Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 415342
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de concessió de subvencions a favor de les federacions esportives de les Illes Balears a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 18 de gener de 2023 per la qual es convoquen ajuts per a despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, 2023-2024 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2023)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les entitats esportives que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una sol·licitud de subvenció per atendre les despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, anys 2023-2024.

2. Els serveis tècnics de la Conselleria han examinat la sol·licitud i han comprovat que el sol·licitant:

  1. Per la seva naturalesa, pot ser beneficiari de subvencions.
  2. Ha adjuntat la documentació prevista a la convocatòria.
  3. Està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

3. En data 18 d'abril de 2023, la Comissió Avaluadora es va reunir per examinar les sol·licituds presentades i elaborar l'informe que ha de servir de base al director general d'Esports per dictar la proposta de resolució.

4. El 16 de maig de 2023 es va dictar la proposta de resolució del director general d'Esports de concessió de subvencions a l'empara de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 18 de gener de 2023 per la qual es convoquen ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, 2023-2024 a favor dels beneficiaries que figuren a l'annex 1, per l'import individual indicat. La proposta de resolució es va publicar a la pàgina web de la Direcció General d'Esports dia 16 de maig de 2023.(https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/5554120)

5. Les entitats beneficiaries han disposat de 10 dies hàbils per comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta, amb la indicació de que l'entitat beneficiària desisteix de la proposta si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

6. Totes les entitats esportives varen acceptat la subvenció en el termini hàbil de 5 dies des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució del director general d'Esports.

7. La subvenció es distribueix en els quanties especificades en l'annex 1, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària 17601.461A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23 de 16 de febrer de 2021).

3. Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 18 de gener de 2023 per la qual es convoquen ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, 2023-2024 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2023)

4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21 ext., de 15 de febrer de 2021).

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció per ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, 2023-2024 a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex 1, per import individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l'obligació, i proposar el seu pagament a favor de totes elles, amb càrrec a la partida pressupostària 17601.461A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels anys 2023-2024.

2. El pagament i justificació s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'apartat tretzè de la Resolució de la consellera d' Afers Socials i Esports de 18 de gener de 2023.

  • Any 2023: El termini de presentació de les justificacions acaba dia 8 de novembre de 2023.
  • Any 2024: El termini de presentació de les justificacions acaba dia 7 de novembre de 2024.
  • El període al qual es concreta l'activitat subvencionada és el comprès entre:
  • Any 2023: l' 1 de novembre de 2022 i el 31 d' octubre de 2023.
  • Any 2024: l'1 de novembre de 2023 i el 31 d'octubre de 2024.

4. Els justificants han de correspondre a despeses dutes a terme en aquest període, efectivament pagades fins a la data límit per justificar, a nom del perceptor de la subvenció i amb totes les operacions comptabilitzades.

5. Els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat desè de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 18 de gener de 2023

6. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, a data de la signatura digital (25 de maig de 2023)

El secretari general Xavier Lluís Bacigalupe Blanco Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de delegació de competències i signatura (BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019)

 

 

ANNEX 1 BENEFICIARIS PROPOSATS PER ATORGAR LA SUBVENCIÓ

Núm. Esp.

Beneficiari

Import 2023

Import 2024

FEDO2023-1

Federació Balear de Caça

12.658,64

12.633,18

FEDO2023-2

Federació Balear de Vela

17.789,55

17.752,88

FEDO2023-3

Federació de Voleibol de les Illes Balears

23.404,92

23.355,98

FEDO2023-4

Federació Balear de Columbicultura

5.200,00

5.200,00

FEDO2023-5

Federació Balear de Judo i EE. AA

20.112,44

20.070,70

FEDO2023-6

Federació d'Automobilisme de les Illes Balears

12.511,66

12.486,52

FEDO2023-7

Federació Patinatge Illes Balears

21.844,33

21.798,81

FEDO2023-8

Federació Balear de Taekwondo

19.504,31

19.463,90

FEDO2023-9

Federació Balear d' Escacs

10.252,50

10.232,29

FEDO2023-10

Federació Pàdel Illes Balears

15.390,61

15.359,18

FEDO2023-11

Federació Balear de Tir Olímpic

13.464,12

13.436,89

FEDO2023-12

Federació Balear de Muntanyisme i Escalada

25.787,76

25.733,62

FEDO2023-13

Federació Balear de Columbofília

9.111,61

9.093,89

FEDO2023-14

Federació Balear d' Handbol

17.553,15

17.517,00

FEDO2023-15

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

15.977,15

15.944,44

FEDO2023-16

Federació de Karate i Disciplines Associades de les Illes Balears

11.426,28

11.403,51

FEDO2023-17

Federació Balear d' Esports Aeris

3.500,00

4.500,00

FEDO2023-18

Federació Bàsquet de les Illes Balears

31.183,85

31.117,93

FEDO2023-20

Federació Balear de kickboxing

11.677,07

11.653,75

FEDO2023-21

Federació de Futbol de les Illes Balears

35.000,00

35.000,00

FEDO2023-22

Federació Balear de Natació

23.951,38

23.901,25

FEDO2023-23

Federació d'Esports Adaptats de les Illes Balears

16.071,37

16.038,45

FEDO2023-24

Federació Balear d'Activitats Subaquàtiques

13.379,15

13.352,11

FEDO2023-25

Federació Balear de rugbi

15.915,48

15.882,91

FEDO2023-26

Federació Balear de Lluita Olímpica i MM.AA

11.358,78

11.336,16

FEDO2023-27

Federació Balear de Piragüisme

19.862,34

19.821,14

FEDO2023-28

Federació de Tennis de les Illes Balears

19.309,02

19.269,04

FEDO2023-29

Federació Balear de Billar

1.264,80

1.264,80

FEDO2023-30

Federació Balear de Tir de Fona

654,40

654,40

FEDO2023-31

Federació Balear de Tir amb Arc

11.750,00

11.750,00

FEDO2023-32

Federació Balear de Golf

25.979,62

25.925,06

FEDO2023-33

Federació de Boxa de les Illes Balears

15.202,24

15.202,24

FEDO2023-34

Federació Balear de Pesca i Càsting

7.219,38

7.205,80

FEDO2023-35

Federació Balear de Bàdminton

6.303,16

6.303,16

FEDO2023-36

Federació de Triatló de les Illes Balears

12.411,43

12.411,43

FEDO2023-37

Federació d'Atletisme de les Illes Balears

27.324,36

27.266,87

FEDO2023-38

Federació de Gimnàstica de les Illes Balears

17.070,00

17.070,00

FEDO2023-39

Federació Balear de Motociclisme

8.987,24

8.969,80

FEDO2023-40

Federació Balear de Ball Esportiu

4.788,50

4.788,50

FEDO2023-41

Federació Balear de Trot

7.847,38

7.832,43