Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment d’una sol·licitud de subvenció per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (NEXTG6) i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 6163 - Pàgines 36989-36990

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment de una sol·licitud de subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 6164 - Pàgines 36991-36992

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment de una sol·licitud de subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 6167 - Pàgines 36993-36994

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es minora la quantitat de l’ajut i es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 6168 - Pàgines 36995-36997

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 6161 - Pàgines 36998-37000

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Requeriment d'esmena de deficiències amb relació a la sol·licitud d’ajuts de minimis per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d’allotjament turístic, destinats a la compra de mecanismes d’elevació de llits, per executar el que estableix l’article 37 bis de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea NextGenerationEU

    Número d'edicte 6135 - Pàgines 37001-37006

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les entitats locals de les Illes Balears per a la creació d’Unitats Actives d’Exercici Físic als municipis de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència — finançat per la Unió Europea— Next Generation EU

    Número d'edicte 6150 - Pàgines 37007-37022

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de concessió de subvencions a favor de les federacions esportives de les Illes Balears a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 18 de gener de 2023 per la qual es convoquen ajuts per a despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, 2023-2024 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2023)

    Número d'edicte 6165 - Pàgines 37023-37025

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de concessió de subvencions a favor de les federacions esportives de les Illes Balears a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 18 de gener de 2023 per la qual es convoquen ajuts per a despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, 2023-2024 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2023)

    Número d'edicte 6166 - Pàgines 37026-37028

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de concessió de subvencions a favor de les federacions esportives de les Illes Balears a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 18 de gener de 2023 per la qual es convoquen ajuts per a despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, 2023-2024 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2023)

    Número d'edicte 6171 - Pàgines 37029-37031

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de juny de 2023 per la qual es determina la dotació de les hores de Desenvolupament de Projectes a l’ensenyament privat concertat

    Número d'edicte 6203 - Pàgines 37032-37038

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual s’acorda l’inici del procediment d’elaboració d’un cens d’explotacions agrícoles, ramaderes i parcel·les forestals afectades per la borrasca Juliette entre els dies 26 i 28 de febrer de 2023 a l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 6148 - Pàgines 37039-37047

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA, de 18 d’abril de 2023, per la qual s’aprova, per a l’any 2023, la convocatòria dels ajuts destinats al foment i a la protecció de varietats autòctones en risc d’erosió genètica

    Número d'edicte 6160 - Pàgines 37048-37049

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2023000135, de suplència del president

    Número d'edicte 6159 - Pàgina 37050

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Criteris per a l’accés a les places de la Xarxa de Serveis d’Atenció a Persones amb Discapacitat del Consell Insular d’Eivissa i gestió de la llista d’espera per als referits serveis (CSV núm. 146150334424721736103)

    Número d'edicte 6130 - Pàgines 37051-37052

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Criteris per a l’accés a les places de la Xarxa de Serveis d’Atenció a Persones amb Discapacitat del Consell Insular d’Eivissa i gestió de la llista d’espera per als referits serveis (CSV núm. 146150334424721736103)

    Número d'edicte 6131 - Pàgines 37053-37059

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases per a la concertació social pel procediment d’urgència del servei d’habitatge supervisat amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament d’Eivissa

    Número d'edicte 6132 - Pàgines 37060-37088

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de concessió de la convocatòria d’ajuts a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2023

    Número d'edicte 6149 - Pàgines 37089-37099

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Concessió de la convocatòria de subvencions per a festivals musicals en català 2023

    Número d'edicte 6153 - Pàgina 37100

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència en funcions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 21 de juny de 2023 d'adjudicació de la concertació social del servei de promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional per a persones amb discapacitat física sobrevinguda, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 6156 - Pàgines 37101-37104

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 14 de juny de 2023, relativa a la modificació de quantitats de la prestació econòmica de suport als processos d’inserció social per al mes de maig de 2023, en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 6209 - Pàgines 37105-37107

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la fitxa del catàleg de llocs de treball corresponent a oficial de manteniment del Consell Insular de Menorca (Exp. 0602-2023-000002)

    Número d'edicte 6155 - Pàgines 37108-37109

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Delegació de competències d'alcaldia

    Número d'edicte 6189 - Pàgina 37110

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Resolució sobre les autoritzacions per a la instal·lació d’una parada de venda ambulant al Mercat de Nit, durant l’any 2023

    Número d'edicte 5954 - Pàgines 37111-37114

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Resolució de batlia per la qual s'aprova les delegacions de Batlia en la Junta de Govern Local

    Número d'edicte 6193 - Pàgines 37115-37116

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Resolució de batlia per la qual es deleguen funcions als Tinents de Batle a l'Ajuntament de Muro

    Número d'edicte 6196 - Pàgina 37117

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Decret de batlia núm. 202311883, de dia 19 de juny de 2023, de delegació de la competència de la batlia per autoritzar matrimonis

    Número d'edicte 6013 - Pàgina 37118

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Rectificació de l'error material a la publicació del Decret de batlia núm. 202311882 de dia 19 de juny de 2023, del règim de dedicació dels regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 6188 - Pàgina 37119

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Decret de batlia núm. 11884, de dia 19 de juny de 2023, de delegació de la Presidència de la Mesa de Contractació

    Número d'edicte 5995 - Pàgina 37120

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Modificació del pla estratègic de subvencions any 2023

    Número d'edicte 6201 - Pàgines 37121-37144

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Resolució d'alcaldia de delegació de competències

    Número d'edicte 6207 - Pàgina 37145

  • SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI, S.L.U.

   • Resolució del Consell d'Administració de l'empresa Serveis Municipals de Santanyí, per la qual es publica l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2023

    Número d'edicte 6208 - Pàgina 37146