Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 303843
Aprovació de les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència destinades a col·laborar amb entitats de caire social per a l'any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Junta de Govern Local amb data 28.04.2023, va adoptar el següent acord:

PRIMER: Aprovar les bases per a la convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència destinades a col·laborar amb entitats d'índole social per a l'any 2023, el contingut de les quals es transcriu a continuació.

SEGON: Obrir el termini de presentació de sol·licituds per un període de 15 dies naturals, l'endemà de publicar les bases al BOIB.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRÈNCIA, DESTINADES A COL·LABORAR AMB ENTITATS DE CAIRE SOCIAL PER L'ANY 2023.

Primera.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

1. Les presents bases tenen per objecte definir els termes i condicions que regiran la convocatòria de les subvencions que concedeixi l'Ajuntament des Castell a les entitats socials sense ànim de lucre que vulguin actuar o que actuïn habitualment al municipi des Castell.

2. Les ajudes es concediran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, en règim de concurrència competitiva. L'establert en les presents bases s'aplicarà d'acord amb l'establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. Les ajudes que s'exposen en les presents bases tenen per finalitat l'atorgament de subvencions destinades a col·laborar en la posada en marxa o en la continuïtat de les diferents tasques i serveis que es desenvolupen des de les diverses associacions sense ànim de lucre en l'àmbit social.

Segona.- ENTITATS BENEFICIÀRIES

1. Podran optar a les subvencions regulades en les presents bases, les entitats i associacions sense ànim de lucre que en el moment de presentar la sol·licitud compleixin els requisits que a continuació s'enumeren:

a Tenir entre les seves finalitats la realització de projectes i activitats de caire social amb objecte benèfic a favor de persones empadronades a Es Castell, quedant excloses les entitats que desenvolupen tasques de caràcter sociocultural o entitats que ja es beneficien d'altres subvencions i/o ajudes de l'Ajuntament des Castell.

b Estar inscrits al Registre Municipal d'Associacions.

c Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat social d'acord amb el previst a l'article 22 del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.

Tercera.- MODALITAT DE LA SUBVENCIÓ

La subvenció consisteix en una aportació econòmica i la seva concessió no pressuposa cap obligació municipal respecte d'exercicis posteriors.

Quarta.- DOTACIÓ ECONÒMICA

1. Les subvencions que es concediran a l'emparament de les presents bases es finançaran amb càrrec als fons propis de l'Ajuntament des Castell.2

2. L'import destinat a les subvencions serà com a màxim de 10.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 20 231 48000 del vigent Pressupost Municipal i amb un import màxim de 1.000 € a concedir, per entitat que sol·liciti l'ajut.

 

Cinquena.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per aquesta convocatòria s'adreçaran a la batlia d'aquest Ajuntament. S'hauran de presentar per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà a l'endemà de la publicació de les bases en el BOIB amb un període de 15 dies natural.

Sisena.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

1. Instància de sol·licitud de subvenció.

2. Fotocòpia del C.I.F. de l'entitat.

3. Fotocòpia del DNI del representant de l'entitat i certificat que acredita la seva vigència de representació.

4. Fotocòpia dels Estatuts.

5. Projecte d'activitats per la qual es sol·licita la subvenció, indicant objectius, activitats proposades i pressupost total desglossat.

6. Declaració responsable manifestant:

- Que l'entitat no està inclosa dins de cap dels supòsits de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Que no ha rebut altres subvencions per a la mateixa activitat part d'altres organismes, o en cas de concurrència d'aquesta subvenció amb altres procedents d'altres institucions, la suma dels imports sol·licitats per a un mateix servei no pot ser superior al seu pressupost del servei o activitat subvencionada.

- Que està al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries amb l'AEAT i la Seguretat Social.

- Que no té deutes amb l'administració municipal.

En el supòsit que alguns dels documents siguin vigents i ja constin en els arxius de l'Ajuntament, no caldrà la seva presentació.

Setena.- COMISSIÓ QUALIFICADORA

1. La comissió qualificadora estarà integrada per la Regidora de Serveis Socials, per la Coordinadora dels SSCB i per l'Interventor Municipal.

2. La comissió comprovarà que les sol·licituds presentades s'ajusten als requisits establert a les presents bases en els següents aspectes i emetrà un informe en el que es faci constar:

- Que la sol·licitud s'ha presentat en temps, forma i que reuneix els requisits prevists.

- Que la documentació presentada juntament amb la sol·licitud està completa d'acord a l'establert a les presents bases.

Vuitena.- CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

1. Estructura i organització de l'entitat.

2. Qualitat tècnica del projecte.

3. Tipus de servei prestat i la seva repercussió social.

4. Capacitat de donar resposta a situacions emergents.

5. Solidaritat amb col·lectius desfavorables.

Novena.- RESOLUCIÓ I ÒRGAN COMPETENT

La Batlia a proposta de la comissió qualificadora resoldrà la concessió de les subvencions en el termini de quinze dies a comptar des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds i serà degudament notificada.

En el cas que passat aquest termini no s'hagués produït la resolució s'entendrà que la sol·licitud de subvenció ha estat desestimada. A la resolució s'hi farà constar:

1. Referència d'aquestes bases.

2. Nom de l'entitat beneficiària.

3. Quantia de la subvenció.

4. Destí i finalitat de la subvenció.

5. Termini i forma de justificació.

6. Obligacions de l'entitat beneficiària.

Desena.- FORMA DE PAGAMENT

Un cop aprovades les subvencions, es realitzarà el pagament del 75% de la subvenció atorgada. El pagament del 25% restant es realitzarà un cop justificada l'activitat, de conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal.

Onzena.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

Les entitats beneficiàries d'aquests ajuts es comprometen a acceptar el contingut d'aquesta convocatòria i el resultat de la mateixa, així com a complir les següents obligacions;

- Acreditar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció.

- Acceptar la subvenció i les condicions d'atorgament.

- Realitzar els serveis i/o actuacions que fonamenta la subvenció.

- Justificar l'aplicació econòmica de la subvenció en el termini d'un mes posterior a la finalització de l'activitat anual.

Dotzena.- JUSTIFICACIÓ

L'entitat haurà de presentar, pel Registre municipal, i com a màxim el dia 31 de gener del 2024 el compte justificatiu simplificat de la subvenció, que haurà de contenir:

  1. La memòria de l'activitat, amb la relació dels serveis realitzats.
  2. Relació de les despeses i inversions de l'activitat.
  3. Ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat i la seva procedència.
  4. En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en supòsits de romanents no aplicats.

L'Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar la presentació dels comprovants de pagament de les despeses i inversions realitzades als efectes de comprovar la veracitat de les dades.

La manca de justificació produirà l'obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de satisfer l'interès legal, a partir de la data en què s'haurien d'haver rendit els comptes i fins la data en què es verifiqui el reintegrament.

Tretzena.- NORMATIVA APLICABLE

No obstant allò previst expressament en aquestes bases, serà igualment d'aplicació el contingut de les disposicions incloses en les normes següents:

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
  • Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de dia 31 de desembre de 2005)
  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

 

Es Castell, (signat electrònicament: 8 de maig de 2023)

La batllessa Juana Escandell Salom