Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 415046
Decret de Presidència núm. 2023000135, de suplència del president

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que en data 6 de març de 2023, el president del Consell Insular d'Eivissa va dictar el següent decret:

“En el BOIB núm. 96 d'11 de juliol de 2019, es va publicar el Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10 de juliol de 2019, de nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les vicepresidències del Consell Insular d'Eivissa.

Atesa l'absència del president des del dia 7 fins al 9 de març de 2023 (ambdós inclosos), de conformitat amb el que preveuen l'article 25.1 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars i l'article 55.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa,

DISPOSA

1. Designar per a la substitució temporal del president al Sr. Mariano Juan Colomar, vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'Intrusisme, des del dia 7 fins al 9 de març de 2023 (ambdós inclosos).

2. Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Eivissa, 13 de març de 2023

El cap de Servei de Secretaria General Antonio Riera Buforn