Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 417366
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de juny de 2023 per la qual es determina la dotació de les hores de Desenvolupament de Projectes a l’ensenyament privat concertat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 72, de 1 de juny de 2023, es va publicar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 29 de maig de 2023, per la qual es defineixen les hores de Desenvolupament de Projectes i s'obre el termini per a la seva sol·licitud. El punt 2 del antecedents, estableix el següent:

“Consta en l'expedient del concert educatiu per al període 2023-29 el Nou informe econòmic i de planificació educativa sobre l'establiment dels concerts educatius per al curs 2023-24 en el qual, a l'apartat de consideracions generals, estableix la següent referència:

“Respecte les unitats del Programa de Diversificació Curricular (PDC) a 3r i 4t d'ESO, en aplicació de l'article 20.3 del Decret 59/2022, aquestes es dotaran amb les hores necessàries per desenvolupar el projecte educatiu, prèvia sol·licitud per part dels centres, fins un màxim de 2 hores a 3r d'ESO i 6 hores a 4t d'ESO.

Respecte les unitats d'Educació Secundària Obligatòria, en aplicació de l'article 20.3 del Decret 59/2022, aquestes es dotaran amb les hores necessàries per desenvolupar el projecte educatiu, prèvia sol·licitud per part dels centres, fins un màxim de 1hora a 1r d'ESO, 2 hores a 3r d'ESO i 3 hores a 4t d'ESO als centres d'una línia i un màxim de 1hora a 4t d'ESO als centres de dos i tres línies.”

2. El punt 4 de la Resolució determina que els centres interessats han de sol·licitar l'increment d'aquestes hores acompanyada d'una memòria detallada i explicativa dels motius que la justifiquen tal com disposa l'article 20.3 del Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023-2024.

3. Tots els centres que tenen concertades unitats d'ESO i PDC, han presentat a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, durant el mes de juny, les sol·licituds degudament emplenades i signades pels representants legals de les entitats titulars dels centres i la memòria dels motius que la justifiquen.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre), per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

2. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

3. La llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (BOIB núm. 171, de 31 de desembre).

4. Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023-2024 (BOIB núm. 169, de 29 de desembre).

5. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 de maig de 2023, per la qual es defineixen les hores de Desenvolupament de Projectes i s'obre el termini per a la seva sol·licitud (BOIB núm.72, d'1 de juny).

Per tot això, dict la següent

Resolició

1. Aprovar, pels centres concertats relacionats a l'annex 1, 2 hores setmanals a 3r d'ESO i 6 hores setmanals a 4t d'ESO per les unitats del Programa de Diversificació Curricular (PDC) en concepte de Desenvolupament de Projectes.

2. Aprovar, pels centres concertats relacionats a l'annex 2, 1 hora setmanal a 1r d'ESO, 2 hores setmanals a 3r d'ESO i 3 hores setmanals a 4t d'ESO als centres d'una línia i 1 hora setmanal a 4t d'ESO als centres de dos i tres línies en concepte de Desenvolupament de Projectes.

3. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (26 de juny de 2023)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

Documents adjunts