Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 414752
Resolució de concessió de la convocatòria d’ajuts a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística en funcions, en data 23 de juny de 2023, ha dictat la resolució següent, que transcric literalment:

1. Concedir un total de 394.394,23 € dins la convocatòria d'ajuts a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2023; dels quals 318.697,92 € corresponen a obres llibràries a favor de les entitats que s'assenyalen en l'annex 1, 65.698,91 € corresponen a obres fonogràfiques a favor de les entitats que s'assenyalen en l'annex 2 i 9.997,40 € corresponen a jocs de taula i similars a favor de les entitats que s'assenyalen en l'annex 3, i disposar-ne la despesa pels imports i els projectes que s'hi indiquen amb càrrec a la partida 20.33400.77912.

2. Excloure les sol·licituds que s'assenyalen en l'annex 4 pels motius que s'hi indiquen.

3. Anul·lar l'import no compromès del document comptable A amb núm. Referència 22023002907 per import de 5.605,77 € i, consegüentment, l'RC corresponent pel mateix import.

4. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Base de dades nacional de subvencions.

 

(Signat electrònicament: 23 de juny de 2023

La persona responsable de la Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Poítica lingüística Josep Mallol Vicens)

Documents adjunts