Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 300880
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 24 d’abril de 2023 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023.

2. L'Institut Balear de la Dona (Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat) ha instat una modificació de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions esmentat, concretament dins el punt 1 («Igualtat») de l'objectiu IV («Cohesió social»), amb la finalitat d'afegir una nova línia, la línia IV.1.38, i possibilitar, d'aquesta manera, la convocatòria d'ajuts per dotar d'estris i mobiliari els pisos (habitatges transitoris per a víctimes de violència masclista) de l'Institut Balear de l'Habitatge a favor de les entitats previstes en la clàusula segona del Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Habitatge i l'Institut Balear de la Dona per a la cessió d'habitatges a administracions amb competències sobre la violència masclista i entitats que hi treballen i n'assisteixen les víctimes, de 26 de setembre de 2022, per als anys 2023 a 2026.

3. L'apartat tercer de l'Acord del Consell de Govern esmentat estableix que l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions es deleguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon, per tant, a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors aprovar i modificar l'annex del Pla Estratègic de Subvencions.

Fonaments de dret

1. L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, i pel Decret 1/2022, de 27 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears.

3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en què es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la modificació de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), pel que fa a l'objectiu IV, sobre cohesió social, i més concretament el punt 1, relatiu a igualtat, de manera que s'afegeix una nova, la línia IV.1.38, amb el contingut següent:

IV.1.38

Entitat: Institut Balear de la Dona

Font de finançament: capítol IV FF23090

Descripció: ajuts per dotar d'estris i mobiliari els pisos (habitatges transitoris per a víctimes de violència masclista) de l'Institut Balear de l'Habitatge a favor de les entitats previstes en la clàusula segona del Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Habitatge i l'Institut Balear de la Dona per a la cessió d'habitatges a administracions amb competències sobre la violència masclista i entitats que hi treballen i n'assisteixen les víctimes, de 26 de setembre de 2022, per als anys 2023 a 2026.

Objectius i efectes: fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes; erradicar la violència contra les dones; promoure accions orientades a la inclusió social i laboral dels col·lectius de dones més desfavorits i de dones en risc d'exclusió social

Convocatòria: anual

Cost: 900.000,00 €

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

2. Disposar que aquesta Resolució produeixi efectes des de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 24 d'abril de 2023

La consellera d'Hisenda  i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau