto

Lloc

Grup Plaça

Especialitat

Requisits

Mèrits

Brigada

31

Picapedrer

C2

FP Grau Mitjà en Picapedrer o Experiència de 6 mesos acreditable o assimilats

Carnet conduir B

FP Grau Superior en Picapedrer o assimilat

Estudis d'especialització en el seu àmbit funcional

Carnet conduir C o assimilat

Segon. Modificació Plaça Id Pto 32:

Redacció actual

Unitat

ID Pto

Lloc

Grup Plaça

Especialitat

Requisits

Mèrits

Brigada

32

Ajudant picapedrer

C2/AP

FP Grau Mitjà en Picapedrer o assimilats

Carnet conduir B i C

FP Grau Superior en Picapedrer o assimilat

Estudis d'especialització en el seu àmbit funcional

Nova redacció

Unitat

ID Pto

Lloc

Grup Plaça

Especialitat

Requisits

Mèrits

Brigada

32

Ajudant picapedrer

C2/AP

FP Grau Mitjà en Picapedrer o Experiència de 6 mesos acreditable o assimilats

Carnet conduir B

FP Grau Superior en Picapedrer o assimilat

Estudis d'especialització en el seu àmbit funcional

Carnet conduir C o assimilat

 

Tercer. Modificació Plaça Id Pto 34:

Redacció actual

Unitat

ID Pto

Lloc

Grup Plaça

Especialitat

Brigada

34

Ajudant Jardineria

C2/AP

FP Grau Mitjà en Jardineria o assimilats

Nova redacció

Unitat

ID Pto

Lloc

Grup Plaça

Especialitat

Brigada

34

Ajudant Jardineria

C2/AP

FP Grau Mitjà en Jardineria o Experiència de 6 mesos o assimilats

Quart. Modificació Plaça Id Pto 38:

Redacció actual

Unitat

ID Pto

Lloc

Grup Plaça

Requisits

Brigada

38

Peó Tractorista

AP

Carnet de conduir B

Nova redacció

Unitat

ID Pto

Lloc

Grup Plaça

Requisits

Brigada

38

Peó Tractorista

AP

Carnet de conduir B i C

 

Muro, signat electrònicament (4 de maig de 2023

El batle Miquel Porquer Tugores)