Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 300324
Resolució de la directora general de Política Lingüística de 5 de maig de 2023 per la qual es publiquen les relacions d’aptes de cada certificat corresponents a la convocatòria de proves de gener de 2023 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 4 de novembre de 2022, es van convocar les proves de gener l'any 2023 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 144, de 8 de novembre).

Els tribunals han conclòs el procés d'avaluació de les proves de la convocatòria de gener de 2023 i han aprovat els resultats definitius de cada nivell. D'acord amb l'article 17 del Decret 21/2019, de 15 de març, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, el director general de Política Lingüística ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears una resolució amb la relació d'aptes de cada certificat d'acord amb els resultats aprovats pels tribunals.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació d'aptes definitiva de cada certificat, amb el número del document d'identitat, d'acord amb els resultats aprovats pels tribunals en la convocatòria de proves de gener de 2023 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana, que s'adjunta com a annex a aquesta Resolució.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 5 de maig de 2023)

La directora general de Política Lingüística Beatriu Defior Barcons

Documents adjunts