Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Núm. 301315
Convocatòria de subvencions per assistència a competicions estatals per representar Balears a causa dels bons resultats obtenguts en competicions autonòmiques, temporada 2021-2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. Bases Reguladores

Aquestes subvencions es regiran per allò que s'ha fixat en la present convocatòria;  en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; en el Reglament General de la Llei de Subvencions aprovat per Reial decret 886/2006, de 21 de juliol; en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; en el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques; en l'Ordenança General de Subvencions, publicada en el BOIB núm. 126 de data 16 de juliol de 2020, i en les restants normes de dret administratiu que en el seu cas siguin aplicables, i en defecte d'això, les normes de dret privat.

El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris.

2. Crèdits Pressupostaris

Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció són els següents 3414.48900, i la quantia total màxima de les subvencions convocades és de 7.000 euros.

3. Objecte, Condicions i Finalitat de la Concessió de la Subvenció

Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les entitats esportives del municipi de Bunyola, per al desenvolupament de les seves activitats esportives extraordinàries durant la temporada 2022.

La subvenció té per finalitat afavorir la realització d'activitats esportives en el Municipi, recolzar als clubs esportius que degut als bon resultats obtinguts en les competicions autonòmiques acudeixin en representació de Balears a competicions de caràcter nacional celebrades fora de l'illa de Mallorca.

La concessió de les ajudes contemplades en la present convocatòria se subjectarà als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

4. Requisits per sol·licitar la Subvenció i la Forma d'acreditar-los

Pot sol·licitar participar en la convocatòria qualsevol entitat esportiva sense afany de lucre que estigui legalment constituïda i tengui la seu social en el terme municipal de Bunyola i que hagi acudit a competicions estatals en representació de Balears degut als bons resultats obtinguts durant la competició autonòmica.

Requisits per sol·licitar la subvenció:

- Estar legalment constituïdes i tenir la seu social en el terme municipal de Bunyola. - Estar inscrites en el Registre General d'Entitats de l'Ajuntament i en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Bunyola, amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

- Acreditar una antiguitat mínima de dos anys i desenvolupar l'activitat esportiva continuada durant aquest temps al municipi de Bunyola.

- Acreditar un mínim de 20 socis a l'entitat.

- No incórrer en cap de les prohibicions que es recullen a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Acudir a competicions estatals en representació de Balears degut als bons resultats obtinguts durant la competició autonòmica.

Aquests requisits hauran de ser acreditats pels sol·licitants mitjançant una declaració responsable del representant de l'entitat.

 

5. Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment

L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el Regidor d'Esports.

Aquest sol·licitarà quants informes estimi necessaris per resoldre, així com avaluar les sol·licituds que es presentin dintre del termini i en la forma escaient, tot això de conformitat amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de Subvencions.

L'òrgan competent per resoldre serà el Batle en virtut de l'article 7 de l'Ordenança General de Subvencions.

6. Termini de Presentació de Sol·licituds i Documentació

Les entitats esportives hauran de presentar la sol·licitud segons el que estableix la normativa vigent:

El 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que obliga totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d'un certificat general que representi l'organització. Aquesta relació electrònica fa referència tant a les notificacions com a la presentació de documents i sol·licituds a través de registre.

Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s'adrecin a l'Ajuntament s'han de realitzar obligatòriament mitjançant el registre electrònic:

http://bunyola.sedelectronica.es/

Cal que, com entitat, s'obtingui un certificat o signatura digital

El certificat o la signatura digital és un document en format digital que serveix per identificar una persona física o jurídica a la que se li assigna una clau per poder realitzar tràmits amb les administracions de manera electrònica. Té un valor legal equivalent al de la signatura manuscrita. El certificat o la signatura digital, s'haurà de sol·licitar a través del web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados, que és una “entitat certificadora”

L'entitat haurà d'acreditar la titularitat de forma presencial en alguna de les Oficines Registre. Finalment, es farà una descàrrega del certificat via internet i es realitzarà una còpia de seguretat del certificat.”

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d'aquestes bases i dels requisits i obligacions que s'hi recullen.

L'entitat esportiva haurà d'adjuntar a la sol·licitud, la següent documentació:

 1. Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud.

 2. Fotocòpia del CIF de l'entitat sol·licitant.

 3. Documentació acreditativa de la representació en virtut de la qual actua la persona que signa la sol·licitud (còpia de l'Escriptura de constitució o modificació, còpia de l'Acta fundacional i Estatuts, etc.).

 4. Declaració responsable de compliment dels requisits establerts a la base 4 de la present convocatòria.

 5. Programa detallat de les activitats a realitzar i per les quals se sol·licita la subvenció (no estan incloses: casals, campus, colònies,…)

 6. Certificat de la federació corresponent o/i del Govern Balear del nombre d'equips que participen en competicions, i nombre de llicències tramitades (per gènere i categories) durant la temporada 2021-2022.

 7. Pressupost econòmic de l'entitat esportiva temporada 2021-2022 (desglossat despeses i ingressos).

 8. Declaració jurada sobre si s'ha demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import.

 9. Acreditació d'haver acudit a competicions estatals en representació de Balears degut als bons resultats obtinguts durant la competició autonòmica.

El termini de presentació de sol·licituds al registre general d'entrada de l'Ajuntament de Bunyola és de 15 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent de la seva publicació en el BOIB.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la norma de convocatòria, l'òrgan competent requerirà a l'interessat perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fes se li tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

7. Proposta de resolució provisional, resolució definitiva, terminis i notificació

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, una comissió avaluadora, integrada pel Batle, la Regidoria d'Esports, el secretari municipal i personal tècnic estudiarà els projectes presentats.

Una vegada avaluades les sol·licituds, per l'òrgan instructor es formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que serà notificada als interessats, concedint un termini de 10 dies per presentar al·legacions.

Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i les proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.

Després d'examinar les al·legacions si les hi hagués, es formularà la proposta de resolució definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants pels quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, el Batle resoldrà el procediment. La resolució, a més de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà constar, en el seu cas, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds.

En cas que no es produeixi notificació expressa, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada.

L'Ajuntament de Bunyola no assumeix cap responsabilitat sobre l'actuació del beneficiari ni pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l'activitat per a la qual es rebi la subvenció, ni tampoc pels que pugui ocasionar a tercers.

8. Criteris de Valoració de Sol·licituds

Els criteris per a l'assignació de les subvencions seran els següents:

Entitats esportives

1.1 Ajudes per fitxes federatives a menors de 18 anys i empadronats al municipi de Bunyola que han participat a les competicions estatals (4.000€). S'aplicarà la formula següent:

I1= NFC X (4000 / NTF)

    • NFC = Nombre de fitxes presentades per l'entitat

    • NTF = Nombre total de fitxes presentades per totes les entitats

1.2 Ajudes per equips que han acudit a competicions estatals (3.000€). S'aplicarà la formula següent

I2= NEC X (3000/NET)

    • NEC = nombre d'equips presentats per l'entitat

    • NET = Nombre total d'equips presentats per totes les unitats

* Els equips presentats per les entitats hauran d'entrenar i jugar els partits de la temporada regular dins el terme municipal de Bunyola.

9. Condicions

A més de les obligacions establertes en aquestes bases i les que estableix la Llei amb caràcter general, són obligacions especifiques:

Complir l'objectiu, executar el projecte, representar Balears en competicions nacionals degut als bon resultats obtinguts en les competicions autonòmiques, així com justificar el compliment dels requisits i condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

Sometre's a les actuacions de comprovació i control financer de l'Ajuntament de Bunyola i altres entitats de control competents amb el compromís d'aportar la documentació que sigui requerida.

No s'autoritzaran canvis de destinació en les subvencions concedides. Els canvis d'aspectes específics en els programes hauran de ser autoritzats per l'òrgan que concedeix la subvenció. Si passa altrament, la subvenció podrà ser revocada per incompliment dels fins per als quals va ser atorgat.

Qualsevol subvenció concebuda per l'Ajuntament de Bunyola portarà implícit la condició que en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la llegenda "amb el suport de l'Ajuntament de Bunyola" i el logotip corresponent.

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions sempre que la suma dels imports rebuts per aquest concepte no superi el cost total del projecte.

L'incompliment d'algun apartat per part de l'entitat sol·licitant de la convocatòria anterior, impossibilitarà de presentar-se a la present convocatòria.

10. Pagament de la subvenció

A compte de la subvenció atorgada, l'Ajuntament efectuarà el pagament del 100% de la seva quantia un cop hagi estat aprovada la resolució de la convocatòria de subvencions i justificada dita subvenció.

11. Justificació de la subvenció rebuda

La justificació de la subvenció es farà presentant al registre d'entrada de la seu electrònica, la següent documentació; (Document compte justificatiu normalitzat),

 • Acreditació dels pagaments efectuats per un import, com a mínim, equivalent a l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Bunyola, i presentació a l'òrgan atorgant de l'original i fotocòpia de les factures, perquè una vegada verificada la seva elegibilitat, es diligenciïn i retornin els originals i es compulsin les còpies que restaran incorporades a l'expedient.
 • Liquidació econòmica de l'activitat (ingressos i despeses) en la qual quedi reflectida la subvenció concedida.

Es considerarà despesa realitzada si ha estat efectivament pagada durant la temporada 2022 (desembre 2022).

El termini màxim per a justificar la totalitat de la subvenció rebuda és fins al 5 de mes de juny de 2023.

La manca de justificació, en el termini establert, pot comportar la revocació total o parcial de la subvenció i s'arxivarà l'expedient.

Es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, quan s'aporti la documentació justificativa, la despesa real sigui inferior a la subvenció concedida.

12. Reintegrament de la subvenció

La declaració de nul·litat o anul·labilitat de l'acte de concessió o l'existència d'alguna de les causes de reintegrament previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions podrà donar lloc al reintegrament de la subvenció.

El procediment de reintegrament de la subvenció concebuda i, si escau, el cobrament dels interessos de demora, es regirà pel que disposen els articles 41 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13. Responsabilitat i règim sancionador

Els beneficiaris de les subvencions que regulen aquestes bases quedaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que s'estableix en Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La no presentació de la documentació justificativa en temps i/o forma, el falsejament de les dades aportades o la modificació dels fins per als quals s'ha concedit la subvenció, donaran lloc al reintegrament de les quantitats rebudes i la possible inhabilitació de l'entitat a efectes de no poder sol·licitar al Servei Municipal d'Esports, durant el temps que es determini, cap més subvenció econòmica per a aquesta mateixa convocatòria.

14. Informació

Us podeu adreçar al servei municipal d'Esports a l'adreça de correu electrònic pjpalou@ajbunyola.net o bé a les oficines municipals – Sa Plaça 4.  Tlf.: 665 517 101.

 

(Signat electrònicament: 28 d'abril de 2023

El regidor de dinamització, Joventut i Esports Pere Joan Palou Garcia)