Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 26/2023 de 8 de maig, pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 4336 - Pàgines 24592-24600

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 27/2023 de 8 de maig, pel qual s’aprova el Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) d’Es Trenc-Salobrar de Campos

    Número d'edicte 4343 - Pàgines 24601-24705

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de l'expedient de la modificació de crèdits número 3.2023, en la modalitat de generació de crèdits i transferència entre partides

    Número d'edicte 4133 - Pàgines 24706-24707

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 03/2023. Departament Tributari. Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de l’ordenança reguladora del Preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats del Patronat municipal d’escoles d’infants. Concepte 341,08

    Número d'edicte 4335 - Pàgines 24708-24710

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Expedient: PBX 2013 0002. Aprovació definitiva del Pla Especial de l’ARE 56-01 del PGOU (Colònia de Son Rullan)

    Número d'edicte 4273 - Pàgines 24711-24724

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de transferències nominatives del Pressupost General de l'exercici 2023

    Número d'edicte 4282 - Pàgina 24725

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l’expedient 1840/2023 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari - Exp. 007-2023 Crèdit extraordinari

    Número d'edicte 4283 - Pàgines 24726-24727

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall per al reajustament de les alienacions interiors i la reordenació del volum edificable en la parcel·la situada en la Ctra. De S’Estanyol, cantonada C/ Torre de Can Espanyol, Ses Torres, Jesús

    Número d'edicte 4320 - Pàgines 24728-24743

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació de crèdit núm. 04/2023

    Número d'edicte 4315 - Pàgines 24744-24745