Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 301292
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 3 de maig de 2023 per la qual es dicten normes específiques d’organització de les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa per al curs acadèmic 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

D'acord amb l'article 49 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que per accedir als ensenyaments professionals de música i de dansa cal superar una prova específica d'accés regulada i organitzada per les administracions educatives. Es podrà accedir igualment a cada curs sense haver superat els anteriors sempre que, a través d'una prova, l'aspirant demostri tenir els coneixements necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.

Els respectius decrets autonòmics que estableixen l'ordenació i el currículum de cada un dels ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, en coherència amb la Llei orgànica, disposen que per accedir a aquests ensenyaments és necessari superar una prova d'accés que permeti l'accés directe al curs acadèmic de l'especialitat corresponent.

Anualment, i seguint el que estableixen aquestes decrets, es dicta una resolució de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres que estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta Resolució té per objecte fixar les normes específiques d'organització de les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música i de dansa per al curs acadèmic 2023-2024, d'acord amb el que estableix la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de març de 2023 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024, s'autoritza el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI), se'n dicten les normes d'admissió i se n'aprova el calendari d'admissió

Fonaments de dret

1. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig) amb les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020 de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2. Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears regula en el capítol VII els ensenyaments de règim especial (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

3. Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

4. Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

5. Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música regulats per la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

6. Decret 54/2011, de 20 de maig de currículum dels ensenyaments professionals de dansa.

7. Decret 23/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

8. Decret 24/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

9. Decret 64/2019 de 2 d'agost pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

10. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 14 d'abril de 2009, per la qual es regula el procés d'admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autòmoma de les Illes Balears.

11. Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016, que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts total o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears.

12. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de  febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2023-2024 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts total o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 28, de 4 de març).

13. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de març de 2023 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma deles Illes Balears per al curs 2023-2024, s'autoritza el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI), se'n dicten les normes d'admissió i se n'aprova el calendari d'admissió (BOIB núm. 37, de 23 de març).

14. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres és competent en els ensenyaments de règim especial (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

Per tot això, i en virtut del que s'estableix en l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i en la disposició final primera del Decret 35/2015, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les normes específiques d'organització de les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa per al curs acadèmic 2023-2024 que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar les característiques de les proves d'accés als ensenyaments elementals de música, als ensenyaments elementals de dansa i als ensenyaments professionals de música i de dansa que figuren, respectivament, en els annexos 2, 3 i 4 d'aquesta Resolució.

3. Comunicar als directors dels centres les esmentades normes perquè les apliquin als seus centres i informin als claustres i als consells escolars sobre aquestes normes.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució  en el Butlleti Oficial de les Illes Balears.

5. Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3 /2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 3 de maig de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1 Normes específiques d'organització de les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa per al curs acadèmic 2023-2024

Primer Proves d'accés als ensenyaments elementals de música i de dansa

1. Per accedir als ensenyaments elementals de música o de dansa és necessari superar una prova d'accés que permet l'accés directe al curs acadèmic dels ensenyaments elementals al qual es presenta la persona interessada.

2. Les característiques de les proves d'accés als ensenyaments elementals de música figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Les característiques de les proves d'accés als ensenyaments elementals de dansa figuren en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Segon Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa

1. Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música és necessari superar una prova específica d'accés, en la qual es valoren la maduresa, les aptituds i els coneixements per cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals de l'especialitat, d'acord amb els objectius establerts en el Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i en el Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears.

2. Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de dansa és necessari superar una prova específica d'accés en la qual es valoren la maduresa, les aptituds i els coneixements per cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals de l'especialitat, d'acord amb els objectius establerts en el Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de dansa.

3. Així mateix, es pot accedir a qualsevol altre curs diferent del primer dels ensenyaments professionals de música o de dansa d'una especialitat sense haver cursat els anteriors sempre que, mitjançant una prova d'accés al curs que es vol fer, l'aspirant demostri que posseeix els coneixements necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments. Aquesta prova ha de tenir com a referència els objectius, els continguts i els criteris d'avaluació de les assignatures dels cursos anteriors al que es vol fer.

4. Les característiques de les proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa figuren en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

Tercer Convocatòria de les proves d'accés

1. Amb l'objectiu de preservar el principi d'igualtat que ha de presidir l'objectivitat de la prova d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música i de dansa, s'ha de fer una única convocatòria anual per a cada especialitat.

2. Amb la finalitat d'orientar les persones aspirants i de facilitar-los la preparació de la prova d'accés, tant al primer curs com a un curs diferent del primer, els centres han de fer públic, amb dos mesos d'antelació, com a mínim, un document relatiu a la concreció dels exercicis de què constaran les proves d'accés de les diferents especialitats, amb la informació sobre el contingut i l'avaluació d'aquestes proves. El contingut i l'avaluació de les proves han de ser d'acord amb la distribució per cursos dels objectius, continguts i criteris d'avaluació dels diferents currículums vigents.

3. La informació que inclourà el document relatiu a la concreció de les proves d'accés ha d'incloure necessàriament:

a) Una descripció dels continguts i del procés de la prova.

b) Una relació de totes les parts de la prova que serveixi d'orientació als aspirants sobre el grau de dificultat que han de tenir els exercicis que s'han de realitzar.

c) Els criteris d'avaluació que s'hi han d'aplicar.

d) En el cas dels ensenyaments de música, les obres orientatives exigibles.

Quart Tribunals

1. Les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música i de dansa han de ser elaborades i avaluades per un tribunal format per tres professors del centre, nomenats a aquest efecte pel director del centre, que han d'actuar col·legiadament.

2. Els membres del tribunal han de pertànyer a les especialitats de les assignatures que s'avaluen o a departaments relacionats.

3. No poden formar part del tribunal els professors que durant el curs anterior hagin impartit classe als alumnes que es presentin a la prova.

Cinquè Avaluació de les proves d'accés

1. Els resultats definitius de les proves d'accés s'han de qualificar numèricament amb un nombre del 0 al 10, amb un decimal com a màxim, i és necessària una qualificació de 5 o superior per aprovar.

2. Finalitzades les corresponents correccions i avaluacions, s'han de fer públics els resultats i s'ha d'indicar la puntuació global que hagi obtingut cada alumne.

Sisè Simultaneïtat d'especialitats als ensenyaments elementals i professionals de música i professionals de dansa

1. Quan una persona vulgui cursar una altra especialitat dels ensenyaments professionals de música o de dansa diferent de la que ha cursat o cursa actualment, ha de superar una nova prova d'accés. En aquesta prova no s'ha d'examinar de les assignatures comunes de les dues especialitats que es tenguin superades en la primera de les especialitats ni, en el cas dels ensenyaments professionals de música, de l'assignatura Piano Complementari, si és el cas.

2. Quan una persona vulgui cursar una altra especialitat dels ensenyaments elementals de música diferent de la que ha cursat o cursa actualment, ha de superar una nova prova d'accés. En aquesta prova no s'ha d'examinar de les assignatures comunes a les dues especialitats que es tenguin superades en la primera de les especialitats.

3. En el cas que, en la mateixa convocatòria, un aspirant es presenti a dues proves d'accés d'especialitats diferents que tenguin alguna part comuna igual, només es realitzarà aquesta part una sola vegada i servirà per a les dues proves d'accés.

Setè Continguts de les proves d'accés

1. Els centres adequaran els continguts de les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música i de dansa als continguts dels respectius currículums.

2. Aquest fet haurà d'estar reflectit en la informació de la concreció de les proves d'accés que estableix el punt tercer d'aquest annex.

Vuitè Prioritat de realització de les proves d'accés

1. Així com estableix la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de març de 2023 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024, s'autoritza el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI), se'n dicten les normes d'admissió i se n'aprova el calendari d'admissió (BOIB núm. 37, de 23 de març), les proves d'accés als diferents ensenyaments es duran a terme del 7 al 23 de juny de 2023.

2. Per tal de poder ajustar el calendari dels alumnes que cursaran el PEI, es realitzaran en primer lloc les convocatòries de proves d'accés a primer d'ensenyaments professionals de música i de dansa i després la resta de cursos d'ensenyaments professionals i elementals segons les possibilitats organitzatives de cada centre.

 

ANNEX 2 Característiques de les proves d'accés als ensenyaments elementals de música

Primer Prova d'accés al primer curs d'ensenyaments elementals de música

1. La prova d'accés al primer curs d'ensenyaments elementals de música té la finalitat de valorar les aptituds musicals a nivell melòdic i rítmic del futur alumnat sense avaluar-ne els coneixements musicals previs.

2. La prova consistirà en la realització d'una sèrie d'exercicis a nivell melòdic, rítmic, psicomotriu i interpretatiu (imitacions i repeticions de fórmules rítmiques senzilles a través d'instruments corporals, de fórmules melòdiques senzilles a través de la veu, de fragments breus, treball de la pulsació regular, entonació, etc.) a partir de fragments musicals o d'una cançó adequada a l'edat dels aspirants.

3. També pot incloure exercicis de valoració d'aptituds i condicions naturals per a l'instrument i exercicis de valoració d'aptituds musicals específiques.

Segon Prova d'accés als cursos segon, tercer i quart d'ensenyaments elementals de música

1. Les proves d'accés per als cursos segon, tercer i quart tenen l'objectiu de valorar els coneixements musicals previs necessaris per cursar els ensenyaments sol·licitats i avaluar les aptituds tècniques i artístiques de l'aspirant, així com la capacitat auditiva i els coneixements musicals teòrics i pràctics.

2. Les proves d'accés als cursos segon i tercer consten d'una prova de llenguatge musical i una d'instrument.

3. La prova de llenguatge musical consisteix en exercicis de lectura rítmica, lectura melòdica, teoria de la música i dictat musical adequats al nivell del curs al qual es vol accedir.

4. La prova d'instrument consisteix en la interpretació d'exercicis tècnics, diferents obres i un fragment musical a primera vista adequats al nivell del curs al qual es vol accedir.

5. La prova d'accés a quart curs consta, a més, d'una prova de cor que consisteix en una audició d'obres de diferents estils a una, dues o tres veus, preparades per l'aspirant.

6. Per obtenir la nota final de la prova d'accés a segon i tercer s'ha d'aplicar la mitjana aritmètica (50% cada una) entre la prova d'instrument i la prova de llenguatge musical. S'ha d'obtenir un mínim de 5 en cada prova per poder fer la mitjana.

7. Per obtenir la nota final de la prova d'accés a quart s'aplicaran els següents percentatges: la prova de cor, 25%; la prova de llenguatge musical, 25%, i la prova d'instrument, 50%. S'ha d'obtenir un mínim de 5 en cada prova per poder fer la mitjana ponderada.

 

ANNEX 3

Característiques de les proves d'accés als ensenyaments elementals de dansa

Primer Prova d'accés al primer curs d'ensenyaments elementals de dansa

1. La prova d'accés per al primer curs d'ensenyaments elementals de dansa té la finalitat de valorar les aptituds físiques, rítmiques, expressives i de coordinació en relació amb la dansa i el sentit musical del futur alumnat sense avaluar-ne els coneixements previs.

2. Inclou exercicis a terra, de barra i de ritme que permeten valorar l'elasticitat i la flexibilitat, la capacitat d'aprenentatge, el sentit del ritme i la sensibilitat i musicalitat dels aspirants.

Segon Prova d'accés als cursos segon, tercer i quart d'ensenyaments elementals de dansa

1. Les proves d'accés per als cursos segon, tercer i quart tenen l'objectiu de valorar els coneixements previs necessaris per cursar els ensenyaments sol·licitats i avaluar les aptituds físiques i expressives dels aspirants en relació amb la dansa i amb el seu sentit musical.

2. Les proves d'accés als cursos segon, tercer i quart d'ensenyaments elementals de dansa constaran d'una prova de dansa clàssica, una prova de dansa espanyola i una prova de música adequades al nivell del curs al qual es vol accedir.

3. Cada una d'aquestes tres proves es qualificarà de 0 a 10 punts amb un decimal com a màxim. La nota final serà la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en les proves, distribuïdes així: prova de dansa clàssica, 50%; prova de dansa espanyola, 40%, i prova de música, 10%. S'ha d'obtenir un mínim de 4 en cada prova per poder fer la mitjana ponderada.

 

​​​​​​​ANNEX 4 Característiques de les proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa

1. La prova d'accés a qualsevol curs dels ensenyaments professionals de música o de dansa és una prova de valoració de la maduresa, les aptituds i els coneixements per cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals de l'especialitat.

2. La prova d'accés consta de diferents parts o exercicis:

a) Prova de l'especialitat (instrument, dansa clàssica o dansa espanyola)

b) Proves de coneixements teòrics i pràctics de la resta d'assignatures del currículum (llevat de les assignatures de conjunt/banda/orquestra), segons el curs al qual es vol accedir.

3. Les proves d'instrument i les de la resta d'assignatures tindran com a referència els objectius, continguts i criteris d'avaluació del currículum vigent del curs corresponent.

4. Per poder superar la prova d'accés és necessari superar totes les proves de les diferents assignatures amb una qualificació mínima de 5.

5. Per calcular la nota final de la prova s'aplicarà una mitjana ponderada, sempre que s'hagi obtingut un 5 com a mínim en totes les parts, de la manera següent:

a) El 60% la nota de la part de l'especialitat (instrument, dansa clàssica o dansa espanyola).

b) El 40% la nota mitjana de les altres parts.