Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 415303
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es minora la quantitat de l’ajut i es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 3 d'agost de 2022 (BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022).

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen obtenir una subvenció per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar la documentació justificativa de les actuacions duites a terme, en què s'acredita que l'import de l'actuació ha estat inferior al previst inicialment.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han informat favorablement sobre el pagament de les subvencions descrites en l'annex, en què s'inclou una minoració de l'import proporcional a les modificacions efectuades, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. El 31 de maig de 2023 es va emetre una Proposta de Resolució de minoració de la quantitat de l'ajut concedit del Director General d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm.73, de 3 de juny de 2023) i s'ha esgotat el termini de deu dies hàbils que es concedia per presentar al·legacions.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial Decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. (BOE núm. 89, de 14 d'abril de 2021).

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2021).

6. L' Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

7. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022).

 

Resolució

1. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb l'import que s'hi indica.

2. Revocar parcialment la subvenció concedida pel motiu que s'indica en l'annex.

3. Autoritzar i disposar negativament la despesa a revocar parcialment dels beneficiaris i pels imports detallats a l'annex.

4. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat catorzè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

5. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquesta Resolució es dicta dins l'exercici de la gestió ordinària de la conselleria i sota una convocatòria que va ser aprovada abans de la  celebració del procés electoral.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en el termini d'1 mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 20 de juny de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB 31 de 4-3-2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris als quals se'ls minora la quantitat de l'ajut i es reconeix i es proposa el pagament de la subvenció concedida

Expedient

Sol·licitant

NIF

Subvenció  proposada (€)

Import a desvincular (€)

Subvenció a pagar (€)

Motiu

MOVESIII-206/2021

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ESCOBAR

 ***5537**

1.300,00

200,00

1.100,00

Presenta renúncia signada al desballestament

MOVESIII-968/2021

JAVIER MARTINEZ GRIMALT

 ***7903**

1.504,02

142,56

1.361,46

L'import de la factura és inferior al pressupost presentat.

MOVESIII-1656/2021

JAVIER RIBOT PONS

 ***9207**

1.696,00

 5,24

1.690,76

L'import de la factura és inferior al pressupost presentat.

MOVESIII-2036/2021

MAXIMILIANO ARTURO OLIVA CAMACHO

 ***8765**

1.491,90

197,05

1.294,85

L'import de la factura és inferior al pressupost presentat.